Адміністративно-правове регулювання перевезення вантажу та пасажирів і багажу водним транспортом

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ

СПРАВ ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА

 

КАФЕДРА ЦИВІЛЬНИХ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ

ДИСЦИПЛІН

 

Дисципліна: Транспортне право України

 

Лекція № 6

 

Адміністративно-правове регулювання

перевезення вантажу та пасажирів і багажу

 водним транспортом

 

 

Підготували: завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент К.К. Афанасьєв, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент Ткаченко В.І.

 

Луганськ – 2012 

 

Адміністративно-правове регулювання перевезення вантажу та пасажирів і багажу  водним транспортом

 

                                                                 Лекційне заняття – самостійне

 

Мета лекційного заняття:

                  – освітня (навчальна) – отримання базових знань для оволодіння теоретични-ми положеннями та правовими категоріями щодо поняття однієї з найпоширениших галузей транспортної системи України – водного транспорту, його структури системи та видів. Визначення правових основ діяльності водного транспорту, а також повноважень суб’єктів управління морським і річковим транспортом;

               – розвиваюча – навчити орієнтуватися у структурі  нормативно-правових актів, якими регламентується діяльність суб’єктів, учасників транспортних відносин у сфері діяльності морського та річкового транспорту з метою подвльшого використання в практичній діяльності;

виховна – виховання відповідального ставлення і творчого підходу до вивчен-ня основ діяльності водного транспорту.

 

Основні поняття: водний транспорт, судноплавна компанія, морський (річковий) порт, морське (річкове) судно, трампове сдноплавство, лінійне судноплавство, реєстрація, Державний судновий реєстр України, Суднова книга України, комерційно-господарські відносини, договір, спір, морські простори, морський протест, претензія, державний кордон, теріторіальне море, внутрішні води.

План лекційного заняття

1.  Водний транспорт. Поняття, структура, система та види.

2.  Повноваження суб’єктів управління водним транспортом.

3.  Правові основи діяльності суб’єктів  водного транспорту.

4.  Договірні відносини у сфері водного транспорту України та їхні особливості.

5. Україна – суб’єкт міжнародного морського та річкового транспорту.

  1. 1.   

    Водний транспорт. Поняття, структура системи та види

Однією із складових єдиної транспортної системи України є водний транспорт, який, об’єднуючи такі потужні ланки, як морський і річковий транспорт, являє собою комплексну галузь, призначену задовольняти потреби населення та суспільного вироб­ництва у перевезеннях (водою).

Таким чином, водний транспорт складається з двох окремих елементів: морського та річкового транспорту.

З усіх сучасних видів транспорту річковий є найдавнішим і відносно дешевим, оскільки річки – це природні шляхи для суден і потребують лише підтримання їх у судноплавному стані.

Спираючись на історичний досвід розвитку річкового судно­плавства, важливо визначити характерні особливості стану річко­вого транспорту, особливо нові функції, що пов’язані:

а) з видобутком з русел річок, озер, водосховищ нерудних будівельних матеріалів і поставкою їх споживачам;

б) забезпеченням безперевалочних перевезень, минаючи пе­ревантаження в морських портах судами змішаного (річка-море) типу;

в) засвоєнням нових перевезень на малих річках і несудно­плавних ділянках.

Щодо морського транспорту, то як раніше, так і на сучасному етапі його призначенням було, насамперед, забезпечення і розви­ток зовнішньоторговельних перевезень.

Крім зазначеної діяльності морського транспорту України слід наголосити на тому, що, надаючи судна третім країнам, морський флот виступає як продавець транспортної продукції на зовнішньо­му ринку, що часто економічно вигідніше для реалізації за кордо­ном вітчизняної сировини.

Отже, морський і річковий транспорт об’єднані в один – водний транспорт.

Згідно з його функціями та нормативною базою, закріпленою в Законі України «Про транспорт», до вод­ного транспорту можна віднести морський і річковий транспорт, підприємства транспорту,   що здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, порти й пристані, судна, заводи з їх обслуговування, шляхи сполучень, підприємства зв’язку, за­клади соціально-культурного призначення, науково-дослідні, про­ектно-конструкторські установи, організації незалежно від форм власності, які забезпечують роботу водного транс­порту.

Система норм права, які регулюють суспільні відносини, що виникають у зв’язку з використанням водного транспорту, його діяльністю, називається водним транспортним правом, яке у свою чергу можна диференціювати на морське та річкове право.

Предметом водного транспортного права є безпосередньо самі суспільні відносини, які виникають у зв’язку з діяльністю водного транспорту. До них, наприклад, належать:

•    майнові відносини між транспортними організаціями і клієн­турою з перевезення пасажирів, багажу та вантажів;

•    управлінські відносини, які встановлюють організаційно-правові форми експлуатації водного транспорту тощо.

Слід зазначити, що морське й річкове транспортне право, як і транспортне право в цілому, широко використовує норми інших галузей права: цивільного, адміністративного, трудового, земель­ного та ін.

Для виникнення водних транспортних правовідносин необхідні певні передумови, зокрема:

•   норми морського и річкового права;

•   транспортна правоздатність;

•   юридичні факти.

Норми праваце загальні правила поведінки, сформульовані як владні веління, спрямовані на врегулювання відносин, що складаються у зв’язку із здійсненням водного транспортування.

Передумовою виникнення водних транспортних правовідносин прийнято вважати транспортну правоздатність. Вона визна­чається як абстрактна передумова володіти всіма доступними транспортними правами та обов’язками.

Юридичні фактице певні життєві обставини, з якими законо­давець пов’язує виникнення зміни чи припинення правовідносин, суб’єктивних прав і юридичних обов’язків.

 

  1. 2.  

    Повноваження суб’єктів управління водним транспортом

Отже, транспортне право – це сукупність правових норм, які ре­гулюють суспільні відносини, що виникають у сфері транспорту.

Цей процес і відносини, що виникають в ньому є діями, завдяки яким і здійснюється транспортування.

Щоб ці дії виконувалися, має бути транспортувальник -суб’єкт, який здійснює транспортування, та суб’єкт, який обслуго­вує цей процес.

У водному транспортному праві такими суб’єк­тами або, інакше кажучи, основними категоріями є:

•   судноплавна компанія;

•   морський (річковий) порт;

•   морське (річкове) судно.

Основною виробничою ланкою водного транспорту виступає судноплавна компанія (або пароплавство), яка є самостійним судноплавним підприємством водного транспорту, об’єднує різні підприємства водного транспорту (або може їх об’єднувати), що забезпечують доставку пасажирів, приймання, зберігання і достав­ку багажу, вантажів, ремонт і утримання суден, підготовку ква­ліфікованих   спеціалістів   для   нормальної   роботи   всіх   ланок транспортного комплексу й організує свою діяльність на комер­ційній основі.

Нині в Україні існують такі провідні судноплавні компанії, як:

1. Акціонерна судноплавна компанія «Укррічфлот», до складу якої крім флоту належить Запорізький річковий порт, судноремонт­ні бази й інші підрозділи річкового транспорту.

2.  Акціонерне підприємство «Азовське морське підприємство».

3.  Державна судноплавна компанія «Чорноморське морське пароплавство».

4.  Акціонерне товариство «Українська дунайська судноплавна компанія» (УДАСКО).

5.  Чорноморсько-Азовське виробничо-експлуатаційне управ­ління морських шляхів (Черазморшлях).

6.  Управління буксирувально-рятувального та спеціального флоту (УБРСФ).

Усі згадані підприємства належать до сфери управління «Укрморрічфлоту».

Крім цих існують ще такі судноплавні компанії, як:

1) судноплавна компанія «Укрферрі»;

2)  Державна судноплавна компанія «Укртанкер»;

3) Державна судноплавна компанія «Українське морське паро­плавство» та інші.

Пароплавство (судноплавна компанія) є юридичною особою, і, згідно з цим, може набувати, мати й позбавлятися певних юридич­них прав і обов’язків. Воно може впроваджувати свою, значно шир­шу та відносно незалежну, політику (економічну, соціальну та ін.).

Наступною категорією водного транспорту є судно.

Основне джерело для розгляду цієї категорії – Кодекс торго­вельного мореплавства України.

Судно –  це збірна кате­горія, за якою торговельним судном визнається самохідна чи не­самохідна плавуча споруда, яка використовується:

1)    для перевезення вантажів, пасажирів, багажу і пошти, для рибного чи іншого морського промислу, розвідки й видобування корисних копалин, рятування людей і суден, що зазнають лихо на морі, буксирування інших суден і плавучих об’єктів, здійснення гідротехнічних робіт чи піднімання майна, що затонуло в морі;

2)    для несення спеціальної державної служби (охорона про­мислів, санітарна і карантинна служба, захист моря від забруднен­ня тощо);

3)    для наукових, навчальних і культурних цілей;

4)    для спорту;

5)    для інших цілей.

За національними та міжнародними правовими нормами, судно персоніфіковане, виступає як суб’єкт права, тобто носій визначе­них прав і обов’язків. Іншими словами, судно є визначеною соціаль­ною одиницею, установою, яка має організаційну єдність і створе­на для досягнення певної мети у мореплавстві.

Якщо розглядати правовий статус судна, насамперед, треба зо­середити увагу на національності судна, чи на праві судна плавати під державним прапором.

Згідно з конвенцією 1982 р., «кожна держава має право на те, щоб судна під її прапором плавали у відкритому морі. Держава сама визначає умови, на яких вона надає судам свою національ­ність, реєструє їх у своїх офіційних органах і надає їм право плава­ти під своїм прапором».

Так, згідно з КТМ України, поняття «українське судно», або «судно України» означає національну належність судна, на яке поширюється юрисдикція України. Національна належність судна визначається його державною реєстрацією в Україні та одержан­ням права плавання під Державним прапором України.

Прапор морського судна свідчить про правове положення суд­на, де б воно не перебувало – чи-то у відкритому морі, чи-то в іно­земних або своїх національних водах.

Можна дійти висновку, що питання про прапор морського суд­на – це питання внутрішньодержавного права, але вирішується во­но на міжнародно-правовій основі.

Визначаючи право плавання судна під прапором держави треба розглянути механізм, за яким встановлено таке право в Україні.

Першим етапом є наявність права плавання під Державним прапором України. Це право має судно, яке є:

1) державною власніс­тю;

2) або перебуває у власності фізичної особи – громадянина Украї­ни;

3) а також юридичної особи в Україні,

- заснованої виключно українськими власниками,

- або судно, яке перебуває у цих осіб на умовах договору «бербоутчартер».

Другий етап – одержання права плавання під Державним пра­пором України за таких умов:

1) з часу реєстрації його у Державному судновому реєстрі України та отримання свідоцтва про одержання права плавання під цим прапором;

2) з часу реєстрації його у Судновій книзі України та отриман­ня свідоцтва про одержання права плавання під прапором України;

3) у разі придбання судна за кордоном з часу видачі консулом України тимчасового свідоцтва, в якому засвідчено одержання цього права. (Тимчасове свідоцтво дійсне до реєстрації судна у Державному судовому реєстрі або Судовій книзі України, але не більше ніж один рі).

Крім отримання судном права на плавання під прапором України є умови, за якими судно втрачає це право або тимчасово, або зовсім.

До основних категорій водного транспорту належить порт, який розглянемо на прикладі морського порту.

Морський порт є державним транспортним підприємством, призначеним для обслуговування суден, пасажирів і вантажів на відведених порту території і акваторії, а також перевезення ванта­жів і пасажирів на суднах, що належать порту.

Морський порт охоплюється певними межами, до яких нале­жать територія та акваторія морського порту.

Територією морського порту є відведені для нього землі, що включають у себе також намиті, насипані або створені із застосу­ванням інших гідротехнічних технологій площі, створені за кошти порту і за користування якими не стягується плата.

Акваторія морського порту – це відведені порту водні про­стори.

Морський порт здійснює господарську діяльність, спрямовану насамперед на вантажно-розвантажувальні операції, обслугову­вання суден, обслуговування пасажирів, багажу та пошти.

Управління портом здійснює начальник порту.

 

  1. 3.   

    Правові основи діяльності суб’єктів водного транспорту

Система правових витоків, на яких грунтуються водні транспорт­ні суспільні відносини, називається джерелами водного транспорт­ного права.

Основні з них:

•   Кодекс торговельного мореплавства України;

•   Водний кодекс України;

•   Статут внутрішнього водного транспорту СРСР;

•   Закон України «Про транспорт».

Якщо розглядати окремо джерела морського й річкового транспортного права, то тут слід зазначити, що в річковому транс­портному праві існує багато невизначених тлумачень (на рівні за­конів). Так, для прикладу, немає визначення судна, екіпажу судна, майна, що затонуло.

Тому у вивченні водного транспортного права, зокрема річково­го, здебільшого доводиться оперувати за аналогією з тими визна­ченнями, які є в нормах КТМ України та інших законодавчих актах.

Водночас законодавець передбачив в основоположних випад­ках взаємне проникнення норм морського транспортного права в річкове і навпаки.

Слід також зазначити й те, що основні категорії детальніше ви­значені у КТМ України і тому за основу в подальшому розгляді водних транспортних правовідносин братимемо саме норми цього Кодексу.

Отже, КТМ України введено в дію Постановою Верховної Ради України 9 грудня 1994 р. і своїм призначенням має регулювати відносини, що виникають з торговельного мореплавства.Кодекс містить 11 розділів (393 статті).

Водний кодекс України має своїм завданням регулювати пра­вові відносини для забезпечення схоронності, науково обгрунтова­ного раціонального використання вод для потреб населення і галу­зей економіки, відновлення водних ресурсів, охорони вод від забруднення, засмічення і вичерпання, усування шкідливої дії вод і ліквідації її наслідків, поліпшення стану водних об’єктів, а також охорони прав підприємств, установ, організацій і громадян на во­докористування .

Кодекс уведено в дію Постановою Верховної Ради України від 6 червня 1995 р. і містить шість розділі.

Статут внутрішнього водного транспорту СРСР був затвер­джений Постановою Ради Міністрів СРСР від 15 жовтня 1955 р. № 1801.

Статут визначає основні завдання та обов’язки органів внутріш­нього водного транспорту із забезпечення потреб держави в пере­везеннях вантажів і пасажирів внутрішніми водними шляхами, а також взаємовідносини внутрішнього водного транспорту з ін­шими галузями народного господарства.

Статут має десять розділів (232 статті).

4. Договірні відносини у сфері водного транспорту України та їхні особливості

Основою діяльності у сфері водного транспорту є наявність комерційно-господарських відносини, які врегульовуються нор­мами права.

У цих відносинах суб’єкти беруть на себе певні зобов’язання, наприклад перевезти вантаж водою, й укладають на це угоди.

До договорів, що діють у сфері торговельного мореплавства і укладені на основі КТМ України, можна віднести:

1)    договір морського перевезення вантажу;

2)    договір фрахтування суден на певний час;

3)    договір морського круїзу;

4)    договір морського агентування;

5)    договір морського перевезення пасажира;

6)    договір морського буксирування;

7)    договір лізингу судна;

8)    договір морського страхування;

9)    договір рятування;

10)  договір морської іпотеки.

Розглянемо здійснення договорів на прикладі договору мор­ського перевезення вантажу.

За цим договором перевізник, або фрахтівник, зобов’язується перевезти доручений йому відправником вантаж з порту відправ­лення в порт призначення і видати його уповноваженій на одер­жання вантажу особі (одержувачу), а відправник, або фрахтуваль­ник, зобов’язується сплатити за перевезення встановлену плату(фрахт).

Фрахтувальником і фрахтівником є особи, що уклали між со­бою договір фрахтування судна (чартер).

Договір морського перевезення вантажу укладається в письмо­вій формі.

Документи, що підтверджують наявність і зміст договору.

1) рейсовий чартер, якщо договір передбачає умову надання для перевезення всього судна, його частини або окремих суднових

приміщень;

2)    коносамент, якщо договір не передбачає умови, зазначеної

вп.(1). Види коносаментів: іменний; ордерний; на пред’явника.

3)    інші письмові докази.

Договір фрахтування суден на певний час – це догові, згідно з яким, судновласник зобов’язується за обумовлену плату (фрахт) надати судно фрахтувальнику для перевезення па­сажирів, вантажів і для інших цілей торговельного мореплавства на певний час. Цей договір є орендою.

Існує також поняття «суборенда». Фрахтувальник може в ме­жах прав, що надано йому за договором фрахтування судна на пев­ний час, укласти від свого імені самостійний договір фрахтування судна третьою особою. Укладення такого договору не звільняє фрахтувальника від виконання договору, укладеного ним із судно­власником.

 

У процесі діяльності сторін виникають такі моменти, за якими будь-яка із сторін може зазнати певного ущемлення своїх прав і інтересів.

З метою поновлення своїх прав та інтересів сторони вступають у певний процес, тобто виконують ті передбачені законом заходи, за якими може бути вирішено позитивно їх питання.

До заходів, спрямованих на поновлення своїх порушених прав та інтересів, можна віднести: морські протести; претензії; позови.

Морські протести. Заява про морський протест подається капітаном судна з метою забезпечення доказів щодо захисту прав і законних інтересів судновласника, якщо в період плавання або стоянки судна мала місце подія, що може бути приводом для пред’явлення судновласнику майнових вимог.

Претензії пред’являються перевізнику, який згідно з догово­ром морського перевезення вантажу мав здійснити морське пере­везення вантажу, що не було здійснено.

Так, розглядати спори може Морська арбітражна комісія (МАК) при торгово-промисловій палаті України. МАК вирішує спори, які випливають з договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають з торговельного мореплавства, незалеж­но від того, чи є сторонами таких відносин суб’єкти українсько­го та іноземного або тільки українського чи тільки іноземного права.

Діяльність МАК регулюється Законом України «Про міжнарод­ній комерційний арбітраж» від 24 лютого 1994 р.

 

5. Україна – суб’єкт міжнародного морського й річкового права.

Україна по праву належить до морських держав. Довжина її узбережжя сягає 1900 км. Україна має вихід до Середземного моря та Світового океану через Чорне та Азовське моря, протоки Бос­фор і Дарданелли. Усі судноплавні річки України мають вихід до морського узбережжя.

Враховуючи пріоритетне значення норм міжнародного права, слід розглянути найзначніші нор­ми сучасного міжнародного морського та річкового права.

Міжнародне морське право як галузь міжнародного права є си­стемою принципів і норм, які визначають правове розмежування і статус морських просторів, а також регламентують різні види морегосподарчої й іншої діяльності держав у водах Світового океану.

Важливим етапом у прогресивному розвитку й кодифікації між­народного морського права стала Конвенція ООН з морського права від 30 квітня 1982 р., яку підтримала й Україна.

Виходячи з цієї Конвенції та інших нормативних актів можна так класифікувати морські простори:

1) ті, що розташовані в межах державних кордонів (внутрішні води; територіальні води; протоки, які мають спеціальні домов­леності; протоки, в яких встановлене транзитне проходження; архіпелажні води);

2) ті, що розташовані за межами державних кордонів (економіч­на зона; І континентальний шельф; замкнуті й напівзамкнуті моря; відкрите море; морське дно за межами національної юрисдикції; Арктика; морські простори Антарктики).

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про державний кордон», дер­жавним кордоном  України є лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території України -суші, вод, надр, повітряного простору.

Державний кордон України, якщо інше не передбачено міжна­родним договором, встановлюється: на суші,   на морі, на судноплавних річках, на несудноплавних річках, на озерах та інших водоймах, на водосховищах гідровузлів та інших штучних водоймах, )    на залізничних і автодорожніх мостах, греблях та інших спорудах.

 

До основних категорій відносять також і територіальне море, і внутрішні води України.

Згідно із зазначеним Законом (ст. 5), до територіального моря України належать прибережні морські води завширшки 12 мор­ських миль, відлічуваних від лінії найбільшого відпливу як на ма­терику, так і на островах, що належать Україні, або від прямих ви­хідних ліній, що з’єднують відповідні точки.

Стаття 6 цього Закону до внутрішніх вод України відносить:

1)    морські води, розташовані в бік берега від прямих вихід­них ліній, прийнятих для відліку ширини територіального моря України;

2)    води портів України, обмежені лінією, що пролягає через постійні портові споруди, які найбільше виступають у бік моря;

3)    води заток, бухт, губ і каналів, гаваней і рейдів, береги яких повністю належать Україні, до прямої лінії, проведеної від берега до берега в місці, де з боку моря вперше утворюється один або кіль­ка проходів, якщо ширина кожного з них не перевищує 24 морські милі;

4)    води заток, бухт, губ і лиманів, морів і проток, що історич­но належать Україні;

5)    води річок, озер та інших водойм до лінії державного кор­дону, береги яких належать Україні.

Зазначаючи міжнародну складову в регулюванні водних транс­портних суспільних відносин, слід вказати, що її основними дже­релами є міжнародні договори (конвенції) та міжнародні морські звичаї.

Так, Україна є учасником Конвенції про відкрите море (1958) та Конвенції про охорону морського життя на морі (1974).

Під міжнародним (морським) звичаєм розуміються правила по­ведінки, що історично складалися й передавалися з покоління до покоління й досі застосовуються в мореплавстві (так, давнім мор­ським звичаєм є те, що капітан залишає судно, що зазнало лиха, останнім).

Розкриваючи складову водних транспортних суспільних відно­син в її міжнародно-правовому аспекті, вважається за необхідне визначити й певні положення діяльності держав (зокрема, Украї­ни) у сфері річкових транспортних правовідносин.

Початком цієї діяльності є участь України у Дунайській комісії (з 1948 р.) та дотримання державами – членами цієї Комісії певної низки принципів щодо узбережних держав: суверенітету, рівності, співпраці, справедливого використання міжнародних річок.

Сохранить в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Автор: Александр, 17.03.2013
Рубрики: Законодательство и право

Последние статьи