Економіка праці і соціально-трудові відносини

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Міністерство освіти і науки України

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

 

БЕЗЗУБКО Л.В., ДАВИДЕНКО Л.І.

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Донецьк –  2010

ББК  65.24я73

Б 40

 

Рекомендовано до видання вченою радою Донбаської національної академії будівництва і архітектури

(протокол  №6    від 23.02.2010 р.)

 

Рецензенти:

           д-р економ. наук, проф. В.В. Дорофієнко

(Донецький державний університет управління);

д-р  економ. наук, доц. О.В. Фінагіна

(Донецький інститут залізничного транспорту Української Державної академії залізничного  транспорту)

        

Беззубко Л.В., Давиденко  Л.І.

Б 40  Економіка праці і соціально-трудові відносини: навчальний посібник. – Донецьк:    СПД  Купріянов, 2010. – 272 с.

    

Навчальний посібник підготовлений на основі програми дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини». У навчальному посібнику розглянуті основні положення теорії і практики економіки праці, розвитку трудових відносин в умовах ринку. Структура навчального курсу побудована відповідно до тематичного плану дисципліни.

Рекомендується як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

                                                                   

                                                                        ББК  65.24я73

Л.В.Беззубко, Л.І.Давиденко, 2010

 

ISBN    978-966-2991-67-3

ВСТУП

Навчальний посібник підготовлено на основі програми дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини», затвердженої Міністерством освіти і науки України. Метою даного посібника є  – надання допомоги студентам у розумінні загальних і специфічних питань теорії і практики економіки праці і соціально-трудових відносин.

Економіка праці є однієї з найважливіших економічних дисциплін. Вона вивчає організацію праці, проблеми оплати, нормування, організації і продуктивності праці, планування праці й аналіз трудових показників, соціально-трудові відносини зайнятості і т.п.

Ті самі терміни, категорії, поняття, збігаючись за назвою в соціалістичній і ринковій економіці праці, відбивають різні по соціально-економічній природі явища. В даний час у країні у сфері праці розвивається безліч нових явищ, таких як: зміна концепції зайнятості, децентралізація системи оплати праці, укладання тарифних угод, роздержавлення й приватизація підприємств, що породжують нову систему соціально-трудових відносин усередині підприємства й суспільства в цілому.

Разом із тим, по багатьох  теоретичних і прикладних аспектах вітчизняна економіка праці містила раціональне, позитивне знання, забезпечувала вироблення умінь і навичок у фахівців в області економіки й організації праці. При цьому важливо при аналізі й оцінці економіки праці уникати двох крайностей: тотального заперечення досягнень як вітчизняної, так і закордонної науки.

У сучасній економічній теорії проблеми ринку праці розглядаються в мікроекономіці – при аналізі ринку факторів виробництва, у макроекономіці – при аналізі сукупного попиту на робочу силу, проблем безробіття й інфляції. Крім цього в “західній” економічній науці сформувався спеціальний напрямок – економіки праці як науки, що досліджує поводження роботодавців і працівників у відповідь на дію стимулів у виді заробітної плати, цін, прибутку  і т.п. Вона розглядає фактори, що визначають попит та пропозицію робочої сили, ціну робочої сили, інвестицій у людський капітал, проблеми диференціації в оплаті праці, механізми розподілу робочої сили по різних галузях і видам діяльності.

Перехід народного господарства на рейки ринкової економіки припускає подальше удосконалювання економіки праці – функціональної науки, що вивчає соціально-трудові відносини людей, що складаються в процесі організації суспільної праці і відтворення робочої сили. Вона є основою економічної політики держави в області праці. Економіка праці розглядає в органічній єдності організаційні, економічні, соціально-психологічні дії у сфері суспільної трудової діяльності. Предметом її вивчення є специфічні особливості організації, нормування, планування праці і управління їм у різних умовах господарювання з метою підвищення ефективності суспільного виробництва.

Основними питаннями курсу є наступні: ринок праці; продуктивність праці, її фактори і резерви, вимір і планування; оцінка трудового внеску працівників підприємства; сутність і види норм праці, принципи і методи нормування праці; сутність, види, форми заробітної плати, їхня організація і планування; форми організації і стимулювання праці; оцінка трудового потенціалу підприємства, зайнятість, колективний трудовий спір, колективний договір та угода й інші.

Метою вивчення різноманітних процесів і явищ в області трудових відносин є не тільки виявлення загальних закономірностей розвитку трудових відносин, їхнє вивчення, але і вироблення практичних заходів для посилення впливу суспільства на підвищення ефективності суспільної праці.

Основними задачами курсу є наступні: визначити рівень продуктивності праці; розкрити сутність формування, організації і розподілу заробітної плати відповідно до трудового внеску працівників; організації і стимулювання праці; оцінка трудового внеску працівників підприємства; здійснити аналіз трудового потенціалу підприємства, його трудових показників.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

а) знати: теоретичні основи економіки праці в масштабах країни, галузі, регіону  і конкретного підприємства (організації); вимоги до формування і використання трудових ресурсів, професійної підготовки, перепідготовки; основні особливості формування зайнятості і ринку праці в умовах переходу до ринкових відносин;

порядок організації заробітної плати, встановлення оптимальних розмірів оплати праці; вимоги до формування фондів оплати праці підприємств  організацій) і до забезпечення їхнього ефективного використання; загальні поняття рівня життя і соціальних гарантій трудящих в умовах ринкової економіки;

б) уміти: визначати показники продуктивності праці, розраховувати резерви росту продуктивності праці на підприємстві (в організації); планувати й розраховувати трудомісткість продукції, чисельність робітників, фахівців і  їхню додаткову потребу на підприємстві (в організації); визначати заробітну плату працівника при різних формах і системах оплати праці; формувати фонди оплати праці підприємств і забезпечувати ефективність їхнього використання; проводити роботу з: виявлення і використання резервів росту продуктивності праці, раціонального використання працівників і регулювання оплати праці; виявляти і використовувати передовий досвід з забезпечення росту продуктивності праці і прогресивних методів організації заробітної плати в країні і за кордоном;

в) мати уявлення про: ринок праці, зайнятість, безробіття, загальні принципи соціального захисту населення в умовах ринкових відносин; працю як основу розвитку суспільства і найважливіший фактор виробництва; стан і розвиток трудових ресурсів у країні, сучасні тенденції в області їхнього ефективного використання; систему керування працею, основні елементи їхнього взаємозв’язку і розвитку в умовах ринкових відносин; міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин.

 

ЗМІСТОВИЙ  МОДУЛЬ 1.  СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

 

ТЕМА 1. ОБ’ЄКТ, ПРЕДМЕТ І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИ

 

1.1.        Предмет дисципліни «Економіка праці і соціально-трудові відносини»

 

Подальший розвиток  економіки вимагає здійснення глибокої реструктуризації системи управління виробництвом на науковій основі. Центральне місце в цій системі займає система управління працею на рівні підприємства. Основною наукою, що досліджує її функціонування, є економіка праці.

Економіка праці є однієї з найважливіших економічних дисциплін.  Економіка праці –  це наука, що вивчає суспільні відносини людей, що складаються в процесі організації суспільної праці і відтворення робочої сили.

Актуальність розвитку економіки праці зв’язане з тим, що вона є основою економічної політики держави в області праці.  Економіка праці розглядає в органічній єдності організаційні, економічні, соціально-психологічні дії у сфері суспільної трудової діяльності.

Предметом вивчення економіки праці  є специфічні особливості соціально-трудових відносин в організації, нормування, планування праці і управління їм у різних умовах господарювання.

 Об’єкт вивчення дисципліни “Економіка праці і соціально-трудові відносини”  – система соціально-економічних, організаційно-правових відносин між людьми з приводу відтворення й ефективного використання людських продуктивних сил в процесі праці.

Основними питаннями курсу є наступні: ринок праці; продуктивність праці, її фактори і резерви, вимір і планування; оцінка трудового внеску працівників підприємства; сутність і види норм праці, принципи і методи нормування праці; сутність, види, форми заробітної плати, їхня організація і планування; форми організації і стимулювання праці; оцінка трудового потенціалу підприємства й інші.

У даному курсі праця виступає як основний предмет вивчення й аналізу, а всі інші фактори виробництва є передумовами, об’єктивними умовами його здійснення і розвитку. При цьому праця являє собою найважливіший фактор виробництва, для аналізу якого потрібно розробка особливих методологічних підходів. Це пов’язано з важливістю людського фактора, із тим, що людські  ресурси займають центральне місце в структурі продуктивних сил суспільства у всіх високорозвинених країнах світу.

Економіка праці націлена в першу чергу на вивчення проблем праці в межах підприємства і його безпосереднього оточення, оскільки в будь-яких соціально-економічних умовах реальна трудова діяльність здійснюється саме на підприємствах, а стало бути, процеси, що відбуваються на більш високому рівні, так чи інакше визначаються цими обставинами.

 

1.2. Розвиток економіки праці

 

Як окрема наукова дисципліна  – економіка праці існує лише біля сторіччя. Опишемо  основні етапи її становлення.

Перший етап її становлення і розвитку охоплює період приблизно з останнього десятиліття XIX в. до 20-х рр. XX в. До початку цього періоду остаточно відбулося усунення тотального регулювання господарського життя з боку держави (характерне для середньовіччя), була зруйнована система ремісничих гільдій із властивої для них регламентацією. З іншого боку, праця стала набагато суворіше піддаватися технологічному регулюванню. Паралельно з цим з’явилися орієнтовані насамперед на охорону праці профспілки, колективні договори, соціальне законодавство і т.п. Економіка праці тісно була пов’язана із соціальною політикою, трудовим правом і суспільними відносинами. На цьому етапі було сформовано поняттєво-термінологічний апарат, що відокремив нову науку від загальної економічної теорії, це дозволило дати  опис специфічного предмета її дослідження.

Другий етап розвитку економіки праці полягав у становленні економіки праці як науки, що використовує економічні методи дослідження для виявлення економічних закономірностей.

У країнах Заходу її основним змістом було дослідження ринку праці. У другій половині 20-х рр. Пол Дуглас (1892-1976) почав кількісні дослідження в області пропозиції праці, попиту на неї і реальної заробітної плати. Вони базувалися на закономірностях і підходах, які містилися в роботах економістів  класичної школи А.Сміта і їхніх неокласичних послідовників. Тоді вчені почали розглядати соціальні питання з використанням економічного аналізу, істотно розширивши тим самим об’єкт дослідження.

Велике значення для розвитку економіки праці  в той час мали праці Ф.Тейлора.  Теорія Тейлора орієнтувалася на:

•  великомасштабне виробництво;

• стандартизовані підходи до управління працею;

• затверджені структури штатів підприємства;

•  наявність чітких відносин підпорядкування і контролю.

У Радянському Союзі цей етап протікав у зовсім інших історичних умовах. На перший план тут висунулася теорія трудового процесу, не зв’язаного безпосередньо з функціонуванням ринку праці. Методи дослідження багато в чому запозичалися з неекономічних наук. Результатом цього етапу з’явилося становлення ряду наукових дисциплін, пов’язаних з організацією праці на рівні підприємства.

Третій етап розвитку економіки праці наступив наприкінці 60-х – сер. 70-х років XX ст. і пов’язаний, насамперед, із зміною фундаментальних основ управління трудовою діяльністю. Якщо раніше її основні параметри визначалися керівництвом підприємства, виходячи із системи застосованих технологій і характеристик самих носіїв робочої сили, то тепер праця стала піддаватися регулюванню не зсередини, а ззовні. Причинами цієї принципової зміни було зростання ступеня мобільності робочої сили, ускладнення проблем захисту навколишнього середовища, глобалізація економіки, посилення конкуренції на зовнішніх ринках, структурної перебудови економіки. Саме зовнішнє середовище стало рушійною силою трансформації системи управління працею. Усі ці фактори враховувалися і вітчизняними дослідниками.

Іншим істотним напрямком стало вивчення інститутів ринку праці і його інфраструктури, що  були тісно зв’язані з дослідженнями соціальних процесів.

Четвертий етап у розвитку економіки праці відбувається в теперішній час. Даний етап розвитку науки припускає істотні зміни в предметі економіки праці. Це знаходить своє вираження в наступних процесах.

По-перше, у всіх економіко-трудових процесах на підприємстві кардинально змінилася роль зовнішнього середовища. Якщо в рамках попереднього етапу вона визначала діяльність підприємства й особливості управління людськими ресурсами на рівні підприємства в цілому, то тепер зовнішнє середовище безпосередньо впливає на діяльність цілого ряду категорій працівників.

По-друге, значно виросла роль індивіда як об’єкта дослідження економіки праці. Його найрізноманітніші характеристики стали розвиватися в набагато більшому ступені незалежно від тенденцій розвитку окремих підрозділів і тим більше підприємства в цілому

Слід зазначити, що в сучасній західній економічній  науці  існує дисципліна   labour economics. У першу чергу, вона пов’язана з емпіричними дослідженнями процесів, що відбуваються в трудовій сфері, у трудових відносинах на ринку праці. Фахівці з економіки праці виступили передовим загоном у розвитку багатьох емпіричних економічних досліджень із проблем освіти, сучасної економіки народонаселення, економіки здоров’я й інших. Сучасна економіка праці – це авангард прикладної економіки, що дозволяє на базі теоретичного знання перевірити гіпотези на емпіричному матеріалі, приділяючи увагу як концептуальному поясненню економічних процесів, так і методам емпіричного дослідження, емпіричного тестування тих чи інших гіпотез. У даній дисципліні досить багато уваги приділяється кількісному аналізу, економетрічному аналізу. В даний час у зв’язку з вимогами Болонського процесу існує необхідність у зближенні програм дисциплін “Економіка праці і соціально-трудові відносини” і  labour economics.

 

1.3. Основні ціль і задачі дисципліни «Економіка праці і

 соціально-трудові відносини»

 

Вивчення економіки праці дозволяє комплексно розробляти системи управління працею на підприємствах різних форм власності. При цьому повною мірою враховується специфіка економічних процесів,  які відбуваються  у суспільстві.

Метою вивчення різноманітних процесів і явищ в області трудових відносин є не тільки виявлення загальних закономірностей розвитку трудових відносин, їхнє вивчення, але і вироблення практичних заходів для посилення впливу суспільства на підвищення ефективності суспільної праці.

Основними задачами вивчення економіки праці є наступні:

оцінка найбільш важливих якісних і кількісних параметрів трудової діяльності і факторів їхнього формування;

виявлення найбільш істотних тенденцій у сфері праці;

аналіз і прогнозування різних процесів у сфері праці;

характеристика процесів управління  і регулювання грацією, насамперед на рівні підприємства;

визначення рівень продуктивності праці;

вивчення сутності формування, організації і розподілу заробітної плати відповідно до трудового внеску працівників;

організація і стимулювання праці;

оцінка трудового внеску працівників підприємства;  аналіз трудового потенціалу підприємства, його трудових показників.

виявлення основних характеристики праці, що впливають на рівень її ефективності;

розкриття основних закономірностей функціонування ринку праці, у тому числі ринку праці в межах підприємства;

описання систему управління працею на підприємстві, що відповідає реаліям сучасної економіки;

визначення основи формування систем трудової винагороди стосовно до різних категорій працівників з урахуванням факторів її диференціації.

 

1.4. Зв’язок  курсу з іншими дисциплінами

 

Економіка праці є курсом, що сформувався на стику різних галузей знання про працю: політекономії, соціології,  менеджменту й ін.

Різноманітні проблеми трудової діяльності людей стали об’єктом дослідження багатьох наукових економічних, соціальних, правових, психологічних дисциплін, зокрема, “економічної теорії”, “теорії менеджменту”, “психології та фізіології праці”, “ринку праці”, “соціології праці”, “соціальної політики”, “наукової організації праці”, “управління персоналом”, “економіки підприємств”, «трудового права”, “охорони праці” та інших.

Поява на початку минулого століття економіки праці як методологічного напрямку в науці про працю була обумовлена соціальною потребою практики, розвитком і ускладненням виробництва, що і визначило місце і роль даного курсу в системі соціально-економічних наук.

Економіка праці є теоретичною основою всіх інших наук про працю.

Курс «Економіка праці» має міжгалузевий характер і тісно пов’язаний з іншими соціально-економічними дисциплінами: управлінням людськими ресурсами, соціологією праці, управлінням персоналом, трудовим правом, економікою народонаселення, статистикою праці й ін.

З управлінням людськими ресурсами й економікою трудових ресурсів спільним є вивчення ринку праці і пов’язаних із ним соціально-економічних відносин із приводу відтворення робочої сили. Оцінка трудових ресурсів на рівні держави також є спільним предметом дослідження цих дисциплін.

Із соціологією праці взаємодія курсу виявляється в спільності об’єкта вивчення — людини праці, у пізнанні закономірностей соціального життя, поводження і мотивів, виробленні рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності управління соціальними процесами.

З управлінням персоналом взаємозв’язок відбувається на рівні підприємства, де, власне, і здійснюється трудова діяльність.

З трудовим правом у даного курсу існує спільна законодавчо-нормативна база регулювання соціально-трудових відносин. Розвиток трудового законодавства сприяє вивченню проблем управління людськими ресурсами з позицій існуючих у суспільстві трудових правовідносин.

Зі статистикою праці курс пов’язують прийоми і методи кількісного і якісного аналізу процесів у сфері праці, використання робочого часу, різних видів винагороди і т.п.

Економіка праці як основна економіко-трудова дисципліна пов’язана і з іншими соціально-економічними дисциплінами (загальною економічною теорією, менеджментом, плануванням, прогнозуванням і ін.).

Таким чином, даний курс, не підмінюючи власний предмет дослідження, використовує весь арсенал суміжних наук як свій інструментарій. Взаємодія з різними дисциплінами сприяє розвитку економіки праці, збагачуючи її інструментами проведення досліджень і сприяючи виявленню всього різноманіття соціально-економічних зв’язків.

Економіка праці пов’язана з державною політикою.  Основними напрямками державної політики в області праці є:

– створення економічних і соціальних умов для посилення мотивів і стимулів високопродуктивної праці: податкове регулювання фондів й індивідуальних розмірів оплати праці (особистого трудового доходу) працівників;

– створення системи регулювання ставок, окладів, і компенсаційних виплат (на регіональному рівні) для працівників госпрозрахункової й бюджетної сфер незалежно від форм власності, у тому числі органів державної влади й управління;

– розробка державних програм підвищення продуктивності й ефективності праці на основі раціонального використання трудових, матеріальних, технічних і природних ресурсів за рахунок комплексного впливу організаційних, науково-технічних, структурних і соціальних факторів;

– організаційне й методичне забезпечення роботи по організації, нормуванню, умовам і стимулюванню праці на підприємствах, розробка необхідних нормативних актів, матеріалів і рекомендацій, підготовка фахівців з праці;

– удосконалення трудового законодавства, розширення державних гарантій, пільг і компенсацій в області праці та її оплати;

– розвиток соціального партнерства держави з профспілками та іншими представницькими організаціями працівників (найманих робітників), підприємцями (роботодавцями) у вирішенні питань праці та її оплати, введення системи генеральної, галузевих тарифних угод і колективних договорів.

Питання

 

1. У чому проявляється важливість вивчення дисципліни „Економіка праці і соціально-трудові відносини”?

2. Яка мета й основні задачі вивчення дисципліни „Економіка праці і соціально-трудові відносини”?

3. Назвіть основні питання, що вивчаються дисципліною „Економіка праці і соціально-трудові відносини”?

4. Об’єктом дослідження яких наук є різноманітні проблеми трудової діяльності людей ?

5. Що є об’єктом і предметом вивчення дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини”?

 

 

Тест  контроль для самоперевірки

 

1. Основним предметом вивчення  економіки праці є:

А – засоби виробництва;

Б – предмети споживання;

В – праця як фактор виробництва;

Г –  працівники виробництва.

 

2. Що вивчає економіка праці?

А –  предмети виробництва;

Б – соціально-трудові відносини в процесі роботи;

В – робочу силу;

Г – безробіття, інфляцію.

 

3. До основних питань курсу  відносяться наступні:

А – технологія виробництва;

Б – розрахунки з бюджетом;

В – відносини між робітниками;

Г –  питання заробітної плати, продуктивності праці, організації роботи.

 

4. Трудові-соціально-трудові відносини – це:

А – відносини між працівниками підприємства;

Б  – державою і працівниками підприємства;

В – роботодавцем і найманими робітниками.

 

5. Теорія Тейлора  орієнтувалася на:

А –  стандартизовані підходи до управління працею;

Б –  затверджені структури штатів підприємства;

В –   наявність чітких відносин підпорядкування і контролю;

Г – враховувала психологічні характеристики працюючих.

 

6. Найманий робітник – це:

А – робітник,  який  працюючий закордоном;

Б – індивідуальний підприємець;

В – працездатний громадянин, що працює по найму;

Сохранить в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Автор: Александр, 11.04.2013
Рубрики: Разное

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Последние статьи