Системотехніка Опорний конспект лекцій

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Вінницький національний технічний університет

Інститут радіотехніки, зв’язку та приладобудування

Факультет медико-біологічного та електронного приладобудування

Кафедра проектування комп’ютерної та телекомунікаційної апаратури

 

 

 

 

«Затверджено»

на засіданні кафедри ПКТА

Протокол № __  від «__»______201__р.

Зав. кафедри___________М.А.Філинюк

Опорний конспект лекцій

 з дисципліни«Системотехніка»

Напрям підготовки 6.050902– Радіоелектронні апарати

Освітньо-кваліфікаційний рівень  – бакалавр 6.050902

 

Розробив: к.т.н. доцент                                                        О.І. Нікольський

Вінниця ВНТУ 2012

 

ЗМІСТ

Змістовий модуль 1.

Тема 1.Складні системи і принципи системотехніки.

Тема 2.Методологічні питання системного моделювання.

Тема 3.. Моделі нейроних мереж.Навчання нейроподібної мережі. Фізичне та математичне моделювання на універсальних ЕОМ.

Тема 4.Мережі з симетричними зв’язками. Ансамблеві нейроні мережі. Багатошарові мережі їх переваги. Моделювання функцій мозку за Хеббом.

Тема 5. Мережа Хопфілда.

Тема 6.Машина Больцмана.

Тема 7.Нейроний класифікатор Хеммінга.

Змістовий модуль 2.

Тема 8.Карти ознак Кохонена. Мережі з латеральним гальмуванням.

Тема 9. Нейронна мережа ART. Теорія адаптивного резонансу.

Тема 10.Теорія нечітких множин. Нечітка інформація. Нечіткі множини.

Тема 11. Нейрокомп’ютери і додатки. Реалізація нейрокомп’ютерів.

Тема 12.Перспективні технології нейрокомп’ютерів. Оптичні нейрокомп’ютери. Нейрокомп’ютери на пластині.

Тема 13.Молекулярні комп’ютери.

Тема14.  Нанонейрокомп’ютери.

 

Тема 1. Складні системи і принципи системотехніки.

Специфіка дослідницької роботи зумовлює такі етапи моделювання складних систем:
1. Постановка конкретної задачі в термінах, якими описують процеси в розглянутій системі.
2. Формалізація завдання – побудова математичної моделі аналізованої системи на підставі сформульованої прикладнимфахівцем постановки задачі.
3. Перевірка і коректування моделі, з’ясування ступеня адекватності моделі і реального об’єкта за допомогою порівняння фактично виміряних (або зареєстрованих раніше) вхідних або вихідних параметрів об’єктів і відповідних параметрів моделей. У разі необхідності виконується коректування моделі.
4. Знаходження оптимального рішення задачі на підставі уточненої моделі за допомогою того чи іншого чисельного методу оптимізації. Вибір відповідного методу розв’язання задачі повністю визначається видом отриманої математичної моделі. На цьому етапі складається програма для ЕОМ, що реалізує вибраний алгоритм, і проводиться обчислювальний експеримент, який багато в чому схожий на звичайний. На ЕОМ (експериментальній установці) проводять серії розрахунків (вимірювань), в результаті яких дослідник отримує сукупність даних, що описують поведінку об’єкта.
5. Практичне застосування та аналіз отриманих результатів, надання їм необхідної змістовної форми.
Специфіка роботи дослідника моделей складних систем полягає в тому, що вирішуються їм завдання вельми різноманітні, оскільки моделювання об’єктів реалізується в будь-якій області людської діяльності.
Наведемо кілька прикладів систем [33]: 1) Сонячна система; 2) живий організм; 3) обчислювальний центр; 4) промислове підприємство; 5) електрична схема; 6) кримінальний кодекс даної країни; 7) система лінійних рівнянь; 8) галузь промисловості ; 9) система соціального забезпечення; 10) операційна система ЕОМ.
Зауважимо, що деякі з перерахованих систем допускають двоякий опис. Так, операційна система може задаватися як своїми функціями (управління процесом проходження завдань та розподілу ресурсів даної ЕОМ), так і набором програм, що реалізують ці функції.
У більшості тих випадків, коли система задається по просторовим ознаками, дослідник одночасно виробляє структуризацію системи. Під структуризацією будемо розуміти виділення в системі двох типів об’єктів – безлічі елементів і безлічі зв’язків та встановлення співвідношення цих множин один з одним.
Система – це сукупність взаємопов’язаних елементів, об’єднаних в одне ціле для досягнення певної мети. Під метою розуміється сукупність результатів, які визначаються призначенням системи. Наявність мети і змушує пов’язувати елементи в систему, тобто виникає поняття цілісності – найбільш важливого властивості системи. Елемент належить системі тому, що він пов’язаний з іншими її елементами, так що безліч елементів, що складають систему, неможливо розбити на два і більше незв’язаних підмножини. Видалення з системи елемента або сукупності елементів неодмінно змінює її властивості в напрямку, відмінному від мети.
До характерних особливостей складних систем можна віднести :
велике число взаємопов’язаних між собою елементів і підсистем;
складність функцій, виконуваних системою і спрямованих на досягнення мети її функціонування;
багатовимірність системи, обумовлена ​​наявністю великої кількості зв’язків між підсистемами;
взаємодія з зовнішнім середовищем і функціонування в умовах впливу випадкових факторів;
наявність безлічі критеріїв оцінки якості функціонування складної системи і її підсистем;
різноманіття структури складної системи, обумовлене як різноманітністю структур її підсистем, так і різноманітністю структур об’єднання підсистем в єдину систему;
наявність управління, часто має ієрархічну структуру, а також розгалуженої інформаційної мережі та інтенсивних інформаційних потоків;
різноманіття фізичної природи підсистем, що характеризується їх різної фізичної сутністю
велика розмірність і складність моделі системи, яка обумовлює необхідність застосування для її дослідження сучасних математичних методів декомпозиції, макромоделювання, імітаційного моделювання;
існування інтегративних ознак, які властиві системі в цілому, але не властиві кожному її елементу окремо (наприклад, резервована система надійна, а її елементи можуть бути ненадійними; замкнута складна система, що складається із стійких елементів, може бути нестійкою);
відсутність можливості отримання достовірної інформації про властивості системи в цілому в результаті вивчення властивостей її окремих елементів.
Таким чином, складна система являє собою безліч взаємопов’язаних і взаємодіючих між собою елементів і підсистем різної фізичної природи, складових нероздільне ціле, що забезпечують виконання системою деякої складної функції і описуваних досить складною математичною моделлю.

Методичні питання системного моделювання

Якість функціонування, тобто ефективність складних систем, оцінюють з використанням таких понять, як ефективність, показник ефективності, критерій ефективності, оптимальна система.
Ефективність – це ступінь відповідності системи своєму призначенню. З двох систем більш ефективною вважається та, яка точніше відповідає своєму призначенню. Оцінка ефективності систем – одне із завдань їх аналізу.
Показник ефективності (якості) – це міра однієї властивості (характеристики) системи в чисельному вираженні, тобто є виміром деякого її властивості.
Показниками ефективності можуть служити, наприклад, продуктивність, вартість, надійність, габаритні розміри системи.
Критерій ефективності – це міра ефективності системи в цілому. Критерій ефективності виражається кількісно і вимірює ступінь ефективності системи, узагальнюючи все її властивості в одній інтегральній оцінці – значенні критерію ефективності. Ефективність систем, створюваних для однієї мети, оцінюється на основі одного критерію, загального для цього класу систем. Різниця в призначеннях систем припускає, що для оцінки їх ефективності використовуються різні критерії. Якщо при збільшенні ефективності значення критерію зростає, то критерій називається прямим; якщо значення критерію зменшується, то – інверсним. З двох систем більш ефективною вважається та, якій відповідає більше значення прямого критерію (менше значення інверсного).
Оптимальна система – це система, якій відповідає максимальне (мінімальне) значення прямого (інверсного) критерію ефективності на безлічі реальних варіантів побудови систем.
Таким чином, під показником ефективності складної системи будемо розуміти її числову характеристику, яка оцінює ступінь пристосованості системи до виконання поставленого завдання. Тільки вибір показника ефективності робить опис мети і завдань функціонування системи цілком закінченим. Показник ефективності повинний визначатися процесом функ-ціонування системи.
Нехай система функціонує по-різному в залежності від конкретних умов. Уявімо процес функціонування складної системи у вигляді вектора стану системи або безліччю окремих процесів (станів)
Z ⃗ (t) = {z_1 (t), z_2 (t) …., z_n (t)}, (1.1)
де z_1 (t) – процес функціонування системи при р-их умовах. Всі стану безлічі визначаються параметрами системи. Будь складової Z ⃗ (t) цієї множини можна співставити деяке число R (з безлічі дійсних чисел R = (г1, г2, .., гn}, яке є значенням показника ефективності R системи для її стану г1 (t) (i = 1 , n). Тоді безліч станів системи можна відобразити в безліч дійсних чисел на деякому інтервалі (rmin, rmax) і R буде функціоналом вектора станів (показником ефективності системи), що характеризує якість її функціонування при різних умовах.
Деякі показники ефективності простих систем, наприклад напрацювання на відмову (імовірність відмови за певний період часу), не придатні для складних систем. При їх дослідженні необхідно враховувати, що відмова будь-якого елемента, як правило, не виводить систему з ладу, а тільки знижує якість її функції моделювання – це процес представлення об’єкта дослідження адекватної (подібної) йому моделлю і проведення експериментів з моделлю для одержання інформації про об’єкт дослідження . При моделюванні модель виступає і як засіб, і як об’єкт досліджень, що знаходиться в відношенні подібності до модельованого об’єкту.
Іншими словами, модель – це фізична або абстрактна система, адекватно представляє собою об’єкт дослідження.
Види моделей. Розрізняють фізичні та абстрактні моделі. Фізичні моделі утворюються із сукупності матеріальних об’єктів. Для їх побудови використовуються різні фізичні властивості об’єктів, причому природа застосовуваних у моделі матеріальних елементів не обов’язково та ж, що і в досліджуваному об’єкті. Прикладом фізичної моделі є макет. Абстрактна модель – це опис об’єкта досліджень на якій-небудь мові. Абстрактність моделі виявляється в тому, що її компонентами є поняття, а не фізичні елементи (наприклад, словесні описи, креслення, схеми, графіки, таблиці, алгоритми або програми, математичні описи). Серед абстрактних моделей розрізняють: гносеологічні, інформаційні (кібернетичні), сенсуального (чуттєві), концептуальні, математичні.
Гносеологічні моделі спрямовані на вивчення об’єктивних законів природи (наприклад, моделі сонячної системи, біосфери, світового океану, катастрофічних явищ природи.
Інформаційні моделі описують поведінку об’єкта-оригіналу, але не копіюють його.
Сенсуального моделі – моделі почуттів, емоцій, або моделі, які надають вплив на почуття людини (наприклад, музика, живопис, поезія).
Концептуальна модель – це абстрактна модель, що виявляє причинно-наслідкові зв’язки, властиві досліджуваного об’єкта і істотні в рамках певного дослідження [6]. Основне призначення концептуальної моделі – виявлення набору причинно-наслідкових зв’язків, облік яких необхідний для отримання необхідних результатів. Один і той самий об’єкт може представлятися різними концептуальними моделями, які будуються в залежності від мети дослідження. Так, одна концептуальна модель може відображати тимчасові аспекти функціонування системи, і вплив відмов на працездатність системи.
Математична модель – абстрактна модель, представлена ​​на мові математичних відносин. Вона має форму функціональних залежностей між параметрами, що враховуються відповідної концептуальною моделлю. Ці залежності конкурують зв’язку, виявлені в концептуальній моделі, і характеризують їх кількісно.
Таким чином, модель – це спеціальний об’єкт, в деяких відносинах заміщає оригінал. Принципово не існує моделі, яка була б повним еквівалентом оригіналу. Будь-яка модель відображає лише деякі сторони оригіналу. Тому з метою отримання великих знань про оригінал доводиться користуватися сукупністю моделей.
У залежності від ступеня деталізації опису складних систем і їх елементів можна виділити три основних рівня моделювання.
Рівень структурного або імітаційного моделювання складних систем з використанням їх алгоритмічних моделей (моделюючих алгоритмів) і застосуванням спеціалізованих мов моделювання, теорій множин, алгоритмів, формальних граматик, графів, масового обслуговування, статистичного моделювання.
Рівень логічного моделювання функціональних схем елементів і вузлів складних систем, моделі яких представляются у вигляді рівнянь безпосередніх зв’язків (логічних рівнянь) і будуються із застосуванням апарату двохзначної або багатозначної алгебри логіки.
Рівень кількісного моделювання (аналізу) принципових схем елементів складних систем, моделі яких представляються у вигляді систем нелінійних алгебраїчних, або інтегрально-диференціальних рівнянь і досліджуються із застосуванням методів функціонального аналізу, теорії диференціальних рівнянь, математичної статистики.
Аналітичні методи полягають у перетворенні символьної інформації, записаної на мові математичного аналізу. При використанні аналітичних методів будується математична модель об’єкта, що описує його фізичні властивості за допомогою математичних співвідношень, наприклад у вигляді диференціальних або інтегральних рівнянь. Моделі такого типу називають аналітичними. Аналітична модель будується на основі понять, символіки та методів деякої теорії, наприклад, теорії масового обслуговування, визначальною клас математичних аналогій, тобто основоположних математичних моделей. При аналітичному підході необхідні залежності виводяться з математичної моделі послідовним застосуванням математичних правил. Перешкодою при цьому може бути нерозв’язність рівнянь в аналітичній формі, відсутність первісних для підінтегральних функцій, з чим доводиться стикатися досить часто. Тому лише за певних властивостях моделі можна отримати рішення в явній аналітичній формі. Незважаючи на обмежені можливості аналітичного підходу, результати, отримані в явній аналітичній формі, мають велику пізнавальну цінність і знаходять результативне застосування при вирішенні широкого класу теоретичних і прикладних завдань.

Чисельні методи грунтуються на побудові кінцевої послідовності дій над числами, що приводить до отримання необхідних результатів. При наявності математичної моделі досліджуваного об’єкта застосування чисельних методів зводиться до заміни математичних операцій і стосунків відповідними операціями над числами: заміні інтегралів сумами, похідних – різницевими стосунками, нескінченних сум – кінцевими. В результаті цього будується алгоритм, що дозволяє точно або з допустимою похибкою обчислити значення необхідних величин на ЕОМ. Результат застосування чисельних методів – таблиці (графіки), залежно, що розкривають властивості об’єкта. Чисельні методи в порівнянні з аналітичними дозволяють вирішувати значно ширше коло завдань, але при цьому отримані рішення носять приватний характер.
При дослідженні таких систем з використанням методів імітаційного моделювання широке застосування знаходять моделі, що представляють собою змістовний опис об’єктів дослідження у формі алгоритмів. В описах відображаються як структура досліджуваних систем, що досягається ототожненням елементів систем з відповідними елементами алгоритмів, так і процеси функціонування систем в часі, що подаються в логіко-математичної формі. При цьому опису об’єктів дослідження мають алгоритмічний характер, а самі моделі представляють собою програми для ЕОМ. Моделі такого типу називають імітаційними, або алгоритмічними.
Особливість даного підходу до моделювання полягає в тому, що використовувані для побудови моделі алгоритмічні мови – набагато більш гнучке і доступне засіб опису складних систем, ніж мову математичних функціональних співвідношень. Завдяки цьому в імітаційних моделях складних систем знаходять відображення багато деталей їх структури і функцій, які вимушено опускаються або втрачаються .
У теорії складних систем із властивим їй імовірнісним підходом до моделювання систем широко використовується наближений чисельний метод аналізу імітаційних моделей – метод статистичних випробувань (метод Монте-Карло) [67]. Процес побудови та аналізу імітаційних моделей із застосуванням методу статистичних випробувань називається статистичним моделюванням.
Натурним моделюванням називають проведення досліджень на реальному об’єкті з наступною обробкою результатів експерименту на основі теорії подібності. При функціонуванні об’єкта відповідно до поставленої метою вдається виявити закономірності протікання реального процесу. Слід зазначити, що такі різновиди натурного експерименту, як виробничий експеримент і комплексні випробування, володіють високим ступенем достовірності. Методи натурного моделювання базуються на вимірюванні характеристик процесів, що відбуваються в реальних системах, і обробці результатів вимірювання з метою виявлення представляють інтерес залежностей. Експериментальні дослідження є джерелом найбільш достовірної інформації, проте одержувані при цьому результати носять приватний характер. Ці методи – поки єдине джерело відомостей про характеристики завдань, що вирішуються, наприклад, в обчислюваних центрах, процесах взаємодії користувачів з ЕОМ. Такі відомості використовуються в якості вихідних даних при проектуванні нових інформаційновичислених систем.
Напівнатурного моделювання складних об’єктів здійснюють з використанням їх комбінованих моделей. У структуру таких моделей включають математичні співвідношення, що описують функціонування ряду елементів (підсистем) об’єкта, а також реальні елементи (підсистеми), що є його невід’ємними складовими.

 

Види моделей. Розрізняють фізичні та абстрактні моделі. Фізичні моделі утворюються із сукупності матеріальних об’єктів. Для їх побудови використовуються різні фізичні властивості об’єктів, причому природа застосовуваних в моделі материальних елементів не обов’язково та ж, що і в досліджуваному об’єкті. Прикладом фізичної моделі є макет. Абстрактна модель – це опис об’єкта досліджень на якій-небудь мові. Абстрактність моделі виявляється в тому, що її компонентами є поняття, а не фізичні елементи (наприклад, словесні описи, креслення, схеми, графіки, таблиці, алгоритми або програми, математичні описи). Серед абстрактних моделей розрізняють: гносеологічні, інформаційні (кібернетичні), сенсуального (чуттєві), концептуальні, математичні.
Гносеологічні моделі спрямовані на вивчення об’єктивних законів природи (наприклад, моделі сонячної системи, біосфери, світового океану, катастрофічних явищ природи [21).
Інформаційні моделі описують поведінку об’єкта-оригіналу, але не копіюють його.
Сенсуальні моделі – моделі якихось почуттів, емоцій, або моделі, які надають вплив на почуття людини (наприклад, музика, живопис, поезія).
Концептуальна модель – це абстрактна модель, виявляються причинно-наслідкові зв’язки, властиві досліджуваному об’єктівту та істотні в рамках певного дослідження [6]. Основне призначення концептуальної моделі – виявлення набору причинно-наслідкових зв’язків, облік яких необхідний для необхідних результатів. Один і той самий об’єкт може передставлятися різними концептуальними моделями, які будуються в залежності від мети дослідження. Так, одна концептуальна модель може відображати тимчасові аспекти функціонування системи, інша – вплив відмов на працездатність системи.
Математична модель – абстрактна модель, представлена на мові математичних відносин. Вона має форму функцінальних залежностей між параметрами, що враховуються відповідною концептуальною моделлю. Ці залежності конкурують причинно-наслідкові зв’язки, виявлені в концептуальній моделі, і характеризують їх кількісно.
Таким чином, модель – це спеціальний об’єкт, в деяких відносинах заміщає оригінал. Принципово не існують моделі, яка була б повним еквівалентом оригіналу. Будь-яка модель відображає лише деякі сторони оригіналу. Тому з метою отримання великих зняній про оригінал приходиться користуватися сукупністю моделей.
У залежності від ступеня деталізації опису складних систем і їх елементів можна виділити три основних рівня моделювання.
1. Рівень структурного або імітаційного моделювання складних систем з використанням їх алгоритмічних моделей (моделюючих алгоритмів) і застосуванням спеціалізованих мов моделювання, теорій множин, алгоритмів, формальних граматик, графів, масового обслуговування, статистичного моделювання.
2. Рівень логічного моделювання функціональних схем елементів і вузлів складних систем, моделі яких представляються у вигляді рівнянь безпосередніх зв’язків (логічних рівнянь) і будуються із застосуванням апарату двохзначної або багатозначної алгебри логіки.
3. Рівень кількісного моделювання (аналізу) принци пових схем елементів складних систем, моделі яких представляє у вигляді систем нелінійних алгебраїчних, або інтегродиференційних рівнянь і досліджуються із застосуванням методів функціонального аналізу, теорії диференціальних рівнянь, математичної статистики.
Аналітичні методи полягають у перетворенні символьної інформації, записаної на мові математичного аналізу. При використанні аналітичних методів будується математична модель об’єкта, що описує його фізичні властивості за допомогою математичних співвідношень, наприклад у вигляді диференційних або інтегральних рівнянь. Моделі такого типу називають аналітичними. Аналітична модель будується на основі понять, символіки та методів деякої теорії, наприклад, теорії масового обслуговування, визначальною клас математичних аналогій, тобто основоположних математичних моделей. При аналітичному підході необхідні залежності виводяться з математематичної моделі послідовним застосуванням математичних правил. Перешкодою при цьому може бути нерозв’язність рівнянь в аналітичній формі, відсутність первісних для подинтегральних функцій, з чим доводиться стикатися досить часто. Тому лише за певних властивостях моделі можна отримати рішення в явній аналітичній формі. Незважаючи на обмежені можливості аналітичного підходу, результати, отримані в явній аналітичній формі, мають велику пізнавальну цінність і знаходять результативне застосування при вирішенні широкого класу теоретичних і прикладних завдань.

Чисельні методи грунтуються на побудові кінцевої послідовності дій над числами, що приводить до отримання необхідних результатів. При наявності математичної моделі досліджуваного об’єкта застосування чисельних методів зводиться до заміни математичних операцій і стосунків відповідними операціями над числами: заміні інтегралів сумами, виробничих – різницевими стосунками, нескінченних сум – кінцевіими. В результаті цього будується алгоритм, що дозволяє точно або з допустимою похибкою обчислити значення необхідних величин на ЕОМ. Результат застосування чисельних методів  таблиці (графіки), залежно, що розкривають властивості об’єкта. Чисельні методи у порівнянні з аналітичними дозволяють вирішувати значно ширше коло завдань, але при цьому отримані рішення носять приватний характер.
При дослідженні таких систем з використанням методів імітаційного моделювання широке застосування знаходять моделі, що представляють собою змістовний опис об’єктів дослідження у формі алгоритмів. В описах відображаються як структура досліджуваних систем, що досягається ототожненням елементів систем з відповідними елементами алгоритмів, так і процеси функціонування систем в часі, що подаються в логіко-математичної формі. При цьому опису об’єктів спрямування мають алгоритмічний характер, а самі моделі передставляють собою програми для ЕОМ. Моделі такого типу називаються імітаційними, або алгоритмічними.
Особливість даного підходу до моделювання полягає в тому, що використовувані для побудови моделі алгоритмічні мови – більш гнучке і доступне засіб опису складних систем, ніж мову математичних функціональних відповідностей. Завдяки цьому в імітаційних моделях складних систем знаходять відображення багато деталей їх структури і функцій, які вимушено опускаються або втрачаються в математематиці
У теорії складних систем із властивим їй імовірнісним підходом до моделювання систем широко використовується наближений чисельний метод аналізу імітаційних моделей – метод статистичних випробувань (метод Монте-Карло) [67]. Процес побудови та аналізу імітаційних моделей із застосуванням методу статистичних випробувань називається статистичним моделюванням.
Натурним моделюванням називають проведення досліджень на реальному об’єкті з наступною обробкою результатів експеріминту на основі теорії подібності. При функціонуванні об’єкта відповідно до поставленої метою вдається виявити закономірності протікання реального процесу. Слід зазначити, що такі різновиди натурного експерименту, як виробничий експеримент і комплексні випробування, мають високу міру достовірності. Методи натурного моделювання базуруются на вимірюванні характеристик процесів, що відбуваються в реальних системах, і обробці результатів вимірювання з метою виявлення представляють інтерес залежностей. Експериментальне дослідження є джерелом найбільш достовірної інформації, однак отримувані при цьому результати носять приватний характер. Ці методи – поки єдине джерело відомостей про характеристики завдань, що вирішуються, наприклад, в обчислювальних центрах, процесах взаємодії користувачів з ЕОМ. Такі відомості використовуються в якості вихідних даних при проектуванні нових інформаційно-обчислювальних систем.
Напівнатурного моделювання складних об’єктів здійснюють з використанням їх комбінованих моделей. В структуру таких моделей включають математичні співвідношення, що описують функціонування ряду елементів (підсистем) об’єкта, а також реальні елементи (підсистеми), що є його невід’ємними складовими.

 

Тема 2. Методологічні питання системного моделювання

Прирозглядітієї чи іншої системивихідним етапомїївивченняє визначенняїїкордонів. Мова йдепро необхідність поділувсіхелементівнадва класи: приналежнихіне належать системі. Прицьомутісутностіабооб’єкти, яківласненалежатьсистемі, ібудутьїїелементами. Навпаки, не належатьсистеміоб’єкти, але надають нанеїтой чи інший вплив, утворюютьсередовищеабозовнішнюповідношенню до системипредметнуобласть. Традиційноодниміз принципів системного аналізуявлялосьприпущення про те, щомежа системичітко розділяєелементисистемитаїїзовнішнє середовище(рис. 1.1).

 

Рис. 1.1. Загальне уявлення системи і навколишнього середовища в контексті традиційного системного аналізу
Найважливішими характеристиками будь-якої системи є її структура і процес функціонування. Під структурою системи розуміють стійку під час сукупність взаємозв’язків між її елементами або компонентами. Саме структура системи пов’язує воєдино всі елементи і перешкоджає розпаду системи на окремі компоненти. Структура системи може відображати самі різні взаємозв’язки, в тому числі, і вкладеність елементів однієї системи в іншу. У цьому випадку прийнято називати більш дрібну або вкладену систему підсистемою, а більш велику систему – метасистеми.
Процес функціонування системи тісно пов’язаний зі зміною властивостей системи або окремих її елементів у часі. При цьому важливою характеристикою системи є її стан, під яким розуміється сукупність властивостей або ознак системи, які в кожний момент часу відображають найбільш особливості поведінки системи   .
Розглянемо наступний приклад. В якості системи розглянемо такий об’єкт, як “Автомобіль”. Межі цієї системи чітко обмежені тими компонентами, які розміщуються в корпусі окремого автомобіля. При цьому такий об’єкт, як двигун є елементом системи “Автомобіль”. З іншого боку, двигун сам є системою, яка складається з окремих компонентів, таких як блок циліндрів, свічки запалювання та ін Тому система “Двигун” в свою чергу є підсистемою системи “Автомобіль”. Система охолодження двигуна і система електроустаткування також будуть підсистемами “Автомобіль”.
Структура системи може бути описана з різних точок зору. Найбільш загальне уявлення про структуру дає схема пристрою тієї чи іншої системи. При цьому взаємодія елементів може носити не тільки механічний, електричний або біологічний характер, але й інформаційний, що характерно для сучасних організаційно-технічних систем. Стан системи також можна розглядати з різних точок зору, найбільш загальною з яких являється розгляд особливостей функціонування або експлуатації тієї чи іншої системи.
Процес функціонування системи відображає поведінку системи в часі і може бути представлений як послідовна зміна її станів. Якщо система змінює одне свій стан на інший стан, то прийнято говорити, що система переходить з одного стану в інший. Сукупність ознак чи умов зміни станів системи в цьому випадку називається переходом. Для системи з дискретними станами процес функціонування може бути представлений у вигляді послідовності станів з відповідними переходами.
При розгляді рухається по трасі автомобіля можна виділити різні характеристики його стану. Це, перш за все, швидкість руху автомобіля, кутове положення передніх коліс щодо поздовжньої осі, температура охолоджуючої рідини, кількість палива в баці та інші. Зміна значень цих характеристик можуть призвести до зміни станів автомобіля, зокрема, до зміни його швидкості і напряму руху.
Методологія системного моделювання служить концептуальною основою системно-орієнтованої структуризації предметної області. У цьому випадку вихідними компонентами концептуалізації є системи і взаємозв’язки між ними. Результатом системного моделювання є побудова деякої моделі системи та відповідної предметної області, яка описує найважливіші з точки зору розв’язуваної проблеми аспекти системи.
Під моделлю будемо розуміти деяке уявлення про систему, що відображає найбільш істотні закономірності її структури та процесу функціонування та зафіксоване на деякій мові або в деякій формі. Стосовно теми нашого розгляду нас будуть цікавити тільки такі аспекти побудови моделей, які пов’язані з інформаційним або логічним моделюванням систем.
Прикладами моделей є не тільки відомі фізичні моделі (аеродинамічна модель гоночного автомобіля або проектованого літака), але й логічні моделі різних систем (математична модель коливальної системи, аналітична модель системи електропостачання регіону, інформаційна модель виборчої компанії та ін.)
Загальною властивістю всіх моделей є їх подібність деякого реального об’єкту або системі-оригіналу. Важливість побудови моделей полягає в можливості їх використання для одержання інформації про властивості або поведінці системи-оригіналу. При цьому сам процес побудови і подальшого застосування моделей для отримання інформації про систему-оригіналі є основним змістом процесу системного моделювання.
Найбільш загальною інформаційною моделлю системи є так звана модель “чорного ящика”. У цьому випадку система представляється у вигляді прямокутника, внутрішній устрій якого приховано від системного аналітика або взагалі невідомо. Однак система не є повністю ізольованою від зовнішнього середовища, оскільки остання надає на систему деякі інформаційні або матеріальні впливу. Такі дії отримали назву вхідних впливів або вхідних параметрів, вхідних змінних. Серед вхідних впливів виділяють спеціальний клас-так званих управляючий впливів (змінних). Останні призначені для того, щоб чинити на систему цілеспрямований вплив, призначене для досягнення системою деякої мети (цілей) або бажаної поведінки. У свою чергу система також надає на середу або інші системи певні інформаційні або матеріальні впливу, які одержали назву вихідних впливів (параметрів, змінних). Графічно дана модель може бути зображена наступним чином (рис. 1.2).

Входные воздействия (переменные)

Выходные воздействия (переменны)

Рис. 1.2. Графічне зображення моделі системи у вигляді “чорного ящика”
Цінність моделей, подібних моделі “чорного ящика”, дуже умовна. Основне її призначення полягає в тому, щоб структурувати вихідну інформацію щодо самої системи та зовнішньої по відношенню до неї середовища. Тому ця модель, перш за все, фіксує згадувані вище межі системи. На додаток до цього модель специфікує впливу, на які реагує система, і як проявляється ця реакція на навколишні об’єкти і системи. При цьому в разі кількісного опису вхідних (вихідних) впливів їх іноді називають вхідними (вихідними) змінними. У рамках системного моделювання розроблені певні методологічні засоби, що дозволяють виконати подальшу структуризацію або концептуалізацію цієї найбільш загальної моделі системи.
У самому загальному випадку процес системного моделювання може бути представлений у формі взаємопов’язаних етапів, на кожному з яких виконуються певні дії, спрямовані на побудову та подальше використання інформаційно-логічних моделей систем (рис. 1.3). Характерною особливістю даного процесу є його циклічний або ітеративний характер, який відображає сучасні вимоги до аналізу та проектуванню складних систем.
Таким чином, окремими етапами процесу системного моделювання є:
1. Аналіз проблемної ситуації.
2. Структуризація предметної області та побудова моделі          .
3. Виконання обчислювальних експериментів з моделлю.
4. Застосування результатів обчислювальних експериментів.
5. Корекція або доробка моделі.

Рис. 1.3. Загальна концептуальна схема процесу системного моделювання
Нижче дається коротка характеристика кожного з етапів, конкретний зміст яких залежить від специфічних особливостей вирішуваних завдань в тій чи іншій проблемній області. При цьому кожен окремий цикл процесу системного моделювання ініціюється етапом аналізу проблемної ситуації, в чому проявляється реалізація вимоги проблемно-орієнтованого підходу до побудови і використання інформаційно-логічних моделей систем.
1. Аналіз проблемної ситуації
Одним з основних принципів системного моделювання є проблемна орієнтація процесів побудови та використання моделей. Іншими словами, та або інша модель конкретної системи будується в контексті рішення деякої проблеми або досягнення певної мети. Головне призначення першого етапу – логічне осмислення розв’язуваної проблеми в контексті методології системного моделювання. При цьому виконується аналіз усіх доступних ресурсів (матеріальних, фінансових, інформаційних та ін), необхідних для побудови моделі, її використання та реалізації отриманих результатів з метою вирішення наявної проблеми. У разі відсутності необхідних ресурсів на даному етапі може бути прийняте рішення або про звуження (зменшенні масштабу) розв’язуваної проблеми, або взагалі про відмову від використання коштів системного моделювання. На цьому етапі також виконується аналіз вимог, пропонованих в тій чи іншій формі до результату вирішення проблеми.
Початковий аналіз розв’язуваної проблеми і відповідної проблемної області є найменш формалізованих з точки зору застосування відомих аналітичних підходів і засобів. Тому на даному етапі рекомендується застосовувати так звані евристичні або неформальні методи системного аналізу. До них відносяться:
– методи побудови логістичних сценаріїв на природній мові для аналізу можливих способів і альтернативних шляхів вирішення проблеми;
-. методи мозкової атаки (штурму) для генерації нових ідей і нестандартних підходів до вирішення проблеми;
– методи морфологічного та концептуального аналізу для досягнення необхідної повноти розгляду вихідної проблеми;
-методи побудови і аналізу цілей і завдань, які дозволяють розбити вихідну проблему на ряд більш приватних чи більше простих підпроблем.

2. предметної області та побудова моделі   
Метою даного етапу є побудова адекватної моделі системи та відповідає відповідній предметної області в найбільш загальному контексті вирішення результатної проблеми. Структуризація проблемної області передбачає визначення і подальше уточнення її меж, а також встановлення меж і складу систем, які потенційно можуть брати участь у вирішенні вихідної проблеми. Відповідна інформація представляється у формі моделі системи або проблемної області в цілому на деякому формально-логічному мовою.
Мова йде про те, що вся доступна інформація про вирішення проблеми має бути зафіксована у вигляді деякої інформаційно-логічної моделі системи. При цьому модель повинна задовольняти принципу адекватності відображення основних особливостей системи-оригіналу. Іншими словами, модель не повинна бути ні поверхневої (неповної), яка не враховує істотні аспекти структури або поведінки системи-оригіналу, ні надмірно складною або надлишкової, в рамках якої розробники намагаються врахувати навіть неіснуючих, з точки зору вихідної проблеми деталі системи-оригіналу. .
Даний етап побудови інформаційно-логічної моделі припускає ви- конання наступній послідовності дій:
1. Побудова концептуальної або інформаційної моделі системи та проблемної області, яка містить найбільш загальну інформацію і відображення структурних взаємозв’язків ситеми-оригіналу з іншими об’єктами заокруленого середовища.
2. Побудова аналітичної або математичної моделі системи, яка деталізує окремі аспекти структури і поведінки системи-оригіналу у формі тексту з використанням спеціальної математичної нотації (символік).
3. Побудова імітаційної або програмної моделі системи, яка безпосередньо реалізує інформаційно-логічну модель у формі, спеціально призначеної для її дослідження з використанням комп’ютерів.
4. Процес розробки адекватних моделей та їх подальшого конструктивного застосування вимагає не тільки знання загальної методології системного аналізу, але і наявності відповідних образотворчих засобів або мов для фіксації результатів моделювання та їх документування. Очевидно, що оригінальна мова не цілком підходить для цієї мети, оскільки володіє неоднозначністю і невизначеністю. Тому для побудови моделей використовуються формально-теоретичні методи, засновані на подальшому розвитку математичні та логічних засобів моделювання. Для цієї мети також запропоновані різні графічні нотації і мови моделювання, в тій чи іншій мірі відображають специфіку вирішуваних завдань на основі застосування відповідних програмних інструментів.
           3. Виконання обчислювальних експериментів з моделлю
Модель системи розробляється для отримання деякої нової інформації про систему-оригіналі з метою вирішення вихідної проблеми. У цьому випадку базовим об’єктом для отримання такої інформації є програмна модель складної системи, реалізована на одній з мов програмування або побудови з використанням відповідних програмних інструментів.
Реалізація даного етапу в контексті методології системного моделювання означає виконання серії експериментів з програмною моделлю системи на тій чи іншій обчислювальній платформі. При цьому можливі наступні дії, що відображають зміст власне процесу планування експериментів:
1. Формування конкретних значень наборів вихідних даних (вхідних змінних), які характеризують окремий обчислювальний експеримент з програмною моделлю системи.
2. Виконання розрахунків або, в загальному випадку, виконання окремої ітерації з імітаційної моделлю системи з метою отримання конкретних значень вихідних параметрів (змінних) моделі.
3. Оцінка точності і верифікація отриманих результатів на основі перевірки узгодженості окремих компонентів обчислювальних розрахунків з використанням аналітичної моделі.
4. Інтерпретація отриманих результатів у формі управляючих впливів або альтернатив вирішення вихідної проблеми.
5. Оцінка потенційної можливості реалізації отриманих результатів стосовно до системи-оригіналу.
          4. Застосування результатів обчислювальних експериментів
Змістом даного етапу є матеріальне чи інформаційне вплив на систему-оригінал з метою вирішення вихідної проблеми. При цьому може знадобитися планування організаційних заходів з реалізації подібних впливів і контроль їх виконання.
Після реалізації рекомендацій виконаних досліджень, що виявляється можливим тільки після закінчення етапу обчислювальних експериментів з моделлю, взагалі кажучи, може скластися одна з двох ситуацій.
Вихідна проблема повністю вирішена- тим самим цілі системного  моделювання досягнуті. У цьому випадку можна перейти до вирішення чергової проблеми з даної предметної області, що характеризує початок нового циклу системного моделювання.
Вихідна проблема не вирішена або вирішено не повністю-тим самим цілі системного моделювання не досягнуті. У цьому випадку необхідно ретельно проаналізувати ситуацію, що склалася і причини невдачі. Після цього можна перейти або до корекції вихідної моделі системи, або відмовитися від побудованої моделі та реалізовувати цикл системного моделювання заново.
         5. Корекція або доробка моделі
Мета даного етапу неявно була вже сформульована вище, а саме – внесення змін в існуючу модель, які спрямовані на забезпечення її адекватності розв’язуваної проблеми. Мова може йти як про включення до складу вихідної моделі додаткових компонентів, так і про радикальну зміну структури та змісту моделі. Важливо відзначити проблемно-орієнтований характер цих змін, тобто корекція або доробка моделі повинні виконувати в безпосередньому контексті з вирішуваною проблемою.
Згадувані вище складні системи, дослідження яких представляє найбільший інтерес в рамках методології системного моделювання, утворюють окремий підклас систем. При цьому складність системи і, відповідно, її моделі можуть бути розглянуті з різних точок зору. Перш за все, можна виділити складність структури системи, яка характеризується більшою кількістю елементів системи і різними типами взаємозв’язків між цими елементами.

Так, наприклад, якщо кількість елементів системи перевищує деяке порогове значення, яке, взагалі кажучи, не є строго фіксованим, то така система може бути названа складною. Наприклад, якщо програмна система управління базою даних налічує більше 100 окремих форм введення і виведення інформації, то багато програмісти вважатимуть її складною. Транспортні та енергетичні системи сучасних мегаполісів, макроекономіка або окремі галузі також можуть служити прикладами складних систем, що складаються з десятків і сотень окремих підсистем або елементів з нетрівіальної структурою взаємозв’язків між ними.
Другим аспектом складності є складність процесу функціонування системи або окремих її підсистем. Це може бути пов’язано як з непередбаченим характером поведінки системи, так і неможливістю формального представлення правил перетворення вхідних впливів у вихідні. Цей важливий аспект складності системи може бути пов’язаний з наявністю невизначеності в описі процесу поведінки системи-оригіналу.
Так, наприклад, процес поведінки учасників деякого ринку товарів або послуг у певній мірі непередбачуваний або характеризується невизначеністю станів своїх елементів. Процес функціонування сучасних операційних систем також характеризується складністю поведінки, оскільки їх надійність і безпека не завжди задовольняють вимогам різних категорій користувачів.
При аналізі структури і поведінки складних систем, як правило, присутні різні фактори невизначеності, які можуть бути враховані і адекватно представлені в процесі побудови інформаційно-логічних моделей в рамках нового напряму системного моделювання – нечіткого моделювання.

Сохранить в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Автор: Александр, 09.04.2013
Рубрики: Разное

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Последние статьи