ТЕРИТОРІАЛЬНА РЕКРЕАЦІЙНА СИСТЕМА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЗАЛЕЩИК Віталія Віталіївна

УДК 911.3: 379.85(477.61)

ТЕРИТОРІАЛЬНА РЕКРЕАЦІЙНА СИСТЕМА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Спеціальність 11.00.02 – економічна та соціальна географія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата географічних наук

Київ – 2013

У другому розділі «Сучасний стан розвитку туризму в Луганській області» було оцінене: 1) середовище рекреаційно-туристичної діяльності шляхом визначення факторів та їх характеристик; 2) ресурсний потенціал області; 3) стан туристичної інфраструктури, зокрема готельного господарства та санаторно-курортних закладів; 4) характер рекреаційно-туристичної діяльності та визначено рівень розвитку індустрії туризму в регіоні, її територіальну диференціацію, що дозволило визначити рекреаційні райони і підрайони та провести їх типізацію.

Середовище рекреаційно-туристичної діяльності в Луганській області формується сукупним впливом екологічних, економічних, соціо-демографічних та організаційно-управлінських факторів, які були охарактеризовані 14 показниками. Для оцінки напрямку та сили впливу був застосований метод факторного аналізу, який дозволив згрупувати показники та їх ознаки в три основних фактори: фактор якості життя населення, який за силою впливу складає 68,46% фактор рівня зайнятості населення, який за силою впливу складає 10,24%, фактор ефективності економічної діяльності, який за силою впливу складає 7,84%.

Для комплексної оцінки рекреаційно-туристичного потенцілу було використано методику бально-рейтингової

оцінки, яка дозволила оцінити природно-рекреаційний та історико-культурний потенціал за адміністративними одиниця-

ми. На основі ресурсно-рекреаційного рейтингу було створено картосхему, на якій представлено 5 рекреаційних районів та відповідні рекреаційні підрайони.

Проведений аналіз динаміки розвитку складових індустрії туризму показав, що, незважаючи на зростання кількості готелів та інших місць тимчасового проживання, готельне господарство Луганської області характеризується недостатнім рівнем розвитку: переважна більшість підприємств будувалась за старими стандартами, які не відповідають сучасним, що знижує завантаженість та робить готельне господарство збитковим. У структурі оздоровчої діяльності спостерігається зменшення кількості санаторно-курортних та оздоровчих закладів, які не в змозі задовільнити потреби існуючого туристичного потоку (в середньому кількість туристів удвічі більша за кількість місць). Негативна ситуація спостерігається й з дитячими оздоровчими закладами, кількість яких зменшується з 1040 у 2004 році до 913 у 2009 році, зменшується чисельність оздоровлених дітей.

Структура туристичної діяльності характеризується збільшенням чисельності ліцензіатів. Найбільша кількість суб’єктів туристичної діяльності сконцентрована в обласному центрі м. Луганську (58%). За видами туризму найбільша кількість туристів з 2000 по 2012 роки припадає на внутрішній туризм. Загалом, період 2001-2007 рр. характеризується постійним зростанням чисельності внутрішніх туристів, 2008-2012 роки – значним спадом з 37666 тис. осіб (2008 р.) до 2903 тис. осіб (2012 р.).

Функціонально-територіальна структура ТРС Луганської області представлена 5 рекреаційними районами: район з дуже високим рекреаційним рейтингом, високим рекреаційним рейтингом, середнім, низьким та дуже низьким; та 19 підрайонами; дискретними елементами є туристичний вузол, (обласний центр); туристичні центри – міста та селища

міського типу, що мають цінні пам’ятки культури, історії, архітектури, матеріальну базу туризму; туристичні пункти – малі, середні та великі в залежності від місткості закладів рекреаційно-туристичної інфраструктури (рис. 2).

clip_image001

clip_image003clip_image005clip_image006

Рис. 2. Функціонально-територіальна структура ТРС Луганської області

Аналіз таких показників, як рекреаційно-туристичний потенціал, рівень розвитку індустрії туризму та туристичний попит дозволив виділити в межах Луганської області наступні типи локальних туристичних ринків: високо – , середньо – , низько інтенсивні з підтипами (а, б, в, г) в залежності від рівня розвитку та структури (рис. 4).

clip_image008clip_image009clip_image010

Рис. 3. Типи туристичних ринків Луганської області

Оцінка розвитку індустрії туризму в кожному адміністративному районі області була проведена з

використанням методики бально-рейтингової оцінки та створенням серії картосхем з відображенням рейтингу адміністративно-територіальних одиниць області. Найвищий рейтинг має обласний центр – місто Луганськ, районні центри та великі міста, найнижчий – Троїцький, Марківський та Міловський райони. Рекламно-інформаційна діяльність з туризму починає лише розвиватись та проявляється в окремих спробах.

Проведене автором соціологічне дослідження по уподобанням жителів м. Луганська та Луганської області на предмет сприйняття Луганщини як місця відпочинку виявило такі результати: серед 1203 респондентів переважаюча вікова группа з 21 до 45 років, жіночої статі, сімейні; мають середню та вищу освіту; найбільш привабливими місцями для відпочинку є м. Луганськ, Станично-Луганський, Кремінський райони, ріки Деркул та Сіверський Донець; щодо туристичної привабливості Луганщини, то 24% вважають дуже привабливою, 58% середньопривабливою та 18% не привабливою. Незважаючи на перевагу внутрішнього туризму при розподілі кількості туристів за видами туризму, туристичний ринок Луганщини працює на виїзд наших громадян за кордон, адже на території області існує досить незначний перелік місць для відпочинку та лікування, незацікавленість суб’єктів туристичної діяльності в організації внутрішнього туризму.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:

Наукові праці, в яких опубліковано (основні наукові) результати дисертації:

1. Залещик В.В. Умови розвитку рекреації на Луганщині // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я.Б.Олійник (відп. ред.) та ін. – К.:ЛГТ, 2009. – Вип. 2. – С. 93-97.

2. Залещик В.В. Відпочинок, рекреація, туризм: зарубіжний досвід // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я.Б.Олійник (відп. ред.) та ін. – К.:Альтерпрес, 2010. – Вип. 3. – С. 71-75.

3. Залещик В.В. Комплексна оцінка рекреаційного потенціалу (на прикладі Луганської області) // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я.Б.Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2011. – Вип. 12. – С. 65-71.

4. Любіцева О.О., Залещик В.В. Рекреаційно-туристичне районування Луганської області // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я.Б.Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 22. – С. 161-166. (особистий внесок автора: обгрунтовані показники рекреаційно-туристичного районування під картографічне моделювання).

5. Залещик В.В. Туристична політика і управління регіональним розвитком туризму в Луганській області // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: Я.Б.Олійник (відп. ред.) та ін. – К.: Альтерпрес, 2012. – Вип. 23. – С. 134-139.

Опубліковані праці апробаційного характеру:

6. Залещик В.В. Нормативно-правове забезпечення туризму в Україні // Міжнародний вектор туризму: сьогодення, майбуття. Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції. Вип. 3. – Луганськ: Знання, 2008. – Ч.1. – С. 119-124.

7. Залещик В.В. Картографічний метод в дослідженні регіонального рекреаційно-туристичного комплексу // Турис-тична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку: матеріали V Міжнар. наук. – практ. конф. (6-7 травня 2010 р.,

м. Луганськ). – Вип. 5. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2010. – С. 271-275.

8. Залещик В.В. Факторний аналіз чинників розвитку рекреаційно-туристичного комплексу Луганської області // Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку: матеріали VI Міжнар. наук. – практ. конф. (28-29 квітня 2011 р., м. Луганськ). – Вип. 5. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. – С. 182-188.

9. Залещик В.В. Напрямки розвитку туризму в Луганській області // Сучасні проблеми розвитку географічної науки і освіти в Україні. Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ 17-18 травня 2012 року). – С. 121-122.

Опубліковані праці, які додатково відображають результати досліджень (дисертації):

10. Залещик В.В. Туристична галузь України та її вплив на економіку держави // Перший крок у науку: Збірник наукових статей. – Луганськ: Знання, 2008. – C. 45-49.

АНОТАЦІЯ

Залещик В.В. Територіальна рекреаційна система Луганської області: сучасний стан і перспективи розвитку. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук із спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України. – Київ, 2013.

У дисертації розглянуто теоретико-методологічні засади суспільно-географічного дослідження туризму в регіоні, які ґрунтуються на специфіці територіальної рекреаційної системи

і особливостях функціонування індустрії туризму. Проаналізовані фактори розвитку ТРС Луганської області. Оцінено рекреаційно-туристичний потенціал регіону та виді-

лені рекреаційні райони. Досліджена динаміка розвитку індустрії туризму. Проаналізована організація туристичної діяльності. Досліджена територіальна організація ТРС Луганського області. На основі аналізу таких показників як рекреаційно-туристичний потенціал, рівень розвитку індустрії туризму та туристичний попит виділено типи та підтипи туристичних ринків Луганської області. Досліджена туристична політика управління регіональним розвитком. Визначено проблеми та запропоновано перспективи розвитку ТРС Луганської області.

Ключові слова: географія туризму, рекреаційна географія, рекреація, туризм, територіальна рекреаційна система.

Сохранить в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Автор: Александр, 09.11.2014
Рубрики: Автореферат

Последние статьи