Метафора як універсальний спосіб світорозуміння і світовідчуття

Метафора як універсальний спосіб світорозуміння і світовідчуття. Призначення метафоричного оповідання.

 Притчи, сказки, метафоры в развитии ребенка. – СПб.: Речь,

2006. — С.45-57

Только через метафору раскрывается материя,

ибо нет бытия вне сравнения, ибо само

бытие есть сравнение.

О. Мандельштам

З самого народження людина занурена в метафоричний світ,який постає перед ним у вигляді казок, що повідомляють різноманітні істини реального світу. Мабуть, саме завдяки розказаної дорослими казці дитина вперше стикається з дилеммою Добра і Зла.

Будь-який вид мистецтва також являє собою метафоричне підношення якихось істин або ідей. Мікеланджело зобразив фігуру Леді з лебедем для ілюстрації розгубленості в екстазі фізичної пристрасті і Леді без лебедя – як уособлення розгубленості і агонії вмирання. Найвідомішою метафоричною збіркою є Біблія. Коли ми читаємо або слухаємо історії про доброго саматирянина або блудного сина, то прихований в них сенс легко проникає в нашу свідомість, стаючи частиною світогляду.

Метафоричні оповіді виконують найважливішу функцію соціалізації особистості, охоплюючи як конкретні аспекти життєдіяльності людини, так і базові людські цінності. За допомогою метафоричних історій вирішуються два основні завдання процесу соціалізації: комунікація і навчання. Говорячи про комунікації, ми маємо на увазі і пізнавальну, і емоційну її складові. Саме завдяки останній стало можлива поява таких напрямків, як бібліо – та казкотерапія.

Якісне різноманіття світу, сприймається органами почуттів, обумовлює види відчуттів, серед яких сучасна психологія виділяє зорові, слухові, дотикові, що підрозділяються на тактильні, температурні та больові, а також смакові і нюхові. Крім того, існують більш складні відчуття, що виникають у процесі взаємодії різних органів чуття:відчуття форми, величини, віддаленість предметів один від одного та від спостерігача і т. п.

В схрещуванні відчуттів можна бачити інтуїтивне прагнення розуму сприйняти світ не дискретно, як це робить наука, а синтетично, в його єдності, плинності, в пов’язаності і взаємозалежності його елементів, з урахуванням незліченних аналогій і тотожностей, причому ця властивість почуттєвого відображення ледве  чи можна вважати лише пережитком архаїчного мислення. Сучасні психологічні дослідження виявили й перелічили всі види сенсорних взаємодій: зорових, акустичних,смакових, нюхових і тактильних

Було показано, що наша психіка, вже вміє диференційовано сприймати властивості і відносини речей ,не може відмовитися від злитого сприйняття різнорідних по своїм джерелам образів, які закріпилися в мові.

 «Метафора – семантичний рух, перенесення, поширенняабо з’єднання сенсу. З’єднання неначе непоєднуваних образів народжує новий сенс. При цьому з’являється враження особливої ​​конкретності цього нового сенсу.

Жива метафора – це засіб смислових інновацій, іноді дуже глибоких і виражають нове розуміння світу, зміну парадигм.

Таким чином, метафорична розповідь, або метафорична історія – це алегоричне оповідання або алегорична історія. З рівня словесної реальності, на наш погляд, можна виділити наступні види метафор: прислів’я та приказки, анекдоти,байки, притчі, легенди, міфи, історії, поезія, казки.

Прислів’я та приказки – короткі, ритмічно організовані,стійкі в мові образні вислови, що вживаються в переносному значенні. В їх основі лежить метафора. Прислів’я є афористично стислий вираз, що має якийсь узагальнений повчальний сенс. На відміну від прислів’їв, приказки являють собою частину судження і зазвичай позбавлені узагальнюючого повчального сенсу («Сім п’ятниць на тижні»).

Анекдот – коротка розповідь про історичне особі, подію;вигадана гумористична розповідь з несподіваним кінцем. Анекдот – та ж казка, тільки він коротший і трапляється в повсякденному житті. В силу своєї специфічної забарвленості він може бути розказаний з подвійною метою: розрядити атмосферу і повідомити якусь інформацію.

Притча – відносно коротка, афористична розповідь дидакто – алегоричного жанру, що відрізняється тяжінням до глибинної «Премудрості» релігійного або моралістичного порядку .

Легенди - усні розповіді, в основі яких лежить диво, фантастичний образ або уявлення. Легенди завжди фантастичні за змістом, від притч їх відрізняє велика кількість деталей. У сучасному повсякденному значенні легендами часто називають,незалежно від жанру, твори, відмінні поетичністю і «Надприродним» вимислом і одночасно претендують на достовірність в минулому.

Міф – виникає на ранніх етапах історії оповідь,фантастичні образи якого (боги, легендарні герої, подіїі т. п.) були спробою узагальнити і пояснити різні явища природи і суспільства . Спочатку ціль міфу полягала в тому, щоб допомогти людям отримати уявлення про навколишній їхній світ і відповідь на деякі нерозв’язні питання про його сутність, життя людини, його самореалізації. Міф – це погляд на світ, в суть якого вкладається мудрість стародавніх людей, їх уявлення про добро і зло, справедливість, геройство; це безпосередня форма пізнавального. Міф має безпосереднє відношення до дійсного: «Міфічне минуле позачасне тому, що воно так само реальне,як справжнє, тобто максимально реально. Казкове минуле, навпаки, позачасне тому, що воно, як і весь казковий світ, абсолютно відірване від сьогодення, тобто максимально ірреальним.

Метафори завжди проникають в область несвідомого, активізують потенційні можливості людини і являють собою нежорстку вказівку, не директиву – вони тільки лише натякають, направляють,наставляють. Згідно П. К. Анохін, дослідження метафори з позиції фізіології вищої нервової діяльності безпосередньо свідчить про те, що в метафорі немає елемента свідомого,послідовного переносу. Метафора і сприймається не за допомогою висновків і умовиводів, а безпосередньо, чуттєво, образно: ми спочатку сприймаємо метафору, а потім вже шукаємо їй «виправдання», «пояснення». При цьому сприйняття метафори так само одномоментно, як і виникнення, що було підтверджено даними психології і фітології. Метафорична мова надає більш драматичний вплив, ніж протокольний, офіційний. Слухачі метафоричних оповідань  повинні побачити подібність між метафоричною і власною ситуаціями.

Метафора – один з найбільш важливих інструментів для осягнення ,хоча б часткового, того, що не можна зрозуміти повністю: наших почуттів, естетичного досвіду, моральних принципів і духовності. Людина постійно використовує метафори в мові, розповідаючи про які-небудь події, ситуаціях або почуттях, як само собою зрозуміле, не помічаючи цього, – це частина нашого розумового процесу. При цьому,  будь-яка використана метафора неминуче надає вплив на те, як ми самі або наш співрозмовник сприймаємо розмову або ситуацію. Дослідники метафори по-різному визначають цілі застосування метафор в повсякденному житті людей (і особливо в навчанні). Відповідно до одного з підходів такими є:

•компактність спілкування;

• пожвавлення мови;

• вираз невимовного.

Компактність спілкування. Використання в мовленні метафор дозволяє швидко і коротко донести до слухачів думку, забезпечити її розуміння партнером, незалежно від його статі, віку, освіти.

Пожвавлення мови. Метафора – джерело яскравих образів і символів,забезпечують емоційне забарвлення переданої інформації, легкість розуміння змісту. Метафори сприяють розвитку образного мислення і стимулюють уяву.

Вираз невимовного. Ми схильні висловлюватися метафорично, коли виникає ситуація, змалювати яку лаконічно і ясно прозаїчною мовою вельми скрутно.

В рамках навчального процесу метафора, чи буде це вираз, коротка фраза або частина цілої історії – це творчий спосіб опису потенційно складної ситуації, який пропонує нові шляхи виходу з неї, зміна точки зору людини, що можливо через схожість проблеми і метафори. Людина виявляється здатна подивитися на себе під незвичним кутом, виявити і проаналізувати особистісні особливості та поведінкові характеристики. Метафора багатозначна. У цьому і полягає її цінність, оскільки в силу даної властивості вона бездоганно «вписується» в    будь-яку картину світу і завжди розуміється людиною по своєму, а значить, правильно, тобто метафора завжди індивідуальна

Сохранить в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Автор: Александр, 16.04.2013
Рубрики: Литература

Последние статьи