МЕХАНІЗМИ КОЛІЗІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

КИСІЛЬ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

УДК 341.9

МЕХАНІЗМИ КОЛІЗІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Автореферат дисертації на здобуття наукового

ступеня доктора юридичних наук

КИЇВ-2001

Дисертацією є рукопис

Дисертація виконана на кафедрі міжнародного

приватного та митного права Інституту міжнародних відносин

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук,

професор Дмітрієва Галина Кирилівна,

Московська державна юридична академія,

професор кафедри міжнародного права;

доктор юридичних наук, професор

Луць Володимир Васильович,

Прикарпатський державний університет ім. В.С.Стефаника,

авідувач кафедри цивільного права і процесу;

доктор юридичних наук, професор

Боброва Діна Василівна,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

професор кафедри цивільного права.

Провідна установа Національна юридична

академія України імені Ярослава Мудрого

Міністерства освіти і науки України (м.Харків).

Захист відбудеться “20” вересня 2001р. о 10 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 Київського національного

університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, вул. Володимирська,

60. Юридичний факультет, зал засідань).

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

(вул. Володимирська, 58).

Автореферат розісланий “10” липня 2001р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

кандидат юридичних наук, доцент _______________ Т.В.Боднар

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Існування та розвиток в якості реального суб’єкта міжнародних відносин і міжнародного права стали для України періодом суттєвих політичних і соціально-економічних перетворень. Одним із вирішальних напрямів державної політики в Україні є реформування внутрішнього законодавства з метою наближення його до світових стандартів демократичної країни. Особливого значення в цьому зв’язку набуває питання оновлення законодавства у сфері приватного права, до якої традиційно відносять питання цивільного, сімейного, трудового права, а також таку специфічну галузь, як міжнародне приватне право.

У контексті проблематики міжнародного приватного права (МПрП), одним з найбільш актуальних є питання законодавчого закріплення його положень у систематизованому вигляді з метою запровадження найбільш досконалих нормативних засобів вирішення проблем, пов’язаних з необхідністю розмежування компетенції національного та іноземних правопорядків при вирішенні спорів, що виникають з приватно-правових відносин, ускладнених іноземним елементом, або у зв’язку з ними. Важливими є також питання розвитку засобів розв’язання колізії юрисдикцій у міжнародному цивільному процесі.

Питання розвитку норм та інститутів міжнародного приватного права набувають сьогодні особливої ваги на загальному піднесенні інтернаціоналізації цивільного і комерційного обігу та розвитку цивільного, сімейного, трудового і цивільно-процесуального законодавства. Проблеми пошуку оптимальної форми законодавчої роботи у сфері МПрП, визначення змісту норм та інститутів цієї галузі привертають увагу вчених та законодавців не тільки континентальної Європи, але й тих правових систем, які стримано або взагалі негативно ставляться до кодифікації як такої. Особливо актуальними стають питання розвитку засобів колізійного регулювання та кодифікації МПрП у пострадянських країнах, де останнім часом відбувається істотна реформа законодавства у сфері цивільного та міжнародного приватного права.

Потреба удосконалення законодавства про МПрП на пострадянському просторі і, зокрема, в Україні, зараз є очевидною для всіх, хто, як у законотворчій, так і у правозастосовчій теорії та практиці дедалі частіше зустрічається з колізійними проблемами. Загальний напрям, у якому найближчим часом розвиватиметься процес законодавчого закріплення та застосування норм МПрП в Україні, істотною мірою визначатиметься тим фактом, що положення міжнародного приватного права викладено у Книзі VІІІ проекту нового Цивільного кодексу України, який у червні 2000р. пройшов друге парламентське читання. Втім багато питань законодавчого регулювання у сфері МПрП по сьогодні залишаються дискусійними або не вирішеними взагалі. По-перше, запропонована авторами проекту ЦК України форма законодавчого врегулювання положень МПрП, яка також має місце у моделі Цивільного кодексу для країн СНД, є одним з поширених варіантів кодифікації і має певні переваги, але такий підхід викликає і низку критичних зауважень. По-друге, після прийняття законодавчого акту у сфері МПрП виникає необхідність у наукових дослідженнях його структури, змісту, у розкритті сутності інститутів МПрП, врегульованих його нормами. По-третє, в міжнародному приватному праві, окрім колізій законів різних суверенних держав, існує також низка специфічних колізій: колізії ієрархічні, інтертемпоральні, інтерперсональні та міжобласні, які не мають міждержавного характеру і, як правило, не вирішуються у законодавчих актах, що є джерелами класичного міжнародного приватного права. Інтерперсональні та міжобласні колізії, щоправда, не мають великого значення для України з огляду на те, що Україна – унітарна держава, законодавству якої невідомий принцип “персонального начала”, але якщо громадяни України, що перебувають за кордоном, вступають там у відносини цивілістичного характеру, вони нерідко зустрічаються з проблемами інтерперсональних або міжобласних (інтерлокальних) колізій. Вивчення практики вирішення специфічних колізійних проблем в Україні та в інших країнах повинно сприяти розробці та удосконаленню, там, де це необхідно, відповідних законодавчих механізмів.

З погляду науки міжнародного приватного та порівняльного права, залишається актуальною потреба у вивченні шляхом порівняльного аналізу як механізмів колізійного регулювання, так і відповідного законодавства іноземних країн, узагальнення їх кодифікаційного досвіду, виявлення основних тенденцій розвитку цього законодавства та вивчення можливості запозичення певних норм та інститутів з метою запровадження їх у законодавство України.

Викладене вище обумовлює актуальність, наукову та практичну значущість теми даного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрями дослідження пов’язані з розробкою законодавчих та інших нормативних актів, навчальних планів та програм, що стосуються питань міжнародного приватного права. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до наукового проекту комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Розробка міжнародно-правових, політичних та економічних основ Української держави”, №97128, і наукового дослідження Інституту міжнародних відносин “Міжнародно-правові основи зміцнення державності України”, № 97132.

Мета і задачі дослідження. Метою цього дослідження є виявлення та теоретичне обгрунтування напрямів систематизації та удосконалення законодавчих засобів вирішення колізій різних правопорядків та пов’язаних з ними проблем на підставі аналізу та узагальнення світових тенденцій законодавчої та судової правотворчості в галузі міжнародного приватного права, а також виявлення оптимальних механізмів колізійного регулювання та засобів кодифікації МПрП.

Об’єктом дослідження є механізми колізійного регулювання, процеси кодифікації та інші засоби систематизації законодавства у сфері вирішення колізій законів різних держав, а також специфічних колізій (ієрархічних, інтертемпоральних, міжобласних, інтерперсональних).

Предметом дослідження виступають конкретні законодавчі акти, що регулюють загальні та/або окремі питання міжнародного приватного права, а також такі значущі чинники розвитку МПрП, як доктрина та судова (арбітражна) практика.

Для досягнення мети дослідження поставлені наступні завдання:

виявити основні доктринальні підходи до визначення предмету, змісту та функцій МПрП, його місця в системі права, відшукати позиції, які найбільше відповідають цілям колізійного регулювання та розвитку законодавства з питань МПрП;

провести аналіз історичного розвитку доктринальних та законодавчих засобів вирішення колізійних питань;

визначити основні та найбільш характерні законодавчі джерела МПрП та провести їх класифікацію за формою, структурою та змістом;

узагальнити світову практику вирішення класичних та специфічних колізійних проблем;

дослідити стан, основні сучасні тенденції законодавства про МПрП та окреслити перспективи його розвитку .

Методологічну основу дослідження складають об’єктивні закони суспільного розвитку, системний підхід до висвітлення процесів розвитку механізмів колізійного регулювання, історико-правовий аналіз, порівняльно-правовий аналіз та методи формальної логіки.

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим всебічним та комплексним дослідженням питань становлення і розвитку механізмів колізійного регулювання в міжнародному приватному праві. Проведено історичний, порівняльний та системний аналіз розвитку законодавства про МПрП, досліджено досвід колізійного регулювання в законодавстві багатьох країн з різних регіонів світу в частині законодавчого регулювання питань МПрП, що дає можливість виявити тенденції розвитку та законодавчого закріплення норм та інститутів МПрП у світовому масштабі, а також врахувати теоретичні, законодавчі та практичні надбання інших країн у процесі вдосконалення українського законодавства про міжнародне приватне право.

Проведене дослідження процесів розвитку доктрини, судової практики й законодавства у галузі МПрП дає можливість сформулювати наступні основні теоретичні положення, що виносяться на захист:

1. Визначені критерії періодизації розвитку законодавства про МПрП та колізійних формул прикріплення. В основі періодизації розвитку законодавства про МПрП лежать такі фактори, як а)форма систематизації норм МПрП; б)стан доктринального обгрунтування конкретних інститутів МПрП; в)поступова інтенсифікація ролі судової практики у формуванні засобів колізійного регулювання.

Висновки щодо ролі доктрини та судової практики у розвитку норм МПрП. Визначено, що чинником розвитку норм МПрП виступає насамперед не судовий прецедент (як джерело права), а саме судова практика як процес осмислення, тлумачення та застосування колізійних норм.

2. Обгрунтування доцільності закріплення норм міжнародного цивільного процесу в комплексних законодавчих актах з питань МПрП.

3. Теоретично обгрунтовується необхідність здійснення кодифікації МПрП у вигляді окремого комплексного закону. Пропозиція щодо використання терміну “автономна кодифікація” МПрП. Висновок про те, що автономна кодифікація є кінцевим етапом систематизації національного законодавства про МПрП.

4. Висновки про доцільність структурування законодавчих актів у сфері МПрП за пандектною схемою, про залежність структури відповідних законів від того, чи врегульовані в них питання міжнародного цивільного процесу.

5. На підставі узагальнення теоретичних висновків та кодифікаційного досвіду різних країн у сфері регулювання загальних питань МПрП обгрунтовано пропозиції щодо коригування наступних положень проекту Цивільного кодексу України (Книга VIII. Міжнародне приватне право):

а) про необхідність поширення загального правила щодо зворотного відсилання і відсилання до права третьої країни (ст. 1556 проекту ЦК) на спеціальні колізійні норми, що містяться в інших законодавчих актах України.

б) про доповнення ст.1554 проекту ЦК (правова кваліфікація) положенням щодо кваліфікації речей відповідно до принципу lex rei sitae.

в) про суперечливий характер ст. 1557 проекту ЦК (наслідки обходу закону), неузгодженість цієї статті із втіленим у проекті ЦК принципом автономії волі та недоцільність включення положення про обхід закону у новий цивільний кодекс.

6. Узагальнення сучасних тенденцій колізійного регулювання у питаннях особистого статусу. Теоретичне обгрунтування відходу від визначення особистого статусу фізичної особи як прив’язки до закону громадянства та тенденції поширення прив’язки до закону місця проживання (доміцилію). Дослідження варіантів тлумачення колізійної прив’язки lex domicilii. Висновки щодо необхідності законодавчого вирішення специфічних проблем визначення національності юридичної особи (правовий статус транснаціональних корпорацій).

7. Обгрунтування напрямів розвитку колізійного законодавства, що регламентує основні інститути приватного права.

а) у сфері речового права – залежність принципів вирішення колізій від статусу майна та від характеру правовідносин щодо цього майна.

б) у сфері зобов’язальних відносин – значне розширення сфери застосування категорії автономії волі та принципу найбільш тісного зв’язку в регулюванні колізійних питань зобов’язального права. Дедалі помітніший відхід від використання колізійної формули lex loci delicti commissi у бік зазначених принципів у позадоговірних зобов’язаннях.

в) у сфері колізійних питань сімейного права – поширення принципів гнучкого колізійного регулювання. Відхід від принципу взаємності щодо визнання шлюбів громадян певної держави з іноземцями.

г) у колізійних питаннях спадкового права – “змагання” прив’язок до особистого закону спадкодавця та до місця знаходження майна.

8. Виявлено загальні сучасні тенденції розвитку механізмів колізійного регулювання у МПрП.

а) зростання кількості норм, що передбачають можливість обрання застосовуваного права сторонами правовідносин;

б) авторське обгрунтування природи принципу найбільш тісного зв’язку. Пропонується розглядати основне призначення цього принципу як встановлення матеріальних умов застосування відповідних колізійних норм;

в) збільшення кількості альтернативних та субсидіарних прив’язок. Пропонується новий підхід, згідно з яким субсидіарний та альтернативний характер притаманний колізійним прив’язкам, а не колізійним нормам у цілому;

г) тенденція узгодженості спеціальних колізійних норм (КТМ, законодавство про режим інвестування тощо) із загальними положеннями МПрП;

д) обгрунтування процесів уніфікації колізійного права, яка має здійснюватися шляхом органічного зближення національних правових систем у частині колізійного регулювання шляхом узвичаєння загальноприйнятих підходів до правозастосування в цій галузі.

9. Обгрунтовано можливі напрями розвитку законодавчих механізмів вирішення специфічних колізій у МПрП.

а) у сфері ієрархічних колізій – висновок про необхідність запровадження законодавчих механізмів узгодження норм національного колізійного права із аналогічними положеннями міжнародних конвенцій у сфері МПрП;

б) у сфері інтертемпоральних колізій – висновок про доцільність надання окремим колізійним нормам зворотної сили (ретроактивності) у випадках, коли таке ретроактивне застосування сприяє збереженню чинності угоди, заповіту тощо. Однак встановлення подібних правил у законодавстві України може мати місце лише з внесенням відповідних змін до ч.1 ст.58 Конституції 1996р.

в) у сфері інтерлокальних колізій – висновок про можливість їх вирішення шляхом застосування звичайних колізійних норм за аналогією та про специфіку такого застосування.

г) у царині інтерперсональних колізій – визначено, що їх вирішення фактично зводиться до визначення належної підвідомчості та підсудності справи, отже ці питання найчастіше вирішуються не колізійними, а процесуальними нормами. Крім цього, важливе значення для вирішення інтерлокальних колізій мають кодифікація та уніфікація матеріальних норм персонального права.

10. Висновки про властивості механізмів колізійного регулювання у МПрП на сучасному етапі: нормативність, відсильний характер, гнучкість, динамічність, універсальність. Обгрунтування думки, що інститут автономії волі та судова правотворчість обов’язково опосередковується нормами законодавства про МПрП.

Сучасна кодифікація МПрП є однією з основних тенденцій розвитку цієї галузі, яка відтіснила на другий план такі чинники формування колізійних норм, як доктрина та судова практика. Чинне законодавство з питань МПрП виступає першочерговим предметом для наукових досліджень у цій сфері.

Значення кодифікації МПрП полягає передусім у наступному:

а) забезпеченні уніфікованого правозастосування щодо вирішення колізійних питань в рамках відповідної держави;

б) сприянні належному та справедливому вирішенню судами справ з іноземним елементом;

в) зменшенні ролі “судової правотворчості”;

г) підвищенні довіри з боку іноземних інвесторів до умов функціонування у конкретній правовій системі тощо.

Практичне значення одержаних результатів. Основні концептуальні напрямки розвитку механізмів колізійного регулювання у МПрП використані при подальшому вдосконаленні законодавства України про міжнародне приватне право. Пропозиції та рекомендації щодо доцільності прийняття окремого закону про МПрП подані до відповідних комітетів Верховної Ради України. Крім того, результати проведеного дослідження використані автором у науковій та науково-педагогічній роботі: при проведенні наукових досліджень з питань міжнародного приватного права та міжнародного цивільного процесу, читанні лекцій та проведенні практичних занять з цих дисциплін тощо.

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення та висновки дисертації були використані Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики при вдосконаленні законодавства України з міжнародного приватного права, обговорювались на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій, апробовані у виступах на 5 міжнародних наукових конференціях – 25.08.1998р. Університет Тампере, Фінляндія, 19.10.1999р. та 26.11.1999р. Київ, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 31.11.1999р. Копенгаген, Данія, 15.12.2000р. Київ, Асоціація міжнародного права України, були використані під час читання автором лекцій з міжнародного приватного права в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Основні наукові положення дисертації викладені у монографії, тезах виступу на наукових конференціях, 27 наукових публікаціях, навчальному посібнику та методичних розробках .

Структурно дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації – 397 сторінок, в т.ч. список використаних джерел на 16 сторінках включає 223 найменування.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У Вступі до дисертації розглядаються основні теоретичні підходи до визначення змісту МПрП та його місця в системі права, що має важливе значення для з’ясування об’єкта та предмета дослідження. Серед усіх існуючих концепцій та думок, висловлених у доктрині з цього приводу, підтримується позиція вчених, які розглядають МПрП як самостійну галузь національного права, оскільки такий підхід найкращим чином відповідає цілям та сучасним тенденціям формулювання та систематизації (кодифікації) норм цієї галузі, а також цілям правозастосування у сфері вирішення колізійних питань.

Термін “механізми колізійного регулювання” в сучасному міжнародному приватному праві пропонується тлумачити як нормативні (законодавчі) засоби розмежування компетенції правопорядків, що “претендують” на регламентацію невладних (приватних) правовідносин, ускладнених іноземним елементом, та відшукання належного порядку, який забезпечив би правомірне та справедливе вирішення справи. На сучасному етапі ця функція виконується колізійними нормами та положеннями, що регламентують дію колізійних норм (загальні положення МПрП про публічний порядок, відсилання, заборону обходу закону тощо), а також деякими положеннями міжнародного цивільного процесу (щодо вирішення колізій юрисдикцій). Отже під механізмами колізійного регулювання в міжнародному приватному праві слід розуміти втілені у національному законодавстві способи та принципи вирішення колізійних питань. Дослідження цих способів та принципів вимагає передусім детального розгляду процесів становлення і розвитку законодавства (кодифікації) у сфері МПрП, змісту конкретних законодавчих актів, еволюції окремих колізійних принципів, тенденцій систематизації норм МПрП, узагальнення теоретичних підходів до регулювання колізій, підведення підсумків наукових дискусій щодо змісту і функцій основних положень МПрП, аналізу судової практики з питань застосування норм та тлумачення інститутів міжнародного приватного права.

Історично колізійні норми завжди складали основу міжнародного приватного права. Істотною особливістю регулювання приватно-правових відносин з іноземним елементом є те, що в більшості випадків норми міжнародного приватного права не містять прямої відповіді, прямого припису про те, як треба вирішити те чи інше питання, а тільки вказують, яке законодавство підлягає застосуванню. Навіть у тих випадках, коли застосуванню до правовідносин з іноземним елементом підлягає національне, а не іноземне право, суд зустрічається із механізмами колізійного регулювання: національний закон застосовується чи то в силу відсилання односторонньої колізійної норми, чи то в силу припису про обов’язкове застосування імперативних норм.

Характерною особливістю механізмів колізійного регулювання, спільною як для колізійних норм, так і для загальних принципів їх застосування, є наявність відсильної функції, тобто умови, яка вказує на те, що розмежування компетенції матеріальних правопорядків вже відбулося або має відбутися.

У цьому відношенні на особливу увагу заслуговують питання законодавчого закріплення загальних понять міжнародного приватного права, які зазвичай не змішуються в законодавстві з колізійними нормами, а виокремлюються у спеціальний розділ. Це, фактично, положення матеріального характеру, які регламентують основні питання застосування колізійних норм та наслідків такого застосування (зворотне відсилання, кваліфікація, застереження про публічний порядок, обхід закону, встановлення змісту іноземного права та деякі інші). Саме серед цих положень пропонується шукати так звані “гіпотези” (тобто умови застосування) колізійних норм, які зазвичай не відтворюються у тексті цих норм. У окремому розділі дослідження детально розглядається сутність норм, що регламентують такі питання, та деякі аспекти практики їх застосування.

Звертається увага на положення міжнародного цивільного процесу. Норми, які регламентують процедуру провадження у спорах, що виникають з правовідносин, ускладнених іноземним елементом, містяться у цивільному процесуальному законодавстві конкретної держави. Відповідно до панівного підходу, що склався у доктрині МПрП, міжнародний цивільний процес не вважається частиною МПрП як галузі права. В літературі підкреслювалося, що норми, призначені для регулювання колізій в міжнародному процесуальному праві, зовсім не співпадають з нормами, які вирішують колізії законів у внутрішньому матеріальному праві. Наголошувалося, що, на відміну від приватних правовідносин, які грунтуються на засадах юридичної рівності, у цивільно-процесуальних відносинах бере участь суд, який має певні владні повноваження стосовно сторін у спорі, навіть якщо однією з сторін виступає іноземець чи іноземна юридична особа.

Міжнародний цивільний процес є, таким чином, незалежною від МПрП частиною такої галузі права, як цивільний процес. Однак, наука міжнародного приватного права вивчає процесуальні питання, які щільно пов’язані з проблемами законодавства, що підлягає застосуванню (тобто з проблемами колізії законів, а точніше – колізії правопорядків) або проблемами цивільної правоздатності особи.

Закріплення норм міжнародного цивільного процесу в законодавчих актах з МПрП обумовлено комплексним підходом законодавців до кодифікації норм цієї області правового регулювання. Звичайно, сам по собі зв’язок деяких процесуальних норм з загальними положеннями міжнародного приватного права та колізійними нормами ще не робить міжнародний цивільний процес частиною МПрП як галузі права. Але він є підставою для систематизації та послідовного викладення всього комплексу правил регулювання приватних правовідносин з іноземним елементом: умов розмежування компетенції правопорядків (загальні положення), засобів такого розмежування (колізійні норми) та приписів щодо забезпечення дії на міждержавному рівні засобів правового захисту (міжнародний цивільний процес).

У першому розділі – “Огляд літератури з питань розвитку законодавства у сфері колізійного регулювання” – наведено огляд літератури з питань законодавчого регулювання проблем міжнародного приватного права. Окреслюються основні етапи розвитку наукової думки за проблематикою становлення, розвитку та законодавчого закріплення норм та інститутів МПрП. Питання розвитку законодавства про МПрП, фактично, ніколи не досліджувалися в повному обсязі. Зокрема дуже мало уваги приділялося теоретичному обгрунтуванню розвитку законодавства у сфері специфічних колізій: ієрархічних, інтертемпоральних, інтерлокальних та інтерперсональних. Окремі дослідження присвячені огляду тенденцій кодифікації МПрП в окремих регіонах, але немає спеціальних робіт, де б розглядалися процеси розвитку та законодавчого закріплення механізмів колізійного регулювання на універсальному рівні.

Теоретичні результати та практичні рекомендації, наведені у дослідженні, грунтуються на досягненнях вчених дореволюційної, радянської та пострадянської доби, вітчизняних, а також зарубіжних фахівців з питань цивільного та міжнародного приватного права: М.М.Богуславського, М.І.Брагінського, С.Н.Братуся, М.Х.Бабаєва, Д.В.Бобрової, М.І.Бруна, Л.Н.Галенської, Г.К.Дмітрієвої, А.С.Довгерта, В.П.Звєкова, О.В.Кабатової, В.М.Корецького, С.Б.Крилова, В.М.Коссака, М.Н.Кузнєцова, Н.С.Кузнєцової, С.М.Лебєдєва, А.Б.Левітіна, Л.А.Лунца, В.В.Луця, О.М.Макарова, А.Л.Маковського, Н.І.Маришевої Г.К.Матвєєва, Н.В.Орлової, І.С.Перетерського, О.Пілєнка, І.Г.Побірченка, Д.Ф.Рамзайцева, А.А.Рубанова, О.М.Садікова, А.О.Тіллє, М.Й.Штефана, А.Батіффоля, Є.Вассілакакіса, А.Вейса, М.Вольфа, А.Дайсі, Е.Джейма, П.Каленського, П.Лагара, Д.Лейсока, П.Норта, А. фон Овербека, С.Сімеонідеса, Е.Скоулза, Д.Чешира, М.Швімана та інших.

Другий розділ дисертації – “Історія розвитку норм міжнародного приватного права” – присвячено історії розвитку законодавства про МПрП. Він складається з чотирьох підрозділів, де розглядаються відповідно історичні передумови зародження вчень про колізії законів та методи їх вирішення; основні чинники, що сприяли становленню законодавства про МПрП, а саме – доктрина й судова практика; динаміка законодавчих актів у сфері МПрП; еволюція основних колізійних формул прикріплення (особистий закон, закон місцезнаходження речі, автономія волі та принцип найбільш тісного зв’язку).

Питання вирішення колізій правопорядків різних місцевостей має тривалу історію. Першоджерелом колізійного права стала правова наука, в якій розроблялися підходи до розв’язання колізій ще з часів глосаторів та постглосаторів. З 30-х рр. ХІХ ст. (коли, власне, і виник термін “міжнародне приватне право”) дедалі більше уваги приділялося колізійним механізмам, виробленим судовою практикою. В розділі наведено загальний огляд становлення доктрини МПрП, досліджено основні аспекти впливу доктрини на процес формулювання законодавчих приписів у цій галузі.

В ході аналізу ролі науки міжнародного приватного права у законодавчих процесах у цій галузі встановлено, що вона полягає передусім у розробці підходів до вирішення проблем конфлікту різних правопорядків, формулюванні колізійних принципів, обгрунтуванні необхідності розмежування компетенції національного та іноземного закону в умовах розвитку та співробітництва суверенних держав. У доктрині пропонуються відповіді щодо шляхів та методів удосконалення та систематизації законодавства. Основні риси впливу науки міжнародного приватного права на процес удосконалення механізмів колізійного регулювання у цій сфері є такими:

1. Доктринальні розробки фіксуються у законодавчих нормах з МПрП, зокрема щодо умов дії колізійних норм (наприклад, поширена ідея про необхідність кваліфікації правовідносин за законом країни суду з метою відшукання належної колізійної норми: ч.1 ст.12 ЦК Іспанії, ст.3078 ЦК канадської провінції Квебек, ст.10 ЦК Єгипту, ч.1 ст.3 Закону про МПрП Угорщини тощо).

2. Доктрина може бути перетворена на норму права шляхом надання їй такої сили судовим рішенням. Такий підхід особливо притаманний англо-американській сім’ї права.

3. Правова наука може пояснювати зміст законів та судових рішень, проводити критичний аналіз, що в багатьох випадках призводить до реформування та вдосконалення законодавства.

В окремому підрозділі викладено міркування щодо іншого важливого чинника створення та розвитку колізійних норм – судової практики. При цьому робиться наголос на необхідності розрізняти поняття “судовий прецедент”, який розглядають як одне з джерел МПрП, та “судова практика”. Саме остання категорія справляє найістотніший вплив на процес удосконалення законодавства в галузі МПрП.

З другої половини ХІХ ст. розпочався масштабний процес закріплення на рівні національного законодавства положень про застосування законів (в т.ч. поза межами рідної держави). Особливу увагу у другому розділі приділено динаміці законодавчих актів у сфері МПрП. Аналіз законодавчих актів, прийнятих у Європі, Латинській Америці та інших регіонах з XVIII по ХХ ст., які містили приписи міжнародного приватного права, дозволяє виявити доволі чітку періодизацію розвитку законодавства у цій сфері. До першої групи законів слід віднести цивільні кодекси, прийняті з другої половини XVIII по другу половину ХІХ ст. (ЦК Баварії 1756р., ЦК Прусії 1794р., Кодекс Наполеона 1804р., Австрійське цивільне уложення 1811р. тощо). В цей період норми щодо застосування законів, втілені у цивільних кодексах, грунтувалися на теоретичних висновках представників статутарної школи: постглосаторів, французької теорії статутів XVI ст., голландської теорії статутів XVII ст. Закони наступного покоління були прийняті переважно у другій половині ХІХст. В цей час норми МПрП також були в більшості випадків пов’язані з кодифікаціями цивільного права, але вони вже несли відбиток нових теоретичних підходів до вирішення колізій, які мали місце у працях К.Г. фон Вехтера, Ф.К. фон Савіньї, П.Манчіні, Дж.Сторі та інших. Яскравими прикладами актів цього періоду є цивільні кодекси Італії (1865р.), Німеччини (1896р.) тощо. Нарешті, до новітньої генерації законодавчих актів у сфері МПрП належать закони, прийняті у другій половині ХХ ст., коли провідною тенденцією кодифікації МПрП стало прийняття автономних комплексних законів.

У третьому розділі дисертації – “Форми систематизації та кодифікації норм міжнародного приватного права” – розглядаються основні підходи до форми систематизації та кодифікації засобів колізійного регулювання та норм міжнародного цивільного процесу, а також структури законодавчих актів у сфері міжнародного приватного права.

Світова практика кодифікації МПрП пропонує три основні форми її здійснення: а)створення самостійних комплексних законів про міжнародне приватне право; б)включення розділів з колізійного права в галузеві нормативні акти (найчастіше – в цивільні кодекси або закони, які регулюють цивільно-правові відносини, в шлюбно-сімейні кодекси, закони про працю, кодекси торговельного мореплавства тощо); в)прийняття нормативних актів, що містять окремі норми МПрП (наприклад, закон про статус іноземних громадян). При цьому подекуди пропонується здійснити “кумулятивну” кодифікацію, тобто прийняти окремий закон, який регулював би загальні положення щодо дії колізійних норм (відсилання, кваліфікація, застереження про публічний порядок тощо), а власне колізійні норми втілити в галузевих законодавчих актах.

На початку становлення законодавства про міжнародне приватне право цей процес відбувався паралельно з процесом кодифікації цивільного права (Titre preliminaire до Французького Цивільного кодексу 1804р., Вступна Постанова до Цивільного кодексу Італії 1865р., Вступний закон до Німецького цивільного уложення 1896р. тощо). Але вже у 1898р. в Японії було прийнято окремий Закон про застосування законів (Horei), присвячений питанням міжнародного приватного права. У 1938р. самостійний закон про МПрП прийняли у Таїланді. Тенденція ставлення до міжнародного приватного права як до окремої галузі і відповідно – прийняття окремих комплексних законів про МПрП особливо чітко окреслилась у другій половині ХХ ст. Окремі закони у сфері МПрП були прийняті в Чехословаччині (1963р.), Албанії (1964р.), Польщі (1965р.), Південній Кореї (1969р.), Німецькій Демократичній Республіці (1975р.), Австрії (1978р.), Угорщині (1979р.), Югославії (1982р.), Туреччині (1982р.), ФРН (1986р.), Швейцарії (1987р.), північноамериканському штаті Луїзіана (1991р.), Румунії (1992р.), Італії (1995р.), Ліхтенштейні (1997р.), Венесуелі (1998р.), Тунісі (1998р.), Грузії (1998р.) тощо.

У розділі досліджено аргументи на користь основних можливих варіантів законодавчої роботи у сфері МПрП. При цьому наголошується, що пріоритет доцільно надати саме варіанту прийняття окремого комплексного закону з усіх питань МПрП, включаючи положення міжнародного цивільного процесу, оскільки така форма є кінцевим та найбільш досконалим етапом кодифікації.

В ході дослідження структури законодавчих актів у сфері МПрП зроблено наступні висновки:

1. Провідною тенденцією у структуруванні законів про МПрП є використання пандектної схеми.

2. Специфіка структури тієї чи іншої кодифікації обумовлена особливостями законодавчого закріплення загальних положень МПрП та норм міжнародного цивільного процесу.

3. Найбільш послідовна і чітка структура та найдетальніше врегулювання проблем МПрП притаманні автономним законам з міжнародного приватного права.

Четвертий розділ дисертації – “Тенденції розвитку механізмів колізійного регулювання” – (в ньому аналізуються зміст найбільш характерних законодавчих актів у сфері МПрП та основні напрями розвитку механізмів колізійного регулювання у ХХ ст.) складається з чотирьох підрозділів: 1)нормативне регулювання загальних положень МПрП (відсилання, правова кваліфікація, застереження ordre public, обхід закону, встановлення змісту іноземного права та взаємність); 2)регулювання колізійних питань особистого статусу; 3)колізійне регулювання у основних сферах приватного права (порівняльний аналіз колізійних положень різних законів щодо речових прав, зобов’язальних відносин, сімейного та спадкового права); 4)тенденції розвитку законодавства про МПрП на сучасному етапі.

В ході аналізу напрямів нормативного регулювання у частині загальних положень МПрП розглянуто основні теоретичні підходи до правової природи таких явищ, як відсилання (renvoi), кваліфікація (characterization), публічний порядок (ordre public), обхід закону (fraud of law) та встановлення змісту іноземного права, виявлено загальні тенденції законодавчого регулювання цих питань.

Загальні положення МПрП займають чільне місце в законодавчих джерелах цієї галузі права, які структуруються за пандектною схемою. В дисертації обгрунтовується висновок про те, що ці положення мають не колізійний, а матеріально-правовий характер. Їх основна роль полягає у визначенні порядку та умов застосування колізійних норм. Але цим положенням, у той саме час, притаманна й відсильна функція, оскільки їх застосування обов’язково передбачає наявність колізійного відсилання до lex fori або до lex causae.

Проблема відсилання (зворотного та до права третьої країни), в цілому, зводиться до наступних положень: 1)чи відсилає колізійна норма законодавства країни суду до іноземного права в цілому, включаючи його колізійні норми, чи тільки до матеріальних норм цього права; 2)у випадках, коли іноземний закон не визнає себе компетентним, чи підлягає прийняттю зворотне відсилання до права країни суду або відсилання до права третьої країни; 3)у яких питаннях слід приймати відсилання.

Доктрина МПрП не дає на ці питання однозначної відповіді. Так, німецький юрист Бар висловлювався на користь прийняття зворотного відсилання, зазначаючи, що колізійні норми країни суду не можуть надати іноземному правопорядку компетенцію, якої він не бажає. Проти прийняття відсилання заперечують прихильники концепції національно-правової природи МПрП, зокрема О.М.Макаров, який наголошував на пріоритеті національних колізійних норм перед зовнішніми принципами.

У законодавстві багатьох держав з МПрП проблеми, пов’язані з відсиланням, не врегульовані у повному обсязі. При цьому тлумачення та остаточні висновки щодо прийняття або неприйняття відсилання в багатьох випадках залишаються у сфері компетенції суду. Судова ж практика, особливо у країнах континентальної правової сім’ї, не є в цьому відношенні стабільною. Нерідко суд, не маючи достатньої законодавчої бази, вимушений спиратися на положення доктрини, а то й взагалі – на суто прагматичні міркування.

Щодо законодавчого регулювання у сфері renvoi, більшість країн, особливо європейських, дотримуються в цьому відношенні т.зв. "егоїстичного" або "національного" варіанту застереження про відсилання, тобто сприяння застосуванню в разі дії renvoi закону суду. Подібне рішення отримало закріплення в законах про МПрП ФРН, Австрії, Угорщини, Польщі, Швейцарії, Туреччини, Югославії та цивільних кодексах Іспанії, Франції та інших країн. Португальське законодавство, навпаки, не сприйняло цю позицію.

Автори проекту Цивільного кодексу України також зайняли негативну позицію щодо відсилання. Відповідно до ч.1 ст. 1556 цього проекту, будь-яке відсилання до права країни згідно з правилами Книги VІІІ (Міжнародне приватне право) має розглядатися як відсилання до матеріального, а не до колізійного права відповідної країни, якщо інше не встановлено законом. Друга частина цієї статті містить припис про прийняття зворотного відсилання до lex fori у питаннях особистого та сімейного статусу.

В роботі наведено критичні зауваження щодо формулювання положень про відсилання у новому Цивільному кодексі та подано пропозиції щодо вдосконалення змісту вказаної статті. Зокрема необхідно уточнити, чи поширюється дія цієї статті на колізійні приписи інших законодавчих актів України (Кодексу торговельного мореплавства, Закону про зовнішньоекономічну діяльність тощо).

Позитивною тенденцією законодавчого регулювання у сфері renvoi, що простежується у багатьох нормативних актах другої половини ХХ ст., є розмежування між питаннями, у яких відсилання застосовується, та в яких – ні. Багато законів та проектів законів у сфері МПрП зазначають, що відсилання повинно прийматися у питаннях особисто-правового та шлюбно-сімейного характеру. За загальним правилом, яке ще не скрізь отримало втілення в законодавстві, відсилання не підлягає прийняттю у сфері деліктів та договірних зобов’язань.

Проблема кваліфікації в міжнародному приватному праві виникає з тієї причини, що одноіменні юридичні терміни та поняття в різних правових системах мають різний зміст. Для колізійної норми ця проблема є особливо актуальною, оскільки має відношення до формулювання обох складових елементів такої норми (обсягу та прив’язки), а також виявляється на стадії застосування колізійної норми, коли поняття виявляються різними як за своїм змістом, так і визначенням ("позовна давність", "доміцилій", "форма угоди", "дієздатність", "правоздатність", "рухомі та нерухомі речі", "місце здійснення угоди" тощо).

Вирішення справи, ускладненої іноземним елементом характеризується тим, що спочатку виникає питання кваліфікації підстав позову або ж кваліфікації фактичних обставин, потім – знаходження тієї правової системи, з якою даний фактичний склад має найбільш тісний зв’язок. Невід’ємною частиною процесу знаходження згаданої правової системи є з’ясування змісту та тлумачення колізійної норми.

В сутності, кваліфікація фактичних обставин – це віднесення питання до відповідної галузі чи інституту права. Лише після проведення такої юридичної кваліфікації підстав позову можливе знаходження норми права, під яку підпадали б ці фактичні обставини.

В більшості випадків для МПрП кваліфікація пов’язана з визначенням правової природи певної юридичної категорії, поняття, що має важливе значення при з’ясуванні категорії прив’язки, а, відповідно, й колізійної норми. Найбільш поширеними є три класичні теорії подолання конфлікту кваліфікацій: кваліфікація за законом країни суду (lege fori); кваліфікація за тим правопорядком, до якого відсилає колізійна норма (lege causae); теорія автономної кваліфікації. В дисертації обгрунтовано висновок про те, що підхід lege fori є оптимальним: суд має здійснювати кваліфікацію відповідно до власного правопорядку з метою відшукання належної колізійної норми. Саме цей підхід знайшов відбиток у більшості законодавчих актів з МПрП, в яких врегульовано питання кваліфікації. З іншого боку, у випадках, коли застосуванню підлягає іноземне право, суд повинен брати до уваги правові явища та інститути іноземного правопорядку, які йому невідомі або відомі з іншим змістом чи під іншою назвою. Щоправда мова тут іде скоріше не про кваліфікацію lege causae, а про належне встановлення змісту іноземного закону.

Аналіз законодавчих актів різних країн у сфері МПрП показує, що проблема кваліфікації, в цілому, виявилася надто складною та багатоплановою, щоб отримати широке нормативне регулювання. Зовсім небагато законів про МПрП та галузевих кодифікацій норм МПрП містять загальні положення щодо кваліфікації. Як правило, законодавці виходять з необхідності здійснення кваліфікації lege fori для відшукання належної колізійної прив’язки. Чи не єдиним прикладом припису про кваліфікацію lege causae є відповідне положення португальського Цивільного кодексу.

Своєрідним чином питання кваліфікації вирішується у австрійському Законі про МПрП. Положення ст. 3 автрійського Закону про МПрП 1978р., відповідно до якого іноземний закон повинен застосовуватися таким саме чином, як і в початковій сфері дії, спричинило широку наукову дискусію, в ході якої було обгрунтовано теорію “ступеневої” або “поступової” кваліфікації. Первинна кваліфікація фактичного складу правовідношення має відбуватися за законом суду; метою такої кваліфікації є вирішення колізійного питання. Далі, якщо виникає потреба у визначенні змісту понять та термінів, невідомих правовій системі країни суду, здійснюється вторинна кваліфікація за lex causae. В роботі досліджено підхід австрійської доктрини до вирішення конфлікту кваліфікацій, висловлюються критичні міркування з цього приводу.

Серед країн СНД, більшість яких ще не мають чинних норм про кваліфікацію юридичних понять та тлумачення колізійних норм, помітні пропозиції щодо включення відповідних положень, зокрема, у модель ЦК для країн СНД. Втім існують підстави вважати, що всі аспекти даної проблеми навряд чи будуть вирішені на законодавчому рівні. По-перше, цьому заважатиме неузгодженість у доктрині з приводу питань правової кваліфікації у МПрП. По-друге, кваліфікація не зводиться до схоластичного тлумачення правової норми. Вона тісно пов’язана з фактичними обставинами конкретної справи, які, звичайно, неможливо у повному обсязі передбачити в законі. Отже, багато питань кваліфікації очевидно залишатиметься на розгляд суду.

Застереження про публічний порядок (ordre public, public policy, Vörbehaltsklausel) розглядається у сучасній літературі з МПрП, в більшості випадків, як інститут міжнародного приватного права, який має на меті запобігання можливим суттєвим негативним наслідкам колізійного відсилання до іноземного права. З цього випливає, що застереження ordre public застосовується тільки при наявності відсилання колізійної норми до положень іноземного права. Крім цього, незастосування іноземного права або невизнання суб’єктивних прав, що виникли під дією іноземного закону, пов’язані з негативними наслідками такого застосування чи визнання для даного правопорядку.

У доктрині МПрП немає єдиного розуміння ні змісту поняття “публічний порядок” ані функцій відповідного застереження. Внаслідок неузгодженості доктринальних підходів, законодавці більшості країн вдаються до надто загальних формулювань, застереження ordre public у законодавстві багатьох країн є однотипними, і досить рідко в законі можна побачити більш-менш конкретну вказівку на те, що саме треба розуміти під поняттям “публічний порядок”, та яким чином це застереження має застосовуватись. Як правило, роз’яснення з цього приводу дають суди, грунтуючись на тлумаченні норм права, кваліфікації фактичного складу справи та теоретичних висновках.

Стосовно функцій застереження про публічний порядок, у доктрині існують дві основні концепції: позитивна та негативна. Відповідно до позитивної концепції, публічний порядок – це сукупність матеріально-правових імперативних норм, які підлягають застосуванню незалежно від того, чи відсилає колізійна норма до іноземного закону, чи ні.

Цим постулатам протиставляється негативна концепція ordre public, згідно з якою публічний порядок повинен визначатися не через внутрішні матеріальні норми, а через негативні, неприйнятні властивості іноземного закону. Реалізація такого підходу вимагає встановлення змісту іноземного права, перевірки його на відповідність правопорядку країни суду.

Питання публічного порядку у міжнародному приватному праві досить складне та багатоаспектне, і його доволі важко раз і назавжди вирішити як у доктрині, так і в законодавстві й у судовій практиці. Треба відзначити, що це викликано, в першу чергу, самою сутністю публічного порядку, який визначається історичними, соціально-економічними, політичними, етно-культурними та іншими факторами розвитку кожної конкретної правової системи. Оскільки ці умови різняться в залежності від геополітичного становища країни та змінюються з плином часу, майже неможливим виявляється сформулювати на рівні доктрини якийсь єдиний підхід до визначення змісту та функцій ordre public як соціально-правового явища.

Що ж до законодавчого застереження про публічний порядок, воно повинно у найбільш загальній формі втілювати правило щодо захисту національного правопорядку від можливих негативних наслідків застосування іноземного закону або визнання й виконання іноземного судового рішення.

Найскладнішим аспектом проблеми публічного порядку по сьогодні залишається визначення змісту цієї категорії. Складність тут полягає в тому, що внаслідок доктринальних розбіжностей її зміст складно визначити на законодавчому рівні. Але завдання законодавства у сфері ordre public полягає передусім у встановленні генерального захисного принципу. Віднесення ж тієї чи іншої норми права до категорії публічного порядку потребує тлумачення правової норми, а отже – належить до компетенції суду.

У сучасній доктрині і практиці застереження про публічний порядок найчастіше сприймається не як правило, а як виняток, тому воно підлягає обмежувальному тлумаченню. Очевидно, це застереження найчастіше застосовуватиметься у таких сферах, як питання особисто-правового статусу та шлюбно-сімейних правовідносин з метою недопущення порушення основних прав та свобод людини. Менш вірогідним уявляється звернення до цього застереження у випадках, коли йдеться про міркування національної безпеки, питання оподаткування, валютного контролю тощо. Зокрема у сфері зовнішньоторговельних операцій з продукцією військового призначення інтереси держави-продавця мають забезпечуватися не стільки застереженням про публічний порядок, скільки імперативними нормами матеріального права.

Аналіз світового досвіду законодавчого регулювання питань публічного порядку в МПрП засвідчив, що законодавці більшості країн світу схильні закріплювати це застереження у негативному варіанті (виключення застосування іноземних законів, що суперечать основам правопорядку країни суду). Такий підхід виявився оптимальним з погляду судової практики. Він дозволяє тлумачити поняття публічного порядку, виходячи з концепції права конкретної країни. З іншого боку, цей підхід свідчить про тенденцію до уніфікації підходів до регулювання питань ordre public на світовому рівні.

Концепція обходу закону є досить поширеною в доктрині та практиці законодавчого регулювання у сфері міжнародного приватного права. Відповідно до неї, застосовуване право може визначатися зацікавленими сторонами штучно, для того щоб створити сприятливий правовий режим щодо реалізації відповідних правовідносин з іноземним елементом (пільговий порядок заснування юридичної особи, сплати податків, укладення договорів). У галузі сімейного права обхід закону має місце, наприклад, при розірванні шлюбів, укладених з іноземцями.

Поняття “обхід закону” не знаходило за часів СРСР свого законодавчого втілення. Введення у проект ЦК України статті 1557 “Наслідки обходу закону” є принциповою новелою, покликаною продемонструвати лібералізацію МПрП та забезпечити водночас дотримання принципу добросовісності при здійсненні приватними особами права автономного вибору застосовуваного закону. Однак цей припис є доволі суперечливим і викликає критичні зауваження.

В доктрині МПрП норми про недопущення обходу закону розглядається як один з основних факторів обмеження автономії волі сторін при виборі застосовуваного права. При цьому погляди на природу та доцільність такого застереження про обмеження застосування іноземного права, як заборона недобросовісного обходу закону, є вельми суперечливими.

В дисертації наведено огляд основних теоретичних позицій щодо необхідності встановлення законодавчих норм про обхід закону, узгодженості цих норм із положеннями щодо автономії волі та обов’язкового застосування імперативних норм країни суду, досліджено досвід України та інших держав у сфері законодавчого регулювання питань обходу закону в міжнародному приватному праві.

У світлі досвіду іноземних кодифікацій та міжнародної уніфікації МПрП, простежується новітня тенденція відмови від концепції обходу закону. Положення щодо обходу закону відсутні в найновіших і, відповідно, найпрогресивніших законодавчих актах про МПрП Австрії, ФРН, Швейцарії. Друга редакція Зведення законів США про колізійне право (Restatement, Second /1971/) також відкидає цю теорію. В Англії вона взагалі не визнається. У окремих кодифікаціях, здійснених раніше, ця теорія, однак, отримала нормативне втілення. Подібні положення містяться в законодавстві Аргентини, Португалії, Угорщини та Югославії. Теорія обходу закону відображена у законодавстві Франції, Іспанії, Румунії. Однак на рівні міжнародної уніфікації колізійних правил теорія обходу закону не була закріплена. Римська конвенція “Про право, що застосовується до договірних зобов’язань” 1980 р., Гаазька конвенція “Про право, що застосовується до договорів міжнародної купівлі-продажу товарів” 1986 р. та Міжамериканська конвенція “Про право, що застосовується до міжнародних контрактів” не містять положень щодо заборони обходу закону.

На сьогоднішній день суддям (зокрема в Україні) необхідно напрацьовувати практику застосування іноземного права. А надання їм додаткової можливості відмовити у такому застосуванні навряд чи сприятиме вирішенню цієї задачі і лише заохочуватиме небажання сприймати іноземне право як таке, що має свою цінність. Наслідки цього в довгій перспективі не можуть виявитись позитивними.

Наведений у дисертації аналіз положення ст. 1557 проекту ЦК України, яка стосується наслідків обходу закону, засвідчив, що ця стаття, в цілому, сформульована невдало і, скоріш за все, не працюватиме на практиці в умовах, коли колізійне законодавство дозволяє широку автономію волі. Законодавче положення про обхід закону має робити акцент на наявності факту зловживання правом та свідомого, недобросовісного вилучення правовідношення зі сфери дії правопорядку, з яким воно найтісніше пов’язано. В роботі робиться висновок про те, що функції положення про недопущення обходу закону можуть бути реалізовані за рахунок приписів щодо тісного зв’язку та обов’язкового застосування імперативних норм, отже на сучасному етапі навряд чи є сенс у включенні до українського колізійного законодавства окремої норми про наслідки обходу закону.

У підрозділі щодо питань встановлення змісту іноземного права та взаємності в МПрП окреслено загальні тенденції кодифікації у цих сферах. Україна, в цілому, наслідує в цьому відношенні практику країн континентальної Європи.

У окремому підрозділі досліджуються питання колізійного регулювання у сфері право- та дієздатності фізичних та юридичних осіб – учасників приватно-правових відносин, ускладнених іноземним елементом, на прикладі проекту Цивільного кодексу України, а також законодавчої практики інших держав.

Як відомо, до питань особистого статусу доктрина міжнародного приватного права відносить, у першу чергу, питання початку і закінчення правоздатності особи; питання дієздатності; питання особистих прав (право на ім’я, честь, фірму та ін.); деякі аспекти сімейних правовідносин (зокрема щодо умов для укладення шлюбу та розлучення) тощо.

Основним колізійним принципом, на якому грунтуються колізійні норми у сфері статусу фізичних осіб є принцип lex personalis, визнаний у законодавстві та правозастосовчій практиці переважної більшості держав. Стосовно юридичних осіб доктрина МПрП формулює принцип lex societatis (закон національності юридичної особи). Щоправда, ця формула не була сприйнята у проекті ЦК України, який оперує категорією “особистий закон юридичної особи”, встановлюючи, таким чином, для фізичних та юридичних осіб єдину термінологію (хоча “особистий закон” у кожній з цих категорій грунтується на відмінних критеріях і має різний зміст).

Аналіз основних критеріїв застосування колізійного принципу lex personalis (lex patriae та lex domicilii) засвідчив, що останнім часом у законодавстві багатьох країн, в т.ч. європейських, спостерігається тенденція до визначення особистого закону фізичної особи як закону її місця проживання (звичайного перебування). Віддання переваги принципу domicilii перед законом громадянства свідчить про лібералізацію колізійного регулювання та поширенню сфери дії колізійних прив’язок, що грунтуються на гнучких критеріях.

В дисертації звертається увага на сучасні тенденції колізійного регулювання у сфері основних інститутів приватного права: а)права власності; б)договірних зобов’язань; в) сімейно-шлюбних відносин; г)спадкування.

Формулюючи колізійні приписи у галузі права власності, абсолютна більшість законодавчих актів та проектів законів про міжнародне приватне право, прийнятих або розроблених у другій половині ХХ ст., встановлюють генеральний колізійний принцип lex rei sitae. Виключення з цього принципу залежать а)від статусу майна в тій чи іншій справі; та б)від характеру правовідносин щодо майна.

Принцип місцезнаходження речі на сьогоднішній день можна розглядати як загальне відправне колізійне начало при визначенні прав, як на нерухомі, так і на рухомі речі. Дослідження сучасних тенденцій законодавчого регулювання колізійних питань речового права показало, що цей принцип знайшов втілення у законодавстві про МПрП більшості держав, які кодифікували норми міжнародного приватного права. При цьому, стосовно рухомого майна в багатьох випадках колізійні норми, що відсилають до lex rei sitae, доповнено цікавим елементом: права на рухоме майно приписується визначати за законом країни, де майно знаходилось у момент виникнення таких прав.

Деякі, як правило, найбільш ранні, акти про МПрП не проводять різниці між рухомим та нерухомим майном в питаннях права власності. Такий підхід виключає у багатьох випадках необхідність запровадження правил про колізійні питання класифікації речей. У більш пізніх законах колізійні питання права власності на нерухомість відокремлюються від прав на рухоме майно. Стосовно останнього зазвичай встановлюється прив`язка до права країни, де майно перебувало в момент виникнення права власності. По-перше, така постановка питання сприяє захисту набутих прав на рухоме майно. По-друге, за такої ситуації виникає потреба у встановленні положень щодо вибору права, застосовуваного до класифікації речей. Слід зазначити, що подібні правила не завжди узгоджуються з загальними приписами про кваліфікацію, оскільки останні зазвичай виходять з концепції кваліфікації за законом суду, а кваліфікація майна, як правило, відбувається за законом його місцезнаходження.

В багатьох зазначених нормативних актах розрізняються такі категорії речових прав, як а)зміст та здійснення речових прав та б)набуття та втрата права власності (особливо на рухоме майно). Останні, на відміну від попередніх, зазвичай прив`язуються до певного моменту в часі, коли мала місце обставина, внаслідок якої право виникло або було втрачене.

Переважна більшість законодавчих актів у сфері МПрП містить спеціальні норми для регулювання колізійних питань права власності на особливі категорії майна: майно у транзиті (пріоритетним принципом у найбільш сучасних актах з питань МПрП є принцип країни призначення); транспортні засоби; цінні папери тощо.

Виняток із правила lex rei sitae робиться також для майнових питань особливих видів правовідносин, в першу чергу сімейно-шлюбних та спадкових.

В цілому ж, для більшості колізійних прив’язок у сфері речових прав відправним принципом є закон місцезнаходження речі, який останнім часом набув поширення не тільки в континентальному праві, але й у країнах common law.

У контексті загальних тенденцій розвитку законодавства у галузі колізійного регулювання питань договірних зобов`язань, відзначаються такі основні риси, як дедалі активніше поширення начал автономії волі та найбільш тісного зв`язку. Надання їм пріоритетної ролі у вирішенні колізій у сфері зобов’язань має багато переваг. По-перше, таким чином досягається мета лібералізації колізійних прив’язок, встановлення гнучких колізійних правил. По-друге, слід вказати на те, що законодавство і доктрина багатьох країн виходять з того, що при автономному виборі права країни сторони можуть посилатися лише на матеріальні, але не колізійні норми цього права, отже чим ширше сфера дії принципу lex voluntatis, тим меншою є вірогідність зворотного відсилання. По-третє, такий підхід, в цілому, узгоджується з концепцією “тісного зв`язку”. При цьому, однак, з метою запобігання наміру сторін відійти від правопорядку, найтісніше пов`язаного з правовідношенням, та вибору найбільш “вигідного” права в багатьох законах про МПрП передбачено правило про недійсність вибору права, спрямованого на обхід закону.

Прикметною тенденцією є також поширення дії принципів автономії волі та найбільш тісного зв’язку на сферу недоговірних зобов’язань та відповідно – зменшення ролі колізійного принципу lex loci delicti commissi.

В ході аналізу загальних тенденцій розвитку законодавства про МПрП в частині колізійного регулювання питань сімейного права виявлено наступне:

По-перше, у процесі реформування національних систем міжнародного приватного права, що відбулося у багатьох державах у другій половині ХХ ст., значно розширилася сфера дії двосторонніх колізійних норм, що сприяє справедливому вирішенню колізій у питаннях сімейно-шлюбних відносин з іноземним елементом та усуненню проблеми “шкутильгаючих правовідносин”.

По-друге, позитивним моментом є поширення на сферу колізійного сімейного права принципу автономії волі, причому не тільки в галузі майнових прав та обов`язків подружжя, але й щодо загальних наслідків шлюбу та деяких інших питань.

По-третє, більшість прийнятих законів пропонують гнучку систему прив’язок, яка дозволяє ефективно вирішувати колізійні проблеми, що виникають у сфері сімейного права. Значне поширення отримала практика запозичення “шкали Кегеля” (яка втілена у ст. 14 Вступного закону до Німецького цивільного уложення) у питаннях визначення права, застосовуваного до загальних наслідків шлюбу, майнових відносин подружжя, припинення шлюбу тощо.

Нарешті, важливе значення має той факт, що жоден з розглянутих законів не встановлює вимог взаємності щодо визнання шлюбів, укладених між іноземцями на підставі іноземного права.

Як свідчить дослідження тенденцій законодавчого регулювання у сфері колізійних питань спадкового права, основний масив проблемних ситуацій, що виникають в цій царині, пов’язаний з особистим статутом спадкодавця. Вирішуються такі колізії здебільшого шляхом застосування закону громадянства або доміцилію спадкодавця. Не слід, однак, забувати, що спадкові відносини в більшості випадків виникають з приводу майна, фактично, у цій категорії правовідносин майно виступає основним “іноземним елементом” отже, в цілому, припустимим є застосування у спадкових відносинах тих саме колізійних критеріїв, що використовуються для вирішення колізійних питань права власності. Це чітко простежується у законодавчих актах з МПрП, які проводять різницю між рухомим та нерухомим майном.

У дисертації виявлено та досліджено низку загальних тенденцій розвитку механізмів колізійного регулювання у МПрП на сучасному етапі.

Необхідність оновлення правового матеріалу, що складає національне законодавство у сфері МПрП, вимагає передусім усунення прогалин, пов’язаних із появою у сфері міжнародного цивільного та комерційного обігу нових приватно-правових інститутів, включаючи нові види договорів та надання більшої “гнучкості” окремим колізійним формулам, “пом’якшення” класичних “жорстких” прив’язок. До цього слід також додати таке завдання, як розширення обсягу колізійного регулювання і відповідно сфери застосування іноземного права. Поширення практики застосування іноземних законів, особливо у країнах, де суди мають правотворчу функцію, сприяє кращій обізнаності з іноземними правовими системами, запозиченню правових норм та інститутів, вдосконаленню власної правової системи і взагалі – уніфікації права.

Визначальною тенденцією законодавчого регулювання у МПрП у другій половині ХХ ст. є посилення уваги до кодифікації загальних положень цієї галузі права. Раніше ці питання або взагалі не отримували нормативного закріплення, залишаючись на розгляд та вирішення науковців та суддів, або були хаотично розкидані по текстах відповідних законодавчих актів (частіше – цивільних кодексів), без будь-якої систематизації. У більш пізніх кодифікаціях ці норми висунуто на передній план, вони, як правило, викладаються в окремих розділах законів про МПрП або цивільних кодексів.

Під час дослідження нормативної природи МПрП неодмінно постає відоме питання про співвідношення колізійного та матеріально-правового методів регулювання правовідносин з іноземним елементом. Останній застосовується у внутрішньому законодавстві, як правило, для регулювання найбільш значущих у загальнодержавному плані відносин, де застосування іноземного права не відповідає національним інтересам, у зв’язку з чим такі, наприклад, питання, як правовий статус іноземців, режим іноземного інвестування тощо регулюються безпосередньо або опосередковано (за наявності односторонньої колізійної норми) матеріальними приписами національного законодавства.

Відповідно до найбільш поширеного у доктрині МПрП підходу, зміст міжнародного приватного права не зводиться виключно до колізійних норм. Однак згадані вище матеріальні норми щодо статусу іноземців тощо зазвичай не отримують закріплення в законодавчих актах про МПрП. Кодифікація МПрП – це в першу чергу кодифікація механізмів колізійного права, а основним методом регулювання в МПрП виступає колізійний метод, оскільки він забезпечує реалізацію головних функцій цієї галузі. Матеріальні норми знаходять відображення в законах про МПрП лише тією мірою, якою вони регламентують цивільну правоздатність іноземців (колізійних проблем тут майже не виникає), а також питання дії колізійних норм та сфери застосування іноземного права (відсилання, кваліфікація, публічний порядок, встановлення змісту іноземного права та ін.).

Крім цього, в дисертації вказано на те, що матеріальний метод в МПрП не завжди є прямим. Застосування до правовідносин з іноземним елементом матеріального права даної держави опосередковується дією односторонніх колізійних норм цієї держави (як, наприклад, у питаннях форми і порядку укладення шлюбу, де у багатьох країнах застосуванню підлягають лише місцеві закони).

Останнім часом у літературі з МПрП істотний інтерес викликають теоретичні та практичні питання структури колізійної норми. Як відомо, згідно з традиційним поглядом на цю проблему, структура колізійної норми, в силу її специфічної, відсильної функції, відрізняється від структури класичної норми права (гіпотеза-диспозиція-санкція) і включає два елементи: обсяг, що вказує на сферу застосування даної норми, та прив’язку, що вказує на застосовуване у даному конкретному випадку право.

Втім, новітні дослідження показують, що у структурі колізійної норми можна виокремити також гіпотезу (яка вказує на умови застосування колізійної норми) та санкцію (яка регламентує наслідки неправильного застосування колізійної норми та/або незастосування (неправильного застосування) іноземного права. На сучасному етапі, щоправда, ці ідеї залишаються у площині теорії та не відображаються текстуально в законодавчих приписах. Однак цілком ймовірно, що в майбутньому колізійні норми еволюціонуватимуть у цьому напрямку, що, очевидно, сприятиме удосконаленню механізмів колізійного регулювання. Зокрема у дослідженні обгрунтовано думку про доцільність втілення у законодавстві про МПрП положень про наслідки неправильного застосування колізійної норми або іноземного права.

Звертається увага на появу в законодавстві про МПрП значної кількості новел, особливо в частині колізійного права. В законах про МПрП різних держав помітні норми, що регулюють колізійні питання в таких сферах, як захист недієздатних, давність набуття (usucapio), довічне утримання, засоби кредитування, правовий статус ТНК, деякі питання колізії юрисдикцій тощо. Очевидно, що багато специфічних питань приватно-правових відносин з іноземним елементом не можуть бути адекватно вирішені за допомогою класичних колізійних норм і потребують спеціального регулювання.

Водночас збільшилася кількість двосторонніх колізійних норм у тих сферах, де вони раніше формулювалися переважно як односторонні. З’явилася значна кількість субсидіарних та альтернативних колізійних прив’язок. Взагалі, роль односторонніх колізійних норм, які відсилають виключно до закону країни суду, значно зменшилася. З’явилося й дедалі поширюється у законодавчих актах правило про обов’язкове застосування імперативних норм країни, які мають тісний зв’язок із правовідношенням або імперативних норм країни суду, отже поступово зникає потреба у односторонньому колізійному регулюванні.

Окрему увагу приділено інституту автономії волі (lex voluntatis) та принципу найбільш тісного зв’язку (proper law). Зміст цих категорій не може бути зведений до рівня звичайних колізійних прив’язок, але саме на цих принципах грунтується переважна більшість норм МПрП сучасного зразку, в яких реалізуються дві основні риси сучасного колізійного регулювання: диспозитивність та гнучкість.

Під час аналізу законодавчого регулювання у сфері автономії волі вивчено основні теоретичні підходи до сутності та змісту цього явища, обгрунтовано висновок про те, що роль автономії волі не може бути зведена до звичайного прив’язного критерію. Це інститут МПрП, який складається як з норм колізійного характеру (власне, на началі автономії волі грунтуються диспозитивні колізійні норми), так і з матеріально-правових приписів, які регламентують питання дії окремих колізійних норм.

Принцип тісного зв’язку займає дедалі більш вагоме місце у сучасних кодифікаціях МПрП. Особливості законодавчого закріплення цього принципу зумовлені його подвійною функцією. З одного боку, він є основою для формування гнучких колізійних норм, метою яких є пошук закону, найбільш властивого даним правовідносинам, замість визначення компетентного правопорядку на підставі жорстких, заздалегідь встановлених критеріїв. В такій якості принцип тісного зв’язку включається у розділи законів про МПрП, що стосуються безпосередньо колізійного права. З іншого боку, сам по собі “тісний зв’язок” не є чітким прив’язним критерієм і може бути характеризований як колізійна норма, що знаходиться у стадії становлення, або, скоріш, як матеріально-правова норма відсильного характеру, яка передбачає пошук оптимальних формул прикріплення. Специфіка такого пошуку полягає в тому, що здійснюється він, як правило, не серед встановлених законом норм, а у фактичних обставинах справи, а це не в останню чергу сприяє розвитку якісно нових підходів до вирішення колізійних проблем.

Звертається увага на питання впливу міжнародних договорів на процес розвитку законодавства про міжнародне приватне право. В багатьох країнах, і особливо це стосується континентальної Європи, законодавство в галузі МПрП перебуває під істотним впливом міжнародних зобов’язань цих держав, зокрема в рамках регіональних економічних об’єднань. Далеко не завжди такий вплив отримує позитивну оцінку. Проте сама його наявність не викликає сумніву. Поряд з тенденцією текстуального відтворення в національних законодавчих актах з питань МПрП положень міжнародних договорів, має місце техніка, коли статті законів про МПрП не містять прямих приписів, а просто відсилають до відповідних положень міжнародних договорів.

У контексті розгляду впливу міжнародних договорів на розвиток національного законодавства з МПрП цікавою є проблема уніфікації законів у цій сфері. Це питання дедалі ширше обговорюється у пострадянській доктрині у зв’язку, зокрема, з розробкою моделі цивільного кодексу для держав СНД. Тут слід, однак, зазначити, що спроби регіональної уніфікації колізійного права далеко не завжди бувають вдалими. Більш доцільним уявляється варіант органічного зближення національних правових систем у частині колізійного регулювання шляхом узвичаєння загальноприйнятих підходів до правозастосування в цій галузі. Таке зближення залежить передусім від фактичних обставин співіснування держав і визначається такими чинниками, як а)спорідненість правових систем; б)економічні зв’язки; в)міграція населення тощо. Це об’єктивний процес, в якому не останню роль відіграють правова наука (яка узагальнює і систематизує доктринальні механізми вирішення колізій) та судова практика (яка реалізує ці підходи при вирішенні конкретних справ, що виникають з правовідносин, ускладнених іноземним елементом).

Окрему увагу приділено спеціальним колізійним нормам, які містяться не в загальних законодавчих актах з МПрП, а у спеціальних законах (про торговельне мореплавство, інвестиції тощо). Підкреслено, що сьогодні основними завданнями удосконалення законодавчого регулювання специфічних колізій мають стати: а)систематизація спеціальних колізійних норм, б)узгодження цих норм із загальними положеннями міжнародного приватного права.

В цілому, аналіз загальних напрямів розвитку законодавства з міжнародного приватного права у другій половині ХХ ст. засвідчив таку основну тенденцію, як поширення гнучкого правового регулювання в цій сфері шляхом розширення сфери дії принципів автономії волі та найбільш тісного зв’язку, запровадження субсидіарних та альтернативних колізійних прив’язок, спеціальних колізійних норм, що сприяє більш широкому застосуванню на території тієї чи іншої держави іноземних законів та відповідно – підвищенню авторитету держави та довіри до неї на міжнародній арені.

Проведене узагальнення напрямів кодифікації МПрП у різних регіонах засвідчує масштабну рецепцію підходів до законодавчого регулювання тих чи інших питань МПрП. Відзначається зближення позицій країн континентальної та англо-американської сімей права щодо законодавчого регулювання у сфері МПрП. Перші активно впроваджують у законодавство принцип найбільш тісного зв’язку, запозичений в англо-американській доктрині міжнародного приватного права. В останніх переглядається традиційно негативне ставлення до кодифікації права, в т.ч. МПрП, визнається необхідність систематизації законодавства у цій галузі.

У чотирьох підрозділах п’ятого розділу дисертації – “Засоби вирішення специфічних колізій в міжнародному приватному праві” – висвітлено основні тенденції законотворчості та правозастосування у сфері специфічних колізій, які виникають у галузі МПрП: ієрархічних, інтертемпоральних, інтерлокальних та інтерперсональних.

Відомо, що для МПрП, як і для будь-якої іншої галузі права, дуже актуальними є питання ієрархії джерел права. Тут конфлікт правових приписів може виникати як на рівні національного законодавства, особливо у федеративних державах, так і між положеннями національного закону й міжнародних договорів. Стосовно першої з цих категорій висловлено думку щодо доцільності встановлення єдиного колізійного регулювання в рамках однієї держави, причому цього найлегше досягти шляхом прийняття спеціального закону про МПрП (наприклад, у Австрії та Швейцарії питання МПрП врегульовано на рівні федеральних законів). Щодо колізій між приписами національного законодавства та міжнародних договорів, проблеми, яка має коріння у відомій концепції “подвійності” джерел МПрП, доцільним уявляється стати на бік вчених, які вважають, що такі колізії мають не вертикальну, а горизонтальну структуру, а пріоритет положень міжнародного договору грунтується на їх спеціальному характері.

Під час проведення кодифікації норм міжнародного приватного права слід брати до уваги можливість виникнення у майбутньому колізій ієрархічного характеру між колізійними нормами, що містяться у генеральному законодавчому акті (самостійний закон з МПрП чи розділ цивільного кодексу) та приписами щодо вирішення колізій, викладеними у спеціальних законах (про торгівельне мореплавство, повітряні перевезення тощо). Така колізія повинна вирішуватися на користь спеціальних норм, але її можна було б взагалі уникнути, якби врегулювання всіх можливих специфічних колізійних ситуацій було б передбачено в загальному законі про МПрП. В такому разі колізійні норми спеціальних галузевих законів втрачали б свій ефект як такі, що були прийняті раніше.

В ході дослідження світової практики вирішення питань щодо дії колізійних норм в часі помічено, що ретроактивність колізійних норм у певних випадках припускається. В цілому, питання зворотної дії колізійних норм доцільно врегульовувати на рівні загального законодавства про МПрП, наприклад, у перехідних положеннях до відповідних законодавчих актів.

Відомо, що в Україні, відповідно до ст. 58 Конституції, закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи. Однак проведене дослідження законодавчого досвіду іноземних країн (зокрема Великобританії) у сфері формулювання перехідних положень показує, що зворотна сила може надаватися не лише у сфері юридичної відповідальності за правопорушення, яка може бути реалізована у формі примусу з боку держави. Надання нормам, в т.ч. колізійним ретроактивного ефекту може відігравати важливу роль для збереження чинності заповітів, договорів тощо. Однак встановлення подібних правил у законодавстві України, очевидно, вимагатиме внесення відповідних змін до ч.1 ст. 58 Конситтуції.

Існування різних за змістом нормативних актів, що регулюють ті саме відносини у територіальних одиницях однієї суверенної держави є передумовою виникнення колізій особливого типу, які отримали назву інтерлокальних або міжобласних. Питання про те, який з місцевих законів підлягає застосуванню, повинно вирішуватися за допомогою норм так званого інтерлокального приватного права, які мають багато спільного, а нерідко й взагалі ототожнюються з колізійними нормами МПрП.

Аналіз доктрини і практики регулювання інтерлокальних колізій свідчить про відсутність єдності між доктринальними та законодавчими підходами до вирішення цих специфічних питань. Так, правова наука, в цілому, схиляється до того, що міжобласні колізії потребують окремого регулювання. На практиці ж для їх вирішення зазвичай застосовуються норми, аналогічні класичним колізійним нормам (це добре видно з наведених у роботі прикладів США та КНР). Специфіка вирішення інтерлокальних колізій проявляється, скоріш, на рівні не законодавства, а правозастосування (тут майже не застосовується застереження про публічний порядок, відсилання, кваліфікація тощо, тобто мова йде не про відмінність власне колізійних норм, а про відмінність умов їх застосування).

Відзначається, що найкращим з цих підходів до регулювання інтерлокальних колізій є прийняття одноманітних правил на національному рівні, оскільки такий шлях дозволить уникнути проблем, що виникають в сфері вибору юрисдикції (“forum shopping”), а також зворотного відсилання. Таким чином, доктрина, в цілому, виходить з необхідності проведення автономної кодифікації у сфері інтерлокальних колізій.

В дисертації звертається увага ще на один аспект інтерлокальних колізій, який отримав закріплення у багатьох сучасних законодавчих актах про МПрП, в т.ч. в новому Цивільному кодексі України. Мова йде про випадки, коли колізійна норма відсилає до країни з множинністю правових систем. Доктрина, законодавство і практика виходять з того принципу, що належна правова система повинна визначатись відповідно до правових норм цієї країни, а за відсутності таких норм – шляхом застосування критерію тісного зв’язку. Таким чином, питання регулювання інтерлокальних колізій отримує закріплення у кодифікаціях МПрП, але вказане положення стосується не тих колізій, які можуть виникнути в рамках даної правової системи, а тих, що виникають у праві іншої держави, до якого відсилає колізійна норма.

Особливу зацікавленість викликають дуалістичні правові системи, оскільки в цих країнах виникають нетипові інтерперсональні колізії. Ця категорія відрізняється від решти специфічних колізій МПрП тим, що, на відміну від колізій ієрархічних, інтертемпоральних та міжобласних, інтерперсональні колізії виникають не між приписами офіційних законодавчих актів, а між нормами релігійного чи звичаєвого племінного права. Втім, спостерігається тенденція до законодавчого вирішення таких колізій. Таке вирішення полягатиме, насамперед, не у встановленні спеціальних колізійних норм (хоча емпіричні колізійні критерії в цій сфері також існують), а в кодифікації матеріального персонального права, яка має сприяти уніфікації правозастосування в царині інтерперсональних колізій, а також у вирішенні питань підсудності відповідних спорів. Регулювання у сфері інтерперсональних колізій здійснюється, головним чином, за допомогою матеріально-правових та процесуальних, а не колізійних засобів регулювання.

У висновках викладено загальні підсумки дослідження, в якому наводиться нове вирішення наукової задачі, що виявляється в узагальненні тенденцій розв’язання класичних та специфічних колізійних питань міжнародного приватного права у законодавстві низки держав світу; виявлення чинників розвитку і застосування законодавчих засобів вирішення колізій в історичному плані та на сучасному етапі; подання пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення механізмів колізійного регулювання в законодавстві України.

Основні наукові положення, що становлять зміст дисертації, сформульовано наступним чином:

1. В історії розвитку законодавства у сфері вирішення колізій доцільно виділяти наступні етапи : 1)XIV-XVIII ст. – спроби компіляції звичаєвого права, включаючи окремі положення щодо вирішення колізій законів різних місцевостей; 2)кінець XVIII – початок ХІХ ст. – перші спроби законодавчого закріплення норм МПрП, теоретично обгрунтованих італійськими статутаріями та їх послідовниками, у контексті кодифікації цивільного права; 3)друга половина ХІХ – початок ХХ ст. – тенденція кодифікації норм МПрП у вигляді вступних розділів до цивільних кодексів; якісно нове обгрунтування колізійних формул прикріплення; 4)друга половина ХХ ст. – тенденція відокремлення кодифікацій МПрП від кодифікацій в інших галузях приватного права як наслідок теоретичного обгрунтування самостійного характеру цієї галузі.

2. Найбільш ефективне регулювання приватно-правових відносин з іноземним елементом можна забезпечити лише шляхом прийняття окремих комплексних нормативних актів у сфері вирішення колізійних проблем (автономна кодифікація). Така форма кодифікації є кінцевим етапом законодавчої систематизації механізмів колізійного регулювання.

3. Форма і характер кодифікації засобів колізійного регулювання значною мірою залежать від особливостей тієї чи іншої правової системи. Подальший розвиток законодавчого процесу в галузі МПрП у пострадянських країнах визначатиметься врахуванням відповідного досвіду інших країн, а також від практикою застосування власних законодавчих надбань у сфері міжнародного приватного права.

3. Cтруктура найбільш характерних законодавчих актів з питань МПрП має віддзеркалювати зв’язок між колізійними нормами, загальними положеннями МПрП та нормами міжнародного цивільного процесу.

4. Загальні поняття міжнародного приватного права займають окреме місце у структурі законодавчих актів з МПрП. Однією з основних цілей, яку мають поставити перед собою законодавці у сфері МПрП, є забезпечення умов, за яких загальні правила дії колізійних норм поширювалися б також на спеціальні колізійні норми, що містяться в інших законодавчих актах. Питання співвідношення вказаних категорій норм мають бути чітко обумовлені в законодавстві.

5. Підхід більшості розглянутих у дисертації законодавчих актів до формулювання застереження про публічний порядок був сприйнятий розробниками проекту ЦК України. Однак багато питань застосування цього застереження залишилися неврегульованими і, очевидно, мають знайти втілення у судових роз’ясненнях.

Разом з використанням категорії публічного порядку для обмеження можливості застосування іноземного закону, простежується позитивна тенденція, відповідно до якої суд повинен поважати іноземний публічний порядок та враховувати імперативні норми іноземного права, якщо цього вимагають інтереси сторони, і сутність справи перебуває у тісному взаємозв’язку з таким правом.

6. Вирішуючи питання зворотного відсилання та відсилання до права третьої держави, законодавці більшості проаналізованих правових систем виходили з того, що колізійна норма відсилає до іноземного закону в цілому, включаючи його колізійні норми. Майже всі вивчені закони стоять на позиції прийняття зворотного відсилання, особливо у питаннях особистого та сімейного характеру. Взагалі, доцільно передбачати застереження, відповідно до яких зворотне відсилання повинно прийматися у випадках, прямо вказаних у законодавстві.

Текст статті 1556 проекту ЦК України про зворотне відсилання є не дуже вдало сформульованим. Бракує механізмів узгодження загального правила про відсилання із спеціальними колізійними нормами, що містяться в інших законодавчих актах України. Було б доцільно передбачити припис про універсальне застосування загальних інститутів МПрП і, зокрема, правила про відсилання щодо всіх колізійних норм національного законодавства.

7. Здійснення правової кваліфікації з метою відшукання належної колізійної норми має відбуватися за законом суду. Метод кваліфікації lege causae не знайшов значної підтримки у законодавстві країн світу, хоча деякі з розглянутих законів приписують брати до уваги тлумачення понять та інститутів, невідомих даній правовій системі, відповідно до їх оригінальної правової системи.

Стаття 1554 проекту ЦК (правова кваліфікація) є, в цілому, вдало сформульованою. Однак було б доцільно доповнити її положенням про кваліфікацію речей відповідно до lex rei sitae.

8. Формулювання статті 1557 проекту ЦК України (наслідки обходу закону) має суперечливий характер, не узгоджується із широко проведеним у проекті принципом автономії волі. Навряд чи є сенс у закріпленні цієї статті в майбутньому ЦК з огляду на те, що її дуже важко буде застосувати на практиці.

9. На сучасному етапі існує значна кількість загальних тенденцій розвитку законодавства у галузі МПрП, які є спільними для більшості країн світу.

а) кодифікація колізійного регулювання стає зараз провідною тенденцією розвитку системи джерел міжнародного приватного права;

б) формулювання додаткових (спеціальних) прив`язок, які застосовуються для вирішення окремих колізійних питань, що можуть виникнути в рамках того чи іншого інституту приватного права;

в) ослаблення позицій принципу громадянства, особливо в питаннях особистого статусу, сімейних відносин, спадкування тощо. Зменшення ваги критерію lex patriae притаманно не тільки країнам англо-американської сім’ї права, а й континентальним правовим системам. Критерій доміцилію робить колізійне регулювання більш гнучким, що відповідає загальним напрямам розвитку законодавства з питань МПрП на сучасному етапі;

г) розширення сфери застосування інституту автономії волі. Якщо раніше вибір права сторонами розглядався переважно як засіб, застосовуваний у галузі зобов’язальних відносин, то у законодавчих актах кінця ХХ ст., які обгрунтовуються доктринальними висновками, цей принцип наполегливо поширюється на такі сфери, як сімейно-шлюбні відносини, спадкування, вибір юрисдикції;

д) збільшення кількості гнучких (“каучукових”) колізійних норм, які грунтуються на принципі відшукання найбільш тісного зв’язку правовідношення.

В сучасних умовах розвитку науки МПрП та законодавства у цій галузі принцип найбільш тісного зв’язку не слід розглядати як традиційну, класичну колізійну формулу прикріплення. Тут, скоріше, йдеться про матеріальну норму відсильного характеру, яка передбачає відшукання інших колізійних прив’язок і є, фактично, інструментом судової правотворчості у сфері вирішення колізійних питань;

е) зростання ваги норм міжнародного цивільного процесу. Дедалі частіше спостерігається практика викладення міжнародних процесуальних норм у окремих законах з міжнародного приватного права;

є) багато питань розвитку механізмів колізійного регулювання у МПрП сьогодні залишаються дискусійними. Особливо це стосується питань форми кодифікації та доцільності уніфікації норм цієї галузі на регіональному рівні.

Сьогодні у доктрині МПрП переважають аргументи на користь автономної кодифікації МПрП, які обгрунтовують доцільність розвитку законодавства у цій галузі саме за такою схемою.

Говорячи про перспективи формулювання та систематизації інститутів колізійного регулювання в Україні, можна прогнозувати, що прийняття нового ЦК України не буде останньою стадією у процесі розвитку українського законодавства з питань міжнародного приватного права. Доцільність розробки та прийняття окремого закону з питань МПрП є очевидною;

и) спроби запровадження універсальних єдиних актів про МПрП на регіональному рівні, в сучасних умовах не мають успіху;

і) відбувається поступове зближення позицій континентальної та англо-американської систем у відношенні формулювання і кодифікації механізмів колізійного регулювання.

10. Під час законодавчого втілення положень МПрП треба приділяти особливу увагу нормам перехідного права, які зокрема регламентують питання можливості та меж ретроактивної дії колізійних приписів, а також їх співвідношення з аналогічними нормами міжнародних договорів. В ході загальної кодифікації класичних положень МПрП принаймні дві групи специфічних колізій – інтертемпоральні та ієрархічні – мають бути врегульовані.

11. Вирішення інтерлокальних колізій шляхом застосування загальних колізійних норм за аналогією є можливим. Хоча регулювання таких колізій потребує запровадження законодавчих правил, які б відбивали специфіку застосування колізійних норм в інтерлокальному праві. Це стосується насамперед нерозповсюдження на сферу інтерлокальних колізій положень щодо публічного порядку, кваліфікації, відсилання.

12. Вирішення інтерперсональних колізій досягається, головним чином, завдяки законодавчому закріпленню матеріальних норм персонального права (що сприяє уніфікації практики правозастосування) та вирішенню питань підсудності справ з “інтерперсональним елементом”. Тобто у цій сфері матеріальні та процесуальні норми мають більше значення, ніж колізійні.

13. Даючи загальну характеристику механізмів колізійного регулювання у міжнародному приватному праві на сучасному етапі, слід виокремити наступні властивості цього правового явища:

а) нормативний характер. Колізійне регулювання забезпечується, у першу чергу, нормами національного законодавства.

б) відсильний характер. Весь механізм колізійного регулювання збудовано на відсильній функції. Реалізуючи її, норми та інститути МПрП прямо чи опосередковано передбачають наявність або необхідність колізійного відсилання до національного або іноземного закону;

в) гнучкість, динамічність. Сучасним засобам колізійного регулювання притаманний відхід від жорстких, усталених колізійних формул прикріплення;

г) керівна роль щодо інститутів “гнучкого колізійного регулювання”. Вирішення питання про вибір застосовуваного права на підставі вибору сторін або визначення судом правопорядку, що є більш тісно пов’язаним з даною справою, обов’язково регламентується законодавством. Саме законодавець вирішує, в якій мірі слід дозволити автономію волі чи судовий розсуд у тому чи іншому колізійному питанні;

д) дія засобів колізійного регулювання забезпечується державним суверенітетом. Специфіка колізійного регулювання полягає у вирішенні питання про принципову можливість застосування на території даної держави іноземного закону або сприяння реалізації прав, заснованих на іноземному законі. Будучи призначеним для регулювання приватних правовідносин з іноземним елементом, воно, фактично, більше ніж будь-яка інша галузь права повинно дбати про публічні інтереси та запобігати виникненню ситуацій, які могли б зашкодити засадам національного правопорядку;

е) універсальний характер. Механізми колізійного регулювання регламентують питання дії норм як приватного, так і публічного матеріального права. При цьому вони займають у системі права окреме становище;

є) в сучасному МПрП очевидним є зменшення ролі одностороннього колізійного регулювання. Відбувається це завдяки запровадженню в законодавчі акти з питань МПрП правила про обов’язкове застосування імперативних норм закону суду.

14. Належне застосування засобів колізійного регулювання та справедливе вирішення колізійних питань має забезпечуватися механізмами державного примусу. Перше, що треба зробити в цьому відношенні – мають бути запроваджені санкції за неналежне застосування колізійних норм та/або іноземного права. Відповідні норми доцільно втілити у законодавстві з питань МПрП в частині загальних положень цієї галузі. Очевидно, неправильне вирішення судом питання про вибір компетентного правопорядку має тягнути скасування прийнятого рішення.

15. Уніфікація міжнародного приватного права на регіональному, а в далекому майбутньому – і на глобальному рівні є можливою, але: 1)лише в частині колізійного права і загальних положень МПрП, а не норм міжнародного цивільного процесу; та б)скоріш за все, уніфікація МПрП здійснюватиметься не шляхом укладення фрагментарних міжнародних договорів, а шляхом узвичаєння загальноприйнятих доктрин МПрП та підходів до практики правозастосування у колізійній сфері.

В ході проведеного дослідження висвітлено основні теоретичні та практичні проблеми МПрП у контексті становлення і розвитку засобів колізійного регулювання у національному законодавстві найхарактерніших правових систем світу в цій галузі. Отримані наукові результати можуть бути використані під час проведення законопроектних робіт з удосконалення законодавства України про міжнародне приватне право, а також при викладанні у вищій школі курсу міжнародного приватного права та пов’язаних з ним дисциплін.

Основні положення, теоретичні та практичні висновки дисертації викладено у монографії та наступних статтях, збірниках наукових праць та навчальних посібниках:

Монографія:

Кисіль В.І. Міжнародне приватне право: питання кодифікації. – К.: Україна, 2000. – 430 с.

Брошури, статті у наукових фахових виданнях, збірники наукових праць:

Кисиль В.И., Кривобок В.Я. Иностранцы и советский закон. – К., 1982. – 97 с.

Кисиль В.И. Расторжение брака в международном частном праве // Международное частное право / Под общей редакцией проф. Г.К. Матвеева. – К.: Вища школа, 1985. – С. 115-135.

Кисиль В.И., Пастухов В.П. Правовой статус иностранцев в СССР. – К.: Вища школа, 1987. – 263 с.

Кисиль В.И., Шевченко А.Н. Договорный процесс во внешнеторговой деятельности Украины // Реализация международно-правовых норм во внутреннем праве. – К.: Наукова думка, 1992. – С. 180-204.

Кисіль В.І. Особливості кодифікації міжнародного приватного права в країнах германської правової сім’ї // Міжнародне приватне право. Актуальні проблеми – К., 2001.

Кисіль В.І., Лехтінен Л. Правове регулювання зовнішньоторговельної діяльності в українському та фінському законодавстві (фінською мовою). – Тампере, 1991. – 38 с.

Кисиль В.И., Шретер И. К тенденции об унификации коллизионных норм в законах социалистических государств о международном частном праве // Вестник Киевского университета. – 1983. – №16. – С. 97-102.

Кисиль В.И., Калакура В.Я. Некоторые аспекты кодификации международного частного права в зарубежных социалистических государствах // Вестник Киевского университета. – 1986. – №23. – С. 44-48.

Кисиль В.И. Унификация коллизионных норм о расторжении брака в договорах оп правовой помощи между СССР и другими социалистическими государствами // Вестник Киевского университета. – 1987. – №24. – С. 78-84.

Кисиль В.И. Перспективы кодификации международного частного права в СССР // Вестник Киевского университета. – 1989. – №28. – С. 83-89.

Кисіль В.І. Зворотне відсилання в міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 1999. – Вип. 13. – Частина І. – С. 91-99.

Кисіль В.І. Проблеми конфлікту кваліфікацій в міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 1999. – Вип. 14. – Частина І. – С. 51-64.

Кисіль В.І. Деякі питання кодифікації та правозастосування у сфері інтерперсональних колізій в міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2000. – Вип. 17. – Частина ІІ. – С. 61-79.

Кисіль В.І. Перші кодифікації міжнародного приватного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2000. – Вип. 18. – Частина І. – С. 73-89.

Кисіль В.І. Загальні тенденції кодифікації міжнародного приватного права // Вісник КУ. Міжнародні відносини. – 2000. – Вип. 16. – С. 5-11.

Кисіль В.І. Становлення та розвиток колізійного принципу lex personalis в міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2000. – Вип. 22. – Частина ІІ. – С. 102-114.

Кисіль В.І. Колізійне регулювання в сучасному міжнародному приватному праві // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2000. – Вип. 4. – С. 225-244.

Кисіль В.І. Принцип найбільш тісного зв’язку та законодавче регулювання в міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2000. – № 24. – Частина ІІ. – С. 84-98.

Кисіль В.І. Законодавче регулювання вирішення колізійних питань шлюбно-сімейних правовідносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2001. – № 27. – Частина І. – С. 105-115.

Кисіль В.І. Форми кодифікації міжнародного приватного права: історія, сучасність, перспективи // Держава і право. – 2001. – Вип. 9. – С. 412-421.

Кисіль В.І. Новітні тенденції кодифікації міжнародного приватного права у Великобританії // Право України. – 2001. – № 6.

Кисіль В.І. Категорія публічного порядку в міжнародному приватному праві // Держава і право. – 2001. – Вип. 10. – С. 437-445.

Кисіль В.І. Колізійне регулювання у сфері зобов’язальних відносин // Українське право. – 2001. – № 1.

Кисіль В.І. Судова практика як чинник розвитку норм та інститутів міжнародного приватного права // Вісник Верховного суду України. – 2001. – № 3.

Кисиль В.И. Права и обязанности иностранных граждан в СССР // Радянське право. – 1982. – №2.

Кисиль В.И. Сближение и унификация коллизионных норм стран – членов СЭВ: проблемы, методы и перспективы // Советский ежегодник международного права. – 1984. – М., 1986. – С. 273-278.

Кисиль В.И. Правовая реформа в СССР и некоторые аспекты международного частного права. // Советское государство и право. – 1990. – №1. – С. 83-89.

Кисиль В.И., Татищева Н.И. Международное гуманитарное сотрудничество и актуальные проблемы развития советского коллизионного семейного права // Торгово-экономические связи и вопросы международного частного права. – М., 1990. – С. 74-190.

Кисіль В.І. Механізми колізійного регулювання в сучасному міжнародному приватному праві. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 2001.

Дисертація присвячена узагальненню питань розвитку законодавчих механізмів та доктринальних принципів вирішення колізій у міжнародному приватному праві (МПрП) в історичному плані та на сучасному етапі. В дослідженні реалізується мета узагальнення і теоретичного обгрунтування тенденцій формулювання колізійних норм та основних інститутів МПрП у законодавчих актах близько 30 держав. Аналізуються нормативні засоби розв’язання класичних колізійних проблем (колізії законів різних держав) та специфічних колізій (ієрархічних, інтертемпоральних, інтерлокальних та інтерперсональних). Приділена увага питанням вибору оптимальної форми законодавчого закріплення механізмів колізійного регулювання у сучасному МПрП. В ході дослідження обгрунтовується висновок про провідну роль національного законодавства у регулюванні питань МПрП на сучасному етапі, доцільність здійснення кодифікації МПрП у вигляді окремого комплексного закону. Подаються практичні рекомендації щодо удосконалення окремих положень Книги VIII проекту ЦК України, присвяченої міжнародному приватному праву.

Ключові слова: міжнародне приватне право, колізійне регулювання, кодифікація, імперативні норми, відсильна функція, міжнародний цивільний процес, судова практика.

Кисиль В.И. Механизмы коллизионного регулирования в современном международном частном праве. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное право; международное частное право. – Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Киев, 2001.

Диссертация посвящена обобщению вопросов развития законодательных механизмов и доктринальных принципов разрешения коллизий в международном частном праве (МЧП), как в историческом разрезе, так и на современном этапе. В исследовании реализуется задача обобщения и теоретического обоснования тенденций формулирования коллизионных норм и основных институтов МЧП в законодательных актах около 30 государств. Анализируются нормативные инструменты разрешения классических коллизионных проблем (коллизии законов разных государств) и специфических коллизий. Приводятся практические рекомендации относительно усовершенствования отдельных положений Книги VIII проекта ГК Украины, посвященной международному частному праву.

Диссертация включает в себя введение, пять глав и выводы. Во введении и первой главе отражены основные результаты развития правовой мысли в области МЧП, взгляды на природу этой отрасли и ее место в системе права. Обоснована актуальность исследования законодательных механизмов коллизионного регулирования в сфере МЧП на современном этапе, сформулированы цель, методы и область исследования. Предложено определение самого термина “механизмы коллизионного регулирования” в контексте современной доктрины и законодательства по вопросам МЧП. Осуществлен обзор и критический анализ литературы по вопросам развития законодательства в области коллизионного регулирования.

Во второй главе исследуются исторические предпосылки возникновения учений о коллизии законов и формирования первых коллизионных норм. Приводится обзор этапов развития доктрины МЧП, в которой были сформулированы первые институты коллизионного права. Уделено внимание вопросам влияния судебной практики в сфере разрешения коллизий на формирование и развитие законодательства об МЧП. Исследована динамика совершенствования механизмов коллизионного регулирования в законодательных актах XIX – начала ХХ вв.

Третья глава посвящена вопросам выбора оптимальной формы систематизации и кодификации норм и институтов МЧП. Обосновывается вывод о ведущей роли национального законодательства в регулировании вопросов МЧП на современном этапе, целесообразность осуществления кодификации МЧП в виде отдельного комплексного закона.

В четвертой главе освещаются тенденции коллизионного регулирования на “новом” этапе развития МЧП – во второй половине ХХ в. Исследуются вопросы законодательного закрепления общих институтов МЧП и коллизионных норм, обслуживающих основные отрасли частного права.

В пятой главе анализируются аспекты законодательного регулирования специфических коллизий в МЧП (иерархических, интертемпоральных, интерлокальных, интерперсональных). Исследуются возможности разрешения соответствующих вопросов в законодательстве Украины, заимствования опыта других государств в этой области.

В заключительной части исследования обобщаются выводы относительно основных характеристик механизмов коллизионного регулирования на современном этапе: отсылочный характер, гибкость, динамичность. Отмечаются такие тенденции развития законодательства об МЧП, как увеличение сферы и объема регулирования, уменьшение роли односторонних коллизионных норм, рецепция институтов и подходов в законодательном регулировании, повышение роли автономии воли сторон и судейского усмотрения, которые, тем не менее, определяются и регламентируются национальным законодательством.

Ключевые слова: международное частное право, коллизионное регулирование, кодификация, императивные нормы, отсылочная функция, международный гражданский процесс, судебная практика.

V.I. Kisil. Mechanisms of Conflict of Laws Regulation in Current Private International Law. – Manuscript.

Thesis for obtaining the scientific degree of Doctor of Science (Law) in the specialization 12.00.03 – civil law, civil procedure; family law; private international law. – Institute of International Relations of Taras Shevchenko’s Kyiv National University, Kyiv, 2001.

The thesis is devoted to generalization of the development of the legislative mechanisms and doctrinal principles of settling conflict of laws in private international law (PIL), both in the past and at present stage. The research is intended to summarization and theoretical substantiation of trends of formulating conflict of laws rules and the basic PIL institutions in legislative acts of about 30 states. The author analyses normative means of settling classical conflict of laws (between laws of different states) and specific conflict of laws (hierarchic, inter-temporal, inter-local and inter-personal). Attention is paid to the issues of optimum form of codification in conflict of laws regulation mechanisms in current private international law. The research substantiates the conclusion of the leading role of national legislation in the process of settling the PIL issues, expedience of codifying PIL in the form of an autonomous complex act. The author provides suggestions regarding improvement of particular rules of Book VIII of the draft Civil Code of Ukraine, which is devoted to private international law.

Key words: private international law, conflict of laws regulation, codification, imperative rules, cross-reference function, international civil procedure, judicial practice.

Сохранить в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Автор: Александр, 09.11.2014
Рубрики: Автореферат

Последние статьи