ОСНОВИ ХІМІЧНОЇ ТЕРМОДИНАМІКИ

У попередніх темах курсу було висвітлено закономірності будови атомів і молекул, утворення молекул із атомів і йонів, побіжно схаракте-ризовано міжмолекулярні взаємодії. Однак одержані знання не дозволя-ють знайти відповіді на ряд запитань, які ймовірно найбільш важливі при проектуванні нових технологічних процесів, при розробці технологічного устаткування, створенні систем автоматизації та технічного контролю.

Чи здійсненні в принципі потрібні для даного технологічного проце-су хімічні перетворення? Якщо ці перетворення можливі, то за яких умов? Якою є глибина хімічних змін, що визначаються. Як оцінити хіміч-ну активність чи стабільність використовуваних чи одержуваних речовин та продуктів? Чи існують за однакових або близьких вихідних умов аль-тернативні шляхи хімічних перетворень, і якщо так, то яка ймовірність їх-нього перебігу? Чи можливо так підвищити вибірковість процесу, щоб економічні витрати на його проведення зробити найменшими, з найбіль-шим виходом цільового продукту та найменшим побічних.

Матеріал теми, яку викладено далі дозволяє відповісти на деякі з подібних запитань. Відповіді на інші запитання вимагають залучення на-ступних тем курсу (чи навіть курсів), для яких дана тема є головним підґрунтям.

Поняття про процесовий ансамбль частинок.

Будь-який процес можна подати послідовністю перетворень (розри-ву, сполучення, рекомбінації тощо) зв’язків під впливом якихось сил. У реальних процесах із участю великих кількостей речовин, у будь-якій частині об’єму реактора щосекунди видозмінюються міріади зв’язків між такого ж порядку кількістю частинок. У таких умовах простежувати поведінку кожної частинки, а тим більше керувати нею є справою безна-дійною.

На щастя поведінка частинок-учасниць процесу не є довільною, а є обмеженою взаємодією між ними. Тому, як і у великому оркестрі, де кожна група музичних інструментів, підпорядковуючись єдиному зв’язу-ючому їх керуванню, виконує частину музичної фрази, так і кожна група частинок, відмінних за природою, складом, енергією, стереометрією, ви-конує свою частину окремої хімічної дії. Така множина частинок, об’єд-наних єдиною самоузгодженою чи керованою дією – процесом, і назива-ється процесовим ансамблем.

У підсумку процесу всередині ансамблю перерозподіляється енергія, змінюється імпульс частинок, змінюються їхні магнітні та електричні ха-рактеристики. Однак із курсу фізики відомо, що середньостатистичною мірою енергії частинок ансамблю є температура T [K] ансамблю; його об’єм V3] відображує середньостатистичне співвідношення кінетичної та потенціальної енергії; тиск р [Па] відповідає середнім значенням ім-пульсу; напруженості електричного Е [B/м] та магнітного Н [A/м] полів визначають середньостатистичні електричні й магнітні характеристики частинок, концентрація Сі [мас. %; моль/л; моль/кг; мольн.%] відображує кількісне співвідношення частинок різного типу. Безпосередньо вимірювані величини, такі як  Т, р, V, Сі , Н, Е, тощо, які середньостатис-тично відображують якусь із якостей частинок, що складають ансамбль, називаються параметрами. Набір числових значень параметрів визначає стан ансамблю. Оскільки параметри будь-якого ансамблю пов’язані рівнянням стану, то частина параметрів виявляється залежною, тобто визначається з рівняння стану, за умови, що інші параметри – незалежні – задано чи визначено дослідним шляхом. Очевидно, що контролюючи та керуючи змінами параметрів, ми встановлюємо чи спрямовано змінюємо  стан ансамблю й, таким чином, контролюємо чи скеровуємо середньо-статистичний перебіг процесу. При цьому, щоб задати стан ансамблю нам необхідно задати (чи знати) рівняння стану та числові значення незалежних параметрів. Щоб довільно змінювати стан необхідно змінити хоча б один із параметрів. Для спрямованої зміни стану необхідно змінити значення незалежних параметрів.

Сохранить в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Автор: Александр, 20.03.2013
Рубрики: Химия

Последние статьи