Маловідходна та безвідходна технологія виробництва

Страницы: 1 2 3

Маловідходна та безвідходна технологія виробництва

Знешкодження твердих відходів

5.1.    3.3. Проблеми відходів людської діяльності

Відходи виробництва – це залишки сировини, матеріалів і напівфабрикатів, що утворюються в процесі виробництва, частково або повністю втратили свою якість і не відповідають стандартам виробництва.

Виробник відходів – фізична або юридична особа, чия діяльність зумовлює утворення відходів.

Причиною утворення відходів є переважно господарська діяльність людини, внаслідок якої порушені складні взаємозв’язки між компонентами біосфери, що здійснюються в рамках колообігу хімічних елементів та обміну енергією, і формувалися впродовж тривалого часу.

 

Цікаві цифри

Судячи з наведених нижче цифр, зрозуміло чому В.Вернадський назвав людську діяльність геологічною силою.

Нині людина

Найбільшими постачальниками відходів є гірничодобувний і гірничо-збагачувальний комплекси, металургійна, хімічна та енергетична галузі промисловості.

У результаті спалювання кам’яного вугілля із золою та димовими газами у довкілля потрапляє окремих хімічних елементів більше, ніж видобувається з надр:

•      літію, ванадію, стронцію,

цирконію                             – у сотні разів;

•….. германію і галію                   – у тисячі разів.

Щороку кородує 10-25% виплавленого заліза.

Дані про відходи різних галузей народного господарства України наведені в табл. 8.1.

Таблиця 8.1.. Утворення і використання відходів окремих видів виробництва в Україні за 1987-1992 рр.

Показник, одиниці вимірювання

Роки

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1

2

3

4

5

6

7

Породи розкривні і супутні для будівництва гідроспоруд та інших робіт

Утворилося, млн. м3

66,3

70,4

66,5

60,0

60,2

42,6

Використано, млн. м3

19,2

22,3

18,0

14,9

23,9

22,6

Частка використання, %

28,9

31,7

27,1

24,8

39,7

53,0

Глини бентонітові для одержання керамзиту

Утворилося, млн. м3

1783,1

1618,4

1738,2

1793,1

1707,2

1618,1

Використано, млн. м3

1386,3

1470,2

1622,3

1508,0

1394,6

1420,3

Частка використання, %

77,7

90,8

93,3

84,1

81,7

87,8

Відходи вугледобування і вуглезбагачення

Утворилося, млн. м3

135,2

181,1

124,6

123,1

103,6

135,1

Використано, млн. м3

10,1

13,3

13,1

10,6

9,1

9,6

Частка використання, %

7,4

7,1

10,5

8,6

8,8

6,7

Шлаки сталеплавильного виробництва

Утворилося, млн. м3

8408,7

8701,7

7827,7

7594,8

6930,1

7184,8

Використано, млн. м3

5661,8

7215,8

7624,5

5515,4

6422,4

4486,3

Частка використання, %

67,3

82,9

97,4

72,6

92,7

64,4

Зола і золошлакові відходи

Утворилося, млн. м3

15202,7

13505,6

13341,6

12219,9

12219,6

13896,2

Використано, млн. м3

4636,4

4974,9

4507,9

3400,5

2835,2

2879,2

Частка використання, %

30,5

36,8

33,8

27,8

22,5

20,7

 

На підприємствах країни протягом 2007р. утворилось 2,6 млн.т відходів I-III класів небезпеки, що на 214,3 тис.т більше порівняно з 2006р. Основна частина утворених відходів (2,1 млн.т, або 81% від загального обсягу) належить до III класу небезпеки. Відходи І та II класів небезпеки склали відповідно 12,8 тис.т та 430,7 тис.т.

Із загальної кількості утворених відходів 990,6 тис.т (38%) розміщено у місцях видалення, а саме: на полігонах, у спеціально відведених комплексах, спорудах, ділянках надр.

Частка відходів, що були повністю використані для одержання тієї чи іншої продукції, або знешкоджені, у загальному обсязі утворених склала 41% (у 2006р. вона становила 38%, а у 2000р. – 53%). Найбільш гострою залишається проблема знешкодження та утилізації небезпечних відходів у Автономній Республіці Крим, Житомирській, Запорізькій, Харківській, Черкаській областях та М.Севастополі, де частка оброблених та перероблених відходів становила менше 10% від загальної кількості утворених. А в Донецькій, Кіровоградській, Одеській, Хмельницькій та Чернівецькій областях частка відходів, що були використані або знешкоджені, у загальному обсязі утворених відходів не перевищує 20%, що вдвічі менше, ніж у середньому по країні.

Станом на 1 січня 2008р. у місцях видалення відходів та на території підприємств країни накопичилось 20,1 млн.т небезпечних відходів, з них 36,2 тис.т (0,2% до загальної кількості) належать до І класу небезпеки і 2,1 млн.т (10%) – до II класу небезпеки.

На території шести регіонів країни зберігається 95% відходів, що належать до І-Ш класів небезпеки, зокрема, в Запорізькій (39%, або 7,8 млн.т), Донецькій (31%, або 6,2 млн.т), Сумській (9%, або 1,8 млн.т), Дніпропетровській і Луганській (по 5%, або 0,9 млн.т) областях та в Автономній Республіці Крим (7%, або 1,3 млн.т). Понад 70% відходів І класу небезпеки знаходяться у місцях видалення в Івано-Франківській та Луганській областях.

У загальній кількості відходів, що зберігаються у місцях видалення та на території підприємств, найбільшу питому вагу становлять відходи, що містять метали та їхні сполуки (10429,7 тис.т, або 52% до загального обсягу), відходи, що містять неметали та їхні сполуки (5350,2 тис.т, або 27%), відходи, що містять корозійні речовини (1548,0 тис.т, або 8%), відходи виробництва і застосування органічної хімії, або відходи, що містять інші органічні сполуки (535,9 тис.т, або 3%), відпрацьовані нафтопродукти, нафтошлами та нафтовідходи (468,2 тис.т, або 2%).

Крім того, надзвичайно небезпечними є відходи, що містять гексахлорбензол (11,1 тис.т), та відходи пестицидів і агрохімікатів, непридатні чи заборонені пестициди (7,9 тис.т).

Динаміку плказників щодо утворення, утилізацію, знешкодження, поводження з відходами, наявності та розміщення твердих побутових відходів на полігонах та звалищах наведено у додатку.

Під час добування та переробки металевих руд з них вилучають переважно один компонент, вміст якого коливається в широких межах (у залізній руді концентрація феруму досягає 60%, тоді як уранові руди мають промислове значення за вмістом урану лише 0,1%), а решта добутої руди – відходи, що скидаються у відвали. Зокрема, на 1 т металу припадає така кількість відходів, т:

заліза                          – 1

міді                             – 200

молібдену і вольфраму       – до 2000.

За даними Міністерства охорони природного середовища, відвали в Україні займають площу близько 55 тис. га, в яких зосереджено понад 20 млрд. т промислових відходів. Багато з них містять цінні компоненти (у відходах гальванічних, радіотехнічних, електроннотехнічних виробництв вміст окремих металів вищий, ніж у сировині; крім того, покладів їх в Україні немає), тому ці метали доцільно вилучатиі повторно використовувати (у відходах Черкаського заводу “Хімреактив” міститься 18-65% нікелю, в шлаках Черкаського БО “Хімволокно” – 4% цинку).

Гірничорудна промисловість України використовує лише 12% добутої гірської маси, тоді як у розвинених країнах – приблизно 66%.

У Кривбасі накопичилося понад 4 млрд. м3 відходів гірничої промисловості, з яких отруйні речовини потрапляють навіть у Чорне море.

Загальне скидання забруднених вод (мінералізація шахтних вод – 20 кг/т, кар’єрних – 0,7 кг/т) досягає 60 млн. м/рік; вилучено з обігу 70 тис. га родючих земель, підтоплено і засолено 100 км2 прилеглих до місць розробок корисних копалин територій. Кожна тонна видобутої гірської маси супроводжується тут

Спектр відходів різний за кількістю, агрегатним станом, хімічним складом, токсичністю, впливом на біосферу, рослинний і тваринний світ, здоров’я людини.

Накопичення відходів небезпечні для людства, оскільки у відходах зростає частка матеріалів, які дуже повільно руйнуються в довкіллі;

 

5.2. Класифікація відходів

Єдиної класифікації відходів немає, тому їх розподіляють за кількома принципами:

•      за впливом на довкілля.

Найчастіше відходи класифікують на основі джерела утворення та з урахуванням їх особливостей: побутові; промислові; сільськогосподарські; будівельні; відходи споживання – вироби і машини, які втратили свої споживчі властивості внаслідок фізичного чи морального спрацювання; радіоактивні; токсичні.

5.3. Токсичність відходів

Токсичність – це міра несумісності речовин з життям; вона обернено пропорційна смертельній (летальній) дозі (1/ЛД50) чи смертельній концентрації (1/ЛС50).

Нині існує багато класифікацій небезпечності і токсичності відходів та інших екотоксикантів:

З метою оцінки небезпечності відходів використовують класи небезпечності;

I      клас – вибухові речовини (тринітротолуол, піроксилін);

II     клас – вогненебезпечні гази і пари;

ІІ клас – вогненебезпечні рідини (бензин, бензол, діетиловий ефір);

ІV клас – вогненебезпечні тверді речовини, що мають здатність до самозаймання (вугільний пил, тирса); сюди ж належать речовини, які виділяють під час взаємодії з водою вогненебезпечні гази (карбіди – метаніди та анетиленіди металів утворюють горючі вуглеводні – відповідно метан та ацетилен:

А14С13 + 12НОН = 4А1(ОН)3↓ + ЗСН4↑;

СаС2 + 2НОН = Са(ОН)2 + С2Н2↑;

to

V клас – речовини, які виділяють кисень і можуть спричинити чи сприяти займанню інших матеріалів, наприклад нітрат, хлорат та перманганат калію:

2КNО3 → 2КNО2 + O2↑;

to

 

 

2КМnO4 → К2МnO4 + МnO2 + O2↑;

органічні пероксиди;

VI клас – отруйні та інфікуючі речовини (сполуки арсену, меркурію);

VII клас – речовини або відходи, що в разі витікання спричинюють корозію інших вантажів чи транспортних засобів (неорганічні та органічні кислоти; солі сильних слабких основ, що у водних розчинах гідролізують, зокрема хлориди алюмінію і феруму (ІІІ);

VIII клас – речовини, здатні при контакті з повітрям чи водою виділяти токсичні речовини і викликати гострі чи хронічні захворювання в разі потрапляння в організм людини:

 

 

NaCN + НОН ← NaОН + НСN↑;

 

 

А12S3 + 6НОН ← 2А1(ОН)3↓ + 3Н2S↑.

Екотоксичні речовини, що в природному середовищі здатні до біоакумуляції негативно впливають на живі організми (важкі метали, пестициди) класифікують згідно з ГОСТ 12.1.007-76.

Короткі характеристики різних типів відходів

5.4. Побутові відходи

Побутові відходи – це все те, що викидається з житлових будинків і установ харчові відходи, спрацьована техніка, старі газети і журнали, консервні бляшанки, старий мотлох тощо.

Кількість відходів та їх склад залежить від багатьох чинників і можуть значно відрізнятися навіть на сусідніх вулицях міста. Структура відходів визначається рівнем розвитку країни, специфікою і розміщенням промислових та господарських об’єктів тощо. Приблизний склад міських твердих відходів, %:

Щороку на кожного жителя припадає така кількість побутових відходів, кг: США – понад 720, Канади – 380, Франції – 300-360, Великої Британії – 240-300, Голландії – 165-190, Японії – 340-440, Австралії і Фінляндії – понад 620. Майже до 1960-х років більшу частину побутових відходів вивозили за межі міст і спалювали на відкритих майданчиках; згодом звалища сміття влаштовували в природних кар’єрах, заболочених низинах, що потім засипали землею і асфальтували, влаштовуючи рекреаційні зони (території для відпочинку людей). Однак при цьому не лише втрачаються цінні компоненти твердих побутових відходів (ТПВ) – метали, скло, папір, а й забруднюються повітря, ґрунти, поверхневі і підземні води, створюються епідеміологічно небезпечні зони. Пізніше почали вводити в експлуатацію сміттєспалювальні заводи, що забруднювали повітря через відсутність очищення димових газів.

Сортування відходів (скло, метали, папір, пластмаси) дає змогу отримати після переплавлення корисні продукти і збільшити теплотворну здатність побутових відходів.

Перша фабрика для спалювання сміття була збудована в 1870 р. у Лондоні, де з’явилася й електростанція, яка працювала на енергії, що виділяється внаслідок спалювання сміття.

У 1997 р. у німецькому місті Вюрті побудований сміттєспалювальний завод, в якому відбувається практично безвідходний і екологічно чистий процес: нагрівання, до 400° С і подальше спалювання при 1300° С, за якого 90% відходів згоряє, а 10% (твердий залишок) містить кольорові (немагнітні) метали, переважно алюміній, залізо, камені, скло, кераміку, гранульований шлак. Лише 0,3% початкової кількості побутових відходів захоронюють на сміттєвих полігонах. Димові гази зазнають багатоступінчастого очищення і вміст шкідливих речовин значно нижчий від європейських норм. Теплота переробляється на електроенергію.

Ще в 1990 р. в Японії спалювали 74% ТПВ, у Данії-54%. У 1997 р. в Німеччині працювало 57 сміттєспалювальних заподів, у Великій Британії – 23.

Останніми десятиліттями частка ТПВ, що спалюють з утилізацією матеріалів і теплоти, неухильно зростає.

Теплоту від спалювання ТПВ можна використовувати для одержання:

•  гарячої води чи водяної пари (утилізаційні котельні),

•  електроенергії за рахунок роботи водяної пари (утилізаційні електричні станції),

•  теплоти та електроенергії (утилізаційні теплоелектроцентралі).

У разі використання ТПВ як палива беруть до уваги два основні принципи: їх теплотворну здатність та вплив на стан природного середовища продуктів згоряння. Враховують і доступність для масового використання та необхідну активність, яка забезпечує горіння ТПВ.

Теплота згоряння ТПВ (для порівняння) та окремих видів палива така, МДж/кг: тверді побутові відходи – 4-10; горючі сланці Санкт-Петербурга – 4,6-6,0; буре вугілля тресту “Олександріявугілля” – 5-6,5; торф – 8-9.

Питому теплоємність ТПВ визначають за формулою:

Сп ТПВ = 21,9 W+ 2000 (Дж/кг · град),

де W – вологість ТПВ, %.

Питома теплоємність основних компонентів ТПВ така, Дж/кг · град:

Відходами сміттєспалювальних заводів є тверді відходи (золи та шлаки), рідкі (стічні води), газоподібні (димові гази, серед яких найнебезпечнішим складником, що утворюється в значних кількостях, є оксид сульфуру (IV)). Нижче наведено вміст SO2 у газоподібних викидах при спалюванні ТПВ та палива, %:

тверді побутові відходи країн Європи – 0,1-0,3.

Отже, ТПВ, як за теплотворною здатністю, так і за впливом на довкілля можуть бути використані як джерело енергії.

Внаслідок спалювання полімерних матеріалів, що містять хлор, у димових газах з’являються токсичні речовини – діоксини й фурани, тому гази обов’язково очищають від шкідливих домішок, пилу, золи.

Захоронюючи сміття на полігонах, слід враховувати компресійні властивості відходів – зменшення їх об’єму при ущільненій (під тиском 0,1 МПа об’єм зменшується в 3-4 рази).

Полігони ТПВ становлять значну небезпеку для довкілля, оскільки

Вчені Лос-Аламоської національної лабораторії США запропонувати знешкоджувати побутові стічні води, опромінюючи їх скануючим електронним променем. При цьому руйнуються бензол, фенол, трихлоретилен та інші органічні сполуки, що важко окиснюються хімічними методами.

У Німеччині один раз на квартал дозволяють влаштовувати біля будинку звалище громіздких речей за 8 год до приїзду машини, що збирає сміття. Непотрібний одяг і взуття збирають благодійні організації.

Експорт відходів – найдешевший спосіб позбавлення від них: якщо переробка хімічних відходів у Європі коштує 160-200, то експорт в Африку – всього 2,5-40 доларів за тонну.

Сохранить в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Автор: Александр, 08.04.2013
Рубрики: Охрана природы, Экология

Страницы: 1 2 3

Последние статьи