Сутність фінансового менеджменту

Менеджмент в загальному вигляді можна визначити як систему економічного управління виробництвом, яка включає сукупність принципів, методів, форм і прийомів управління. Власне до менеджменту відносяться теорія управління і практичні зразки ефективного керівництва, під якими розуміється мистецтво управління. Обидві частини мають справу з управлінням як комплексним і конкретним явищем.

Управління є процесом вироблення і здійснення дій, що управляють. Дія, що управляє, – це дія на об’єкт управління, призначене для досягнення мети управління. Вироблення дій, що управляють, включає збір, передачу і обробку необхідної інформації, ухвалення рішень. Здійснення дій, що управляють, охоплює передачу дій, що управляють, і при необхідності перетворення їх у форму, що безпосередньо сприймається об’єктом управління.

Менеджмент в усіх своїх рішеннях керується економічними міркуваннями. Тому будь-яка дія менеджменту – це захід економічного характеру. У основі менеджменту лежать цілеспрямований пошук, безперервне навчання і організація роботи для найбільш ефективного використання усіх ресурсів, у тому числі фінансових.

Фінансовий менеджмент являє собою важливу частину менеджменту, або форму управління процесами фінансування підприємницької діяльності.

Фінансовий менеджмент, або управління фінансами підприємства, означає управління грошовими коштами, фінансовими ресурсами в процесі їх формування, розподілу і використання з метою отримання оптимального кінцевого результату.

Фінансовий менеджмент являє собою управління фінансами підприємства, спрямоване на оптимізацію прибутку, максимізацію курсу акцій, максимізацію вартості бізнесу, чистого прибутку на акцію, рівня дивідендів, чистих активів в розрахунку на одну акцію, а також на підтримку конкурентоспроможності та фінансової стійкості господарюючого суб’єкта.

 

Фінансовий менеджмент – це система принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов’язаних з формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів підприємства та організацією обороту його грошових коштів, в яку входять:

– розробка і реалізація фінансової політики підприємства;

– інформаційне забезпечення (складання і аналіз фінансової звітності підприємства);

– оцінка інвестиційних проектів і формування портфеля інвестицій;

– поточне фінансове планування та контроль.

Фінансовий стан підприємства є основою його благополуччя, тому головна мета фінансового менеджменту – це визначення розумного компромісу між завданнями, які ставить перед собою підприємство і його фінансовими можливостями реалізувати ці завдання для:

– підвищення обсягу продажів і прибутку;

– підтримки стійкої прибутковості підприємства;

– збільшення доходів власників (акціонерів);

– підвищення курсової вартості акцій підприємства та ін.

Ці завдання вирішують за допомогою раціонального управління потоками фінансових ресурсів між підприємством і джерелами його фінансування (як внутрішніми так і зовнішніми), отриманими:

– в слідстві фінансово-господарської діяльності;

– на фінансовому ринку в результаті продажу акцій, облігацій, отримання кредитів;

– повернення суб’єктам фінансового ринку процентів і дивідендів як плати за капітал;

– сплати податкових платежів;

– інвестування та реінвестування в розвиток підприємства.

Отже, фінансовий менеджмент спрямований на управління рухом фінансових ресурсів і фінансових відносин, що виникають між господарюючими суб’єктами в процесі руху фінансових ресурсів. Відповідь на питання, як майстерно керувати цим рухом і відносинами, складає зміст фінансового менеджменту. Фінансовий менеджмент являє собою процес вироблення мети управління фінансами і здійснення впливу на них за допомогою методів і важеля фінансового механізму.

 

Фінансовий менеджмент як наука управління фінансами спрямована на досягнення стратегічних і тактичних цілей господарюючого суб’єкта.

Під стратегією розуміються загальний напрямок і спосіб використання коштів для досягнення поставленої мети. Цьому способу відповідає певний набір правил і обмежень для прийняття рішення. Стратегія дозволяє сконцентрувати зусилля на варіантах рішення, не суперечать прийнятій стратегії, відкинувши всі інші варіанти. Після досягнення поставленої мети стратегія як напрям і засіб її досягнення припиняє своє існування. Нові цілі ставлять задачу розробки нової стратегії. Тактика – це конкретні методи і прийоми для досягнення поставленої мети в конкретних умовах. Завданням тактики управління є вибір найбільш оптимального рішення і найбільш прийнятних у даній господарській ситуації методів і прийомів управління.

Сохранить в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Автор: Александр, 29.03.2013
Рубрики: Экономика и Финансы

Последние статьи