Хімічні терміни

Термін

Його пояснення

Аналітична хімія Природнича наука про методи визначення хімічного складу, концентрації та кількості, структури речовин та їх  ідентифікації
Аналітичні ваги Ваги які дозволяють зважувати речовини з точністю до четвертого знаку після коми (0,0001 г)
Аніон Негативно заряджений іон
Аргентометрія Метод титрометрії оснований на застосуванні стандартного розчину аргентум нітрату.
Ареометр Прилад для визначення густини розчину. Як правило використовують набір ареометрів з різними діапазонами густин.
Бідистилят. Двічі дистильована вода. Використовується для приготування розчинів коли визначаються мікро домішки речовин.
Буферний розчин. Розчин який має майже сталий рН при додаванні кислот або основ  в межах буферної емкості.
Відкриває мий мінімум Найменша маса речовини що може бути виявлена аналізом
Гравіметрія Метод кількісного аналізу, який базується на визначенні маси речовини.
Граничне розведення Мінімальна концентрація речовини, при якій ще спостерігається ефект  виявлення речовини.
Груповий реагент Реагент який дозволяє виявити наявність або відсутність катіонів чи аніонів тої чи іншої групи.
Густина Маса речовини в одиниці об’єму.
Дистильована вода Вода яка пройшла очистку від домішок шляхом переведення в пару та її конденсації.
Екстракція Вибіркове розчинення окремих компонентів суміші речовин в тому чи іншому розчинникові.
Електрод порівняння. Електрод який має сталий потенціал.
Ідентифікація Встановлення ідентичності однієї речовини по відношенню до другої.
Індикаторний електрод. Електрод потенціал якого залежить від концентрації визначаємої речовини.
Інтервал переходу індикатора. Інтервал зміни рН розчину в межах якого змінюється забарвлення індикатору.
Іон Заряджена частинка.
Іонообмінна хроматографія Хроматографія що базується на використанні іонно обмінних смол
Іон-селективний електрод. Електрод який реагує на зміну концентрації певного іону.
Йодометрія Метод титрометрії оснований на утворенні йоду та тітруванні його розчином натрій перманганату.
Калібрувальний графік Графік залежності інтенсивності аналітичного сигналу від концентрації визначаємої речовини.
Катіон Позитивно заряджений іон.
Кисле середовище Середовище в якому переважають іони Н+. рН такого середовища менше 7.
Кислотно-основне титрування Титрування речовин з кислотною функцією лугами, або речовин з основною функцією кислотами.
Кислотно-основні індикатори Індикатори які змінюють свій колі р при зміні рН розчинів.
Кількісний аналіз Аналіз кількості речовин або їх концентрацій.
Комплексонометричне титрування Титрування в процесі якого утворюються комплексні сполуки.
Кондуктометричне титрування Титрування при якому точка еквівалентності встановлюється кондуктометричним способом.
Кондуктометрія Метод аналізу який базується на вимірюванні електропровідності.
Лабораторний робочий журнал Єдиний документ в якому відображено всю роботу при проведенні аналізів.
Лужне середовище Середовище в якому концентрація іонів Н+ та  ОН- однакова. рН такого середовища 7.
Люмінесцентний метод аналізу Аналіз речовини базується на використанні явища люмінесценції.
Мас хроматографія Сучасний метод аналізу що поєднує хроматографію та мас спектроскопію. Використовується для аналізу складних сумішей. Речовини що розділилися хроматографією аналізуються мас спектрометром.
Метиловий оранжевий Кислотно-основний індикатор В кислому середовищі розчини червоні, в лужному – жовті. Інтервал переходу при рН 3,1-4,4, рТ 4
Метод добавок До розчину що аналізується додають точно відому кількість стандарту визначаємої речовини, та визначають аналітичний сигнал без добавки та з добавкою.
Мікродомішки Домішки які присутні в дуже малих кількостях. Як правило менше 0,01%
Мірна колба Колба з вузьким довгим горлом та рискою. Використовується для точного визначення об’єму рідини.
Мірний посуд Посуд для визначення об’ємі розчинів з великою точністю..
Молекулярна спектроскопія Основана на аналізц коливальних та обертальних спектів поглинання в інфрачервоній області спектру.
Нейтральне середовище Середовище в якому переважають іони ОН-. рН такого середовища більше 7.
Нефелометр Прилад для нефелометричного аналізу.
Нефелометрія Аналіз що базується на вимірюванні інтенсивності світла що розсіюється суспензією речовини.
Окисно-відновне титрування Титрування окисників відновниками або відновників окисниками.
Осаджувальне титрування. Титрування при якому утворюється осад
Осцилографічна полярографія Базується на подачі на комірку пилоподібної напруги та регістрації полярограми на екрані осцилографу.
Паперова хроматографія Хроматографія що базується на використанні спеціального паперу.
Перманганатометричне титрування Титрування при якому як титр ант використовують розчин калій перманганату.
Піпетки Використовують для відмірювання точний об’ємів розчинів. Бувають градуйовані та не градуйовані.
Показник титрування Індикатори характеризуються певним показником титрування  pT який є серединою інтервалу переходу.
Поляриметр Прилад для поляриметричного аналізу.
Поляриметрія Аналіз оптично активних речовин що повертають плоскополяризованого світла на певний кут.
Полярограф Прилад для полярографічного аналізу.
Полярографія Метод аналізу що базується на вимірювання величини струму який виникає при відновленні або при окисленні речовин на електродах.
Потенціометричне титрування Титрування при якому точка еквівалентності встановлюється потенціометричним способом.
Потенціометрія Метод аналізу що базується на зв’язку між потенціалом та концентрацією визначаємої речовини.
Реагент Речовина яка використовується для визначення іншої речовини.
Рефрактометр Прилад для рефрактометричного аналізу.
Рефрактометрія Аналіз який базується на вимірюванні кута заломлення речовин.
Скляний електрод Індикаторний електрод в рН- метрії
Спектр поглинання Графічна залежність між поглинанням та довжиною хвилі світлового потоку.
Специфічна реакція Реакція коли реагент взаємодіє лише з одним іоном.
Титр розчину Показує кількість грамів розчиненої речовини в 1 мл розчину.
Титрометричний аналіз Прийом кількісного обємного аналізу з використанням титрування.
Титрування Процес додавання титранту до визначаємої речовини до досягнення точки еквівалентності. Титрування проводять за допомогою бюреток, які дозволяють встановити точний об’єм титранту.
Турбидиметрія Аналіз що базується на вимірюванні інтенсивності променю що пройшов через суспензію речовини.
УФ- спектрофотометрія Метод аналізу який базується на  використанні Уф променів.
Фенолфталеін Кислотно-основний індикатор 4,4-діоксифталофенон, порошок білого кольору. В кислому середовищі розчини безколірні, в лужному – малиново-червоного кольору. Інтервал переходу при рН 8,0-10,0, рТ 9,0. Використовують у вигляді 0,1% розчину в 50% етанолі.
Фіксанал Ампула з точним вмістом речовини. Використовується для приготування розчинів з точно відомою концентрацією. Як правило фіксанал розрахований на приготування 1л. 0,1 н. Розчину.
Фотоколориметр Прилад для фото колориметричного аналізу.
Фотоколориметрія Аналіз що базується на вимірювання інтенсивності світлового потоку що пройшов через розчин.
Фотометричне титрування Титрування в якому точка еквівалентності фіксується фотометричним способом.
Фотометричні методи аналізу Методи аналізу основані на вимірювання інтенсивності світлового потоку що пройшов через розчин, або що відбився суспензією речовини.
Хроматограф Прилад для хроматографічного аналізу.
Хроматографія Метод аналізу який базується на розділенні складної суміші на окремі компоненти в процесі адсорбції та десорбції.
Якісний аналіз Аналіз про наявність або відсутність тих чи інших хімічних елементів, речовин, іонів.

Сохранить в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Автор: Александр, 14.03.2013
Рубрики: Химия

Последние статьи