Навчальна дисципліна логіка

Предмет та значення логіки. Поняття

Предмет та значення логіки. Походження і значення поняття “логіка”. Інтуїтивна і наукова логіка. Місце логіки у структурі наукового пізнання та системі наук.

Поняття про мислення. Чуттєве пізнання та абстрактне мислення. Особливості абстрактного мислення.

Поняття «логічна форма» (структура). Основні логічні форми: поняття, судження, умовивід. Поняття «логічний закон». Істинність та формальна правильність міркувань. Історія науки логіки.

Загальнотеоретичне та практичне значення логіки. Значення логіки для правознавства та юридичної практики.

Логіка і мова. Проблема співвідношення мислення і мови. Функції мови. Штучні та природні мови. Логічний аналіз мови як спосіб вияву логічних форм та структур. Семіотичний підхід до мови. Поняття «знак» і види знаків. Значення і смисл. Види смислів. Рівні семіотичного аналізу мови. Семіотичний “трикутник”.

Взаємодія мови логіки та мови права як семіотичних систем. Мова та метамова права і правознавства.

Логічна характеристика понять. Види понять. Загальна характеристика поняття. Специфіка понятійного оформлення предмета думки. Основні логічні засоби формування понять: аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення. Засоби вираження понять у мові. Поняття та слово. Терміни. Роль понять у пізнанні.

Логічна структура поняття. Зміст поняття. Ознаки предметів та їх види. Зміст поняття як система суттєвих ознак. Обсяг поняття. Класи (множини), типи множин, поняття підмножини. Індивіди класів (елементи множини). Закон зворотного відношення між обсягом та змістом поняття.

Види понять за обсягом (екстенсіональна характеристика понять). Нульові поняття: хибні, гіпотетичні та необхідні. Ненульові поняття: загальні та одиничні, збірні та незбірні, універсальні.

Види понять за змістом (інтенсіональна характеристика понять). Конкретні та абстрактні, співвідносні та безвідносні, позитивні та негативні поняття.

Відношення між поняттями. Порівняльні та непорівняльні, сумісні та несумісні поняття. Типи сумісності: рівнозначність (тотожність), перехрещення, підпорядкування. Типи несумісності: співпідпорядкування, протилежність (контрарність), суперечність (контрадикторність), доповнення (комплементарність). Використання кіл Ейлера для виразу відношень між поняттями.

Логічні операції над поняттями. Узагальнення та обмеження понять.

Визначення (дефініція) понять. Структурні елементи визначень. Види визначень. Прийоми, подібні до визначення. Правила та можливі помилки у визначеннях. Значення визначень в утворенні та розвитку понять права.

Операції з класами (обсягами) понять: об’єднання (складання), перехрещення класів (множення), створення доповнення до класу (віднімання).

Логічний поділ понять. Структурні елементи операції поділу. Види поділу. Мереологічний поділ. Правила поділу понять та їх можливі порушення.

Класифікація та її види. Загальнонаукове значення поділу та класифікації понять.

Судження. Основні закони логіки

Судження. Загальна характеристика судження. Судження та речення. Логічне значення суджень. Прості та складні судження. Категоричні й некатегоричні судження.

Структура простого судження. Види простих категоричних суджень: атрибутивні, релятивні та екзистенційні. Види атрибутивних суджень за кількістю і якістю. Визначені та невизначені судження; судження з виключенням. Поняття про квантор, види кванторів. Розподіл термінів у судженнях, правила розподілу та кругові схеми відношень між термінами. Логічний квадрат. Види відношень між атрибутивними судженнями за логічним квадратом.

Некатегоричні судження. Складні судження та їх види. Логічні сполучники. Формули складних суджень. Умови істинності складних суджень та їх стисле визначення за допомогою істиннісних таблиць (матриць).

Модальні судження. Поняття про модальність. Типи модальностей. Деонтична модальність та формальний аналіз норм права.

Основні закони логіки. Принципи правильного мислення – визначеність, послідовність, несуперечливість та доказовість. Поняття «логічний закон».

Закон тотожності, закон несуперечливості, закон виключеного третього, закон достатньої підстави. Умови дії основних законів логіки. Типові логічні помилки при порушенні законів логіки. Значення законів логіки для правознавства та юридичної практики.

Умовивід. Доведення

Загальна характеристика умовиводів. Поняття про умовиводи. Структура умовиводів. Види знань, що містяться в умовиводі. Види умовиводів за структурною відмінністю: дедукція, індукція, традукція (аналогія). Демонстративні та недемонстративні умовиводи.

Безпосередні умовиводи: структура і характер висновку. Види безпосередніх умовиводів: перетворення, обернення, протиставлення предикатові. Виводи за логічним квадратом та з модальних суджень.

Загальна характеристика опосередкованих умовиводів, їх видів.

Дедуктивні умовиводи. Поняття «дедуктивний умовивід»: структура і характер висновку. Поняття про силогізми. Прості і складні дедуктивні умовиводи.

Категоричний силогізм. Структура категоричного силогізму. Аксіома та загальні правила категоричного силогізму. Фігури та модуси категоричного силогізму. Спеціальні правила фігур. Правильні модуси. Добір правильних модусів за допомогою кіл Ейлера. Категоричний силогізм із судженнями, що виділяють. Висновки із суджень з відношеннями.

Умовиводи із складними судженнями. Суто умовний силогізм: схема і правило отримання висновку. Умовно-категоричний силогізм: схема, правила отримання висновку і модуси. Еквівалентно-категоричний силогізм: схеми правильної побудови. Розділово-категоричний силогізм: правило побудови і схеми висновку. Умовно-розділові (лематичні) силогізми: схеми побудови, правила і види (конструктивна та деструктивна дилеми).

Ентимема (скорочений силогізм). Види ентимем. Полісилогізм: структура і види. Скорочені і складноскорочені силогізми (сорити та епіхейреми).

Значення дедукції для юридичної практики.

Недедуктивні умовиводи. Загальна характеристика та види недедуктивних (імовірних) умовиводів. Математична та логічна ймовірність. Ступені ймовірності.

Індуктивні умовиводи. Логічна природа індукції. Структура та види індуктивних умовиводів. Умови підвищення ступеня ймовірності індуктивного висновку.

Індуктивні методи встановлення причинних зв’язків. Поняття «причинність». Редукція у встановленні причинних зв’язків. Методи встановлення причинних зв’язків між явищами.

Статистичні узагальнення. Індуктивна природа статистичних узагальнень. Популяція, приклад і частота ознаки. Взаємозв’язок індукції та дедукції.

Умовиводи за аналогією (традукція). Поняття та загальна характеристика аналогії. Структура аналогії. Види умовиводів за аналогією. Умови, що підвищують ступінь імовірності висновків за аналогією.

Роль аналогії як логічної підстави моделювання.

Доведення і спростування. Поняття «доведення». Структура доведення: теза, аргументи, демонстрація. Види доведення: пряме і непряме. Різновиди непрямого доведення: від противного (апагогічне) і розділове (методом виключення).

Поняття про спростування. Методи спростування.

Правила доведення та можливі логічні помилки у доведенні. Паралогізми, софізми та парадокси. Методи їх усунення або розв’язання.

Гіпотеза. Гіпотеза як форма пізнання. Визначення гіпотези. Види гіпотез. Побудова гіпотези та етапи її розвитку. Критерії відбору гіпотез. Роль умовиводів та емпіричного досвіду при побудові гіпотез. Гіпотетико-дедуктивний метод.

Логічні засоби підтвердження гіпотез. Спростування гіпотез. Гіпотези в юридичному пізнанні.

Сохранить в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Автор: Александр, 17.03.2013
Рубрики: Разное

Последние статьи