Лекційний курс Гриби (лекція 6 – 8)

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Житомирський державний університет імені Івана Франка

«Затверджую»

______________

Проректор з навчальної роботи

проф. Осадчий М.М.

04 червня 2012 р.

Лекційний курс

з навчальної дисципліни

«Ботаніка. Систематика рослин»

Гриби (лекція 6 – 8)

Галузь знань 0401 Природничі науки

Напрям підготовки 6.040102 Біологія*

Факультет природничий

Кафедра ботаніки

Укладач: к.б.н., доц. Муж Г. В.

Затверджено

на засіданні методичної ради

природничого факультету

від 18.05.2012 р. протокол № 4

Затверджено

на засіданні кафедри ботаніки

від 25. 04. 2012 р. протокол № 11

зав. каф. ботаніки Киричук Г.Є.

Житомир 2012

ББК 28.5 р.

А 68

УДК 581.4(07)

Рекомендовано до друку вченою радою Житомирського державного університету імені Івана Франка (протокол № від )

Рецензенти:

Котюк Л. А. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної екології Житомирського національного агроекологічного університету

Бурлака В. А. – доктор с/г наук, професор, зав. кафедри годівлі тварин та технології кормів Житомирського національного агроекологічного університету

Шелюк Ю. С. – кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки Житомирського державного університету імені Івана Франка

Муж Г. В.

Лекційний курс з навчальної дисципліни «Ботаніка. Систематика рослин». – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – 44 с.: іл.

Розроблений лекційний курс із «Ботаніки. Систематики рослин» є вказівками для вивчення теоретичного матеріалу даної дисципліни, містить план до кожної теми, конспект лекції, питання для самоконтролю та рекомендовану літературу.

Муж Г. В., 2012.

Тема 6: Відділ Аскомікотові гриби – Ascomycota

Мета: ознайомити студентів із біохімічними та фізіологічними ознаками аскомікотових грибів, особливостями їх цитологічної, морфологічної організації та розмноження; показати просунені ознаки в будові плодових тіл, оболонки сумок і в способі звільнення аскоспор; показати найбільш просунених в еволюційному плані представників аскомікотових.

Професійна спрямованість: Матеріал даної теми може бути використаний вчителем біології при пояснені тем розділу „Царство Гриби”. Біологія. 6 кл.

План.

1. Відділ Аскомікотові гриби: біохімічні особливості та цитологічні ознаки.

2. Будова вегетативного тіла.

3. Розмноження аскомікотових грибів.

4. Життєвий цикл та розвиток статевих спороношень.

5. Розвиток асків.

6. Система відділу. Характеристика класів Сахароміцети та Тафриноміцети.

7. Клас Аскоміцети або Сордаріоміцети. Характеристика порядку Еризіфальні.

8. Порядок Гіпокреальні. Цикл розвитку клавіцепса пурпурового.

9. Характеристика порядків Пецицальні та Туберальні.

10. Характеристика класів Леканороміцети, Евроціоміцети та Локулоаскоміцети.

Основні поняття: септований міцелій, конідії, гаметангіогамія, аскогон, антеридій, аски: протонікатні, еутонікатні, унітунікатні, бітунікатні, оперкулятні; аскоспори, плодові тіла: клейстотецій, перитецій, апотецій; гіменій, парафізи, строми.

Обрані методи: лекція з елементами бесіди.

Питання для самостійного вивчення:

1. Біологічні та екологічні особливості представників порядку Еризіфальні.

2. Біологічні та екологічні особливості представників порядків Пецицальні та Туберальні.

3. Порівняти класи Сахароміцети та Тафриноміцети.

4. Еволюція та походження аскомікотових грибів.

Запитання для самоаналізу і самоперевірки

1.З’ясуйте особливості розмноження сахароміцетальних грибів.

2.Які особливості будови, розмноження та життєвого циклу тафриноміцетових грибів?

3.Які типи плодових тіл характерні для класу Сордаріоміцети або Аскоміцети?

4.Назвіть та охарактеризуйте філогенетичні лінії, які виділяють в межах класу Аскоміцети?

5.Який тип плодових тіл характерний для порядку Еризіфальні?

6.Яку форму мають придатки клейстотеціїв у мікросфери?

7.Назвіть три стадії життєвого циклу клавіцепса пурпурового та охарактеризуйте їх.

8.Що являють собою склероції?

9.До якого порядку належить строчок?

10. Який міцелій у більшості аскомікотових за будовою та плоїдністю?

11. Що є продуктом статевого процесу у аскомікотових?

12. На які класи поділяються аскомікотові і за якими ознаками?

Рекомендована література:

1. Костіков І.Ю., Джаган В.В., Демченко Е.М. та інш. Ботаніка. Водорості та гриби: Навчальний посібник, 2-ге видання, переробл. – К.: Арістей, 2006. – 476 с.

2. Гордеева Т.Н. и др. Практический курс систематики растений. М.: Просвещение -1986. -С. 44-51.

3. Морозюк С.С. Систематика рослин. Лабораторні заняття. К.: Вища школа, 1988. -С. 55-62.

4. Липа О.Л., Добровольський І.А. Ботаніка. Систематика нижчих і вищих рослин. К.:Вища школа, 1975. –С.134-144.

I

Справжні гриби, в яких вегетативне тіло представлене розгалуженим клітинним міцелієм (зрідка – міцелієм, що брунькується). Вегетативні клітини з генетично однаковими гаплоїдними ядрами (гомокаріонтичні) або дикаріонтичні, причому гаплоїдна стадія за тривалістю, як правило, переважає. Статевий процес – гаметангіогамія, як виняток – соматогамія. Статеве спороношення – аск з аскоспорами. Монадні стадії повністю відсутні.

За видовим багатством аскомікотові є найчисельнішим відділом грибів. До нього належать біля 50 тис. видів (включаючи 16 тис. видів, що утворюють лишайники). Аскомікотові поширені на всіх континентах та практично в усіх основних біотопах.

Біохімічні особливості та живлення. Біосинтез лізину відбувається грибним шляхом (ААА-шлях). Триптофан в аскомікотових синтезується за допомогою ферментів або першої (у більшості представників), або третьої групи (у сахароміцетів). Іони заліза поглинаються за допомогою сидерамінів.

Живлення виключно осмотрофне.

Гормонами, що здатні ініціювати спороношення, є мікоспорини.

Важливими вторинними метаболітами аскомікотових можуть бути антибіотики, мікотоксини, речовини психотропної дії, речовини-інгібітори розвитку вищих рослин, фітогормони.

Цитологічні ознаки. Клітини аскомікотових вкриті оболонками, які утворені переважно хітином та глюканами, а у сахароміцетів – мананом та глюканами. Оболонки аскомікотових двошарові: зовнішній шар тонкий та електронно-щільний; внутрішній – товстий та електронно-прозорий. Септи між клітинами можуть бути простими (часто – з тільцями Вороніна), мікропоровими або доліпоровими з простими пробками.

Ядерний апарат евкаріотичний. Переважаючий у життєвому циклі тип міцелію складається з гіф, утворених одноядерними клітинами. Проте після статевого процесу з клітини злиття, як правило, розвиваються гіфи, що складаються з дикаріонтичних клітин.

Мітохондрії мають пластинчасті кристти. Комплекс Гольджі відсутній, проте у деяких аскомікотових (зокрема у лабульбеніальних грибів) ендоплазматична сітка відшнуровує цистерни, що нагадують типові диктіосоми.

Джгутикові стадії повністю відсутні.

II

Вегетативне тіло найчастіше представлене розгалуженим септованим міцелієм, рідше (особливо у сахароміцетів) – псевдоміцелієм.

Окремі гіфи міцелію можуть бути видозмінені, найчастіше – в апресорії та гаусторії. Апресорії є органами прикріплення міцелію до субстрату, вони одноклітинні і нагадують присоски. Гаусторії – видозмінені гіфи, що проникають всередину клітини господаря і абсорбують з неї поживні речовини. До видозмінених гіф також належать перфоруючі гіфи – багатоклітинні утвори, що виконують одразу кілька функцій – прикріплення до субстрату, проникнення в нього та поглинання поживних речовин. Перфоруючі гіфи характерні для багатьох грибів – збудників дерматомікозів тварин і людини.

В аскомікотових спостерігається чимало варіантів видозмін не лише гіф, але й міцелію. Серед останніх найпоширенішими є склероції, строми та плодові тіла. Всі ці видозміни пов’язані з утворенням гіфами щільних переплетень, які називають несправжньою тканиною – плектенхімою.

Склероції – це щільні переплетення міцелію, у стані яких гриб переносить несприятливі умови. Зазвичай у склероціях спостерігається диференціація плектенхіми на кору та внутрішню плектенхіму. Гіфи кори товстостінні, забарвлені меланіном у темний колір. Внутрішні гіфи світлі, тонкостінні. У клітинах склероціїв накопичується велика кількість запасних поживних речовин.

Строми також утворені щільними переплетенням гіф, але їх основна функція – це захист (а інколи – піднесення над субстратом) органів нестатевого та статевого спороношень. Тому анатомічна будова стром складніша і включає захисний шар корових гіф, внутрішні гіфи та органи спороношень – пікніди з конідіями або плодові тіла з асками, які занурені у строми.

Плодові тіла – це також видозміни міцелію, утворені плектенхімою. В аскомікотових розрізняють чотири типи плодових тіл: закрите (клейстотецій), напівзакрите (перитецій), відкрите (апотецій) та несправжнє (псевдотецій). Плодові тіла аскомікотових переважно мікроскопічні (виняток становлять пецицальні гриби).

Справжні плодові тіла утворюються з гаплоїдних гіф, з яких частина надалі розвивається в аскогони та антеридії (після статевого процесу з клітин злиття утворюються аскогенні гіфи, що дають початок аскам з аскоспорами), а решта – у захисті структури органів статевого спороношення – плектенхіму плодового тіла. Вона може повністю обростати аски з аскоспорами (тоді утворюються замкнуті плодові тіла – клейстотеції), обростати статеве спороношення лише частково (в цьому випадку утворюються напівзакриті плодові тіла – перитеції, що зазвичай мають вигляд глечика) або розростатися і підносити аски з аскоспорами над субстратом (вкриті плодові тіла – апотеції). Зовнішній шар плектенхіми плодового тіла видозмінюється у його захисну оболонку – перидій. Із внутрішнього шару утворюються додаткові захисні структури (найчастіше – стерильні парафізи).

Несправжні плодові тіла – псевдотеції – на відміну від справжніх, не мають перидію.

III

Розмноження. У більшості аскомікотових у життєвому циклі спостерігається два типи розмноження – нестатеве та статеве, внаслідок яких розвиваються відповідно два типи спороношень – нестатеве (анаморфа) та статеве (телеоморфа).

Нестатеве розмноження відбувається вегетативним шляхом (фрагментацією справжнього міцелію, брунькуванням, артроспорами, хламідоспорами) або за допомогою різних типів конідій – алевроконідій та бластоконідій.

Конідії можуть утворюватись на поодиноких конідієносцях, в кореміях та спородохіях, на ложах або в пікнідах.

Статеве розмноження відбувається аскоспорами, які утворюються в асках (сумках) внаслідок статевого процесу.

Статевий процес у більшості представників відділу – це гаметангіогамія, при якій зливаються протопласти двох недиференційованих на гамети гаметангіїв – аскогону та антеридію. Рідше плазмогамія відбувається між аскогоном та вегетативною клітиною міцелію, оскільки антеридій не утворюється. У деяких аскомікотовихї статевий процес – це соматогамія, при якій копулюють або звичайні вегетативні гіфи, або аскоспори (інколи навіть не виходячи за межі аску).

IV

Життєвий цикл та розвиток статевих спороношень. У життєвому циклі аскомікотових розрізняють три головні події, які інколи називають кардинальними: статевий процес, внаслідок якого відбувається злиття протопластів клітин статевих партнерів (плазмогамія). Після нього або одразу, або після певного періоду існування у дикаріонтичному стані гаплоїдні ядра зливаються (каріогамія), утворюючи диплоїдне зиготичне ядро. Воно одразу або після певного періоду існування у диплоїдному стані редукційно ділиться (мейоз), після чого починається утворення статевого спороношення – аску з гаплоїдними аскоспорами. Аскоспори або проростають гаплоїдним міцелієм, на якому утворюються статеві органи, або одразу купулюють, розпочинаючи новий життєвий цикл.

В аскомікотових життєві цикли різноманітні, але найпоширенішими та детально дослідженими є три типи: а) гаплодиплофазні без утворення дикаріонтичних поколінь; б) гаплофазні з партеногенетичним утворенням псевдодикаріотичного покоління; в) гаплофазні з чергуванням гаплоїдного та дикаріонтичного поколінь.

Перший тип характерний для сахароміцетів.

Другий тип досліджений на прикладі тафринальних грибів. Тут гаплоїдні клітини, що утворюються внаслідок брунькування аскоспор після одного з мітозів стають двоядерними. Хоча вони нагадують дикаріон, проте містять два генетично однакових ядра, тобто є псевдодикаріонтичними.

Третій тип життєвого циклу серед аскомікотових є найпоширенішим. На гіфах гаплоїдного міцелію, який є переважаючою вегетативною стадією гриба, розвивається багатоядерні антеридії та аскогони з трихогінами (у грибів з порядку евроціальних трихогіна відсутня). Ядра в гаметангіях гаплоїдні. Аскогон (або його трихогіна) контактує з антеридієм, у місті контакту утворюється кон’югаційний канал, по якому ядра з антеридію переходять в аскогон і утворюють дикаріонтичні пари. Із заплідненого аскогону розвивається дикаріонтичні гіфи, що дають початок аскогенним гіфам, верхівки яких згодом перетворюються на аски з аскоспорами. Такий життєвий цикл притаманний більшості аскомікотових, що мають плодові тіла.

V

Розвиток аску. У більшості аскомікотових аск розвивається за способом гачка: верхівкова дикаріонтична клітина аскогенної гіфи загинається (утворює т. зв. гачок), причому ядра дикаріону розташовуються у зоні загину. Далі вони одночасно мітотично діляться. Пара ядер різної статі залишається в зоні загину гачка, третє ядро переходить у кінчик гачка, а четверте мігрує до базальної частини клітини. Після цього гачок розділяється двома поперечними перегородками на три клітини – верхівкову, одноядерну, середню дикаріонтичну, базальну одноядерну. Далі верхівкова та базальна клітини гачка зливаються, ядро з верхівкової клітини переходить у базальну, відновлюючи дикаріон. Така клітина надалі може утворювати новий гачок. Середня дикаріонтична клітина гачка розвивається в сумку: вона збільшується в розмірах, ядра дикаріона зливаються, утворюючи зиготичне диплоїдне ядро. Воно одразу редукційно ділиться. Далі зазвичай відбувається один мітоз. Навколо кожного з ядер утворюється цитоплазма, яка вкривається оболонкою. Як наслідок, в аску виникає вісім гаплоїдних аскоспор.

У тафриноміцетів розвиток аску простіший.

У сахароміцетів, які не мають у циклі розвитку дикаріонтичної стадії, спосіб утворення аску є найпростішим – диплоїдна клітина, що утворилась після статевого процесу, одразу або після кількох циклів мітозів редукційно ділиться і перетворюється на аск із чотирма аскоспорами.

Розвиток аскоспор. У молодому аску з ядрами майбутніх аскоспор починається формування їх оболонок. Плазмалеми аскоспор можуть утворюватись двома шляхами: з інвагінацій плазмалеми аску та з інвагінацій мембранного навколоядерного мішка.

Типи асків. Залежно від будови аску, аскоспори з нього звільняються або пасивно (внаслідок ослизнення або автолізу оболонки сумки), або активно викидаються з аску.

Аски, з яких аскоспори звільняються пасивно, називають прототунікатними, а ті, з яких аскоспори викидаються примусово, – еутунікатними. Еутунікатні аски, залежно від будови їх оболонки, поділяють на унітунікатні та бібунікатні.

Унітунікатними називають такі аски, які мають лише одну оболонку.

На верхівках унітунікатних асків часто знаходяться додаткові спеціальні структури, які обумовлюють лише апікальний розрив оболонки сумки, і тим самим визначають напрям відстрілу аскоспор. Сумки, які відкриваються на верхівці кришечкою, називають оперкулятними, а ті, які розриваються щілинами – іноперкулятними.

Бітунікатні аски мають дві оболонки – зовнішню (екзоаск) та внутрішню (ендоаск). На верхівці сумки у просторі між цими оболонками також знаходяться мікрофібрилярне кільце.

VI

Система відділу. В межах відділу виділяють шість класів. До провідних фенотипних ознак цих класів належать: а) наявність справжніх плодових тіл; б) тип асків.

Виділяють наступні класи:

1. Сахароміцети – Saccharomycetes. Плодові тіла відсутні. Аски прототунікатні. Покриви аскоспор утворюються з плазмалеми аску. Специфічна особливість – мананово-глюканові клітинні оболонки.

2. Тафриноміцети – Taphrinomycetes. Плодові тіла відсутні. Аски унітунікатні, проте двошарові. Покриви аскоспор утворюються з плазмалеми аску. Специфічна особливість – здатність аскоспор до брунькування.

3. Сордаріоміцети, або аскоміцети – Sordariomycetes (Ascomycetes). Плодові тіла наявні (клейстотеції, перитеції, апотеції). Аски унітунікатні. Покриви аскоспор утворюються з мембран навколоядерного мішка.

4. Леканороміцети – Lecanoromycetes. Плодові тіла наявні (апотеції, рідше перитеції). Аски унітунікатні, леканорового типу. Покриви аскоспор утворюються з мембран навколоядерного мішка. Специфічна особливість – утворення симбіотичних комплексів із водоростями – лишайників.

5. Локулоаскоміцети, або дотідеоміцети – Loculoacomycetes (Dothideomycetes). Плодові тіла наявні (переважно псевдотеції). Аски бітунікатні. Покриви аскоспор утворюються з мембран навколоядерного мішка.

6. Евроціоміцети – Eurotiomycetes. Плодові тіла наявні (переважно клейстотеції). Аски прототунікатні. Покриви аскоспор утворюються з мембран навколоядерного мішка. Специфічна особливість – відсутність у карпогону трихогіни.

Клас Сахароміцети – Saccharomycetes

Статевий процес – соматогамія. Аски прототунікатні, аскоспори звільняються пасивно. Справжні конідіальні спороношення відсутні.

Типовим порядком є Saccharomycetales.

Порядок Сахароміцетальні – Saccharomycetales

Ознаки порядку повторюють ознаки класу. Сахароміцетальні гриби є переважно сапротрофами, що мешкають у грунті, на поверхні плодів та на інших субстратах, багатих на прості цукри. Деякі cахароміцети у стадії анаморфи здатні викликати хвороби людей (наприклад, рід кандіда – Саndida).

Рід сахароміцес або дріжджі – Saccharomyces (рис. 1). Представники роду Saccharomyces не мають справжнього міцелію, існують у вигляді поодиноких клітин, розмножуються брунькуванням. У практичній діяльності людини найширше використання мають S. сеrеvisiae – цукрові дріжджі. Вони є збудниками бродіння, їх різні штами застосовуються у хлібопекарській та кондитерській промисловості, а також у пивоварінні та виноробстві.

clip_image002

Рис. 1. Saccharomyces cerevisiae: А – вегетативна клітина; Б – клітина, що брунькується; В – псевдоміцелій; Г – аск з аскоспорами

Клас Тафриноміцети – Тарhrinomycetes

Об’єднує гриби, в яких у життєвому циклі наявна коротка гаплоїдна фаза, представлена аскоспорами або міцелієм, що брунькується, та псевдодикаріонтична фаза, протягом якої розвивається розгалужений міцелій, що уражує вищі рослини. Плодові тіла відсутні, аски унітунікатні, проте двошарові, й аскоспори звільняються активно. Клас представляє єдиний порядок Тарhrinales.

Порядок Тафринальні – Тарhrinales

Об’єднує виключно облігатних паразитів судинних рослин. Переважаючою стадією в життєвому циклі є розгалужений міцелій з двоядерними клітинами, який розвивається у міжклітинному просторі тканин рослини-господаря. Аски з аскоспорами утворюються щільним шаром на поверхні такого міцелію. Справжні конідіальні спороношення, як і у сахароміцетів, відсутні.

Порядок включає лише один рід – Тарhrina, до якого входить біля 100 видів.

Рід тафрина – Тарhriпа. До найвідоміших представників роду належить Тарhrina pruni – тафрина сливова. Гриб є облігатним паразитом рослин, який завдає великої шкоди плодівництву, уражуючи сливу, вишню, аличу, терен та ін. На сливі спричиняє утворення здутих, неїстівних плодів.

VII

Клас Сордаріоміцети або Аскоміцети – Sordariomycetes (Аscomycetes)

Переважаючою стадією життєвого циклу є гаплоїдний розгалужений септований міцелій, гіфи якого складаються з одноядерних клітин. Статевий процес – гаметангіогамія, аскогони мають трихогіну. Аски унітунікатні, аскоспори звільняються активно. Сумки утворюються з дикаріонтичних аскогенних гіф, переважно – за способом гачка. Покриви аскоспор розвиваються з мембран навколоядерного мішка аску. Аски у сордаріоміцетів розвиваються у плодових тілах різних типів – клейстотеціях, перитеціях або апотеціях.

У межах класу анаморфи представників більшості порядків (за винятком пецицальних) мають добре розвинені конідіальні спороношення, які утворюються на гаплоїдному міцелії.

Сордаріоміцетів поділяють на порядки, в першу чергу, за типами плодових тіл, видозмінами міцелію (зокрема наявністю стром та їх забарвленням), наявністю конідіальних спороношень та частково – за екологічними особливостями. Провідними та найбільш важливими у практичному відношенні є сім порядків, які представляють три філогенетичні лінії в межах цього класу. Ці лінії розглядають як підкласи – Leotiomycetidae, Sordariomycetidae та Реzizomycetidае.

Порядок Еризіфальні або Борошнисторосяні гриби – Еrysiphales

Порядок об’єднує виключно облігатних паразитів, які викликають захворювання вищих рослин, відоме під назвою «борошниста роса». У класі сордаріоміцетів це єдиний порядок, що має закриті плодові тіла – клейстотеції. Вони мікроскопічні, утворюються на міцелії, що розвиваються на поверхні листків вищих рослин. Сумки еризіфальних унітунікатні, але їх стінка має два шари, що не здатні рухатись один відносно іншого. Строми завжди відсутні. Конідіальні спроношення наявні.

Рід мікросфера – Місrosphaerа. Найпоширенішим видом роду є Місrosphaerа alphitoides – мікросфера дубова (рис. 2). На листках і стеблах молодих пагонів дуба утворюється характерний білий борошнистий наліт з міцелію гриба та конідій. Живлення гриба відбувається за допомогою гаусторіїв, які проникають у тканину рослин. До поверхні листя та інших органів рослин грибниця прикріплюється спеціальними присосками – апресоріями.

У циклі розвитку мікросфери є дві стадії: конідіальна і сумчаста. Конідіальна з’являється на початку літа. Сумчаста стадія розвивається в кінці періоду вегетації.

clip_image004 clip_image006

Рис. 2. Місrosphaerа alphitoides: А – листок дуба, уражений борошнистою росою; Б – плодове тіло – клейстотецій; В – аски з аскоспорами; Г – конідіальне спороношення.

1 – придатки

Рід блюмерія – Blumeriа

Рід філактинія – Рhyllactiпіа

Порядок Гелоціальні – Неlotiales

Види цього порядку мають плодові тіла апотеції дуже маленьких розмірів. Сумки унітунікатні, іноперкулятні, на верхівці розкриваються тріщиною, через яку виходять спори. Конідіальні спороношення наявні, але зустрічаються дуже рідко. Практично всі гелоціальні – сапротрофи на гнилих рослинних залишках, проте поряд із сапротрофами зустрічаються і паразити рослин, які найбільшої шкоди завдають у конідіальній стадії.

Рід монілінія — Мопіlіпіа. Гриби цього роду утворюють склероції у плодах різних рослин з родин розоцвітих та брусничних. Цей рід включає один з найпоширеніших паразитичних видів – Моnilinіа fructigena – монілінія плодова. В циклі розвитку гриба завжди зустрічається конідіальна стадія типу монілія (Моnilіniа) – подушечки коротких конідієносців, на яких утворюються довгі ланцюжки конідій. М. fructigena викликає плодову гниль яблук і груш. Апотеції у цього виду утворюються рідко.

Рід склеротимія – Sclerotіпіа. Найбільш важливий вид цього роду збудник білої гнилі різних сільськогосподарських рослин.

VIII

Порядок Гіпокреальні – Нуросrеаlеs

Порядок об’єднує види, в яких плодові тіла – перитеції, переважно світло забарвлені, м’якої консистенції, завжди занурені у строми найрізноманітнішого забарвлення, які складаються виключно з гіф гриба. Сумки еутунікатні. У складі порядку переважають паразити рослин, зокрема збудники хвороб культурних рослин, паразити членистоногих, паразити на плодових тілах базидіальних грибів тощо; зустрічаються також сапротрофи на рослинних залишках.

Рід клавіцепс – Сlaviceps. Багато представників цього роду розвиваються на злаках.

Найпоширенішим і важливим у господарському відношенні є Сlaviceps рurpurеа – клавіцепс пурпуровий, а хвороба, яку він викликає, має назву «ріжки злаків».

Ріжки пурпурові (Claviceps purpurea), паразитує на багатьох видах злаків, особливо часто на житі, тимофіївці, пирії, вражає ячмінь, пшеницю, особливо тверду.

Цикл розвитку ріжок пурпурових вивчено 100 років тому вченим Л. Р. Тюлянем. Він зв’язав в загальний цикл три послідовні стадії (які раніше рахували окремими грибами).

1. Конідіальна стадія сфацелія.

2. Склероції.

3. Головчасті строми з перитеціями.

Наприкінці літа на заражених рослинах добре видно склероції – ріжки чорно-фіолетового кольору – це зимуюча стадія гриба. Склероції складаються з серцевини, яка покрита корою з меланізованих товстостінних клітин. Склероції містять 3-4% цукрів, 1% багатоатомних спиртів та ліпідів. Склероції зимують у грунті. Їх проростання активується дією низьких температур (-3+50С) на протязі тривалого часу; а потім t010-200С повинна стабілізуватися. Таким чином, досягається досить строга узгодженість циклу розвитку паразиту із фазами розвитку рослини – хазяїна. Вихід аскоспор відбувається в період масового цвітіння злаків.

Строми утворюються з клітин серцевини. На поверхні проростаючих склероціїв з’являються горбочки, а потім невеликі тріщинки корового шару. Потім горбочки видовжуються і диференціюються в кулеподібні головки 1 – 1,5 мм в діаметрі. Це строми, по їх периферії розвиваються декілька перитеціїв червонуватого кольору.

Аскопори ріжків заражають злакові в період цвітіння. Найсприятливіша погода прохолодна та дощова. Після викидання з перитеціїв аскоспори розносяться вітром і потрапляють на рослини. Потрапивши на приймочку маточки, аскоспори проростають і потрапляють до зав’язі. Через декілька днів після зараження на рослинах розвивається конідіальна стадія – сфацелія. В зав’язі утворюється щільна маса міцелія покрита шаром конідієносців, які утворюють велику кількість дрібних конідій, які занурені в краплі „медяної роси”, що охоче поїдається комахами, які сприяють поширенню конідій. Конідії також можуть поширюватись краплями дощу, або переносяться вітром. Поширення ріжків відбувається, в основному, конідіями. Час утворення склероціїв залежить від погоди. Розвиток склероція проходить повільно. Повне іх достигання відбувається з достиганням зерна. Склероції ріжків мають різну форму, розміри, способи поширення в залежності від господаря.

Негативне значення ріжків визначається, в першу чергу, не зниженням врожаю чи погіршенням якості насіння, а токсичним вливом алкалоїдів, що містяться в склероціях. Ріжки – це один з найдавніше відомих отруйних грибів (викликає захворювання клавіцепсотоксикоз).

Рід кордицепс – Соrdyceps. Представники цього роду – паразити комах, павуків ті інколи грибів.

Рід нектрія – Nectria

IX

Порядок Пецицальні – Реzizales

Порядок характеризується наявністю плодових тіл – апотеціїв, розміри яких можуть коливатись від 1 мм до 10 см. У деяких видів плодові тіла великих розмірів, диференційовані на шапинку та ніжку, інші мають підземні (гіпогейні) апотеції. Аски еутунікатні, оперкулятні – на верхівці відкриваються кришечкою. Строми відсутні. Представники порядку – переважно гумусові сапротрофи.

Рід пецица – Реzizа. Для цього роду характерні блюдцевидні або чашовидні апотеції діаметром 1-5 см, переважно бурого або коричневого кольору, розташовані групами, сидячі, м’ясисті.

Більшість пецицових грибів відомі лише у сумчастій стадії, в деяких у циклі розвитку відоме конідіальне спороношення.

Рід Реzizа об’єднує більше 100 видів. Сюди відносяться гриби – сапротрофи.

Рід гелвелаНеlvellа (рис. З В, Г). Плодові тіла прямостоячі, до 10 см заввишки. Гелвела – типовий сапротроф на грунті.

Рід зморшок -Моrchellа (рис. З Б). Плодові тіла – апотеції, великі (6-12 см заввишки), м’ясисто-восковидні, мають конусовидну або яйцевидну шапинку, яка зростається з ніжкою. Найбільш розповсюдженим видом є Моrchellа еsculentа – зморшок їстівний, який має приємні смакові якості.

Рід строчок – Gyromitrа (рис. З А). Для цього роду характерні прямостоячі, м’ясисті апотеції. Шапинка неправильно куляста або яйцевидна, місцями зростається з ніжкою. Види цього роду – грунтові сапротрофи, зустрічаються переважно весною. На відміну від зморшок, строчки є отруйними грибами.

clip_image008 clip_image010 clip_image012 clip_image014

Рис. 3. Їстівні та отруйні пецицальні гриби: А – Gyromitrа; Б – Моrchellа;

В – Неlvella elastіса; Г – Неlvellа сrisра

Порядок Туберальні – Тиberales

Апотеції вторинно замкнуті, макроскопічні, підземні. Симбіотрофи, утворюють ектотрофну мікоризу з деревними породами.

Рід трюфель – Тиber. Трюфелі утворюють підземні (гіпогейні) плодові тіла, які в дозрілому віці замкнуті. Звільнення спор відбувається пасивно.

Трюфелі – гриби, що дуже цінуються гурманами багатьох країн. Серед них найбільше практичне значення має Тuber melanosporum – чорний французький трюфель. Всі трюфелі є облігатними мікоризними грибами.

X

Клас Локулоаскоміцети або Дотідеоміцети – Loculoascomycetes

(Dothideomycetes)

Плодові тіла наявні, представлені псевдотеціями. Аски бітунікатні. Покриви аскоспор утворюються з мембран навколоядерного мішка. Конідіальні спороношення розвинуті.

Порядок Плеоспоральні – Рleosporales

Псевдотеції кулеподібні або грушоподібні, з однією або декількома локулами, занурені у тканину рослини-господаря. Сумки в локулах або утворюють шар гіменію, або зібрані у пучки. Відомі як сапротрофи на різноманітних рослинних залишках, а також паразити рослин.

Рід вентурія – Venturiа. Об’єднує паразитів трав’янистих та деревних рослин, які уражують листя та плоди.

Клас Евроціоміцети – Еurotiomycetes

Плодові тіла наявні (переважно клейстотеції). Аски прототунікатні. Покриви аскоспор утворюються з мембран навколоядерного мішка. Специфічна особливість – відсутність у карпогону трихогіни.

Порядок Евроціальні – Еиrotiales

Характеризується наявністю плодових тіл – клейстотеціїв. Сумки прототунікатні, розташовані у плодових тілах безладно. Аскоспори звільняються пасивно, після руйнування оболонки сумки. В життєвому циклі більшості евроцієвих грибів суттєву роль відіграє безстатеве розмноження за допомогою конідій. Конідіальні стадії належать до родів Аspergillus, Реnicillium.

Тема 7: Відділ Базидіомікотові гриби (Basidiomycota)

Мета: Показати прогресивні ознаки в будові та розмноженні базидіомікотових порівняно з сумчастими. Знайти спільні та відмінні ознаки груп порядків Афілофороїдні і Агарикоїдні гіменоміцети, показати відмінні особливості гастероміцетів.

Професійна спрямованість: Матеріал даної теми може бути використаний вчителем біології при пояснені тем розділу „Царство Гриби”. Біологія. 6 кл.

План

1. Відділ Базидіомікотові гриби: біохімічні особливості та живлення, цитологічні ознаки, будова вегетативного тіла.

2. Розмноження.

3. Життєвий цикл та розвиток статевих спороношень.

4. Типи базидій та базидіоспор.

5. Система відділу. Клас Базидіоміцети.

6. Група порядків Афілофороїдні гіменоміцети.

7. Група порядків Агарикоїдні гіменоміцети.

8. Група порядків Гастероміцети.

9. Характеристика класу Устоміцети або сажкові гриби.

10. Клас Теліоміцети. Цикл розвитку пукцинії злакової.

Основні поняття: соматогамія, дикаріонтичний міцелій, базидії: холобазидії, фрагмобазидії, гетеробазидії, базидіоспори, плодові тіла базидіомікотових, гіменій, парафізи, цистиди, перидій, плактенхіма.

Обрані методи: лекція з елементами бесіди.

Питання для самостійного вивчення:

1. Цикли розвитку твердої та порошистої сажки пшениці.

2. Цикл розвитку пухирчатої сажки кукурудзи.

3. Біологічні та екологічні особливості представників групи порядків Гастероміцети.

4. Біологічні та екологічні особливості представників групи порядків Агарикоїдні гіменоміцети.

5. Біологічні та екологічні особливості представників групи порядків Афілофороїдні гіменоміцети.

6. Походження та еволюція базидіомікотових грибів.

Запитання для самоаналізу і самоперевірки

1.Яка ядерна фаза міцелію домінує в життєвому циклі базидіомікотових грибів?

2.Охарактеризуйте систему відділу Базидіомікотові гриби.

3.Назвіть несправжню тканину грибів, яка утворюється в результаті переплетення і зростання гіф міцелію.

4.Як називається симбіоз гриба і кореня вищих рослин?

5.Як називається спороносний шар шапкових грибів?

6.Назвіть шапкові гриби з трубчастим гіменофором.

7.У якого гриба утворюються міцеліальні тяжі?

8.Як називається оболонка плодового тіла у гастероміцетів?

9.В яку сторону йшла еволюція плодових тіл гастероміцетів?

10. Як називаються спори лінійної іржі, що розвиваються на нижньому боці листка барбарису?

11. Яку будову мають базидії в устоміцетів та теліоміцетів?

12. Яка фаза є домінуючою в життєвому циклі теліоміцетів?

13. Як називаються спори, які утворюються при проростанні телейтоспор?

14. Як називаються спори вегетативного походження у сажкових грибів?

15. Яку назву мають іржасті гриби, в циклі розвитку яких є проміжний хазяїн?

16. Які типи спор розвиваються на гаплоїдному міцелії проміжного хазяїна?

17. Скільки типів спороношення змінюється у повноциклових іржастих грибів?

Рекомендована література

1. Костіков І.Ю., Джаган В.В., Демченко Е.М. та інш. Ботаніка. Водорості та гриби: Навчальний посібник, 2-ге видання, переробл. – К.: Арістей, 2006. – 476 с.

2. Гордеева Т.Н. и др. Практический курс систематики растений. М.: Просвещение -1986. -С. 86-95.

3. Морозюк С.С. Систематика рослин. Лабораторні заняття. К.: Вища школа, 1988. -С. 68-72.

4. Липа О.Л., Добровольський І.А. Ботаніка. Систематика нижчих і вищих рослин. К.: Вища школа, 1975. –С.152-159.

I

Гриби, в яких вегетативне тіло представлене розгалуженим клітинним міцелієм. Вегетативні клітини гаплоїдні або дикаріонтичні, причому дикаріонтична стадія за тривалістю переважає. Статевий процес – соматогамія. Статеве спороношення – базидія з базидіоспорами. Монадні стадії повністю відсутні.

Відділ нараховує близько 30 тис. видів і є другим за кількістю видів після аскомікотових. Еволюція базидіомікотовіих відбувалася паралельно до аскомікотових.

У складі відділу представлені майже всі екологічні групи грибів, у тому числі сапротрофи на різноманітних субстратах, паразити вищих рослин, мікоризоутворювачі, дереворуйнуючі гриби тощо. Зустрічаються також копротрофи та мікотрофи. Серед базидіальних значна кількість видів належить до їстивних або отруйних грибів. Деякі представники мають цінні лікарські властивості.

Біохімічні особливості та живлення. Базидіомікотові синтезують лізин за грибним шляхом (ААА-шлях). Синтез триптофану відбувається по-різному – у шапинкових агарикоїдних грибів він синтезується за допомогою другого комплексу ферментів, у всіх інших – за допомогою четвертого комплексу. Іони заліза поглинаються за допомогою сидерамінів. Поліоли (включаючи маніт) наявні у досить значних кількостях.

Споживання органічних речовин відбувається виключно шляхом абсорбції.

Грибам цього відділу притаманний широкий спектр вторинних метаболітів, до яких належать антибіотики, мікотоксини, інгібітори росту вищих рослин, фітогормони та ін.

Цитологічні ознаки. Клітини базидіомікотових вкриті оболонками, основу яких складають хітин та глюкани. Оболонки, на відміну від аскомікотових, багатошарові. Септи між клітинами прості або доліпорові з відкритою порою (в устоміцетів), прості з порою, закритою дрібними вакуолями (теліоміцети), або доліпорові з парентосомою (базидіоміцетові).

Ядерний апарат евкаріотичний. Міцелій, що розвивається з базидіоспор, має клітини переважно з одним ядром та існує лише короткий час. Переважаюча стадія у циклі розвитку – це дикаріонтичний септований міцелій, де пари ядер утворюються при статевому процесі внаслідок плазмогамії, що одразу не супроводжується каріогамією.

Мітохондрії з пластичними кристами. Комплекс Гольджі відсутній. Одномембранні органели подібні до аскомікотових – це літичні пухирці, хітосоми, ломасоми, мікротільця, вакуоля з клітинним соком. Найпоширенішими типами включень є краплини олії та глобули глікогену.

Вегетативне тіло представлене короткоіснуючим гаплоїдним та довгоіснуючим дикаріонтичним міцелієм. Міцелій, що розвивається із спор статевого спороношення – базидіоспор, – гаплоїдний і часто утворений клітинами, що здатні до брунькування, внаслідок чого може мати габітус псевдоміцелій. Переважаючим у циклі розвитку типом вегетативного тіла є дикаріонтичний міцелій, що розвивається після статевого процесу. Такий міцелій, як правило, рясно розгалужений, багатоклітинний та септований.

Найбільш відомою видозміною міцелію у базидіомікотових є плодові тіла. На відміну від аскомікотових, вони утворюються виключно гіфами дикаріонтичного міцелію. До інших видозмін належать ризоморфи – тяжі зі щільно переплетених гіф, за допомогою яких міцелій здатний швидко переміщуватись у просторі. Для деяких базидіомікотових характерне утворення склероціїв, за допомогою яких гриб зберігає життєдіяльність у несприятливих для нього умовах.

II

Розмноження. Основним способом розмноження базидіомікотових є розмноження за допомогою спор статевого спороношення – базидіоспор. У меншому ступені представлене вегетативне розмноження – частинами міцелію та поодинокими спеціалізованими клітинами, що утворюється внаслідок фрагментації гіф – телейтоспорами, уредоспорами або споживаючими акінетоподібними товсстостінними клітинами – хламідоспорами. Значно рідше зустрічається нестатеве розмноження за допомогою конідій.

Статеве розмноження. На відміну від аскоміцетів, у базидіальних грибів відсутні диференційовані статеві органи. Статевий процес – соматогамія. Вона відбувається або шляхом злиття двох вегетативних клітин гаплоїдного міцелію, або двох базидіоспор, або продуктів їх брунькування. У гомоталічних видів відбувається злиття гіф одного й того ж міцелію. У гетероталічних, до яких відноситься більшість базидіомікотових грибів, копулюють клітини гіф, що беруть початок від спор протилежних знаків: «+» та «-». Після плазмогамії ядра об’єднуються в дикаріони, які згодом синхронно діляться, утворюючи дикаріонтичний міцелій. Такий міцелій може існувати довгий час і є переважаючою стадією життєвого циклу базидіомікотових. Із дикаріонтичних клітин розвивається статеве спороношення – базидія з базидіоспорами.

III

Життєвий цикл та розвиток статевих спороношень. У найбільш загальному вигляді життєвий цикл базидіомікотових включає наступні етапи: з гаплоїдної базидіоспори розвивається гаплоїдний міцелій. Його клітини копулюють, при цьому відбувається плазмогамія, що не супроводжується каріогамією, і утворюється дикаріонтична клітина злиття. З неї розвивається дикаріонтичний міцелій, що є основним вегетативним поколінням базидіомікотових. Окремі дикаріонтичні клітини розвиваються у базидію: в них ядра дикаріону зливаються (каріогамія), відбувається мейоз, і на базидії утворюються гаплоїдні базидіоспори. Таким чином, життєвий цикл гаплофазний, із зиготичною редукцією та гетероморфною зміною поколінь – гаплоїдного та дикаріонтичного міцелію, причому дикаріонтична фаза є переважаючою.

У деяких грибів (наприклад, іржастих) дикаріонтична фаза може утворювати додаткові нестатеві спороношення – ецидіоспори (весняні спори), уредоспори (літні спори), телейтоспори (зимові спори) – або розвивати конідіальні спороношення.

Розвиток базидій. Відомо два основні варіанти розвитку базидій: з поодиноких спочиваючих клітин – телейтоспор – та з верхівкових клітин гіф дикаріонтичного міцелію (переважно за способом пряжки).

При розвитку базидій з телейтоспор її дикаріонтичні ядра зливаються, з телейтоспор її дикаріонтичні ядра зливаються, з телейтоспори виростає диплоїдна базидія, далі в ній відбувається мейоз, і оболонка утворює випини – стеригми, в кожній з яких знаходиться одне гаплоїдне ядро з частиною цитоплазми. Стеригма відділяється від базидії септою, розростаються на верхівці і перетворюється на одноядерну гаплоїдну базидіоспору.

При розвитку з дикаріонтичних гіф міцелію на базидії перетворюються верхівкові дикаріонтичні клітини таких гіф: від оболонки верхівкової клітини гіфи відходить невеликий бічний виріст – пряжка, яка загинається донизу. В цей же час відбувається поділ ядер дикаріону, і в клітині утворюються чотири ядра. Два різностатевих ядра прямують до верхівки гіфи, третє пересувається до основи клітини, а четверте заходить у виріст пряжки. Одночасно з поділом ядер відбувається поділ самої клітини, утворюються дві перегородки – одна відділяє пряжку, друга ділить клітину навпіл. Таким чином, утворюються три клітини: верхня, яка містить два різностатевих ядра, нижня клітина з одним ядром та клітина-виріст, або пряжка, яка також містить одне ядро протилежного статевого знаку. Згодом виріст пряжки доростає до стінки нижньої клітини, і через отвір ядро мігрує в цю клітину, відновлюючи її двоядерність або дикаріонтичний стан.

З верхньої клітини з двома різностатевими ядрами утворюється базидія. Ця клітина поступово розростається, в ній відбувається каріогамія і утворюється диплоїдне ядро. Воно майже одразу редукційно ділиться, утворюючи чотири гаплоїдних ядра. Оболонка майбутньої базидії розвиває випини – стеригми. В кожну стеригму переходить частина цитоплазми базидії та одне ядро. Поступово розростаючись, верхівки стеригми здуваються і перетворюються на базидіоспори.

Таким чином, в обох варіантах базидіоспори розвиваються екзогенно, на відміну від аскоспор, що утворюються ендогенно.

Базидії можуть бути поодинокими (якщо вони розвиваються з телейтоспор) або утворюватися на гіфах розвиненого дикаріонтичного міцелію, складаючи основу гіменію.

Гіменій у базидіомікотових – це шар базидій з базидіоспорами та стерильних захисних елементів. Стерильні елементи, що утворюються в гіменіальному шарі, представлені, в першу чергу, парафізами (вони відокремлюють базидії одну від одної та запобігають злипанню базидіоспор) і цистидами (захищають гіменіальний шар від тиску зверху). Зрідка гіменій розвивається на вегетативному міцелії (зокрема в екзобазидіальних грибів), проте у більшості випадків він формується на поверхні або всередині плодових тіл. Наявність плодових тіл є головною ознакою класу базидіоміцетів (Basidiomycetes).

IV

Типи базидій. За морфологічною будовою базидії поділяються на одноклітинні – холобазидії, та на базидії із септами – фрагмобазидії. Септи у фрагмобазидії можуть бути поздовжніми або поперечними. Фрагмобазидії з поздовжніми перегородками зазвичай поділені септами на чотири клітини (така будова характерна для тремеляльних грибів). Варіанти з поперечними септами найрізноманітніші: в деяких порядках базидія має лише одну септу і поділена на дві клітини – верхню епібазидію та нижню гіпобазиді. В аурікуляріальних, багатьох сажкових та іржастих грибів кількість поперечних септ дорівнює трьом, тобто базидія складається з чотирьох клітин, розміщених одна над одною.

Типи базидіоспор. Хоча всі базидіоспори утворюються екзогенно і мають одне гаплоїдне ядро, вони є досить різноманітними за багатьма морфологічними ознаками.

Базидіоспори, що активно відстрілюються від базидій, називають балістоспорами.

За здатністю до забарвлення розчином Люголя або реактивом Мельцера базидіоспори поділяють на амілоїдні, неамілоїдні та декстриноїдні. В амілоїдних спорах наявний розчинний крохмаль, який з йодом дає брудно-фіолетове забарвлення. Дикстриноїдні спори при забарвленні реактивом Мельцера набувають винно-червоного або коричневого кольору.

V

Система відділу. За наявністю плодових тіл, типами базидій, місцем їх утворення, типами септ, здатністю базидіоспор до брунькування, наявністю у циклі розвитку стадії псевдоміцелію, відділ поділяють на три класи: Basidiomycetes, Teliomycetes та Ustomycetes.

Клас Базидіоміцети – Basidiomycetes.

Провідний клас, до якого входить переважна більшість представників відділу. Головна ознака – наявність плодових тіл (саме їх у побуті зазвичай називають грибами). Базидії одноклітинні (холобазидії), рідше септовані (фрагмобазидії), розвиваються у гіменії.

Плодові тіла базидіоміцетів – карпофори – завжди диференційовані на стерильну та фертильну частини. Стерильну частину плодового тіла – траму – утворюють дикаріонтичні вегетативні гіфи. Фертильна частина утворена гіменієм. Відкрита поверхня плодового тіла, на якій розташовується гіменій, називається гіменофором. Якщо гіменій розвивається всередині плодового тіла, то гіменофор не утворюється, а плектенхіму з гіменієм називають спороносною «тканиною» – глебою. Базидіомікотові гриби, в яких плодові тіла закриті і замість гіменофора мають глебу, називають гастероміцетами, а ті, в яких плодові тіла мають гіменофор, – гіменоміцетами.

Плодове тіло не лише захищає гіменій від пошкоджень, але й підіймає його над субстратом, сприяючи тим самим розповсюдженню базидіоспор.

За консистенцією плодові тіла поділяють на здерев’янілі, корковидні, м’ясисті та желеподібні. За тривалістю існування – на багаторічні та однорічні.

Типи гіменофору. Поверхня плодових тіл, яка у гіменоміцетів несе гіменій – гіменофор – різноманітна за формою і використовується як одна із систематичних ознак при поділі їх на порядки. За загальновживаними класифікаціями, до основних морфологічних типів гіменофору належать: гладенький, складчастий, шипастий, дедалієвидний, трубчастий та пластинчастий.

Система класу. За сучасними молекулярними даними, в межах класу виділяється вісім основних ліній та 14 великих відокремлених молекулярних клад, які розглядають як порядки.

Для зручності порядки згруповані за традиційними морфологічними групами відповідно до типу базидії – холо- чи фрагмобазидія (з цією ознакою добре корелює консистенція плодового тіла – драглиста вона чи ні). Холобазидіоміцети розділені на гіменоміцети та гастероміцети. Гіменоміцети поділені на тих, що мають незагниваючі плодові тіла (більшість з них традиційно називають трутовиками) – т. зв. афілофороїдні гіменоміцети, та гриби із загниваючими плодовими тілами (традиційна назва – шапинкові гриби), або агарикоїдні гіменоміцети.

1. Афілофороїдні гіменоміцети (Роlyроrales, Thelephorales, Fistulinales, Hymenochaetales, Canthareiiaies).

2. Агарикоїдні гіменоміцети (Воletales, Agaricales, Russulales).

3. Гастероміцети (Lycoperdales, Sclerodermatales, Nidulariales, Phallales).

4. Фрагмобазидіоміцети з драглистими плодовими тілами (Auriculariales, Tremellales).

VI

Афілофороїдні гіменоміцети

Велике практичне значення афілофороїдних гіменоміцетів обумовлене, в першу чергу, здатністю багатьох їх представників спричиняти руйнування деревини. Звідси походить і їх традиційна назва – дереворуйнуючі гриби.

За фізіологічною ознакою дереворуйнуючі гриби поділяють на дві основні великі групи: целюлозо- та лігнінрозкладаючі.

У той же час деякі афілофороїдні гіменоміцети з м’ясистими карпофорами є цінними їстівними грибами (наприклад, гриб-баран, трутовик розгалужений, печіночниця, більшість рогатикових грибів та ін.).

Серед афілофороїдних гіменоміцетів відомо чимало лікарських грибів (наприклад, трутовик лаковий, чага, лентин та ін.). Деякі з них (наприклад, шиітаке та трутовик лаковий) вже введені у промислову культуру як джерело сировини для фармакології.

Проте у філогенетичному відношенні група афілофороїдних гіменоміцетів є збірною. Нижче наводяться п’ять основних порядків.

clip_image016Порядок Поліпоральні – Polyporales

Плодові тіла гімнокарпні, незагниваючі (однорічні або багаторічні, здерев’янілі, корковидні або м’ясисті незагниваючі, з гіменофором різних типів). Ксилотрофи та факультативні паразити.

Група 1. До групи входить найнебезпечніший дереворуйнуючий домовий гриб – Serpula lacrymans (мал.1).

Гриб оселяється на дерев’яних деталях підвалів та нижніх поверхів будинків.

1. Serpula – зовнішній вигляд міцелію гриба на деревині

clip_image018Група 2. Рід летипорLaetiporus. Плодові тіла однорічні. Шапинки сидячі, водянисто-м’ясисті, жовтогарячі або сірчано – жовті. Гіменофор трубчастий, трубочки короткі, сірчано-жовті. Спори безбарвні. Найвідомішим представником роду є Laetiporus sulphureus летипор сірчано-жовтий, або трутовик сірчано-жовтий (мал. 2). Гриб є паразитом багатьох листяних дерев.

2. Laetiporus – зовнішній вигляд плодового тіла

clip_image020Група 3. Рід піптопор – Piptoporus. Плодові тіла однорічні, подушковидні або округлі, сидячі, м’ясисто-коркові. Досить поширеним є Piptoporus betulinus піптопор березовий, або губка березова (мал.3). Губка березова – факультативний паразит.

3. Piptoporus betulinus – загальний вигляд плодових тіл

clip_image022Група 4. Рід поліпор Polyporus. Плодові тіла однорічні, у вигляді шапинки з ніжкою. Гіменофор трубчастий. Досить часто зустрічається Polyporus

squamosus поліпор лускатий, або трутовик лускатий (мал.4) – зокрема на живих та мертвих стовбурах широколистяних порід.

4. Polyporus squamosus – загальний вигляд плодового тіла

Група 5. Рід фомес Fomes. Плодові тіла зазвичай великих розмірів, багаторічні, копитовидні. Гіменофор трубчастий. Надзвичайно поширеним є Fomes fomentariusтрутовик справжній (мал. 5). Міцелій гриба розвивається в середині деревного субстрату, а на поверхні ураженого дерева формуються багаторічні плодові тіла. Оселяючись на живому дереві, трутовик справжній паразитує на ньому. Після загибелі дерева трутовик справжній продовжує розвиватися вже на мертвій деревині, живлячись при цьому сапротрофно.

clip_image024

5. Fomes fomentarius А – загальний вигляд плодового тіла; Б – поздовжній розріз через плодове тіло; В – поперечний розріз через гіменофор. 1 – базидія з базидіоспорами

clip_image026Порядок. Телефоральні – Thelephorales

Плодові тіла гімнокарпні, однорічні (переважно коркоподібної консистенції або м’які, з гладеньким або шипастим гіменофором). Утворюють ектотрофну мікоризу.

Рід телефора Thelephora (мал.6).

6. Thelephora terrestris: загальний вигляд плодових тіл

Порядок Гіменохетальні – Hymenochaetales

Рід фелін - Phellinus. Плодові тіла багаторічні, сидячі, копитовидні, розпростерто-відігнуті або розпростерті, корковидної або дерев’янистої консистенції. Гіменофор трубчастий.

Дещо подібні до трутовика справжнього плодові тіла має Phellinus igniarius – трутовик несправжній (мал. 7).

clip_image027clip_image029

Порядок Кантареляльні – Canthareiiaies

Плодові тіла гімнокарпні, однорічні, м’ясисті, але незагниваючі; гіменофор гладенький, складчастий (переважно у вигляді пластинок з анастомозами) або шипастий. Ектомікоризні гриби.

clip_image031Рід кантарел або лисичка – Cantharellus. До цінних їстівних грибів належить Cantharellus cibarus - лисичка звичайна (мал. 8А).

Рід кратерел або чорна лисичка -Craterelus. Серед видів роду також є їстівні гриби, наприклад Craterelus cinereus – кратерел попелясто-сірий (мал. 8Б).

clip_image032

VII

Агарикоїдні гіменоміцети

Гіменій у гіменоміцетів звичайно або з самого початку лежить відкрито, але в багатьох агарикових грибів він спочатку прикритий сплетінням гіфів – покривалом. Але на момент дозрівання базидіоспор гіменій завжди відкритий. При цьому покривало розривається, залишаючи гриби на шапці та ніжці.

Розрізняють два типи покривал:

Загальне, що одягає все плодове тіло разом з ніжкою і шапинкою. Після розриву покривала, воно залишається у вигляді чашовидної піхви в основі ніжки та лусочок на шапинці. Це добре видно у червоного мухомора. Крім загального, у червоного мухомора є і часткове покривало, яке з”єднує у молодого плодового тіла краї шапинки з ніжкою і прикриває тільки гіменофор з гіменієм. При дозріванні краї шапинки розгортаються, часткове покривало розривається і залишається лише у вигляді кільця на ніжці і у деяких видів, як бахрома по краю шапинки. У деяких грибів кільце на ніжці швидко зникає, у інших, н-д, у шампіньонів, зберігається. До речі, у деяких грибів є тільки часткове покривало ( у тих же шампіньонів), у інших може бути тільке загальне.

Порядок Болетальні - Воletales

Плодові тіла гімнокарпні, однорічні, загниваючі. Гіменофор трубчастий або пластинчастий. Утворюють ектотрофну мікоризу. Включає три основні родини.

Більшість видів порядку є їстівними.

Родина болетові – Воletaceae. Об’єднує представників з трубчастим гіменофором.

Рід болет - Boletus. Має плодові тіла з м’ясистими шапинками та товстими ніжками. Всі представники цього роду належать до їстівних грибів.

Білий гриб або боровикBoletus edulis(мал. 9А) – є одним з найвідоміших та найпопулярніших їстівних грибів.

Боровик зернистоногий або синякBoletus erythropus (мал. 9Б). У сирому стані гриб отруйний, проте після термічної обробки його вживають у їжу.

Сатанинський грибBoletus satanas (мал.9В) – вельми схожий із синяком. У сирому вигляді плодові тіла містять токсини локальної збуджуючої дії, які, проте, повністю руйнуються при відварюванні.

Польський гриб Boletus badius (мал.9Г).

Рід бабка або лекцинLeccinum. Найвідомішими представниками роду є підосичник та підберезовик.

Підосичник або бабка червона Leccinum auranticum.

Підберезовик або бабка темна - Leccinum scarbum (мал.9Д).

Рід моховик або ксерокомXerocomus.

clip_image033clip_image035

Рід маслюкSuillus.

clip_image037Маслюк звичайнийSuillus luteus(мал. 10).

clip_image038Родина свинухові або паксиловіPaxillaceae. Об’єднує болетальні гриби із пластинчастим гіменофором.

clip_image040Рід свинуха або корбанPaxillus- об’єднує неїстівні та отруйні гриби.

Свинуха тонка Paxillus inovolutus (мал. 11)

clip_image041

Порядок Агарикальні – Agaricales

Плодові тіла гімнокарпні або геміангіокарпні, однорічні, загниваючі; гіменофор пластинчастий.

Загальне покривало в агарикальних може бути відсутнім або наявним.

Часткове покривало, коли воно наявне, складається з більш-менш щільної плектенхіми, і його залишки, як правило, зберігаються у вигляді кільця на ніжці.

Система порядку розглядається на прикладі 10 родин, до яких входить переважна більшість їстівних та отруйних агарикальних грибів.

Родина трихоломовіTricholomataceae. Найпоширенішими та найзідомішими родами є міцена, маразміус, говорушка, трихолома, опеньок.

clip_image043Рід опеньокArmillaria– один з небагатьох родів трихоломових грибів, що має часткове покривало. Більшість видів є сапротрофами, які розвиваються на відмерлій деревині, або факультативними паразитами.

Опеньок осіннійArmillaria mellea (рис. 12). Паразитує на багатьох видах дерев та чагарників, належить до небезпечних дереворуйнуючих грибів.

clip_image044

clip_image046Родина гливові, або плевротові,Pleurotaceae. Ніжка у гливових або ексцентрична, або взагалі відсутня, і тоді плодові тіла консолевидні. Гриби цієї родини є ксилотрофами, розвиваються на мертвій деревині або на стовбурах та гілках ослаблених дерев.

Глива або плеврот черепичнийPleurotus ostreatus (мал. 13). Вирощується у промислових масштабах у багатьох країнах світу, в тому числі в Україні.

clip_image047

Родина печерицеві або агариковіAgaricaceae. Плодові тіла геміангіокарпні, завжди без вольви. Гіменофор до моменту дозрівання базидіоспор закритий частковим покривалом.

Рід печерицяAgaricus.

Печериця двоспороваAgaricus bisporus (мал. 14) – культивується вже близько 300 років.

clip_image049clip_image050

Печериця степова Agaricus campestis – масово зростає на полях та луках.

Родина мухоморові або аманітові - Amanitaceae. Плодові тіла геміангіокарпні, із загальним покривалом, залишки якого зберігаються при основі ніжки у вигляді стійкої вольви (піхви), інколи також на поверхні шапинки у вигляді білих пластівців. Часткове покривало є, рідше відсутнє.

Рід аманіта або мухомор - Amanita. Серед усіх грибів цей рід вважається найнебезпечнішим, оскільки містить найбільшу кількість отруйних та смертельно отруйних видів.

Всі види роду утворюють ектотрофну мікоризу з багатьма деревними, породами

clip_image051clip_image053Бліда поганка або мухомор зеленийAmanita phalloides (мал. 15). Бліда поганка є смертельно отруйним грибом, який містить плазмолітичні токсини. Для людини летальна доза кладаєс цього гриба складає 2-3 г.

Мухомор білий Amanita verna. Токсичні властивості цього виду ідентичні до блідої поганки.

Мухомор смердючий Amanita virosa. Характерна особливість гриба – неприємний запах та смак м’якуша, через що випадки отруєнь ним нечисленні. Проте за складом та концентрацією токсинів мухомор смердючий майже ідентичний до блідої поганки та білого мухомора.

clip_image055Мухомор червонийAmanita muscaria (мал. 16Б) росте у листяних та хвойних лісах. Плодові тіла містять нейротоксин мускарин.

Мухомор цезарівAmanita caesarea (мал. 16А). Цінний їстівний гриб, який занесено до Червоної книги України.

clip_image056Родина гнойовикові або коприновіCoprinaceae.

clip_image058Рід гнойовик або копринусCoprinus. Поселяються на гної, рідше на ґрунті, збагаченому органічною речовиною, завдяки чому отримали свою назву.

Гнойовик чубатийCoprinus comatus (мал.17А). Молоді плодові тіла гриба їстівні, проте при вживанні з алкоголем спричинюють отруєння, оскільки містять токсин локальної збуджуючої дії – коприн.

clip_image059Гнойовик чорнильнийCoprinus atramentarius (мал. 17Б).

clip_image061Родина строфарієві – Strophariaceae.

Несправжній опеньок сірчано-жовтий, або гіфолома групова – Hypholoma fasciculare (мал. 18). Гриб отруйний, містить плазмолітичні токсини.

clip_image062

Порядок Сироїжкові або Русуляльні Russulales.

clip_image064Рід сироїжка Russula (рис. 19). До їстівних грибів належить сироїжка луската, до неїстівних, які у сирому вигляді здатні спричинювати шлункові розлади, – сироїжка блювотна.

clip_image065

Сироїжка луската, товстуха Russula virescens - має великі хрусткі плодові тіла. Шапинка зелена, луската.

Сироїжка блювотна Russula emetica. Шапинка рожева або червона, гладенька.

clip_image067Рід хрящ-молочник Lastarius. (мал.20).

clip_image068

Рижик або хрящ-молочник смачний Lastarius deliciosus. Вважається одним з найцінніших їстівних грибів.

Чорний груздь або хрящ-молочник оливково-чорний Lastarius turpis. Їстівний і використовується переважно на засолювання.

VIII

Гастероміцети.

Гастероміцети характеризуються тим, що їх плодові тіла повністю замкнені до повного дозрівання базидіоспор (ангіокарпні плодові тіла). Базидіоспори не тільки формуються всередині плодового тіла на одноклітинних базидіях, але й відділяються від останніх також під прикриттям оболонки. Вивільнення базидіоспор відбувається в результаті розриву або загального руйнування оболонки плодового тіла. Гастероміцети в основному грунтові сапрофіти: гриби родів лікопердон /Lycoperdon, окремі види/, порховка /Bovista/, головач або кальвація /Calvatia/. Деякі з гастероміцетів – мікоризоутворювачі, н-д: склеродерма /Scleroderma/, інші – сапрофіти на рослинних рештках: гніздівка, дощовик грушовидний /Lycoperdon pyriforme/. Форма, розміри, забарвлення плодових тіл досить різноманітні. Деякі (в основному, представники порядку фалюсових) мають неприємний запах падалі, який приваблює комах, які сприяють поширенню базидіоспор.

Плодові тіла гастероміцетів можуть бути підземні (більш примітивні за будовою), напівпідземні та наземні.

Наземні бувають сидячі, з псевдоніжкою (як у головача) або із справжньою ніжкою. У деяких видів утворюється особливий плодоносець, часто у вигляді ніжки, як правило губчастої структури (рецептакул) (рід фаллюс)

Оболонка плодового тіла – перидій, розвинутий добре і буває одно-, дво- і багатошаровий. При цьому розрізнюють зовнішній шар – екзоперидій та внутрішній шар – ендоперидій. Можуть мати різну будову, вигляд поверхні, консистенцію.

Розривається оболонка плодового тіла різними способами.

Внутрішня частина плодового тіла називається глеба (гльоба). В ній утворюються порожнини (камери) різної форми. Поверхня камер вистелена гіменієм, що містить базидії, на яких формуються базидіоспори на довгих стеригмах. У деяких видів базидії не утворюють гіменію, а розміщені в камері невпорядковано. Камери відділені одна від одної безплідними ділянками глеби – трамами.

Порядок Дощовикові або ЛікопердальніLycoperdales

Гастероміцети; плодові тіла ангіокарпні.

clip_image070Рід лікопердон або дощовикLycoperdon (мал. 21). Плодові тіла дощовика грушовидні, із звуженою несправжньою ніжкою. Плодові тіла їстівні в молодому віці.

clip_image071clip_image073 До порядку відноситься також рід головач - Calvatia (мал.22).

clip_image074

clip_image076

Рід геаструм або земляна зірочка – Geastrum (мал.23).

clip_image077

Порядок Несправжньодощовикові або Склеродерматальні - Sclerodermatales

Рід несправжній дощовик або склеродермаScleroderma (мал.24) інколи помилково вважається трюфелем, оскільки розвиток плодового тіла починається під землею. Несправжні дощовики є отруйними грибами.

clip_image079Несправжній дощовик оранжевий або склеродерма оранжева Scleroderma aurantiacum. Плодові тіла кулясті, бульбовидні, часто приплюснуті, сидячі.

clip_image080Порядок Гніздівкові або НідуляріальніNidulariales

Плодові тіла ангіокарпні, мають форму кошика.

Рід ціатус або бокальчикCyathus (мал.25).

Порядок Веселкові або Фаляльні – Phallales

Плодові тіла ангіокарпні, зі складною диференціацією; ендоперидій ослизнюється, екзоперидій розривається, базидіоспори не відстрілюються, поширюються комахами. Ґрунтові сапротрофи та мікоризні гриби.

Рід веселка або фалус Phallus. Плодові тіла великі, складаються із дзвониковидної глеби, яку у зрілому стані над поверхнею ґрунту підносить губчаста стерильна ніжка – рецептакул. У лісах часто можна знайти гриб веселку звичайну, який привертає увагу різким, неприємним запахом гнилого м’яса.

clip_image082

Веселка смердюча або фалус смердючий Phallus impudicus (рис. 26). Внутрішню слизову оболонку плодового тіла застосовують у народній медицині як протиревматичний засіб.

clip_image083

Рід мутинMutinus (мал.27А) – дещо нагадує веселку, але має дрібніші плодові тіла, і глеба не набуває вигляду шапинки. В Україні рід представлено одним видом – мутином собачим (Mutinus caninus), який занесений до Червоної книги України.

clip_image085

clip_image086

Рід сітконоска або диктіофора Dictyophora (мал. 27 В) - включає лише один вид –clip_image088Dictyophora duplicata- сітконоска подвоєна. Диктіофора подвоєна занесена до Червоної книги України під категорією І – «зникаючі види»;

Фрагмобазидіоміцети з драглистими плодовими тілами

Порядок АурікуляріальніAuriculariales

Рід аурикуляріяAuricularia

clip_image090Іудине вухо або аурикулярія ІудиAuricularia auricula-judae (мал. 28).

clip_image091

Порядок ТремеляльніTremellales

clip_image093

clip_image094Рід тремелаTremella (мал. 29).

IX.

Клас Устоміцети або сажкові гриби – Ustomycetes

Плодові тіла відсутні, базидія одно- або багатоклітинна, виростає з товстостінної спочиваючої спори – телейтоспори. В циклі розвитку телейтоспора зазвичай виконує функцію зимуючої стадії, в якій гриб переносить несприятливі умови. Телейтоспори круглі або кулясті, зі щільною оболонкою чорного або фіолетового кольору, утворюються у великих кількостях у вигляді чорного пилу восени в уражених грибом органах рослини-господаря. Ці скупчення телейтоспор, або соруси, надають ураженим органам рослини обгорілий вигляд. Уражені органи перетворюються на сажкоподібну масу. Звідси походить назва хвороби, яку викликають устоміцети , або сажкові гриби – сажка. Базидіоспори здатні брунькуватися або попарно копулювати, утворюючи дикаріонтичний міцелій.

Зараження відбувається різними шляхами. Розрізнять три способи зараження рослин сажковими грибами:

1. Зараження відбувається під час проростання насіння: тверда сажка зернових культур, порошиста сажка кукурудзи.

2. Зараження відбувається в зав’язі під час цвітіння злаків. Характерний для порошистої сажки пшениці (Ustilago tritici) та ячменю (U. nuda).

3. Уражуються всі наземні органи рослини – господаря в молодому віці. Цей спосіб зараження характерний для пухирчастої сажки кукурудзи (Ustilago zeae).

Спочатку тривалий час зараження рослини сажковими грибами є непомітним зовні. Лише через деякий час можна помітити перші ознаки захворювання. Інкубаційний (прихований) період при різних сажкових хворобах різний (від 2-3 неділь до 3 років).

Міцелій сажкових грибів розростається переважно в живих клітинах рослини-господаря. Гіфи – тонкі безбарвні нитки в заражених клітинах утворюють гаусторії гроновидної форми. Формування спор у більшості сажкових грибів відбувається в тканинах різних частин квітки, плоду чи насіння (у деяких представників в тканинах надземних вегетативних органів).

Формування спор. До кінця літа в певних органах (в основному, в органах розмноження) утворюються окремі скупчення міцелію, який називається спорогенним. Його гіфи розпадаються на окремі клітини, що перетворюються на сажкові спори. Скупчення цих спор, що заміщають тканину рослини-господаря, називаються сорусами. Ознаки їх будови використовують для визначення видів.

У деяких видів утворюються так звані клубочки спори тісно з’єднані між собою, які не розпадаються тривалий час. Клубочки можуть бути оточені щільною оболонкою, що утворюється стерильними клітинами. У інших видів стерильні клітини можуть знаходитись всередині клубочків.

Формування спор супроводжується збільшенням їх розмірів і розмірів соруса. Покриви зараженого органа розриваються, спори звільнюються і розносяться вітром. У хворих рослин проявляються потворні зміни. Уражена зернівка може досягати розмірів кулака (такі утвори називають галами). Гали можуть мати різну форму. У пухирчастої сажки кукурудзи гали мають вигляд білих пухирів. Окремі види сажкових грибів викликають зменшення розмірів уражених рослин – карликовість (наприклад, у пшениці).

Більше половини видів сажкових грибів паразитує на злаках. Інші родини, представники яких уражуються сажкою, – осокові, складноцвіті, жовтецеві, гречкові, фіалкові, гвоздичні, лілійні (75 родин вищих рослин не уражуються сажкою). Сажкові гриби, що уражують культурні рослини, звичайно поширюються плодами і насінням, тобто за сприянням людини. Зараження сажковими грибами зменшує урожай на 20-30 %.

Для ефективної боротьби з сажковими хворобами необхідно знати цикл їх розвитку, строки і способи зараження і час, коли спора життєздатна. Заходи боротьби:

1. Протруювання насіння (обробка фунгіцидами).

2. Термічне знезараження (45-47о С – 3-4 год.)

3. Застосування сівозмін.

4. Виведення стійких сортів, але це нелегко, тому що сажкові гриби проявляють велику здатність до мутацій.

У межах класу, за способом проростання телейтоспор, виділяють 2 порядки – Ustilaginales та Tilletiales, представники, яких – виключно облігатні паразити вищих рослин.

Порядок Устилягінальні – Ustilaginales

Телейтоспори проростають чотириклітинною базидією (або проміцелієм), по боках якої розташовані базидіоспори.

Устиляго маїсовий (збудник пухирчастої сажки кукурудзи) – Ustilago maydis. Збудник пухирчастої сажки кукурудзи може уражувати різні органи рослини:міжвузля стебел, листки, жіночі та чоловічі квітки. Дикаріонтичний міцелій, що виникає після копуляції спор, заражує рослину. Потрапивши у тканини, міцелій розростається, зумовлюючи місцеві ураження у вигляді пухлин чи галів, заповнених телейтоспорами паразита. Телейтоспори здатні одразу проростати, викликаючи нові зараження рослин

clip_image096Рис. 30. Ustilago maydis:
A – пухирчаста сажка кукурудзи – зовнішній вигляд ураженого початку;
Б – схема життєвого циклу.
1 – телейтоспора; 2 – проростання телейтоспори; 3 – базидія з базидіоспорами; 4 – базидіоспора;
5 – брунькування базидіоспор;
6 – кон’югація базидіоспор;
7 – дикаріонтичний міцелій

Устиляго пшениці (збудник летючої сажки пшениці) – Ustilago tritici. Збудник летючої сажки пшениці уражує рослини під час цвітіння. Для цього телейтоспора повинна потрапити на приймочку квітки пшениці, де вона проростає чотириклітинною базидією. Саме в цей момент відбувається редукційний поділ і утворення гаплоїдних ядер. Дикаріон виникає шляхом переходу ядер з однієї клітини базидії в іншу або копулюють клітини сусідніх базидій. З клітини базидії, яка стала двоядерною, виростає дикаріонтичний міцелій, який по пилковій трубці проникає у зав’язь квітки. Проте це не заважає розвитку насінини, яка зовні здається нормальною хоча в тканинах її ендосперму та в зародку знаходиться міцелій паразита. Заражене зерно, потрапивши в грунт, нормально проростає, і з нього спершу розвивається зовні нормальна рослина. Проте разом із розвитком рослини росте й міцелій гриба, поширюючись у тканинах по міжклітинниках. Потім міцелій потрапляє у колос, що закладається, рясно там розростається, руйнує зерна і колоски та, зрештою, розпадається на окремі телейтоспори. Останні здатні до проростання без періоду спокою, розносяться вітром на квітучі в цей час колоски, заражаючи зав’язь так, зазначено вище.

clip_image098

Рис. 31. Ustilago triticі. A – колос пшениці, уражений летючою сажкою; Б – схема життєвого циклу. 1 – розсіювання і перенесення телейтоспор на квітуючі рослини; 2 – спори на приймочці квітки; 3 – проростки гриба проникають у зародок насінини; 4 – уражене зерно (зовні не відрізняється від здорового);
5 -зріз через уражену зернину (в оболонці видно міцелій гриба); 6 – проростання грибниці

Порядок Тілеціальні – Tilletiales

Телейтоспори проростають одноклітинною базидією-проміцелієм, на верхівці якої розташовані базидіоспори. Характерним представником порядку є Tilletia caries – збудник захворювання, відомого під назвою „тверда сажка пшениці.”

Тілеція пшениці (збудник твердої сажки пшениці) – Tilletia caries. При цьому захворюванні в колосках уражених рослин замість зернівок утворюється щільно складена маса телейтоспор, які під час обмолоту зерна висипаються, потрапляють на здорове насіння і зимують на ньому. Навесні телейтоспори проростають базидіями. Базидіоспори або безпосередньо копулюють між собою, або спершу брунькуються , а потім копуляція відбувається між клітинами, що брунькуються. Розвивається дикаріонтичний міцелій. Гриб прориває тканини молодих проростків., проникає у конус наростання, просувається вгору, пронизуючи вузли та міжвузля. На момент формування колоска в уражених рослинах замість зернівок розвивається міцелій, активно використовуючи поживні речовини рослини. Згодом міцелій розпадається на окремі товстостінні телейтоспори.

Рис. 32. Tilletia caries: A – колос пшениці, уражений твердою сажкою; Б – схема життєвого циклу. 1 – колоски пшениці, уражені сажкою;
2 – зерна, виповнені телейтоспорами (сажкові мішечки); 3 – розпилення телейтоспор із роздавленого сажкового мішечка; 4 – телейтоспори на зерні пшениці; 5 – проростання телейтоспор на зерні; 6 – проникнення гіф гриба у проростки пшениці

clip_image100

X

Клас Теліоміцети – Teliomycetes

Плодові тіла відсутні, базидія багатоклітинна (фрагмобазидія), утворюється з телейтоспори. Базидіоспори завжди проростають гіфою.

Порядок Урединальні або Іржасті гриби – Uredinales.

Симптоми при ураженні рослин – плями або смуги звичайно іржаво-бурого кольору. Звідси і назва грибів цієї групи. Іржасті гриби паразитують на вищих судинних рослинах з багатьох родин. Відмінна риса цієї групи грибів – це наявність в циклі їх розвитку декількох різних за формою та функціями спороношень, які називають стадіями розвитку гриба.

Пукцинія злакова або збудник стеблової, лінійної або чорної іржі злаків – Puccinia graminis. Цей гриб паразитує на багатьох культурних і дикоростучих злаках. Дуже шкодочинний. Однак початок розвитку гриба відмічається не на злаках, а на рослинах зовсім інших груп, в даному випадку на барбарисі, на листках якого в кінці квітня – початку травня з’являються оранжеві плями. Це спороношення утворене гаплоїдним міцелієм. Має вигляд утворів глечикоподібної форми, що наз. спермогоніями або пікнідами; в порожнині їх від конідієносців відчленовуються дрібні гаплоїдні конідії, які називаються пікноспорами або спермаціями (1). Ці спори переносяться комахами на інші листки. Але пікноспори самі не можуть викликати інфекцію. Для дальшого розвитку гриба необхідно злиття двох спермаціїв (+) (-). Рівнозначно статевому процесу. Утворюється дикаріофітний міцелій. З нижнього боку листка барбарису формуються ецидії – утвори, всередині яких утворюються двоядерні ецидіоспори (2) округлої форми, яскраво-жовті. Далі ецидіоспори повинні потрапити на рослини родини Злакових (уражуються листки, стебла). Розвивається двоядерний міцелій, на якому розвиваються літні спори – уредоспори (3). Під тиском уредоспор епідерміс листка чи стебла і спори (оранжевого кольору, яйцевидної форми, одноклітинні, двоядерні) розносяться вітром. Протягом літа може утворитись декілька поколінь уредоспор. Можуть поширюватись на значні відстані.

До кінця літа на місці уредоспор, на тому ж двоядерному міцелії утворюються двоклітинні з темною товстою оболонкою телейтоспори (4). Вони розміщені на ніжках в телейтоспороношеннях, так званих пустулах, що проривають епідерміс. Телейтоспори слугують для перезимівлі гриба. Весною в них відбувається каріогамія (тобто відбувається справжній статевий процес) – до проростання спори. Диплоїдне (2n) ядро ділиться двічі, утворюється 4 гаплоїдних ядра, вони дають початок базидіоспорам. Базидіоспори сидять на стеригмах фрагмобазидій (4 клітинні базидії), що утворюються з кожної із двох клітин телейтоспори.

Базидіоспора, потрапляючи на листок барбарису, дає початок спермогонію чи пікніді.

Таким чином, повний життєвий цикл збудника лінійної іржи пшениці складається з 5 послідовних спороношень:

1) спермогонії чи пікніди із спермаціями або пікноспорами;

2) ецидії з ецидіоспорами;

3) уредостадія з уредоспорами;

4) телейтостадія з телейтоспорами;

5) фрагмобазидія з базидіоспорами.

Види грибів, які мають всі 5 видів спороношень, називаються повноцикловими. У деяких видів можуть випадати певні спороношення – їх називають неповноцикловими (цикл проходить тільки на рослині-господарі).

Рис. 33. Puccinia graminis: A – зовнішній вигляд уражених листків барбарису; Б – поперечний зріз через листок барбарису; В – уредопустули на стеблі та листках злаку; Г – зріз через уредопустулу; Д – уредоспори; Е – телейтопустули на стеблі та листках злаку; Є – зріз через телейтопустулу; Ж – проростання телей-тоспори.
1 – пікніди (спермогонії); 2 – ецидій з ецидіоспорами; 3 – базидія з базидіоспорами

clip_image102

Тема 8: Ліхенізовані гриби або Лишайники (Lichenophyta)

Мета: Показати, що лишайники є симбіотичними організмами, які відрізняються від решти рослин особливими морфологічними типами та фізіолого-біохімічними процесами.

Професійна спрямованість: Матеріал даної теми може бути використаний вчителем біології при пояснені теми „Лишайники”. Біологія. 6 кл.

План

1. Лишайники, їх відмінність від інших рослин.

2. Компоненти лишайників та їх взаємовідношення.

3. Морфологія лишайників.

4. Анатомічна будова лишайників.

5. Розмноження лишайників.

6. Основні таксони ліхенізованих грибів та їх місце у системі.

Основні поняття: талом, слань, симбіоз, мікобіонт, фікобіонт, морфологічні типи лишайників: накипні, листуваті, кущисті; гомеомерна слань, гетеромерна слань, коровий шар, гонідіальний шар, ризини, ризоїди, гомф, псевдогомф, соредії, ізидії, плодові тіла лишайників: апотеції, гастеротеції, перитеції, конідії, стилоспори.

Обрані методи: лекція з елементами бесіди.

Питання для самостійного вивчення:

1. Взаємовідношення гриба та водорості у складі лишайника.

2. Порівняти гомеомерну та гетеромерну слані.

3. Екологічні групи лишайників.

4. Значення лишайників.

Запитання для самоаналізу і самоперевірки

1. Як називається шар гетеромерної слані, де зосереджені водорості?

2. Назвіть листуваті лишайники.

3. Назвіть основні органічні речовини, які утворюються в лишайниках.

4. Чим зумовлене забарвлення слані лишайників?

5. Як відбувається живлення лишайників?

6. Який клас грибів найчастіше бере участь в утворенні лишайників?

7. Які синьозелені водорості входять до складу лишайників?

8. Як здійснюється вегетативне розмноження лишайників?

9. Як називається наука, що вивчає лишайники?

Рекомендована література:

1. Костіков І.Ю., Джаган В.В., Демченко Е.М. та інш. Ботаніка. Водорості та гриби: Навчальний посібник, 2-ге видання, переробл. – К.: Арістей, 2006. – 476 с.

2. Гордеева Т.Н. и др. Практический курс систематики растений. М.: Просвещение -1986. -С. 74.

3. Морозюк С.С. Систематика рослин. Лабораторні заняття. К.: Вища школа, 1988. -С. 77-80.

4. Липа О.Л., Добровольський І.А. Ботаніка. Систематика нижчих і вищих рослин. К.: Вища школа, 1975. –С.177-185.

І

Лишайники своєрідна група комплексних організмів, тіло яких завжди складається з двох компонентів гриба і водорості.

Характерні ознаки їх :

Лишайники – це симбіотичне співжиття двох різних організмів (гриб-мікобіонт, водорость-фікобіонт). Але не всяке співжиття гриба і водорості утворює лишайник. У справжньому лишайнику гриб та водорість вступають у тісні стосунки, грибний компонент оточує водорость і може навіть проникати у їх клітини.

Лишайники утворюють особливі морфологічні типи ,життєві форми,які не зустрічаються у тимчасово утворених лишайників.

Для лишайників в цілому і для кожного з їх компонентів характерний особливий тип метаболізму. Фізіологія гриба і водорості в таломі лишайника відрізняється від фізіології грибів та водоростей, які живуть вільно.

Дуже специфічна біохімія лишайників, у них утворюються вторинні продукти обміну – лишайникові речовини, які не зустрічаються в інших груп організмів.

Лишайники відрізняються від вільноживучих грибів та водоростей особливою біологією: способами розмноження, повільним ростом, відношенням до екологічних умов.

Таким чином, лишайники можна визначити як організми, тіло яких (талом) постійно складається з двох компонентів – автотрофного фікобіонта та гетеротрофного мікобіонта, які утворюють єдине симбіотичне співжиття, яке відрізняється особливими морфологічними типами та особливими фізіолого-біохімічними процесами.

Всі рослини, що належать до лишайників поділяються на три рівноцінні групи, з яких лише перша включає переважну більшість відомих видів і повністю відповідає вищевказаному визначенню.

Цю групу виділяють як клас сумчастих лишайників, оскільки їх утворюють сумчасті гриби.

ІІ невелика група – базидіальні лишайники. Менш стійка група, відповідає не всім вказаним ознакам.

Для ІІІ групи лишайників плодові тіла із спорами не виявлені, тому їх місце в системі лишайників не визначене. Їх об”єднують в штучну групу „недосконалих лишайників ”Lichenes imperfecti”. Найпоширеніші з цієї групи лепрарії (Lepraria). Утворюють порошковидні нальоти на різних субстратах.

ІІ

Мікобіонт (гриб) як компонент лишайника

Вегетативне тіло лишайника називається таломом.

Талом лишайника цілком складається із переплетених гіфів гриба. Ці гіфи являють собою прості або розгалужені тонкі нитки, що ростуть верхівкою. Гіфа покрита двошаровою оболонкою, під якою знаходиться протоплазма. Як правило, гіфи поділені поперечними перегородками на клітини. В центрі перегородки є отвори (перфорації), через які проходять плазмадесми, які з’єднують протопласти сусідніх клітин. Перфорацій може бути три, крім того перфорації можуть утворюватись і на повздовжніх стінках.

Протоплазма лишайників дещо зерниста, є одне ядро, у деяких видів ядер два або декілька. Хромосоми дрібні, їх кількість невелика. Є вакуолі.

В порівнянні з гіфами грибів, оболонка гіфів лишайників значно потовщена (в зв’язку з переходом до повітряного способу життя), особливо у кущистих та листуватих лишайників.

Також у лишайників спостерігається значне потовщення поперечних перегородок, проте діаметр перфорацій збільшується. У багатьох лишайників оболонки ослизнюються і набухають. У лишайників є специфічні жирові клітини – жирові гіфи. Мають зеленувате забарвлення, більшого розміру, значення не з’ясоване (частіше у лишайників на вапняковому субстраті). Є також шукаючі або охоплюючи гіфи (охоплюють клітини водоростей).

Специфічними також є рухаючі гіфи, вони виникають в зоні водоростей і переносять водорості до росту чого краю талому, який утворений тільки гіфами гриба.

Водоростевий компонент лишайника називається фікобіотом. Водорості, що входять до складу лишайників в основному відносяться до відділів: синьозелені, зелені, жовтозелені, бурі. Зараз відомо, що найпоширенішим фікобіонтом лишайників є одноклітинна зелена водорость – требуксія (у 7-10 тис видів). Всього ж фікобіонтами лишайників можуть бути водорості 28 родів. Із синьозелених найчастіше зустрічаються носток і глеокапса, рідше хроококус, гіелла, калотрикс, ривулярія. Із зелених у складі лишайників зустрічаються представники хроококових та улотриксових. Жовтозелені водорості у лишайників зустрічається дуже рідкоЮ у двох видів роду Verrucaria зустрічається гетерококкус. У слані одного виду цього ж роду є бура водорість Petroderma.

Фікобіонти лишайників:

1) характеризуються повільним ростом;

2) не мають запасу поживних речовин;

3) стійкі до дії високих температур;

4) здатні витримувати тривале висушування(до 23 тижнів).

Симбіоз гриба і водорості в лишайнику існує на такій фізіологічній основі: гриб забезпечує водорість водою і мінеральними речовинами, а водорість синтезує органічні речовини, якими живиться гриб. Біологами була висунена теорія мутуалістичного симбіозу – гармонійне співжиття водорості і гриба (взаємна користь). Проте тут є суперечності. Адже водорість у складі гриба помітно пригнічена (не утворює зооспор, гамет). Гриб може проникати всередину водорості, утворюючи гаусторії (тобто проявляє себе як паразит), проте водорість захищається, ділиться якраз по місцю гаусторії. Тобто паразитизм гриба помірний (гриб веде себе як сапрофіт і паразит). Водорість також бере від гриба необхідні їй компоненти (воду і мінеральні речовини), але її паразитизм менший, ніж у гриба. Таким чином, симбіоз водорості і гриба в складі лишайника можна визначити як внутрішній паразитосапрофітизм.

ІІІ

Морфологічна будова:

За формою слані розрізняють три основні морфологічні типи лишайників:

-кіркові (накипні);

-листуваті;

-кущисті.

Слань кіркових (накипних) лишайників має вигляд порошковидної, зернистої, горбкуватої або гладенької кірки, що щільно зростається з субстратом. Кіркова слань буває поверхневою або заглибленою в субстрат. Накипні лишайники, слань яких заглиблена в кору дерев, називаються гіпофлеодними, а в каміння – ендолітними. Лишайники з поверхневими сланями відповідно називаються епіфлеодними та епілітними.

Слань листуватих лишайників має вигляд лусок або пластинок дорзовентральної будови, що прикріплюються до субстрату при допомозі пучків грибних гіфів – ризин, що легко відокремлюються від субстрату. Також для прикріплення можуть слугувати ризоїди, а слань з однієї листуватої пластинки прикріплюється до субстрату ніжкою – гомфом).

Слань кущистих лишайників має вигляд прямостоячих чи звисаючих кущиків, які прикріплюються до субстрату тільки своєю основою (прямостоячі – ризоїдами, повисаючі – псевдогомфом (ніжка розширена при основі).

Між цими основними морфологічними типами лишайників є чимало перехідних форм. Забарвлення слані переважно сірувато-зелене, сіре, оливкове, коричнювате, жовте… до чорного. Розміри в середньому 3-20 см, у деяких кущистих до 50 см.

IV.

У лишайників в залежності від анатомічної будови розрізняють два типи слані :

1.Гомеомерна слань – коли клітини водорості(гонідії) більш-менш рівномірно розміщені між гіфами гриба .

2.Гетеромерна слань – коли водорості утворюють в слані окремий шар.

Гомеомерна слань найбільш характерна лишайникам, фікобіонтом яких є синьозелені водорості. Ці лишайники утворюють групу слизистих лишайників. Серед них є як накипні так і листуваті і кущисті форми. У всіх структура слані, як правило, гомеомерна. Лише у роду лептогіум (високоорганізовані слизисті лишайники) з верхнього і нижнього боку є одношаровий крупно клітинний корковий шар.

Для більшості лишайників характерна гетеромерна структура слані, при якій можна розрізнити диференційовані шари. При цьому чим складніша морфологічна будова, тим складніша і анатомічна.

Так в таломі накипних лишайників і деяких листуватих, можна виділити три анатомічних шари: коровий (щільне сплетіння гіф гриба плектенхіма), шар водоростей – гонідіальний, та серцевину (рихле сплетіння гіф гриба). У більшості листуватих лишайників відбувається утворення ще одного корового шару – нижнього.

У кущистих лишайників з плоским стрічкоподібними лопатями утворюється ще один шар водоростей з нижнього боку слані.

Функції шарів:

· коровий шар виконує захисну функцію та служить для прикріплення лишайника до субстрату;

· гонідіальний шар – асиміляція СО2 і накопичення органічних речовин;

· серцевина – проведення повітря до клітин водоростей, відкладання запасних речовин (в цьому шарі відкладаються кристали лишайникових речовин, що нерозчинні або дуже мало розчинні у воді)

V.

Розмноження.

Лишайники розмножуються або спорами , які утворює мікобіонт або безстатевим шляхом, або ж вегетативно – фрагментами слані, соредіями та іридіями.

При статевому розмноженні на слані лишайника в результаті статевого процесу формуються статеві спороношення у вигляді плодових тіл. Серед плодових тіл у лишайників розрізняють апотецій, перите цій, гастеротецій.

Більшість лишайників біля 250 родів, мають відкрите плодове тіло апотецій. 70 родів мають плодове тіло перитецій, невелика кількість лишайників родина графітових утворюють вузькі плодові тіла видовженої форми – гастеротеції. У вищевказаних плодових тілах розвиваються спори в сумках. Лишайники, що характеризуються вищевказаними ознаками відносять до великої групи сумчастих лишайників (Аscolichnes). У невеликої групи лишайників спори утворюються не всередині сумок а екзогенно на вершині бази дія на стеригмах. Такі лишайники об’єднуються в групу базидіальних лишайників це тільки 20 видів.

Крім спор, що утворюються статевим шляхом, для лишайників відомо також нестатеві спороношення: конідії, піклоконідії і стило спори, що виникають екзогенно на поверхні конідієносців. При цьому конідії утворюються безпосередньо на конідієносцях, а 2 і 3 в особливих утворах – пікнідіях. Частіше утворюються пікнідії з пікноконідіями. Іноді в пікнідіях утворюються дво- або багатоклітинні спори, які називаються стилоспорами (пікноконідії одноклітинні). Буває в 1 пікнідії і одне і друге. Ще рідше у лишайників утворюються конідії. Відомі тільки у двох видів слизових лишайників !!!!! та накипного лишайникакалоплака у лишайників спора як статевого так і нестатевого спороношення проходить довгий шлях розвитку, поки утвориться талом лишайника (необхідна сукупність багатьох сприятливих факторів), тому в еволюційному розвитку лишайників простежується тенденція до збільшення ролі вегетативного розмноження, в якому приймає участь і гриб і водорость.

Вегетативне розмноження. Серед листуватих і кущистих лишайників є багато представників, які розмножуються тільки вегетативно. Вегетативне розмноження може здійснюватись шматочками слані, атакож соредіями та іридіями.

Соредії мають вигляд пилинок, мікроскопічних клубочків, які складаються з однієї або декількох клітин водорості оточених гіфами гриба. Соредії утворюються в слані під верхньою корою в зоні водоростей. Коли їх стає багато вони довлять на коровий шар розривають його і відбувається розсіювання соредій вітром. Соредії, як правило, збираються клубочками, утворюючи соралі.

Ізидії – маленькі різноманітної форми вирости на поверхні слані, такого ж як слань або інтенсивнішого забарвлення. Ізидія це також водорость оплетена гіфами гриба, але зовні покрита коровим шаром. Форма ізидій постійна видова ознака. Ізидії слугують на тільки для розмноження, але і збільшують асиміляційну поверхню.

VI.

Основні таксони ліхенізованих грибів та їх місце у системі

Абсолюта більшість ліхенізованих грибів належить до відділу Ascomycota, де розташовується переважно у класах Sordariomycetes та Lecanoromycetes. Серед сордаріоміцетів розглядається один порядок – Аrthoniales, серед леканороміцетів – чотири – Теloschistales, Lecanorales, Ostropales, Реltigerales. Крім того, до Lecanoromycetes як додатки включено два порядки з недостатньо з’ясованими родинними зв’язками – Phlyctidales та Caliciales.

Лишайники – сордаріоміцети

Порядок Артоніальні – Аrthoniales

Слань накипна. Плодові тіла є особливим варіантом апотеціїв – вони відкриті, неправильної форми, зі слаборозвиненим ексципулом. Аски товстостінні, мають зовнішній та внутрішній шари. У порядку представлені епіфітні, ендофітні та епілітні лишайники. Характерний рід – Ореgraphа.

Рід опеграфа – Ореgrарhа Має накипну просту поверхневу або занурену слань без корового шару, що прикріплена до субстрату гіфами серцевинної плектенхіми.

Лишайники – леканороміцети

Лишайники з класу леканороміцетів характеризуються особливим типом аску, який називають леканоровидний. За ультратонкою будовою він є багатошаровим.

Порядок 1. Телосхістальні – Теlоschistales

Слань накипна, листувата або кущиста, з розвиненою з обох боків коровою плектенхімою. Плодові тіла – виступаючі леканоровидні яскравозабарвлені (жовті, жовтогарячі та червоні) апотеції.

Рід ксанторія – Хаnthoria. Слань листувата, дорзовентральна, вкрита коровим шаром з обох боків, прикріплюється до субстрату ризоїдами. Апотеції розташовані на поверхні лопатей, рідше по їх краях, сидячі. Сумки з 8-ма спорами. Спори біполярні, безбарвні. На території України одним з найпоширеніших лишайників є Хаnthoriа parietina – ксанторія настінна, або золотянка настінна (рис. 1). Слань золотянки настінної має вигляд правильних округлих розеток жовтогарячого кольору, складається з великих, широких лопатей. Краї лопатей виїмчасто-порізані. Апотеції леканорового типу, нагадують дрібні жовті або жовтогарячі тарілочки, зосереджені в центральній частині слані.

Золотянка настінна повсюдно зустрічається на корі дерев, але може зростати й на обробленій деревині (особливо часто на парканах) та стінах будівель. Поширена по всій земній кулі.

clip_image104

Рис. 1. Хапthorіа раrіеtіпa: зовнішній вигляд слані з апотеціями

Порядок 2. Леканоральні – Lесаnоrаlеs

Слань різноманітна – накипна, листувата, кущиста, майже завжди з розвиненою коровою плектенхімою. Плодові тіла – виступаючі леканоровидні або лецидеєвидні апотеції.

Найчисельніший порядок серед грибів – леканороміцетів.

Накипні леканоральні

Рід лецідея – Lесіdеа

Рід леканора – Lесапоrа (рис. 2).

Дуже поширеним видом, що часто зустрічається на корі листяних дерев, є Lесапоrа аllорhапа -леканора різноманітна.

clip_image106

Рис. 2. Lесапоrа: А - загальний вигляд накипної слані з апотеціями: Б — розріз через апотецій

Рід канделарієлаСапdеlаriеllа

Одним з найпоширеніших видів є Саndеlаriеllа аиrеllа- канделярієла золотистенька. Цей вид часто зустрічається на вапнякових субстратах та на бетонних спорудах.

Листуватi леканоральні

Рід фісція, або стрільчаткаРhуsсiа (рис. 3).

Одним із найпоширеніших видів є Рhysciа stellaris (фісція зірчаста), яка має слань у вигляді щільно прирослих до субстрату розеток.

clip_image108

Рис. 3. Рhуsсіа: зовнішній вигляд слані

Рід пармеліяРаrтеlіа.

В Україні найпоширенішим видом роду є пармелія борозенчаста {Р.sиlсаtа).

Кущисті епігейні леканоральні

Рід кладоніяСlаdопіа. Види цього роду мають первинну та вторинну слань. Первинна слань накипна або луската. У частини видів вона зберігається протягом всього існування лишайника, в інших – швидко зникає. В останньому випадку зберігається лише вторинна слань (подеції), що розвилася на первинній. Подеції всередині порожнисті, мають різноманітну форму: паличковидні, сцифовидні (у вигляді бокальчика) або кущисті з розгалуженими округлими в перерізі гілками/

Найпоширенішими видами в Україні є кладонія бахромчаста, кладонія лісова та кладонія оленяча.

Кладонія бахромчастаСladoпiа fimbriata (рис. 4).

clip_image110

Рис. 4. Сladoпiа fimbriata: будова слані. 1 – первинна листувата слань; 2 – вторинна слань – подеції (сцифи)

У кладонії лісовоїСladoпiа sylvatіса – дуже швидко розвивається вторинна слань, і тому в неї первинну слань спостерігати не вдається.

Лишайник часто розвивається на піщаних грунтах, торф’яниках, гнилих пеньках як у лісі, так і на відкритих місцях.

Кладонія оленячаСladonia rangiferina - також має первинну слань, що швидко зникає.

Pозвивається на піщаних ґрунтах, торф’яниках, у світлих соснових лісах. Кладонія оленяча має найбільшу за розмірами слань серед тих видів роду, які мають деревовидне розгалужені подеції.

Рід цетрарія – Сеtrariа.

Цетрарія ісландська або ісландський мох – Сеtrarіа іslапdіса (рис. 5).

clip_image112

Рис. 5. Сеtrarіа іslапdіса: загальний вигляд кущистої слані з війками по краях лопатей

Кущисті епіфітні леканоральні

Рід рамаліна – Ramalina (рис 6).

Рід еверніяЕvеrnіа. Одні з найбільш розповсюджених на земній купі лишайників. На території України заготовляють евернію сливову (дубовий мох) – Е. рrunastrі (рис. 7), екстракти з якої використовують у парфумерній промисловості.

clip_image114

Рис. 6. Ramalina: загальний вигляд слані з подеціями на верхівках

clip_image116

Рис. 7. Еvеrnіа рrunastrі: загальний вигляд слані

Рід уснея або бородач – Usnea (рис. 8). Слань лишайників кущиста, складається з однієї або частіше з багатьох прямостоячих чи звисаючих гілочок, що більш-менш дихотомічне розгалужені.

clip_image118

Рис. 8. Usnea: загальний вигляд слані з апотеціями на верхівках

Порядок 3. Остропальні – Оstropales

Слань переважно накипна, без корової плектенхіми.

Рід графісGraphis – як й інші остропапьні лишайники, має накипну дуже просту в анатомічному відношенні слань, зі слабо або зовсім нерозвиненим коровим шаром. Найпоширенішим видом роду є Graphis scripta - графіс письменний, який зустрічається по всій земній кулі на корі дерев та кущів у широколистяних, рідше хвойних лісах.

Порядок 4. Пельтигеральні – Реltigerales

Слань листувата, з коровою плектенхімою, розвиненою або лише на верхньому боці, або на обох сторонах слані.

Рід пелтігераРеltigerа (рис. 9).

Пелтігера собача – Реltigera canina.

clip_image120

Рис. 9. Реltigera: загальний вигляд слані

Рід лобаріяLobariана території України представлений лише рідкісними та зникаючими видами. У Гірському Криму та в Українських Карпатах можна знайти вид Lobarіа риlтопаrіа - лобарія легенева.

Навчальне видання

Муж Галина Василівна

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

«БОТАНІКА. Систематика рослин»

Методичні рекомендації

Надруковано з оригінал-макета автора

Підписано до друку 23.05.12. Формат 60х90/16. Ум. друк.арк. 2,75

Обл. вид арк. 5,5. Друк різографічний.

Гарнітура Times New Roman. Зам. 71. Наклад 100.

Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка

Свідоцтво про державну реєстрацію:

серія ЖТ № 10 від 07.12.04 р.

м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40

електрона пошта (zu@zu.edu.ua)

Сохранить в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Автор: Александр, 24.11.2013
Рубрики: Разное

Последние статьи