Класи неорганічних сполук

Оксиди.

Оксиди – це сполуки, молекули яких складаються з двох елементів, один із яких кисень. Загальна формула оксидів ЕхОу. Оксиди поділяють на основні: Na2O, CaO, FeO, La2O3, тощо; кислотні: CO2, N2O5, Mn2O7, тощо; амфотерні: BeO, ZnO, Al2O3, VO2, тощо та несолетворні: N2O, NO.

Якщо елемент, що утворює оксид, може перебувати у різних станах окисленості, то після назви оксиду латинською цифрою в дужках зазнача-ють ступінь окислення елемента. Наприклад: CaO – оксид кальцію, Fe2O3

– оксид заліза (ІІІ), SnO2 – оксид олова (IV) SO3 – оксид сірки (VI), Mn2O7 – оксид мангану (VIІ).

Способи одержання оксидів

 1. 1.    Взаємодія елементів з киснем:

2Са + О2  —> 2СаО;                      4Р + 5О2 —> 2Р2О5;

4Fe + 3O2  —>2Fe2O3;                  2H2 + O2  —> 2H2O.

 1. 2.    Розклад гідроксидів (основ, кислот і амфотерних гідроксидів):

Са(ОН)2to —>CaO + H2O;                2BiO(OH) –to —> Bi2O3 + H2O;

2H3BO3to —> B2O3 + 3H2O;              2Al(OH)3 to —> Al2O3 + 3H2O.

4. Окисленням деяких оксидів, кислот, солей та інших сполук:

2SO2 + O2 cat —>2SO3;                      4FeO + O2  —> 2Fe2О3;

2H2S + 3O2  —> 2H2О + 2SO2;              4FeS2 + 11O2  —> 2Fe2О3 + 8SO2;

CH4 + 2O2  —> CO2 + 2H2О;                 CS2 + 3O2  —> CO2 + 2SO2.

Хімічні властивості оксидів

Оксиди, які взаємодіють з кислотами, кислотними оксидами, амфо-терними оксидами та гідроксидами та не взаємодіють між собою назива-ються основними. До основних належать лише оксиди металів.

CaO + 2HCl  —> CaCl2 + H2O;                           Li2O + CO2  —> Li2CO3;

Na2O + 2Al(OH)3to —> 2NaAlO2 + 3H2O;      MgO + SnO2  —> MgSnO3.

Деякі основні оксиди (як правило лужних і лужноземельних металів) взаємодіють із водою з утворенням відповідних гідроксидів:

Li2O + Н2О  —> 2LiOН;                        ВаO + Н2О  —> Ва(OН)2;

Взаємодіють із сильним відновниками:

CuO + H2  —>Cu + H2O;                       3FeO + 2Al  —>Al2O3 + 3Fe;

Оксиди, які взаємодіють з основами, основними оксидами, амфотер-ними оксидами та гідроксидами та не взаємодіють між собою назива-ються кислотними. До кислотних оксидів належать оксиди неметалів та металів у вищих ступенях окислення: CO2; SO2; SO3; B2O3; N2O3; N2O5; P2O5; P2O3; SiO2; Mn2O7; CrO3; V2O5;.

Деякі кислотні оксиди взаємодіють із водою з утворенням відповід-них кислот:

СО2 + Н2O Û Н2СО3;                       Mn2O7 + H2O —> 2HMnO4;

SO3 + Н2O ® Н24;                        CrO3 + H2O —> Н2CrО4;

N2O5 + H2O ® 2HNO3.

Оксиди металів, які мають подвійну природу та взаємодіють як із кислотами та кислотними оксидами так і з гідроксидами та оксидами ме-талів, називають амфотерними оксидами: BeO, ZnO, Al2O3, Fe2O3, VO2.

Наприклад: ZnO + 2HCl  —> ZnCl2 + H2O;

ZnO + 2NaOH –to —> Na2ZnO2 + H2O;

або               ZnO + 2NaOH + H2O  —> Na2[Zn(OH)4];

Також:         BeO + SiO2  —> BeSiO3;

BeO + Na2O –to —> Na2BeO2.

За стандартних умов амфотерні оксиди не взаємодіють із водою.

Оксиди, які не взаємодіють із кислотами, гідроксидами металів, кислотними та основними оксидами, водою називаються несолетвірни-ми. Для таких оксидів характерні окисно відновні реакції та реакції ком-плексоутворення (NO, N2O, H2O, CO):

2NO + O2 ® 2NO2;             CuSO4 + 5H2O ® [Cu(H2O)4]SO4 × H2O.

 

Гідроксиди металів

Гідроксиди металів – це складні речовини, у молекулах яких атом металу сполучено з гідроксильними групами (KOH; LiOH; TlOH; Ba(OH)2; Cu(OH)2; Fe(OH)3; Ti(OH)4; тощо). У процесі електролітичної дисоціації гідроксид металу розпадається з утворенням аніонів ОН- та катіонів металу:                   NaOН « Na+ + OН-;

Сa(OН)2 « СaOH+ + OН-;

CaOH+ + Ca2+ + OH-.

За стосовністю до води гідроксиди поділяють на добре розчинні (їх ще називають лугами): NaOH, KOH, CsOH, Ba(OH)2; та малорозчинні: Mg(OH)2, Fe(OH)2, La(OH)3, Al(OH)3, Fe(OH)3, Sn(OH)4 тощо. У назвах гідроксидів металів  змінної валентності валентність металу позначається латинською цифрою у дужках, наприклад Cu(OH)2 – гідроксид міді (ІІ).

 

 

Способи одержання гідроксидів

 1. 1.     Взаємодія водорозчинних солей металів із лугами:

СuSO4 + 2NaОH  —> Сu(ОH)2 + Na2SO4;

AlCl3 + 3KОH  —> Al(OH)3 + 3KCl.

 1. 2.    Взаємодія активних металів з водою:

2Nа + 2Н2O  —> 2NaOH + H2­;

Cа + 2Н2O  —> Ca(OH)2 + H2­;

 1. 3.    Взаємодія деяких оксидів металів з водою:

ВаО + Н2O  —> Вa(OH)2;                    Li2O + Н2O  —> 2LiOH.

 

Хімічні властивості гідроксидів металів

Всі гідроксиди взаємодіють з кислотами та кислотними оксидами, утворюючи сіль та воду:       NaOH + HNO3  —> NaNO3 + H2O;

3Ca(OH)2 + 2H3PO4  —> Ca3(PO4)2 + 6H2O;

KOH + SO3  —> K2SO4 + H2O;

Ca(OH)2 + CO2  —> CaCO3 + H2O.

Луги взаємодіють із солями з утворенням інших гідроксидів та інших солей:             Pb(NO3)2 + 2NaOH ® Pb(OH)2¯ + 2NaNO3;

FeSO4 + 2KOH  —> Fe(OH)2¯ + K2SO4.

При нагріванні гідроксиди металів розпадаються на оксид і воду:

Са(ОН)2to —> CaO + H2O;

Тi(OH)4to —>ТiO2 + 2H2O;

2Al(OH)3 to —>Al2O3 + 3H2O.

Частина гідроксидів металів реагує як із кислотами так і з лугами, проявляючи амфотерні властивості:

Ве(OН)2 + 2HCl  —> ВеCl2 + 2H2O;

Ве(OН)2 + 2NaOH  —> Na2[Ве(OH)4];

 

  Кислоти

Кислоти – це складні речовини, молекули яких у водних розчинах  дисоціюють з утворенням катіонів водню та аніонів кислотних залишків :

НСl « H+ + Cl-;

Н3PO4 « H+ + H2PO4-;

H2PO4-« H+ + HPO42-;

HPO42- « H+ + PO43-.

Кислоти класифікують за складом на

безкисневі: HF, HCl, HI, H2S, H2Se, HCN, HSCN, H[AuCl4], H2[SiF6], тощо

та кисневмісні: H3BO3, H3PO4, H2SO4, HMnO4, HNO3, HBrO3, тощо,

а також за здатністю дисоціювати у водних розчинах на

сильні: HCl, H2SO4, HNO3, HClO4, HMnO4, H2[SiF6],  тощо,

середньої сили: H3PO4, H2SO3, HNO2, HF, тощо

та слабкі: H3BO3, H2СO3, H2SiO3, H2S, HCN, HClO, H2MoO4, тощо.

 

Способи одержання кислот

 1. 1.     Дія більш сильної, більш стійкої та менш леткої кислоти на сіль більш слабкої, менш стійкої та більш леткої кислоти:

Na2SiO3 + H23  —> Na2CO3 + H2SiО3¯;

Na2SO3 + 2HCl  —> 2NaCl + H23;

2NaCl + H24(конц.)  —> Na2SO4 + 2HCl­.

 1. 2.    Безкисневі кислоти, взаємодією неметалів з воднем:

Cl2 + Н2  —> 2HCl;            S + Н2  —> H2S;

 1. Кисневмісні кислоти, взаємодією кислотних оксидів із водою:

3 + Н2O  —> H2SO4;              P2О5 + 3Н2O  —> 2H3PO4;

CrО3 + Н2O  —> H2CrO4;               B2O3 + 3Н2O  —> 2H3BO3.

 

Хімічні властивості кислот

Загальною властивістю кислот є їхня взаємодія з гідроксидами металів та амонію. Ця взаємодія називається реакцією нейтралізації:

HCl + NaOH  —> NaCl+ H2O;

2HNO3 + Cu(OH)2  —> Cu(NO3)2 + 2H2O;

H3PO4 + 3NH4OH  —> (NH4)3PO4 + 3H2O.

Кислоти легко реагують з оксидами металів (основними та амфотерними) також з утворенням солей і води:

СaO + 2HNO3  —> Ca(NO3)2 + 2H2O;

Al2O3 + 6HCl  —> 2AlCl3 + 3H2O.

Кислоти реагують також із солями з утворенням інших солей та кислот:                 Са3(PО4)2 + 3H2SO4 ® 3CaSO4 + 2H3PO4;

FeS + 2HCl  —> FeCl2 + H2S;

2Al(OH)3 to —> Al2O3 + 3H2O.

З металами кислоти реагують по різному, в залежності від активно-сті металу, хімічної природи кислоти, концентрації розчину та деяких інших чинників:

1. Розведені водорозчинні кислоти, що не мають окисних  властиво-стей реагують із активними металами, розташованими у ряду стандартних електродних потенціалів до водню з утворенням солі та газоподібного водню:                       Fе + H2SO4(розв.)  —> FеSO4 + H2­;

Zn + 2HCl(розв.)  —> ZnCl2 + H2­.

Метали, розташовані у ряду стандартних електродних потенціалів після водню (Bi, Cu, Au, Hg, тощо), не витісняють водень із кислот. Ані один із металів не витісняє водень із азотної та концентрованих сірчаної та хлорної кислот.

2. Водорозчинні кислоти, що проявляють сильні окисні властивості (HNO3, концентровані H2SO4, HClO4) взаємодіють із великою кількістю металів з утворенням солі металу, води та продукту відновлення кислото-утворюючого елемента. Продукти відновлення у значній мірі залежать від концентрації кислоти та активності металу.

Наприклад малоактивний метал – мідь взаємодіє з цими кислотами:

Cu + 2H2SO4(конц.)  —> CuSO4 + SO2­ + 2H2O;

Cu + 4HNO3(конц.)  —>Cu(NO3)2 + 2NO2­ + 2H2O;

3Cu + 8HNO3(розв.)  —> 3Cu(NO3)2 + 2NO­ + 4H2O.

А дуже активний метал – кальцій взаємодіє з азотною кислотою:

4Ca + 10HNO3(конц.)  —> 4Ca(NO3)2 + N2O­ + 5H2O;

5Ca + 12HNO3(pозв.)  —> 5Ca(NO3)2 + N2­ + 6H2O;

4Ca + 10HNO3(дуже розв.)  —> 4Ca(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O.

 

  Солі

 

Солі – це складні речовини, у молекулах яких катіони металів або амонію пов’язані з аніонами кислотних залишків.

Розрізняють солі:

cередні – NaСl, K2SO4, (NH4)2Cr2O7, ;

кислі (гідро-) – NaНCO3,CaHPO4, Ba(HS)2, тощо;

основні (гідроксо-) – Сa(OH)Cl, (MgOH)2SO4,Al(OH)2NO3, тощо та

комплексні – Na3[Al(OH)6], K4[Fe(CN)6], [Cr(H2O)4Cl2]Cl, тощо.

 

Основні способи одержання солей

 

 1. Взаємодія кислот з гідроксидами:

2HCl + Fe(OH)2  —> FeCl2 + 2H2O;

2Cu(OH)2 + H2SO4  —> (CuOH)SO4 + 2H2O.

NaOH + H3PO4  —> 2NaH24 + H2O;

 

 1. 2.    Взаємодія кислот з оксидами металів:

BaO + 2НBr —> BaBr2 + H2O;      Al2O3 + 6НNO3  —> 2Al(NO3)3 + 3H2O;

 1. Взаємодія кислот із солями:

AgNО3 + НCl —>AgCl¯ + HNО3;       CaCО3¯ + Н2CO3  —> Ca(HCO3)2.

4. Взаємодія металу знеметалом – деякі солі безкисневих кислот:

2Fe + 3Cl2  —> 2FeCl3;               Hg + S  —>HgS.

5. Взаємодія металу зкислотою:

2Fe + Н2SO4  —> 2FeSO4 + H2­;       Ag + 2HNO3  —> AgNO3 + NO2­ + H2O.

6.  Взаємодіяамфотерного металу з лугом:

Zn + 2NaOH –to —> Na2ZnO2 + H2O.

7. Взаємодія металу з розчином солі менш активного металу:

Fe + CuSO4  —>FeSO4 + Cu.

 1. 8.    Взаємодія основного оксиду з кислотним:

CaО + SiO2  —> CaSiO3;     Na2O + P2O5 ® 2NaPO3.

 1. 9.    Взаємодія двох розчинних солей:

BaCl2 + Na2SO4  —> BaSO4¯ + 2NaCl;

2AgNO3 + CuCl2  —> 2AgCl¯ + Cu(NO3)2.

 1. 10.          Взаємодія гідроксиду металу (амонію) з кислотним оксидом:

2KОH + CO2  —> K2CO3 + H2O;     2NH4OH + CrO3  —> (NH4)2CrO4 + H2O.

Сохранить в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Автор: Александр, 20.03.2013
Рубрики: Химия

Последние статьи