Права і свободи людини і громадянина: історія питання і сучасність

Реферат

Під всі часи, а в наші дні особливо, політика надає важливе, часом доленосний вплив на життя окремих людей і цілих народів. Вона нерозривно пов’язана з найглибшими основами людської цивілізації. Як відзначав ще в V ст. до н.е. видатний розум античності Аристотель, політика корениться в природі людини як соціальної істоти, здатного повноцінно жити лише в колективі, суспільстві і “приреченого” взаємодіяти з іншими людьми. 

Політичні знання та культура потрібні сьогодні будь-якій людині, незалежно від його професійної приналежності, оскільки, живучи в суспільстві, він неминуче повинен взаємодіяти з іншими людьми і державою. Без володіння такими знаннями особистість ризикує стати розмінною монетою у політичній грі, перетворитися на об’єкт маніпулювання і поневолення з боку більш активних у політичному відношенні сил.

Масова політична грамотність громадян необхідна й усьому суспільству, бо оберігає його від деспотизму та тиранії, від антигуманних та економічно неефективних форм державної та громадської організації. Тому свідоме формування політичної культури як мистецтва спільного цивілізованого проживання людей в державі – турбота всього сучасного суспільства, важлива умова його благополуччя. Як зазначає керівник Академії політичної освіти ФРН Т. Майєр, “там, де політична освіта відрізняється сталістю, безперервністю і охоплює всі соціальні шари, воно не завжди звертає на себе велику суспільну увагу. Непотрібним ж воно не буде ніколи “.

І якщо в державах з міцно вкорінилися в свідомості мас демократичними традиціями та ефективними інститутами контролю за урядом та іншими владою частина громадян може дозволити собі деяку аполітичність, то в країнах, які недавно пережили авторитарні або навіть тоталітарні, диктаторські режими, масове відсторонення від політики загрожує важкими соціальними наслідками. Демократичний лад не може утвердитися і бути ефективним без відповідної політичної культури населення. Демократія припускає перетворення людини в джерело влади, вершителя долі своєї країни і міжнародної політики. І хоча в умовах демократичної держави далеко не кожен індивід має реальний вплив на прийняття політичних рішень, саме від свідомості вибору й активності більшості громадян залежить облік в державній політиці інтересів різних груп населення, компетентність та відповідальність правлячих еліт.

 

Здатність громадян до прийняття раціональних рішень, участі в політиці не формується стихійно, а знаходиться, в ході систематичного придбання ними відповідних знань і досвіду. Сьогодні в усіх індустріально розвинених демократичних країнах існують спеціальні інститути політичної освіти, що допомагають вирішувати ці завдання. Діяльність таких закладів не можуть замінити засоби масової політичної комунікації – телебачення, радіо, газети, що дають зазвичай лише поверхневу картину подій і передбачають вміння громадян самостійно, критично аналізувати отриману інформацію.

 

Практичне здійснення політико-просвітницької діяльності в сучасному світі виходить за рамки національно-державних кордонів. Так, країни Європейського Союзу координують зусилля в галузі політичної освіти для формування у своїх громадян почуття західноєвропейської ідентичності, приналежності до загальної батьківщині – Західній Європі, до нового міждержавного об’єднання. Тим самим зміцнюється суб’єктивна, особистісно-мотиваційна основа західноєвропейської інтеграції.

 

Демократичний політична освіта базується на визнанні основних гуманістичних цінностей і перш за все свободи і гідності кожної особистості, її природних, невід’ємних прав. Воно допомагає громадянину правильно оцінити відповідний суспільний лад, усвідомити свої місце і роль в державі, права та обов’язки. Головна його мета – навчити людину адекватно орієнтуватися в складному і суперечливому сучасному світі, представляти і захищати свої інтереси, поважаючи інтереси і права інших людей, колективно вирішувати спільні проблеми. Воно спрямоване також на формування у громадян поваги до демократичного порядку і забезпечують його, державним і громадським інститутам, бо без твердого політичного порядку свобода окремої особистості не може бути реальною.

Поняття та історія прав людини

 

Орієнтація політики на інтереси людей, що живуть в суспільстві, її олюднення здійснюються за допомогою певних принципів, що втілюють гуманістичні цінності у взаєминах між індивідом, суспільством і державою. Такий специфічної конкретизацією гуманістичних уявлень стосовно до миру політики є права людини. Вони являють собою принципи, норми взаємин між людьми і державою, що забезпечують індивіду можливість діяти на власний розсуд (цю частину прав звичайно називають свободами) або отримувати певні блага (це – власне права).

 

Проблема прав людини, що виражається в тій чи іншій формі, супроводжує всієї історії людства. Права людини являють собою один із способів трактування і практичного вирішення питання взаємовідносин людини і тієї спільноти, в якій він проживає і офіційним представником якої виступає влада. Вони стверджують у цих взаєминах свободу і гідність особи, її вищий ціннісний статус.

 

Можливі чотири основних способи взаємин індивідів з владою: тоталітарний, патріархальний, індивідуалістичний і партіціпаторний (участі). Перша, тоталітарна модель таких взаємин виходить з ототожнення суспільства і держави, з безумовного пріоритету цілого над частиною і повного підпорядкування індивіда державі. Вона виключає саму постановку проблеми прав людини, оскільки індивід розглядається тут як органічна, нерозривний частинка цілого, як гвинтик в складному державному механізмі, керований з центру.

 

Патріархальний тип взаємин індивіда і влади передбачає складну ієрархію прав і обов’язків людей, нерівність їх положення у відносинах влади. Він ділить суспільство на різні стани і групи, нижчі з яких політично безправні, вищі ж володіють максимальними владними повноваженнями, головним джерелом і розподільником яких є авторитарний правитель (монарх, диктатор і т.п.), що увінчує піраміду влади.

 

індивідуалістичний спосіб взаємовідносин особистості і влади заснований на пріоритеті індивіда в відносинах з державою. Найбільш яскраво він представлений в лібералізм, який виходить з того, що вільна особистість є кінцевий джерело всякої влади в суспільстві, в тому числі і самої держави. Останнє є результатом угоди, договору вільних індивідів. Воно підконтрольна народу і покликаний виконувати лише строго обмежені функції – забезпечення безпеки і свободи громадян, підтримання громадського порядку, деякі інші.

 

Взаємовідносини індивіда і влади у позаполітичний сферах і шляху утвердження в них свободи і гідності особистості лібералізмом взагалі не розглядаються. У результаті сама проблема прав людини ставиться головним чином у формі огороджувальних від посягань влади прав, тобто вузько та обмежено.

 

В сучасній політичній науці переважає третій, партіціпаторний підхід до взаємин індивіда і влади. Він позбавлений крайнощів і не розглядає особистість як ізольованого, незалежного від суспільства індивіда, вимушеного в союзі з собі подібними створити державу і підкорятися йому в певних питаннях, а виходить з нерозривності і суперечливість взаємин між особистістю, суспільством і державою. У цьому випадку сама проблема прав людини вбачається не тільки і не стільки в огорожі індивіда від державного втручання, а у використанні держави з метою створення найкращих умов вільного існування і розвитку особистості.

 

Всі чотири розглянутих вище способу взаємин індивіда і влади в більшій чи меншою мірою представлені в історії людства. Вони становлять ту систему координат, в якій усвідомлюється і оцінюється сама проблема прав людини.

 

На зорі людства в умовах родоплемінного ладу проблема прав людини не стояла і не могла стояти, так як в той час не було відчуженої від індивідів влади, а значить і необхідності стверджувати і захищати у владних відносинах цінність особистості, її свободу. Крім того, “середній” чоловік додержавної і ранньодержавне епохи ще не володів розвиненим самосвідомістю та індивідуальністю, керувався у відносинах з державою перш за все віковими традиціями, не відділяв себе від роду, громади, селища і держави, зазвичай з покорою сприймав своє становище у суспільному ієрархії, навіть якщо це було становище раба.

 

Само виникнення проблеми прав людини нерозривно пов’язане з розвитком суспільства, держави і людської індивідуальності. Не випадково вперше ідеї прав особистості виникають лише у небагатьох матеріально забезпечених мислителів, що володіють розвиненим самосвідомістю і почуттям власної гідності. Історично першою формою осмислення і затвердження індивідуального гідності та автономії особистості по відношенню до влади стали ідеї природного права, що виникли в першому тисячолітті до н.е.

 

Вперше ці ідеї зустрічаються у давньогрецьких філософів-софістів: Лікофрона, Антифон, Алкідама та інших в VI-V ст. до н.е. Вони стверджували, що всі люди рівні від народження і мають однакові, зумовлені природою права. Сама ж держава Лікофрон трактував як результат суспільного договору. Ідею договірного походження держави та рівності всіх людей перед небом відстоював в V ст. до н.е. китайський філософ Мо-Цзи.

 

Значний внесок у концепцію прав людини вніс Аристотель. Він захищав права, властиві людині від народження, і перш за все його право на приватну власність. Це право корениться в самій природі людини і грунтується на його любові до самого себе. Аристотель висловив ряд ідей, близьких до сучасної концепції прав людини. Так, він не тільки визнавав права громадянина держави, а й розрізняв природне і умовне, позитивне право, а також вважав, що природне право має служити зразком для права умовного, яке, в свою чергу, більш мінливе і є результатом діяльності влади і угод між людьми. Ця ідея верховенства природного права над законами держави отримала свій розвиток в сучасних теоріях прав людини, у тому числі в концепції правової держави.

 

Форми держави за Арістотелем визначаються тим, з одного боку, хто править (один, небагато, всі), а з іншого – тим, в ім’я чого здійснюється саме правління (під ім’я загальної користі чи особистого блага). Виходу з цих підстав, Аристотель підрозділяє форми держави на правильні (монархію, аристократію, политий), при яких правителі переслідують спільну користь, і неправильні (тиранія, олігархія, демократія), де в основі лежать тільки власні інтереси правителів. В “Політиці” Аристотель називає полити найкращою з правильних форм, хоча монархія представляється йому “первісної і самої божественної “. Що стосується демократії, то Аристотель слідом за Платоном, для якого демократія рівнозначна лише охлократії (влада натовпу, черні), відноситься до демократії критично. Він вважає, що як влада мас вона може призвести до тиранії більшості або до влади одноосібного тирана.

 

Автономія, гідність і рівність індивідів у взаєминах з владою та іншими людьми поширювалися філософами Стародавньої Греції та Стародавнього Риму головним чином лише на вільних громадян, але не на рабів, які, як вважав Арістотель, самою природою наділені якостями, призначеними для підпорядкування і виконання вказівок пана. Серед античних прихильників природного права лише стоїки проголосили гасло рівності людей за природою, незалежно від статі, національності та соціального становища, оскільки всі люди створені космосом і над усіма “одно тяжіє доля”.

 

Видатний внесок у масове поширення гуманістичних цінностей, що лежать в основі концепції прав людини, внесло християнство. Воно додало гуманістичним ідеям вищий ціннісний статус, з’єднавши їх з релігійно-моральними цінностями. Християнство звертається до внутрішнього світу людини, її вільного вибору віри і ціннісних орієнтацій і тим самим сприяє розвитку людської індивідуальності. Воно вимагає поваги кожної людини як творіння, наділеного душею і створеного Богом за своїм образом і подобою. Божественне походження обумовлює принципову рівність і свободу всіх людей. Крім того, надихаючим прикладом поваги і любові до людини служить вчинок Бога, свідомо прирік Свого Сина на болісні страждання на хресті ради спасіння людства. Проповіді Христа також звертаються в першу чергу до принижених і ображених, підкреслюють рівність всіх людей в їх вищому, духовному вимірі – у відношенні до Бога.

 

Гуманістичні ідеї християнства, виступаючи в якості моральних регуляторів поведінки людей, справили величезний вплив на весь наступний розвиток Старого Світу. І все ж вони не знайшли політико-інституційного визнання та втілення в реальних державно-правових нормах. В епоху феодалізму отримали поширення принципи взаємини між індивідом і владою, успадковані від античного суспільства і німецьких звичаїв і пом’якшені патріархальної і християнською мораллю.

 

Відносини між індивідом і владою представляли собою складну суспільну ієрархію прав та обов’язків. Людина, відповідно до місця, які вони займають на соціальній сходах, був зобов’язаний виконувати вказівки свого пана (сюзерена) і в той же час міг розраховувати на його заступництво і захист, а також на слухняність підданих (якщо вони існували), несучи перед ними, в свою чергу, певні обов’язки.

 

В Загалом же за часів феодалізму ідея рівності від народження природних прав всіх людей або хоча б правової рівності всіх вільних громадян була відкинута. Самі ж права трактувалися як привілеї, даровані підданим монархом або сюзереном. Кожне з станів мало специфічні права, які скорочувалися в міру зниження по сходах суспільної ієрархії.

 

В період феодалізму ідеї природного права не були повністю забуті. Нерідко вони використовувалися для обгрунтування справедливості повстань проти гнобителів, зазіхають на традиційні народні вольності. Своє воскресіння, ліберальне переосмислення і розвиток ці ідеї отримали в XVII-XVIII ст. в працях видатних мислителів лібералізму і Просвітництва.

 

найвизначніші представники лібералізму – Локк, Монтеск’є, Руссо, Кант, Джефферсон, Сміт, Мілль, Бентам та інші – по суті заклали основи сучасного розуміння прав людини. Вони обгрунтували розуміння фундаментальних прав людини на життя, свободу і власність, опір пригнічення і деяких інших як природних, невід’ємних (невідчужуваних) і священних імперативів і норм взаємин між людьми і владою.

 

При це природність прав означає, що вони притаманні індивіду від народження внаслідок його приналежності до роду людського; невід’ємність (невідчужуваність) відображає їх іманентність індивіду як живої істоти (без наявності яких він не може проявити свої людські якості), а також як властиво людині взагалі, незалежно від часу і простору, в якому він існує (внаслідок цього права людини можуть служити загальним критерієм гуманістичної оцінки будь-яких держав, що існували в історії); священність характеризує найвищу повагу і шановане прав людини, їхній вищий ціннісний статус в ієрархії суспільних цінностей.

 

Історична заслуга Освіти в питанні прав людини полягає не тільки в їх теоретичному обгрунтуванні як гуманістичних цілей человечества, а й у знаходженні найважливіших способів їх практичного здійснення. До них відносяться перш за все принципи народного суверенітету і поділу влади. Перший з них, розроблений в першу чергу Локком і Руссо, означає підпорядкованість влади індивідам, добровільно об’єдналися в народ (суспільство) і що володіє правом на розірвання “суспільного договору” і повалення влади в тому випадку, якщо вона зазіхає на фундаментальні права людини на життя, свободу і власність. Другий принцип, що гарантує індивідуальні свободи, – Поділ законодавчої, виконавчої та судової влади. Першим його сформулював у сучасній формі Шарль Монтеск’є в 1748 р. Цей принцип і сьогодні є найважливішим інструментом, що обгороджують особистість від зловживань та утисків з боку влади.

 

Вперше ліберальна концепція прав людини знайшла систематизоване юридична вираз в 1776 р. у Вірджинському декларації, покладеної в основу Білля про правах конституції США, прийнятого в 1791 р. У 1789 р. основні права — свобода особистості, права на власність, безпека і опір пригнічення – Були конституційно закріплені у французькій Декларації прав людини і громадянина. Ці видатні політико-правові акти не втратили актуальності й сьогодні, хоча, звичайно ж, нинішні уявлення про права людини набагато багатшими за змістом.

 

Ліберальні права, поступово отримали державне визнання в Америці та Європі з кінця XVIII ст., відповідали в першу чергу інтересам буржуазного класу, прямо зацікавленого у скасуванні феодальних привілеїв і станових обмежень, у усунення державних заборон на виробничу і торгово-підприємницьку діяльність, у приборканні держави та її підпорядкуванні своєму контролю за допомогою сили грошей.

 

Як писав один з видних теоретиків лібералізму Бенжамін Констан, “гроші є найнебезпечніша зброя деспотизму, разом з тим і наймогутніше гальмо для нього <…> У наші дні приватні громадяни сильніші за політичні влади: багатство є сила, наявна повсюдно і більше співвідноситься з усіма інтересами, відтак, набагато більш реальна, що викликає більшу слухняність. Влада погрожує, багатство винагороджує; влади уникають, обманюючи; щоб домогтися прихильності багатства, йому потрібно служити “.

 

Політичний лібералізм, підпорядкувавши права людини силі грошей, показав тим самим свою обмеженість. Приблизно до 20-х рр.. XX ст більшості буржуазно-демократичних країн нижчі верстви суспільства і жінки не мали виборчих прав. Утруднене було практичне використання проголошених в конституціях прав незаможними, так як це вимагало необхідних знань, часу і матеріальних витрат. Поза державної уваги залишалися економічні та соціальні умови свободи особистості.

 

Сама постановка проблеми прав людини в класичному лібералізмі носить вузький, обмежений характер. Права охоплюють лише одну сферу взаємин індивідів і держави – їх взаємодія як фізичних осіб, що володіють власністю. Права людини забезпечують громадянам особисту безпеку, захищають їх приватну (економічну, сімейну, релігійну та іншу) життя від небажаного втручання з боку інших людей і держави, а також дозволяють власникам контролювати владу шляхом обрання її представників. При цьому поза увагою держави залишається сфера економічних, культурних та інших відносин між людьми і відповідні види влади: економічна, духовно-інформаційна та інші, які віддаються на відкуп власникам.

 

Ліберальне вирішення проблеми прав людини, хоча і убезпечило громадян від державного свавілля, однак не захистила їх від експлуатації і деспотизму власників, не призвело до соціального визволення всіх членів суспільства. Розв’язавши руки буржуазії і створивши сприятливі умови для промислової революції і утвердження капіталізму, воно в той же час збільшило соціальну нерівність та загострило класові конфлікти. Виявилося, що відсутність будь-яких обмежень у використання цивільних прав робить їх привілеєм меншини. Це породило масовий протест робітничого класу і інших нижчих верств суспільства, які вимагали прийняття законів, що створюють соціальні умови свободи та поваги до людської гідності незаможних громадян і обмежують владу власників.

 

Вперше вимоги доповнити ліберальні права правами соціальними були обгрунтовані і висунуті в першій половині XIX ст. чартистському рухом робітників Англії. У своїй програмі, розробленій в 1839 р., чартисти виступили за еволюційний шлях до соціалізму, не заперечує ліберальні права, у тому числі приватну власність, але вимагає справедливої, повної оплати праці і рівноправного участі працівників в управлінні державою.

 

Соціальні права та соціальна демократія, що захищають особистість у виробничій сфері і забезпечують гідні умови її існування, є одним з найважливіших гасел соціалістичного руху. Багато хто з цих прав (право на працю, відпочинок, освіта та ін) вперше були конституційно закріплені в СРСР та інших країнах марксистського соціалізму, хоча тут їх проголошення супроводжувалося порушенням традиційних ліберальних прав. Це призвело в кінцевому рахунку до наростання в суспільстві різних соціальних привілеїв, зрівнялівки в оплаті праці, зниження його ефективності, масовому поширенню психології соціального утриманства, низькому рівню добробуту більшості громадян.

 

В країнах Заходу соціальні права громадян отримали юридичне визнання головним чином після другої світової війни. У 1948 р. найважливіші з них – право на працю, відпочинок, соціальне забезпечення, освіта, гідний рівень життя та ін — були включені в Загальну декларацію прав людини, прийняту Генеральною Асамблеєю ООН. Це дало поштовх для закріплення соціальних прав в конституціях або закони цілого ряду держав. У другій половині XX В.В індустріально розвинених країнах створилися сприятливі матеріальні можливості для їх реалізації. За останні тридцять років вартість валового продукту, створеного людством; зросла з 1,7 трильйона доларів до приблизно 15 трильйонів. Це приблизно відповідає всьому багатства, виробленого на Землі за останні дві тисячі років, і дозволяє задовольняти найважливіші матеріальні потреби всіх громадян.

 

Статус і авторитет прав людини в державі багато в чому пов’язані з трактуванням їх джерела. Просвещение затвердив в якості вирішального критерію визначення природних прав особистості людський розум. Тим самим воно спробувало знайти їм земну основу. Сьогодні політологи різної світоглядної орієнтації по-різному оцінюють кінцевий джерело прав людини. Одні бачать його в природної людській природі, в конституюють людський рід основоположних потреби – в підтримці життя, в безпеці, свободу від насильства і соціально невиправданих обмежень, повазі людської гідності, духовному розвитку і т.д.

 

Інші ж зводять найбільш високі з прав до душі, Бога. “Свобода людської особистості, – писав Бердяєв, – не може бути дана суспільством і не може на свій витоку і ознакою залежати від нього – вона належить людині як духовному суті <…> Невід’ємні права, що встановлюють межі влади суспільства над людиною, визначаються не природою, а духом. Це духовні права, а не природні права, природа ніяких прав не встановлює “.

 

Обидві ці трактування кінцевого джерела прав людини вкладаються в рамки одного, естественноісторіческого підходу до прав людини. Протиріччя між ними невеликі й усуваються в тому випадку, якщо що лежить в їх основі природу людини трактують не як зводиться до його твариною, біологічним якостям, а що має божественне походження. Більш істотні відмінності у цьому питанні, а також в розумінні прав людини в цілому пов’язані із раціональними і марксистським підходами до їх інтерпретації.

Найважливіші права особистості і проблема їх реалізації в сучасному світі.

 

В наші дні для більшості країн права людини є найвищою цінністю, визнаної світовим співтовариством. Сам термін “права людини” вживається як у широкому, так і у вузькому сенсах. У вузькому значенні – це тільки ті права, які не надаються, а лише охороняються і гарантуються державою, діють незалежно від їх конституційного закріплення і державних кордонів. До них відносяться рівність всіх людей перед законом, право на життя і тілесну недоторканність, повагу до людської гідності, свобода від довільного, незаконного арешту або затримання, свобода віри і совісті, право батьків на виховання дітей, право на опір гнобителів та ін У широкому значенні права людини включають весь великий комплекс прав і свобод особистості, їх різні види.

 

Сучасна типологія прав людини досить різноманітна. Найбільш загальною їх класифікацією є поділ всіх прав на негативні (волі) і позитивні. Таке розмежування прав засновано на розрізненні в них негативного і позитивного аспектів свободи. Як відомо, в негативному значенні свобода розуміється як відсутність примусу, обмежень по відношенню до особистості, можливість діяти на свій розсуд, у позитивному – як свобода вибору, а головне, як здатність людини до досягнення поставлених цілей, прояву здібностей та індивідуальному розвитку в цілому.

 

В Згідно з таким розумінням свободи негативні права визначають обов’язки держави та інших людей утримуватися від тих чи інших дій по відношенню до індивіда. Вони охороняють особу від небажаних, що порушують її свободу втручань і обмежень. Ці права вважаються основними, абсолютними. Їх здійснення не залежить від ресурсів держави, рівня соціально-економічного розвитку країни. Негативні права складають фундамент індивідуальної свободи. Майже всі ліберальні права мають характер негативного права.

 

Типовим прикладом юридичної фіксації цієї групи прав і в цілому негативного (і ліберального) підходу до прав людини є Білль про права конституції США. Так, його перша стаття говорить: “Конгрес не повинен видавати законів, що встановлюють будь-яку релігію або забороняють її вільне сповідання, що обмежують свободу слова або друку або право народу мирно збиратися і звертатися до уряду з петиціями про припинення зловживань “. Термін “не повинен” міститься майже у всіх статтях (крім однієї) цього документа. Практично весь зміст Білля про права направлено на огородження особистості від різного роду несправедливих і небажаних зазіхань з боку уряду.

 

В відміну від негативних прав, позитивні права фіксують обов’язки держави, осіб і організацій надавати громадянину ті чи інші блага, здійснювати певні дії. Характер позитивного права носять всі соціальні права. Це, наприклад, право на соціальну допомогу, освіту, охорону здоров’я, гідний рівень життя і т.п. Реалізувати ці права набагато важче, ніж права негативні, так як нічого не робити набагато легше, ніж щось робити або надавати кожному громадянину. Здійснення позитивних прав неможливо без наявності у держави достатніх ресурсів. Їх конкретне наповнення прямо залежить від багатства країни та демократичності її політичної системи. У разі обмеженості ресурсів позитивні права можуть гарантувати громадянам лише “рівність в убогості”, як це мало місце в багатьох країнах адміністративного соціалізму.

 

Більше конкретної і широко поширеною класифікацією прав особистості в порівнянні з їх поділом на негативні і позитивні є їх підрозділ у відповідності зі сферами реалізації на цивільні (особисті), політичні, економічні, соціальні (у вузькому значенні цього слова), культурні та екологічні.

 

Цивільні (особисті) права – це природні, основоположні, невід’ємні права людини, що мають здебільшого характер негативного права. Їх не слід плутати з правами громадянина, які охоплюють весь комплекс прав, що забезпечуються державою особам, які мають громадянство. Цивільні права є похідними від природного права на життя і свободу, яким від народження має кожен людина, і покликані гарантувати індивідуальну автономію і свободу, захищати особистість від сваволі з боку влади та інших людей. Ці права дозволяють людині зберігати індивідуальність, бути самим собою у відносинах з іншими людьми і державою. До цивільних прав зазвичай відносять право на життя, свободу та особисту недоторканність, право на захист честі і доброго імені, на справедливий, незалежний і публічний суд, який передбачає захист обвинуваченого, на таємницю листування, телефонних, телеграфних та інших повідомлень, свободу пересування і вибору місця проживання, в тому числі право покинути будь-який держава, включаючи власну, і повертатися в свою країну, і ін

 

В конституціях багатьох держав громадянські права зазвичай об’єднують в одну групу з політичними правами. Підставою для цього служить переважно негативний характер тих і інших, а також спрямованість обох видів цих прав на забезпечення свободи особи в її індивідуальному і громадському проявах.

 

Політичні права визначають можливості активної участі громадян в управлінні державою і в суспільному житті. До них відносяться право людини на громадянство, виборчі права, свобода спілок та асоціацій, демонстрацій і зібрань, право на інформацію, свобода слова, думок, у тому числі свобода друку, радіо і телебачення, свобода совісті і деякі інші.

 

В СРСР та інших комуністичних державах тривалий час панував дозвільний підхід до політичних прав, який по суті зводив їх на ні, вимагаючи згоди влади на їх реалізацію. Для того ж щоб ці права можна було вільно реалізувати, їх надання повинно носити переважно реєстраційний характер, тобто умовою їх реалізації має бути не попередній дозвіл влади, а лише повідомлення громадянами відповідних органів та врахування їх приписів щодо забезпечення законності і громадського порядку.

 

До цивільних і політичних прав безпосередньо примикають права економічні. Вони пов’язані із забезпеченням вільного розпорядження індивідами предметами споживання і основними чинниками господарської діяльності: умовами виробництва і робочою силою: Аж до середини XX ст. найважливіші з цих прав – права приватної власності, підприємництва і вільного розпорядження робочою силою – зазвичай розглядалися як основоположні громадянські права. У сучасних юридичних документах ці права частіше називають економічними і виділяють у відносно самостійну групу, однопорядкові з правами громадянськими, політичними і т.п.

Особливе місце серед економічних прав посідає право приватної власності. У країнах Заходу і в Росії до жовтня 1917 р. це право розглядалося як одне з найперших для існування громадянського суспільства та для персонального свободи. У комуністичних державах ж воно взагалі заперечувалося, зводилося до праву особистої власності на предмети індивідуального споживання. Однак досвід всіх без винятку країн показав, що заборона приватної власності протівоестествен для людини. Він підриває мотивацію сумлінної ініціативного праці, породжує масову господарську безвідповідальність і соціальне утриманство, веде до тоталітарної дегуманізації суспільства і до руйнації самої людської особистості. Індивід, позбавлений не контролюється державою життєвого середовища, засобів виробництва, можливостей проявити підприємливість, потрапляє у тотальну залежність від влади, позбавляється свободи та індивідуальності.

Крім того, відсутність права власності прирікає більшість громадян на бідність і злидні, оскільки без законодавчого визнання та фактичного здійснення цього права неможлива ефективна ринкова економіка. Саме приватна власність є тим найдрібніших цеглинкою, з яких складається все складне будівлю сучасного господарського механізма, у тому числі і різні види групової власності: кооперативної, акціонерної і т.д.

В Водночас досвід історії свідчить про необхідність обмеження права приватної власності, втім, як майже будь-якого іншого права. Потреби економічного розвитку, зростання демократичного руху народних мас призвели до суттєвих змін самої трактування приватної власності, до її соціалізації, постановці під контроль держави. Сьогодні мало хто наполягає на абсолютному характері приватної власності. Відійшов на задній план, хоча в цілому і зберігся, принцип недоторканності власності. У законодавствах ФРН, Франції, Італії та цілого ряду інших держав встановлюються допустимі межі приватної власності, говориться про її використання в інтересах суспільства. Введення такого роду обмежень ніяк не означає заперечення фундаментального характеру права приватної власності. Для посткомуністичних країн, у тому числі для Росії, знаходження оптимальних форм його практичного здійснення в інтересах особистості і суспільства має воістину ключове значення для успіху політики реформування.

Цивільні, політичні та економічні права нерідко називають правами ліберальними або ж правами першого покоління. Всі вони носять характер переважно негативного права, що захищає свободу особистості від посягань влади та інших людей і потребують лише в охороні з боку держави.

До прав другого покоління відносять соціальні (в широкому значенні цього терміна) права. Вони покликані забезпечити матеріальні умови свободи і гідне життя кожній людині. Їх специфіка полягає насамперед у тому, що реалізація цієї групи прав більшістю населення ще не повністю забезпечується конституційним закріпленням та державною охороною, а вимагає створення цілого комплексу матеріальних благ.

До прав другого покоління відносяться власне соціальні, культурні та екологічні. Всі разом вони визначають обов’язки держави гарантувати кожній людині гідні умови існування, мінімум матеріальних благ і послуг, необхідний для підтримання людської гідності, нормального задоволення первинних потреб і духовного розвитку, здорове навколишнє середовище. При цьому соціальні права пов’язані із забезпеченням кожній людині гідного рівня життя та соціальної захищеності. Це права на соціальне забезпечення, житло, працю, охорону здоров’я, освіта і т.п.

Культурні права покликані гарантувати духовний розвиток людини. Вони включають право на освіта, доступ до культурних цінностей, свободу мистецького та технічної творчості, викладання та деякі інші. Екологічні права — це права на сприятливе навколишнє середовище, достовірну інформацію про її стан і на відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю людини або його майну екологічними правопорушеннями.

Сохранить в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Автор: Александр, 13.03.2013
Рубрики: Психология, Общение, Человек

Последние статьи