Медична психологія І.С. Вітенко

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Міністерство охорони здоров’я України

Центральний методичний кабінет з вищої освіти

Міністерства охорони здоров’я

Дніпропетровська державна медична академія

Кафедра психіатрії, занальної та медичної психології

МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

Видання під загальною редакцією професора І.Д. Спіріної, професора І.С. Вітенко

 

                                                                    Рекомендовано Центральним методичним

                                                                     кабінетом з вищої освіти МОЗ України,

                                                                        як підручник для студентів вищих

                                                                       медичних закладів ΙΙΙ-IV рівнів акредитації

Дніпропетровськ 2008

 

УДК

 

 

 

Авторський колектив

Академік УАН, професор І.Д. Спіріна, доктор психологічних наук, професор І.С. Вітенко, доц,к.м.н. С.Ф. Леонов, к.м.н. Ніколенко А.Є., А.М. Дячук, К.О Калініченко.,О.В. Кузнєцов

 Приводом для написання підручника з медичної психології стала зростаюча роль психологічних знань в медичній практиці та розвиток нової спеціальності – медичний психолог. Світовий досвід свідчить про те, що цілий ряд досягнень у різних галузях медицини обумовлений безпосередньою участю медичних психологів в удосконаленні лікувально–діагностичних і реабілітаційних процесів. Для більшості лікарів стала зрозумілою необхідність психологічної підготовки для ефективної допомоги пацієнтам з різними захворюваннями. Психологічна допомога пацієнтам терапевтичних та хірургічних стаціонарів, участь психологів у інших формах лікарського втручання грають серйозну роль у профілактиці ускладнень захворювань, скороченні тривалості періоду відновлювання. У зв’язку з цим, актуальним є створення посібника для медичних вузів, який відповідає вимогам кредитно-модульної системи навчання та сучасним уявам про роль і місто психічних знань в діяльності лікаря.У підручнику надаються прості та ясні алгорітми професійних відносин на різних етапах лікувального процесу. Крім цього, важливою особливістю підручника є рекомендації лікарям різних спеціальностей для будування лікувального альянсу з різними категоріями пацієнтів.

Підручник розрахован на студентів усіх курсів вищих медичних навчальних закладів, лікарів різних фахів, майбутніх медичних психологів.

 


Передмова

 

У числі наук, розвивають сучасні підходи до пізнання людської особистості, виділяється медична психологія, специфічним предметом якої є дослідження патологічних психічних станів і процесів, у тому числі й у їх соматичних проявах, з одного боку, і психологічних проявів і наслідків патологічних соматичних процесів і явищ – з іншої. До цього часу вона склалася у відносно самостійну область знань, що спирається на великий корпус експериментальних даних і отриманих на основі їхнього узагальнення закономірностей.

Сучасна медична психологія має у своєму розпорядженні солідний методологічний і методичний апарат, що дозволяє одержувати надійні практичні рекомендації, необхідні для ефективної діагностики і лікування різних захворювань, а також для етично і соціально виправданого впливу на мислення і поведінку людей з метою їхньої адаптації до змін умов життя, нормалізації психологічного клімату в трудових й інших колективах, раціональній організації різних видів діяльності і, нарешті, для навчання і виховання дітей, молоді і дорослих. Теоретичні й експериментальні дослідження в області медичної психології своїми результатами сприяють розвитку психологічної науки, медицини і педагогіки, а використання її прикладних висновків допомагає в професійній діяльності психологів, лікарів, соціальних працівників, вихователів, вчителів і викладачів, багатьох інших категорій фахівців, що мають справу з людьми.

Зростаюче значення медичної психології обумовило поширення її викладання у вищих навчальних закладах. У системі медичної освіти вона є однією з тих дисциплін, без яких немислима підготовка сучасного лікаря широкого профілю, здатного як до дослідницької, так і до практичної роботи в галузі медицини, у сфері керування, у соціальних службах і ін. Допомога лікаря, який опанував медичну психологію дуже часто буває необхідна для діагностики і вироблення раціональних рекомендацій при лікуванні широкої гами захворювань, що кореняться в патологічних змінах у внутрішньому світі особистості. Вона завжди буває корисна для визначення диференційованих, враховуючих індивідуальні особливості пацієнтів, методик лікування, підвищуючи ефективність медичної допомоги в цілому.

Інтерес лікарів до психології, при переважно “біологічній” орієнтації їх підготовки, обумовлений усе більш переконливим діагностичним, лікувальним і реабілітаційним досвідом останніх років, науковими дискусіями провідних спеціалістів світу, що розглядають психологію як доповнення до двох інших базисних медичних наук – патологічної анатомії і патологічної фізіології, розвиток яких багато в чому визначив формування медицини і її успіхи.

Якщо виходити з того, що лише 10-15% діяльності охорони здоров’я реалізує лікувально-оздоровчий потенціал здоров’я людини, то це вірно лише за умови, що зусилля лікарів і іншого медичного персоналу зосереджені на “біологічному” його лікуванні. При більш широкому підході до захворювання і лікування виявляються додаткові ресурси, надані медичною психологією.

Поліпшення психологічної підготовки медичних кадрів позитивно позначилося на розвитку практичної охорони здоров’я. У багатьох лікувальних установах, насамперед у психіатричних і неврологічних клініках, створені й успішно працюють кабінети і відділення медичної психології. В особливо тісному співробітництві з медичною психологією розвиваються авіаційна, космічна й екстремальна медицина, що вимагає підвищеної уваги до внутрішнього світу особистості.

Сьогодні медичний психолог – це фахівець, в обов’язки якого входить як участь у психодіагностичних і психокорекційних заходах, так і в лікувальному процесі в цілому. В деяких клініках створюється “бригадна” модель надання медичної допомоги, що виникла спочатку в психотерапевтичній і психіатричній службах. Поступово ці принципи знаходять визнання й в інших областях охорони здоров’я, оскільки за ними майбутнє – більш високий рівень професійно і гуманістично орієнтованої медицини. У центрі бригади як функціональний підрозділ – лікуючий лікар, що працює разом із психотерапевтом, клінічним психологом і фахівцем із соціальної роботи. Відповідно до біопсихосоціальної парадигми медицини, кожний з них виконує свій діагностичний, лікувальний і реабілітаційний план під керівництвом і в тісному співробітництві з лікуючим лікарем.

Зміни торкнулися і самого поняття “медична психологія”. Тенденція до зміни назви “медична психології” на “клінічна психологія” відбиває процес, що почався в останнє десятиліття – її інтеграції у світову психологію. У пострадянських країнах була загально прийнята назва «медична психологія». У якості психологічної і медичної науки її задачею було взаємне збагачення теорії і практики медицини і психології. Обидва терміни, при всій їхній близькості, мають істотні розходження. Перший з них («клінічна психологія») претендує на цілісну наукову і практичну психологічну дисципліну, а другий («медична психологія») виступає як збірний образ області і місця застосування психологічної спеціальності.

Велике значення ролі медичної психології для практичної охорони здоров’я визначило настійну потребу її вивчення майбутніми лікарями. Обґрунтовуючи необхідність психологічної підготовки медичних кадрів, І.П. Павлов, зокрема, відзначав: «Благодаря психологии я могу себе представить сложность данного субъективного состояния… посмотреть, войти в субъективное состояние другого, вчувствоваться, вмыслиться». Хвороба завжди індивідуальна, вона уражає конкретну людину, і щоб знайти засіб для її зцілення, лікар повинен уявляти собі не тільки зовнішню, але і внутрішню картину хвороби, бачити можливі психологічні передумови і наслідки патологічних процесів, розуміти змінену хворобою особистість пацієнта. Аналіз скарг і збирання анамнезу, соматичне і психіатричне обстеження, проведення усіх видів експертиз, призначення і здійснення етіологічної і патогенетичної диференційованої терапії, рішення питань видужуючих – усе це потребує від лікаря заглибленого проникнення в особистість хворого.


Розділ I. Предмет, завдання та методи дослідження психологічного стану людини. Поняття про психічне здоров’я

 

Предмет і задачі медичної психології.

Медична психологія (від лат. medicus – лікарський, лікувальний) – галузь психології, що сформувалася на стику з медициною, спрямована на вивчення психопрофілактики захворювань, діагностики хвороб і патологічних станів, психокорекційних форм впливу на процес видужання, на рішення різних експертних питань, а також питань соціальної і трудової реабілітації хворих людей, вивчення психологічних особливостей професійної діяльності медичних працівників, взаємовідносин між ними і хворими.

В область дослідження медичної психології входить широкий комплекс психологічних закономірностей, зв’язаних з виникненням і перебігом хвороб, вплив тих чи інших захворювань на психіку людини, забезпеченням оптимальної системи оздоровчих впливів, характером відносин хворої людини з мікросоціальним оточенням. Інтенсивно розвиваються галузі медичної психології, зв’язані з психокорекційною роботою: психогігієна, психофармакологія, психотерапія, психічна реабілітація. Серед найважливіших проблем медичної психології – взаємодія психічних і соматичних (тілесних, фізіологічних) процесів при виникненні і розвитку хвороб, закономірності формування представлення про своє захворювання в хворого, вивчення динаміки усвідомлення хвороби, формування адекватних особистісних установок, зв’язаних з лікуванням, використання компенсаторних і захисних механізмів особистості в терапевтичних цілях, вивчення психологічного впливу лікувальних методів і засобів (медикаментів, процедур, клінічних і апаратурних досліджень, хірургічних втручань і ін.) з метою забезпечення їх максимального позитивного впливу на фізичний і психічний стан пацієнта. Істотне місце серед досліджуваних медичною психологією питань займають психологічні аспекти організації лікувального середовища (стаціонару, санаторію, поліклінік і т.д. ), вивчення відносин хворих з родичами, персоналом і одного з одним. У комплексі проблем організації лікувальних заходів особливе значення має вивчення закономірностей психологічного впливу лікаря в ході проведення ним діагностичної, лікувальної, профілактичної роботи, раціональної побудови взаємин учасників лікувального процесу, попередження ятрогеній.

Найважливішою задачею медичної психології є вивчення психіки хворого в різних умовах. Також медична психологія має й прикладні задачі – розробку принципів і методів психологічного дослідження в клініці, а також питання створення і вивчення психологічних методів впливу на психіку людини в лікувальних і профілактичних цілях. Це повинно знаходити висвітлення в діяльності різних ланок системи охорони здоров’я – позалікарняної служби і стаціонарів, санаторно-курортній справі, фармації, при підготовці медичних кадрів усіх рівнів, у дослідницькій роботі вчених, пов’язаної з медичними проблемами, в організації охорони здоров’я, гігієні і санітарії, медицині катастроф і ін. Медична психологія повинна розроблятися в зв’язку із задачами, що ставляться різними медичними дисциплінами.

Предметом вивчення медичної психології є особистість хворої людини в широкому змісті цього слова (різноманітні і глибокі зрушення в психічній діяльності душевнохворих докладно вивчаються спеціальною наукою – психіатрією), медичний працівник, взаємини хворого і медичних працівників на різних етапах їхнього спілкування. При цьому різні суміжні проблеми розглядаються стосовно до основної задачі – наданню максимальної допомоги пацієнту, огородженню його від несприятливих впливів.

У закордонній психології область, що у вітчизняній науці відноситься до медичної психології, найчастіше зветься клінічною психологією. При цьому різні психологічні школи предмет клінічної психології розуміють по-різному. Одні дослідники вважають, що клінічна психологія повинна вивчати психічні розлади при різних захворюваннях, інші стверджують, що клінічні психологи повинні займатися дослідженням особливостей особистості і психологічним консультуванням, треті, ґрунтуючись на біхевіористському підході, уявляють задачею клінічної психології розробку способів усунення ознак дезадаптивної поведінки. У клінічну психологію в США включаються: психотерапія, психодіагностика, консультативна психологія, психогігієна і реабілітація, деякі розділи дефектології, психосоматика. У Польщі медична психологія також розуміється досить широко, у число її задач включаються: діагностика, клініко-відновлювальна діяльність, реабілітація інвалідів, психотерапія, психокорекція, контроль ефективності психокорекції і психотерапії.

Сучасне уявлення у вітчизняній психології зводиться до розуміння клінічної психології як області медичної психології, прикладне значення якої визначається потребами клініки – психіатричної, соматичної і неврологічної, що призвело до формування цілком самостійних розділів клінічної психології: патопсихології, нейропсихології і соматопсихології.

К.К. Платонов розглядав клінічну психологію як частину медичної психології. Клінічна психологія, на його думку, має прикладне значення, відповідаючи потребам клініки: психіатричної, неврологічної, соматичної. У медичну психологію К.К. Платонов включив крім клінічної психології і психогігієну.

Б.Д. Карвасарський вважає, що зміна назви медичної психології на клінічну відбиває процес, що почався в останнє десятиліття – її інтеграції у світову психологію. Клінічна психологія претендує на цілісну наукову і практичну психологічну дисципліну, а медична психологія виступає як збірний образ області і місця застосування психологічної спеціальності. В даний час психологічна дисципліна, що інтегрується в охорону здоров’я Росії, також одержала найменування клінічна психологія.

По спрямованості психологічних досліджень (на виявлення загальних закономірностей або на особливості конкретного хворого) можна виділити загальну і приватну медичну психологію.

Загальна медична психологія вивчає загальні питання і містить у собі наступні розділи: Основні закономірності психології хворої людини (критерії нормальної, тимчасово зміненої і хворобливої психіки), психології лікаря (медичного працівника), психології повсякденного спілкування хворого і лікаря, психологічної атмосфери лікувально-профілактичних установ. Психосоматичний і соматопсихічний взаємовплив. Індивідуальність (темперамент, характер, особистість), еволюцію й етапи її постнатального онтогенезу (включаючи дитинство, отроцтво, юність, зрілість і пізній вік), афективно-вольові процеси. Медичну деонтологію, що включає питання лікарського обов’язку, етики, лікарської таємниці. Психогігієну (психологію медичних порад і консультацій, психологію родини, психогігієну особистості в кризові періоди життя (пубертатний, клімактеричний). Психологію шлюбу і статевого життя. Психогігієнічне навчання, психотренінг взаємин лікаря і хворого. Загальну психотерапію.

Приватна медична психологія вивчає конкретного хворого, а саме: особливості психічних процесів у психічно хворих; психіку хворих на етапах підготовки, виконання хірургічних втручань і в післяопераційний період; особливості психіки хворих, що страждають різними захворюваннями (серцево-судинними, інфекційними, онкологічними, гінекологічними, шкірними і т.д.); психіку хворих з дефектами органів і систем (сліпота, глухота і т.п.); особливості психіки хворих при проведенні трудової, військової і судової експертизи; психіку хворих алкоголізмом і наркоманією; приватну психотерапію.

Українськими вченими виділяються 4 основні частини медичної психології.

1) Загальна психологія – вивчає психічні функції людини; біоритми її психічної активності; психічний та психосексуальний розвиток; особистість і здоров’я; свідоме та несвідоме у нормі; психічне здоров’я; психологію статевих відмінностей; вікову психологію; міжособистісні відносини (мікро- і макрогрупи); сім’ю та її функціонування (здоров’я сім’ї); адаптацію, психогігієну;

2) Клінічна психологія. Її розділи: загальна та окрема психопатологія, що включає семіологію і синдромологію; патопсихологія, що вивчає психологічні механізми порушень психічної діяльності; нейропсихологія, що вивчає морфофункціональні кореляти порушень психічної діяльності; психоідентифікація (в позахворобливій сфері) і психодіагностика (у сфері хворобливих змін психіки) за допомогою експериментально-психологічних методик;

3) Психокорекція — корекція за допомогою психотехнік нехворобливих змін психічної сфери;

4) Медична етика і деонтологія.

Також, зарубіжними вченими виділяється спеціальна психологія, яка вивчає людей з відхиленнями від нормального психічного розвитку, що пов’язане з вродженими чи придбаними дефектами формування нервової системи.

 

Медична психологія як одночасно і психологічна і медична наука.

Будь-яка наука розвивається у взаємодії з іншими науками і під їхнім впливом. Ці взаємодії можуть бути “горизонтальними”, прикладом чого і є медична психологія, як одна з психологічних дисциплін. Але більше значення, як вважає К.К. Платонов, мають “вертикальні” взаємодії, наприклад, медичної психології з філософією. Філософія ширше методології конкретної науки, яку вона включає як філософське вчення про методи пізнання і перетворення дійсності, застосуванні принципів світогляду до процесу пізнання. Базисними науками для медичної психології є загальна психологія і психіатрія.

Психіатрія відноситься до медицини, але найтіснішим образом стикається з медичною психологією. Предметом наукових досліджень, як клінічної психології, так і психіатрії є психічні розлади, а медична психологія, крім того, займається такими порушеннями, що по своїй значимості не рівноцінні хворобі (наприклад, проблеми шлюбу і партнерства), а також психічними аспектами соматичних розладів.

На думку Перре і Бауманна, медична психологія і психіатрія близькі, навіть якщо врахувати по-різному розставлені акценти в їхньому підході до предмета дослідження. Психіатрія, як приватна область медицини, більше враховує соматичну площину психічних розладів; а в медичній психології основними є психологічні аспекти. Усеосяжне розуміння психічних розладів можливо тільки при наявності комплексних біопсихосоціальних моделей. Тому дисциплінарні підходи іноді не мають виражених розходжень і нерідко реалізуються при спільних дослідженнях.

Клінічна психологія впливає на розвиток теорії і практики психіатрії, неврології, нейрохірургії, внутрішніх хвороб і інших медичних дисциплін.

Патопсихологічні розлади часто виявляються в екстремальних умовах, що вивчаються й іншими психологічними науками, наприклад, авіаційною і космічною психологією. У зв’язку з цим був запропонований термін – екстремальна психологія. На думку К.К. Платонова, патопсихологія вивчає анормальну особистість у нормальних умовах, а екстремальна психологія вивчає нормальну особистість в анормальних умовах.

Предметом нейропсихології є вивчення динамічної локалізації психічних функцій, співвідношення психологічних функціональних структур з морфологічними мозковими макро- і мікроструктурами в нормі, але які розуміються через патологію.

В останнє десятиліття в якості самостійного наукового напрямку виділена поведінкова неврологія, як область неврології, що вивчає вплив захворювань мозку на поведінку людини і, особливо, на вищі коркові чи когнітивні функції. Діагностика включає методи клінічної психології і нейропсихології, що поєднує дані дисципліни.

Психофармакологія також зв’язана з медичною психологією, оскільки і та, і інша вивчають психопатологічні розлади і способи їхнього лікування. Крім того, медикаментозне лікування завжди реалізує позитивний чи негативний психологічний вплив на пацієнта (наприклад, плацебо – ефект).

У систему загальної клінічної діагностики включена психологічна діагностика (насамперед у психіатрії). Остання близька до судово-медичної психології і судової психіатрії.

Областю медичної психології у певній мірі є психологічна трудова експертиза, що підрозділяється на профорієнтацію, профконсультацію, профвідбір і працевлаштування інвалідів. Психологічна трудова експертиза в цілому є розділом самостійної галузі психології – психології праці. Медико-психологічна профорієнтація і профконсультація підлітків зв’язані з педіатрією і шкільною гігієною, також як у відношенні людей похилого віку – з геріатрією і психогігієною. Психогігієну можна розглядати і як самостійну дисципліну, пограничну з гігієною, і як розділ медичної психології.

Успішно розвивається медична педагогіка – суміжна з медициною, психологією і педагогікою область. Її предметом служить навчання, виховання і лікування хворих дітей – дефектопедагогіка з галузями олігофрено-, сурдо- і тифлопедагогіки.

В даний час у якості самостійної медичної спеціальності виділена психотерапія. Теоретичні і практичні проблеми психотерапії не можуть розроблятися без медичної психології. З погляду західної клінічної психології психотерапія вважається її приватною областю. Психотерапія являє собою окремий випадок клініко-психологічної інтервенції (втручання). Психотерапія характеризується, насамперед, специфічністю своїх методів: їхній вихідний пункт знаходиться в психічній площині, тобто в переживанні і поведінці, що і є предметом психології як науки. Клініко-психологічне втручання характеризують не етіологія розладу чи постановка мети, а його методи. Отже, воно може бути і при соматичних порушеннях.

В зарубіжній медицині виділяються і деякі нові напрямки, що пов’язують медичну психологію з іншими дисциплінами.

Поведінкова медицина – міждисциплінарна науково-дослідна і прикладна галузь. У своєму підході до проблем здоров’я і хвороби орієнтується на біопсихосоціальну модель. Здійснюваний у її рамках синтез досягнень науки про поведінку і біомедичних наук покликаний допомогти успішному рішенню проблеми здоров’я-хвороби і використанню цих досягнень у профілактиці, лікуванні і реабілітації.

Психологія здоров’я – науковий, психологічний і педагогічний внесок у профілактику й охорону здоров’я, запобігання і лікування хвороб, виявлення форм поведінки, що підвищують ризик захворювання, постановку діагнозу і виявлення причин порушення здоров’я, реабілітацію та удосконалювання системи охорони здоров’я.

Суспільне здоров’я чи популяційна медицина – міждисциплінарна область дослідницької і практичної діяльності, що займається підвищенням загального рівня здоров’я населення (попередженням хвороб, продовженням життя, поліпшенням самопочуття) за допомогою суспільних заходів чи впливом на систему охорони здоров’я в цілому.

Розглядаючи здорову і хвору особистість у біопсихосоціальній єдності, можна побачити взаємозв’язок медичної психології з іншими дисциплінами, такими як соціологія, антропологія, етнографія, культурологія, історія, філологія і лінгвістика (нейролінгвістика, психолінгвістика), математика і статистика й ін.

 

Теоретичні і методологічні основи медичної психології. Роль медичної психології у формуванні сучасних уявлень про єдність соматичного і психічного.

Клінічна психологія відноситься до міждисциплінарної області наукового знання і практичної діяльності, у якій перетинаються інтереси медиків і психологів. Якщо виходити з проблем, що дозволяє ця дисципліна (взаємовплив психічного і соматичного у виникненні, перебігу і лікуванні хвороб), і практичних задач, що перед нею ставляться (діагностика психічних порушень, розрізнення індивідуальних психологічних особливостей і психічних розладів, аналіз умов і факторів виникнення розладів і хвороб, психопрофілактика, психотерапія, психосоціальна реабілітація хворих, охорона і підтримка здоров’я), то вона є галуззю медичної науки. Однак якщо виходити з теоретичних передумов і методів дослідження – це наука психологічна.

Міждисциплінарний статус медичної психології робить цю дисципліну особливо чуттєвою до рішення основної теоретико-методологічної проблеми сучасної науки – проблеми «природи людини» як істоти біосоціальної по своїх зовнішніх проявах. Психологія має справу з особливою реальністю – суб’єктивною, котра далеко не завжди збігається по змісту з реальністю, що існує незалежно від людини. Прийнято вважати, що психологія – це наука про психіку. Однак психіка – досить складне явище, у яке включаються декілька взаємозалежних, але різних по своїй природі областей: усвідомлювана суб’єктивна реальність, несвідомі психічні процеси, структура індивідуальних психічних властивостей, поведінка, що спостерігається зовні. Відповідно, психіку можна розглядати з різних точок зору: з боку математичних, фізичних, біохімічних, фізіологічних процесів або як соціокультурний, лінгвістичний феномен.

Підкреслюючи значення теоретичних та методологічних проблем у медичній психології, В.Н. Мясищєв писав: «Чим більш важливі і відповідальні проблеми здоров’я і хвороб людини, тим більше необхідне серйозне обґрунтування методологічної сторони й основи медичної психології, складність і труднощі якої зростають внаслідок поєднання в проблемі медицини і психології».

Згідно К.К. Платонову, для медичної психології найбільше значення мають наступні принципи: детермінізму, єдності свідомості і діяльності, рефлекторний, історизму, розвитку, структурності, особистісного підходу. Пояснення, імовірно, вимагають лише деякі з них, зокрема, останні три принципи.

Принцип розвитку. У медичній психології цей принцип може конкретизуватися як етіологія і патогенез психопатологічних розладів у їх прямому (розвиток хвороби) і зворотному (ремісія, видужання) розвитку. Специфічним є особлива категорія – патологічний розвиток особистості.

Принцип структурності. У філософії під структурою розуміють єдність елементів, їхніх зв’язків і цілісності. У загальній психології вивчають структури свідомості, діяльності, особистості й ін. І.П. Павлов привів таке визначення методу структурного аналізу: «Метод вивчення системи людини той же, як і всякої іншої системи: розкладання на частини, вивчення значення кожної частини, вивчення частин, вивчення співвідношення з навколишнім середовищем і розуміння на підставі всього цього її загальної роботи і керування нею». Задачею медичної психології є приведення в єдину систему приватних структур різних психопатологічних явищ і узгодження її з загальною структурою здорової і хворої особистості.

Принцип особистісного підходу. У медичній психології особистісний підхід означає відношення до пацієнта чи досліджуваної людини як до цілісної особистості з урахуванням усієї її складності і всіх індивідуальних особливостей. Варто розрізняти особистісний і індивідуальний підходи. Останній – це урахування конкретних особливостей, властивих даній людині в даних умовах. Він може реалізуватися як особистісний підхід, чи як вивчення окремо узятих індивідуально-психологічних чи соматичних якостей.

 

Роль медичного психолога у діагностичному, лікувальному, реабілітаційному процесах.

Загальною роллю медичного психолога в лікувально-профілактичних установах є його участь у проведенні патогенетичної і диференціальної діагностики різних хвороб, лікуванні і соціально-трудовому пристосуванні хворих. Конкретні задачі можуть бути визначені в такий спосіб: участь у рішенні задач диференціальної діагностики; аналіз структури і встановлення ступеня психічних порушень; діагностика психічного розвитку і вибір шляхів загальноосвітнього і трудового навчання і перенавчання; характеристика особистості і системи її відносин; оцінка динаміки нервово-психічних порушень і урахування ефективності терапії, рішення експертних задач, участь у психокорекційній, психотерапевтичній і реабілітаційній роботі з хворими.

У залежності від конкретних умов діяльності медичного психолога, крім перерахованих вище, перед ним можуть виникнути й інші задачі. Так, він може брати участь у психокорекційній і психотерапевтичній роботі з найближчим оточенням хворого (наприклад, у проведенні сімейного консультування і сімейної психотерапії), у рішенні широкого кола психогігієнічних і психопрофілактичних задач, у пропаганді психологічних знань серед медичних працівників.

Необхідно також підкреслити умовний характер поділу задач, розв’язуваних медичним психологом. Очевидно, що рішення питань диференціальної діагностики, експертних задач вимагає як аналізу структури і встановлення ступеня нервово-психічних розладів, так і характеристики особистості і системи її значимих відносин і т.д.

Професійна діяльність медичного психолога інтегрована в усі основні сфери медичної науки і практики. Джерела медичної психології і її розвиток як спеціальності нерозривно зв’язані з медициною, особливо з психіатрією і психотерапією.

Розвиток медичної психології у світі і на Україні. Внесок робіт О.Р. Лурія, Л.С. Виготського, М.О. Бернштейна, П.К. Анохіна, К.К. Платонова, Б.В. Зейгарнік, Л.Ф. Бурлачка, В.М. Блейхера в розвиток світової та вітчизняної медичної психології.

Медична психологія як одна з основних прикладних галузей психології пов’язана з розвитком як самої психології, так і медицини, фізіології, біології, антропології; її історія починається з античних часів, коли психологічні знання зароджувалися в надрах філософії і природознавства.

Виникнення перших наукових уявлень про психіку, виділення науки про душу, формування емпіричних знань про психічні процеси і їх порушення пов’язане з розвитком античної філософії і досягненнями античних лікарів в анатомії і медицині. Так, Алкемон Кротонський (VІ ст. до н.е. ) вперше в історії висунув положення про локалізацію думок у головному мозку. Слідом за ним мозок як орган психіки розглядав і Гіппократ. Серед великої спадщини залишилося розроблене їм вчення про темперамент із класифікацією людських типів на соматичній основі (гуморальна концепція). Олександрійськими лікарями Герофілом і Еразістратом, що проводили розтини людських тіл, були диференційовані нерви і виявлені розбіжності між їх чуттєвими і руховими волокнами. Ними був детально описаний мозок і звернена увага на кору з її звивинами, що відрізняло людину по розумових здібностях від тварин.

Римський лікар Гален (ІІ ст. до н.е. ). вперше звернув увагу на психічний фактор як можливе джерело руху. Твори Галена були настільною книгою лікарів аж до XVІІ ст. Погляди античних лікарів базувалися на різних напрямках ідеалістичної філософії того часу (гностицизмі, іудейсько-олександрійській філософії, неоплатонізмі, й ін.), у яких душа ототожнювалася з життєвим початком – у сферу душевних феноменів уключалися всі процеси, що забезпечують злагоджену роботу організму.

У середні віки, зв’язок з античним світом спочатку був достатньо сильний. Навчання будувалося на основі античної філософії і природничонаукових досягнень Гіппократа, Галена, Аристотеля. Психологія в середні століття здобуває етико-теологічний характер, спираючись на філософію Хоми Аквінського. Розвиток представлень про психіку в цей період різко сповільнився. Разом з тим на сході накопичувалися знання про анатомо-фізіологічні особливості людського організму як основі душевного життя. Після падіння Олександрії, у бібліотеках якої зберігалися рукописи греко-римської медицини, вчені і лікарі знайшли притулок у Персії, незабаром завойованої арабами. У такий спосіб залишки вивезених рукописів потрапили до арабських вчених, і із середини VІІ ст. у науці стали поширюватися ідеї воскреслого еллінізму. У працях Авіценни (Ібн-Сіни), Альгазена, Аверроеса акцент ставився на обумовленості психічних якостей і їх розладів природними причинами, підкреслювалася залежність психіки від умов життя і виховання.

З XІV ст. в Італії починається епоха Відродження, що характеризується діяльністю великих гуманістів Данте, Петрарки, Бокаччо. Їх творчість призводить до «відкриття» людини. Бурхливо розвивалися медицина, анатомія і фізіологія в різних країнах Європи. Парацельс представив новий погляд на природу людського організму і методи лікування хвороб. Анатомічна школа Везалія, що прийшла на зміну анатомії Галена, у пошуках матеріального субстрату психічних процесів, детально описала тверду речовину мозку, що дозволило дослідникам того часу знову повернутися до представлень про неподільність психічного. Німецькі схоласти Гокленіус і Кассман уперше ввели в наукове життя термін «психологія» (1590). Зростаючий інтерес до психологічних явищ забезпечив фактичну базу для більш пізніх успіхів психологічного аналізу Бекона і Декарта.

Спіноза, розвиваючи моністичне вчення про субстанцію, переборов дуалізм Декарта і на основі своїх ідей підійшов до проблеми пізнання та афектів. Він розрізняв три види пізнання – абстрактні поняття окремих речей, загальні ідеї про істотні властивості речей і інтуїтивне пізнання. Тим самим Спіноза намітив рух пізнання від абстрактного до конкретного. Він же виділив три основних афекти – бажання, задоволення і невдоволення. Психологія Спінози – новий після Декарта, важливий крок у становленні свідомості як об’єкта психологічного вивчення. Відбувається остаточне виділення свідомості як предмета дослідження. Виникають передумови для виникнення емпіричної інтроспективної й ассоціоністської психології.

Метою засновника емпіричної психології Локка було дослідження походження, вірогідності й обсягу людського пізнання. Він наполягав на тому, що тільки досвід, як індивідуальна історія життя людини, є джерелом знання. Формування ідей він зв’язував з поняттям асоціації і уперше ввів цей термін у науку. Локк розглядав свідомість як обов’язкову ознаку психічних явищ, що поєднує також переживання, і формує з цієї єдності особистість. Вчення Локка про досвідчене походження душевного життя завоювало популярність у наукових колах того часу і вплинуло на розвиток ідей Берклі, Юма, Гартлі.

Еволюційне вчення, розвинуте Ч. Дарвіном (1809-1882), вплинуло на становлення і розвиток психології (цей термін став загальновживаним із другої половини XVІІІ ст. після робіт Християна Вольфа). Докладно вивчалися психіка тварин, «примітивних народів», дитяча психіка, психіка при розумовому недорозвиненні. Найбільше досягнення цього періоду полягало в тім, що перестало ігноруватися середовище, що оточує людину.

Заперечуючи дослідникам, що не в змозі були остаточно порвати з дуалізмом, Герберт Спенсер (1820-1903) затверджував, що «психічна діяльність співвідносна і полягає в безупинному пристосуванні організмом його внутрішніх відносин до зовнішніх» і що психічні явища не можна вивчати у відриві від навколишнього світу. Томас Гекслі (1825-1895), інший послідовник Дарвіна, підводячи підсумок рівню науки, говорив: «У наші дні ніхто з тих, хто стоїть на висоті сучасної науки не засумнівається в тім, що основи психології треба шукати у фізіології нервової системи».

Пошуки причини, що лежить в основі психічної діяльності, продовжувалися, з’явилися тенденції точно локалізувати деякі психічні процеси у визначених місцях головного мозку (психоморфологізм). В інших дослідженнях відстоювалося положення про ведучу роль і всепідпорядковуюче значення волі і т.д.

Було почато докладне вивчення функцій ендокринних залоз, вегетативної нервової системи, електрофізіології. Австрійським лікарем Францем Галлєм (1738-1828) проводилася паралель між будівлею черепа й особливостями психіки людини, його здібностями й особистісними властивостями. Увагу психологів, як і психіатрів, привернули у подальшому роботи З. Фрейда (1856-1939), творця одного з основних сучасних напрямків психології – психоаналізу, що усю психічну діяльність людини пояснював направляючим впливом несвідомого, особливо статевого потягу.

Після пандемії енцефаліту (1915-1920), який, уражаючи субкортикальні структури, значно змінював особистість, зокрема темперамент, стали більш пильно і детально досліджувати функції підкіркових утворень головного мозку.

У результаті робіт у деяких напрямках були отримані надзвичайно цінні дані. Наука збагатилася новими відкриттями у фізіології і морфології органів почуттів, нервової системи. Але прагнення з’ясувати істинну причину психічної діяльності поки залишалися марними.

Багато дав психології експериментальний метод, початок впровадження якого в психологію був покладений В. Вундтом (1832-1920). У 1874 році він випустив книгу «Основи фізіологічної психології», а в 1879 р. заснував у Лейпцизі першу лабораторію експериментальної психології. Ратуючи за перебудову психологічної науки на основі експерименту, Вундт прямо говорив, що подібна перебудова є плідною лише за умови виключення поняття про душу, тому що душу він розумів з позицій психофізичного паралелізму, затятим захисником якого був.

Експериментальні дослідження дозволили досить докладно вивчити пам’ять, увагу, сприйняття, емоційно-вольову сферу.

У Росії тривалий час у психології панували ідеалістичні вчення, і психологія в основному розвивалася в руслі богослов’я. M.B. Ломоносов, А.Н. Радищев, А.І. Герцен, В.Г. Бєлінський, Н.А. Добролюбов, М.Г. Чернишевський внесли великий вклад у розробку філософських основ матеріалістичного розуміння психічного. А.Н. Радищев, у працях якого велике місце займала проблема розвитку психіки й у зв’язку з цим порівняння психіки людини і тварин. Книга А.Н. Радищева «Про людину, про його смертність і безсмертя» мала і психологічне значення.

І.М. Сєченов, вихований на працях мислителів-гуманістів, створив свою теорію рефлекторної діяльності мозку й опублікував у 1863р. працю «Рефлекси головного мозку». Так прийшла та необхідна допомога, якої настійно потребувала психологія.

І.П. Павлов, розвиваючи положення І.М. Сєченова, розробив оригінальну методику, користуючись якою стало можливим проникати в сутність рефлекторної функції мозку і піддавати «ретельному аналізу основні закони, що керують усією величезною складною роботою вищого відділу центральної нервової системи». Було доведено, що психічні явища – результат умовно-рефлекторної діяльності мозку і що умовний рефлекс одночасно є і матеріальним (фізіологічним) і ідеальним (психічним). Працями обох корифеїв російської фізіологічної науки був закладений природно-науковий фундамент психології, що їй був необхідний і без яких вона довгі роки не могла перейти від вивчення зовнішнього прояву психіки до пізнання її сутності.

Перша експериментально-психологічна лабораторія в Росії була відкрита В.М. Бехтєрєвим у 1885 р. при медичному факультеті Казанського університету. Там, а надалі в подібній лабораторії, створеної їм у Військово-медичній академії в Санкт-Петербурзі, під його керівництвом було виконано більше ніж 20 клініко-психологічних докторських дисертацій.

У 1896 р. така ж лабораторія була організована в Москві в психіатричній клініці С.С. Корсаковим. Майже одночасно подібні ж лабораторії відкрилися в Одесі, Києві і Дерпті, де експериментальні роботи з дослідження психічно хворих проводив В.Ф. Чиж. В усіх випадках психологічні кабінети організовувалися на приватні пожертвування, тому що адміністрація відносилася до цього нововведення більш ніж холодно.

У 1904 р. на засіданні Російської спілки невропатологів і психіатрів була обрана спеціальна комісія для розгляду і систематизації новітніх клініко-психологічних методів. У 1908 р. А.Н. Бернштейн опублікував перше в Росії керівництво «Клінічні прийоми психологічного дослідження душевнохворих», а в 1911 р. вийшов у світ «Атлас психологічного дослідження особистості» Ф.Г. Рибакова.

Однак розвиток психології, застосування її методів для вивчення психічної сфери хворих, багато в чому стримувався як суттєвим недоліком засобів, так і визначеними ідеологічними і соціально-психологічними труднощами, що малися в Росії на початку ХХ ст. Крім того, експериментально-психологічні дослідження велися з позицій метафізичної функціональної психології, що не могла проникнути ні в сутність свідомості, ні в сутність особистості. Тому цілком природно, що особливих успіхів вітчизняна експериментальна медична психологія в дореволюційні роки не мала. Зате в розвитку медичної деонтології, вивченні процесів взаємодії між лікарем і пацієнтом, вітчизняними практичними лікарями і науковими співробітниками клінік і інститутів було зроблено багато чого.

Переважна більшість російських лікарів вважали служіння хворому обов’язком своєї совісті. Гуманне відношення до захворілого сполучалося в їхній роботі з щирим прагненням усіляко полегшити його страждання. Передові вітчизняні медики вивчали не тільки самого хворого, але і його оточення. С.П. Боткін один з перших клініцистів, що правильно зрозуміли взаємозв’язок морфології і функції, єдність організму і зовнішнього середовища, роль нервової системи в перебігу фізіологічних і патологічних процесів.

Великий вплив на російську лікарську громадськість того часу зробили роботи основоположників вітчизняної клінічної медицини. І.Є. Дядьковського, М.Я. Муарова, Г.А. Захар’їна, М.І. Пірогова, В.П. Образцова, В.М. Бехтєрєва, С.С. Корсакова й інших видатних вчених і лікарів-гуманістів.

В перші роки після Жовтневої соціалістичної революції ситуація значно змінилася. Вже в 1918 році був організований спеціальний інститут по дослідженню дітей з недорозвиненням психічної сфери, названий згодом Медико-педологічним інститутом. З’явилася нова професія – клінічний психолог. До 1923 р. у країні нараховувалося 13 наукових інститутів, зайнятих вивченням проблеми праці, велика кількість педологічних лабораторій. З 1928 р. почав виходити журнал “Психологія, педологія і психотехніка”, де публікувалися результати досліджень, проведених у СРСР. Активно розвивалася психодіагностика. Так, у патопсихологічній лабораторії під керівництвом Л.С. Виготського і Б.В. Зейгарнік досліджувалася психологія розумової відсталості. Патопсихологічні дослідження розроблялися в Психоневрологічному інституті під керівництвом В.М. Бехтєрєва, а потім В.Н. Мясищєва.

Перші нейропсихологічні дослідження в СРСР почали проводитися в 20-х рр. XX ст. Л.С. Виготським. На підставі вивчення різних форм психічної діяльності, він сформулював основні положення про розвиток вищих психічних функцій і системній будівлі свідомості. Спираючись на розроблені теоретичні положення, Л.С. Виготський проаналізував зміни, що виникають у вищих психічних функціях при локальних поразках мозку, особливості цих системних порушень у дитини і дорослого. У результаті цих досліджень їм були знайдені й описані принципи динамічної локалізації функцій, що відрізняють роботу мозку людини від роботи мозку тварин. Істотний вплив на розуміння відносин між психічними функціями і мозком зробили експериментальні і теоретичні роботи М.О. Бернштейна (з 20-х рр.) по біомеханіці і фізіології організації рухів, що містять одну з перших чітких формулювань принципу зворотного зв’язку.

Радянська медична психологія розвивалася головним чином у плані клініко-описових і експериментально-психологічних досліджень. Помітно розгорнулася боротьба з ідеалістичними напрямками в психології, суб’єктивістськими методами самоспостереження. Поряд зі значними позитивними досягненнями у виді більшої об’єктивізації досліджуваних явищ, це мало і негативні наслідки, що призвели в 30-і роки до офіційної державної заборони окремих напрямків медичної психології, що надалі істотно загальмувало її становлення.

У 30-40-і рр. XX в. у результаті методологічних, теоретичних, експериментальних і прикладних досліджень, у тяжких умовах найсуворішого політичного контролю, виникли перші вихідні і дуже різні варіанти теорії діяльності, розроблені С.Я. Рубінштейном, А.Н. Леонтьєвим, Б.Г. Ананьєвим. В.Н. Мясищєв починає розробку однієї з пріоритетних у вітчизняній психології концепцій – психологію відносин. Він розвинув теоретичні уявлення про взаємини особистості і середовища і концепцію психології особистості як системи відносин індивіда до навколишньої дійсності, на відміну від звичайного розуміння, що розглядає особистість як систему функцій. На підставі психології відносин В.Н. Мясищєв у 1939 р. сформулював клініко-патогенетичну концепцію неврозів.

У довоєнний період радянські психологи зуміли й організаційно зміцнити свою науку. У 30-і рр. були створені кафедри психології в педінститутах Ленінграда під керівництвом С.Я. Рубіштейна і Харкові, де працював Б.Г. Леонтьєв. У 1941 р. Д. Узнадзе і його колегами був створений Інститут психології в Тбілісі, де розроблялася теорія установки. У 1942-1944 р. організовані кафедри і відділення при головних освітніх установах країни – МДУ (С.Я. Рубінштейн) і ЛДУ (Б.Г. Ананьєв). Однак у наступні роки непоправна втрата психології була нанесена Об’єднаною сесією Академії наук СРСР і Академії медичних наук СРСР 1950 р., а слідом за нею в 1951 р. науковою дискусією на об’єднаному засіданні розширеної президії Академії медичних наук і пленуму правління Всесоюзного суспільства невропатологів і психіатрів. Розкривши «перекручення» і «помилки», ця ідеологічна кампанія призвела до зниження ролі психології і її прикладних галузей, підміні їх фізіологічним навчанням про вищу нервову діяльність академіка Павлова, що вмер ще в 1936 р. На найвищому рівні проводилися інструктивні «наради» з метою перебудови психології, перекладу її на малопродуктивний для цієї науки фізіологічний ґрунт. Лише у 60-і рр. ситуація стала мінятися і виникли передумови до відродження психологічної науки і її прикладних галузей.

У 60-і рр. у зв’язку з дослідженнями мозку оживився інтерес до проблеми свідомості і його ролі в поведінці. У нейрофізіології Нобелівський лауреат Сперрі розглядає свідомість як активну силу. У СРСР нейропсихологія одержує розвиток у працях О.Р. Лурія. Їм накопичений і систематизований величезний фактичний матеріал про роль лобних частин і інших мозкових структур в організації психічних процесів, узагальнені численні попередні дослідження і продовжене вивчення порушень окремих психічних функцій – пам’яті, мови, інтелектуальних процесів, довільних рухів і дій при локальних поразках мозку, проаналізовані особливості їхнього відновлення. Асиміляція досвіду вітчизняних і закордонних авторів в області розробки нейропсихологічних методів дослідження дозволила О.Р. Лурія створити комплекс методів клінічного дослідження осіб з поразками мозку. Одним з результатів теоретичного узагальнення клінічного досвіду стала сформульована їм концепція трьохблокової будови функціональної організації мозку. Велике місце у творчості О.Р. Лурія займали питання нейролінгвістики, що розроблялися в нерозривному зв’язку з проблемами афазіології. Зазначені численні дослідження в області нейропсихології створили передумови для виділення цієї науки в самостійну дисципліну.

У 70-80-і роки в ряді міст СРСР Союзу міцно сформувалися великі наукові центри і школи по медичній психології, що плідно розробляють різні напрямки медико-психологічних досліджень.

Московські вчені (Б.В. Зейгарнік, К.К. Платонов, К.М. Гуревич, С.Я. Рубінштейн, Ю.Ф. Поляков, Є.Д. Хомська, Ф.Б. Березін, В.В. Ніколаєва й ін.) зосередили основні зусилля на проведенні фундаментальних досліджень в області психодіагностики. Ними створені вітчизняні варіанти закордонних психодіагностичних методик (ММРІ, методика діагностики міжособистісних відносин Т. Лірі й ін.), виконано цілий ряд робіт з вивчення пато- та нейропсихологічних аспектів різних психічних і неврологічних захворювань, змін психічної діяльності при хронічних соматичних захворюваннях, проведені значні дослідження в області психо- (нейро) фізіології і т.д.

Ведучим напрямком діяльності Ленінградської школи медичної психології (М.М. Кабанов, А.Є. Лічко, Л.І. Вассерман, Б.Д. Карвасарський, В.К. Мягер, P.O. Серебрякова й ін.) є розробка теоретичних основ і практичних моделей здійснення реабілітаційного процесу в різних галузях медицини. Спектр конкретних наукових досліджень Ленінградських учених надзвичайно великий і включає як проблеми психодіагностики (створення вітчизняних та адаптація іноземних методик діагностики інтелекту в дорослих Д. Векслера, діагностики міжособистісних відносин у дітей Р. Жиля й ін.; створення цілого ряду оригінальних вітчизняних психодіагностичних методик – патохарактерологічного діагностичного опитувальника для підлітків (ПДО), методики для діагностики типів відносин до хвороби при соматичних і пограничних нервово-психічних захворюваннях – ТОБОЛ і ін.), так і проблеми організації медико-психологічної служби і психосоціального забезпечення лікувально-реабілітаційного процесу.

Представники Київської наукової школи (В.М. Блейхер, Л.Ф. Бурлачук і ін.) займаються питаннями теорії і практики патопсихологічної діагностики, розглянутої з загальнопатологічних динамічних позицій.

На сьогодні зберігаються тенденції до використання ідей і методів медичної психології для підвищення якості й інтенсифікації діагностичного та лікувального процесу в різних областях медицини з усіма неминучими на даному етапі труднощами, обумовленими неоднаковим ступенем розвитку того чи іншого її розділу.

Найбільш розробленими в цей час є такі розділи медичної психології, як патопсихологія, що виникла на стику психології, психопатології і психіатрії (Б.В. Зейгарнік і ін.), і нейропсихологія, що сформувалася на границі психології, неврології і нейрохірургії (О.Р. Лурія і ін.).

Патопсихологія, згідно Б.В. Зейгарнік, вивчає закономірності розладу психічної діяльності і властивостей особистості в зіставленні з закономірностями формування і протікання психічних процесів у нормі.

Дотепер дискусійним залишається питання про розмежування предмета патопсихології і психопатології як розділу психіатрії. Труднощі такого розмежування неминучі, тому що обидві науки мають справу з одним об’єктом – порушеннями психічної діяльності. Правильно відзначав В.М. Блейхер, що психопатологія не зводиться до патологічних змін психіки. Це наука, що не тільки описує клінічні прояви порушень психіки, але і вивчає їхні механізми, у тому числі і психологічні. Важко собі представити в будь-якій області медицини, у тому числі в психіатрії, вивчення патологічних розладів без звертання до норми. Підсумовуючи ряд висловлень ведучих психіатрів і патопсихологів, розходження між психопатологією і патопсихологією можна побачити в тому, що перша, будучи клінічною дисципліною, оперує медичними категоріями (етіологія, патогенез, симптом, синдром) і загальнопсихопатологічними критеріями (виникнення, результат, прогноз хвороби), ґрунтуючись при цьому головним чином на клінічному методі, у той час як патопсихологія вивчає закономірності порушень психічної діяльності, користуючись в основному своїми, психологічними, методами і поняттями.

На розвиток медичної психології вплинули дослідження з теорії і практики реабілітації. Процес реабілітації М.М. Кабанов розумів як системну діяльність, спрямовану на відновлення особистого і соціального статусу хворого (повного чи часткового) особливим методом, головний зміст якого складається в опосередкуванні через особистість лікувально-відновлювальних впливів і заходів. Він обумовив актуальність розробки (поряд з патопсихологією і нейропсихологією) третього надзвичайно важливого розділу медичної психології – психологічних основ психотерапії і реабілітації. Ефективне використання психотерапії в лікувальних, а також у психогігієнічних і психопрофілактичних цілях обумовило подальшу розробку психологічних і соціально-психологічних основ психогігієни і психопрофілактики.

На виділення в якості самостійного розділу медичної психології претендував і комплекс проблем, що відносяться до дослідження природи, методів лікування і попередження так званих психосоматичних розладів, значимість яких у структурі захворюваності населення постійно зростала.

Перспективними виявилися дослідження психосоматичних співвідношень шляхом використання методології психофізіологічного підходу. Значним внеском у розробку цієї методології явилися праці В.М. Бехтєрєва і В.Н. Мясищєва. Представники цього напрямку задовго до виникнення концепції стресу фактично вивчали його психофізіологічні і психосоматичні особливості, хоча й описували отримані результати в рамках інших понять. Природно тому, що з виникненням і розвитком концепції емоційного стресу й усвідомленням його значення для психосоматичної проблеми інтерес до цієї методології зростав, і вона одержувала усе більше поширення в нашій країні. Застосування психофізіологічного експерименту в сполученні з психологічним методом дозволило краще вивчити механізми реакцій окремих соматичних систем на соціально-середовищний вплив.

Сьогодні медична психологія є самою популярною із прикладних галузей психологічної науки. Так, в Американській психологічній асоціації, найбільш численної і впливової психологічної організації у світі, сім з восьми підрозділів займаються теоретичними і прикладними проблемами психічного здоров’я. У нашій країні розвиток клінічної психології тільки починається. Утворюються асоціації психологів, що сприяють консолідації фахівців для рішення організаційних, методичних і практичних проблем.

 

Сохранить в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Последние статьи